Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів

Наказ МОН № 1022 від 06.11.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1022 від 06 листопада 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за № 1153/17169

Про затвердження Положення
про дитячо-юнацький клуб юних моряків,
річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів,
десантників, прикордонників, радистів

Відповідно до пункту 4 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 (із змінами), з метою підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організації роботи позашкільних навчальних закладів з військово-патріотичного спрямування наказую:

1. Затвердити Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:

2.1. Довести цей наказ до відома керівників позашкільних навчальних закладів.

2.2. Зобов'язати керівників відповідних позашкільних навчальних закладів унести зміни і доповнення до статутів згідно з цим Положенням.

2.3. Ужити заходів щодо збереження і розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації.

2.4. Сприяти створенню умов для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти з військово-патріотичного напряму з урахуванням специфіки діяльності таких закладів.

3. Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (Матющенко О.К.) здійснювати інформаційно-методичне забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів військово-патріотичного виховання та забезпечувати проведення всеукраїнських і міжнародних масових військово-патріотичних заходів з учнівською молоддю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра       П.Б.Полянський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.11.2009 № 1022

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за № 1153/17169

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів

I. Загальні положення

1.1. Дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів (далі - позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання) - профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є патріотичний, який забезпечує формування в учнівської молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності, готовності до виконання громадського обов'язку щодо захисту національних інтересів України.

1.2. Головними завданнями позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання є:

 • реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті;
 • формування у вихованців (учнів, слухачів) патріотизму, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадян, почуття власної гідності, відповідальності за власні дії свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • виховання у дітей та молоді морально-психологічних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі кращих традицій українських військових формувань;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;
 • ознайомлення вихованців (учнів, слухачів) з основами законодавства та знань щодо захисту Вітчизни, з основами Військово-морської справи, цивільної оборони і медико-санітарної підготовки, надання першої допомоги;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей; вивчення історії українських військових формувань;
 • виховання у вихованців (учнів, слухачів) свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя;
 • удосконалення фізичного розвитку молоді, підготовки до військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України;
 • організація змістовного дозвілля молоді;
 • просвітницька діяльність.

1.3. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 (із змінами), цим Положенням і власним статутом.

1.4. Координацію навчально-методичної, організаційно-масової і навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів військово-патріотичного виховання, очно-заочних масових військово-патріотичних заходів з учнівською молоддю здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

1.5. Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання визначається Конституцією України і відповідним законом України.

II. Організаційно-правові засади діяльності позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання

2.1. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання здійснюються відповідно до законодавства.

2.2. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого засновником.

У статуті зазначаються повне найменування закладу, його місцезнаходження, засновник, підпорядкованість; мета і головні завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу; визначаються права, обов'язки та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок управління закладом та організації його фінансово-господарської діяльності, використання майна, унесення змін та доповнень до статуту тощо.

2.3. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання може створювати філії - структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами.

III. Організація позашкільної освіти в позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання

3.1. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу.

3.2. Структура та штати позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання розробляються її керівником у межах видатків на оплату праці та затверджуються органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває заклад.

Структурними підрозділами позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання можуть бути відділи, кабінети, центри, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі та профільні табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, гаражі та інші підрозділи, що передбачені статутом закладу.

3.3. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання працює за річним планом роботи, погодженим засновником.

3.4. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

На основі типових навчальних планів і навчальних планів, що затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади, розробляється робочий навчальний план закладу на навчальний рік з урахуванням мережі гуртків груп інших творчих об'єднань, що діють у закладі, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

Експериментальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій здійснюється в установленому порядку.

3.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах та творчих об'єднаннях.

3.6. Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об'єднань у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється керівником закладу залежно від профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше ніж 25 вихованців (учнів, слухачів).

3.7. Індивідуальне та групове навчання у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 № 1123), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635 (із змінами).

3.8. Зарахування учнів до позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків, секцій груп та інших творчих об'єднань) за їх бажанням і на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих гуртків, об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у даному гуртку, об'єднанні.

До позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання зараховуються учні віком, як правило, від 10 років. Статутом може визначатись і інший вік.

3.9. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, екскурсії, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання може здійснювати підготовку вихованців до стажування, практики в навчальних лабораторіях, на кораблях Військо-Морських Сил Збройних Сил України, морських частинах прикордонних військ і судах річкового флоту.

3.10. При організації навчально-виховного процесу позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання співпрацює з військовими частинами, іншими військовими формуваннями, а також залучає до участі в заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

3.11. Навчальний рік починається 1 вересня. Тривалість навчального року не може бути меншою ніж 190 робочих днів.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання закладу. Протягом навчального року за наявності вільних місць може проводитись додатковий набір.

У клубах юних моряків і річковиків можуть формуватися екіпажі. Їх кількість затверджується керівником закладу. Мережа екіпажів та кількість в них учнів формуються на підставі нормативів, санітарно-гігієнічних умов, забезпечення вимог безпеки при здійсненні навчально-виховного процесу. Поділ груп на підгрупи здійснюється за рішенням педагогічної ради з урахуванням умов роботи закладу.

3.12. У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання працює за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

У період канікул заклад проводить організаційно-масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, зльотах, походах, а також до інших форм змістовного відпочинку: оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, навчально-тренувальних зборах тощо.

3.13. Тривалість одного заняття (уроку) у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання визначається навчальними планами і становить 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником закладу відповідно до режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців (учнів, слухачів).

3.14. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання класифікуються за трьома рівнями:

1 - початковий. Це об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів діяльності закладу;

2 - основний. Це об'єднання, які розвивають інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

3 - вищий. Це об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, юних спортсменів-розрядників.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртка, групи та іншого творчого об'єднання їх чисельний склад, обирається програма.

3.15. У позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи:

 • спортивно-технічний відділ. Об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання авіаційного, парашутного, планерного, аерокосмічного та інших напрямів;
 • спортивний відділ. Об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання з морського багатоборства, плавання, бігу, стрільби, парусної греблі тощо;
 • військово-патріотичний відділ. Об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання юних моряків, юних річковиків, юних десантників, юних авіаторів, юних космонавтів, юних парашутистів, юних прикордонників тощо;
 • науково-технічний відділ. Об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання юних радистів, юних механіків, юних електриків, юних мотористів, юних сигнальників тощо;
 • краєзнавчий відділ. Об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання юних краєзнавців, юних істориків, козачат тощо.

3.16. У позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання можуть створюватись відділи організаційно-масової та методичної роботи, а також відділи за іншими напрямами діяльності, що передбачені статутом.

3.17. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.18. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції (виконання робіт). При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

У випадках, передбачених законодавством України, позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання має право надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

Платні послуги не можуть надаватись державним або комунальним позашкільним навчальним закладом військово-патріотичного виховання замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

3.19. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

3.20. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів згідно з укладеними угодами.

3.21. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних угод позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.22. За результатами навчання позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання видає своїм випускникам документ про позашкільну освіту.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання є:

 • вихованці, учні, слухачі;
 • директор, заступники директора закладу;
 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Права та обов'язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних працівників позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання та батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту" та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 (із змінами).

4.3. Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого директором.

4.4. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Обсяг педагогічного навантаження визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державного і комунального закладу відповідним органом виконавчої влади.

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства України про працю.

4.5. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти країни від 20.08.93 № 310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.93 за № 176 (із змінами).

V. Управління позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання

5.1. Керівництво позашкільним навчальним закладом військово-патріотичного виховання здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

5.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

5.3. Директор позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів);
 • створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;
 • представляє заклад на всіх підприємствах, в установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь працівників культурно-освітніх закладів, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;
 • затверджує посадові обов'язки працівників закладу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування закладу.

5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління закладу.

Головою педагогічної ради є керівник закладу.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та творчих зв'язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання;
 • розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу закладу;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.5. У позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти за напрямами діяльності закладу;
 • заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної роботи;
 • вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
 • дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з позашкільної освіти;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
 • поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

У закладі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного виховання.

5.6. Для вдосконалення форм і методів роботи, підвищення рівня безпеки масових заходів, розвитку творчих ініціатив педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради в позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання можуть створюватись методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи.

5.7. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання є загальні збори (конференція) колективу цього закладу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. Повноваження зборів (конференції) визначаються чинним законодавством.

Загальні збори (конференція) колективу закладу проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

5.8. У період між загальними зборами (конференціями) може діяти рада закладу, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.

5.9. У позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного виховання за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання

6.1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання здійснюється відповідно до законодавства і статуту закладу.

Фінансування закладу може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.2. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання в процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих профільних таборів, туристичних баз;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.

6.3. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

6.4. Для проведення навчально-виховної роботи позашкільному навчальному закладу військово-патріотичного виховання надаються в користування спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в позашкільному навчальному закладі військово-патріотичного напряму здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

VII. Діяльність позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання в рамках міжнародного співробітництва

7.1. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

VIII. Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу військово-патріотичного виховання

8.1. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів військово-патріотичного виховання здійснюють Міністерство освіти і науки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать заклади.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів військово-патріотичного виховання є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.08.2004 № 658), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.08.2001 за № 678/5869 (із змінами).

Т.в.о. Директора департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун


06.11.2009

Популярні новини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів