Про затвердження Положення про Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-Юніор Дослідник"

Наказ МОН № 546 від 17.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 546 від 17 травня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 842/23374

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський інтерактивний конкурс
"МАН-Юніор Дослідник"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-Юніор Дослідник", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.05.2013  № 546

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 842/23374

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-Юніор Дослідник"

І. Загальні положення              

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "МАН-Юніор Дослідник" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності та винахідництва.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • залучення учнів (вихованців) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів (далі - учасники) до поглибленого вивчення фізико-математичних, технічних і природничих дисциплін, а також історії розвитку науки;
 • активізація пошуково-дослідницької діяльності учасників, залучення їх до гуртків і секцій наукових відділень Малої академії наук України (далі - МАНУ);
 • стимулювання творчого самовдосконалення учасників;
 • формування екологічної свідомості учасників.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учнів (вихованців) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр "Мала академія наук України" (далі - НЦ "МАНУ").

Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, підприємства, установи, організації (за згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЦ "МАНУ", а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап - заочний;
 • ІІ етап - захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі визначених організаційним комітетом територіальних відділень МАНУ за погодженням із учасниками та їх керівниками.

2.2. Строки проведення Конкурсу, щорічна тематика та номінації визначаються МОН України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

2.3. Інформаційні матеріали Конкурсу розміщуються на веб-сайтах: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua (далі - сайти Конкурсу), а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

2.4. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати на електронну адресу junior.konkurs@gmail.com або на компакт-диску на поштову адресу організаційного комітету не пізніше ніж за 2 тижні до їх оприлюднення на сайтах Конкурсу такі документи:

 • заявку на участь у І етапі Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "МАН-Юніор Дослідник" за формою, що додається;
 • проект, оформлений у форматі презентації в програмі "Power Point";
 • тези творчої роботи.

2.5. Презентації та тези творчих робіт розміщуються на сайтах Конкурсу для відкритого рейтингового оцінювання.

У відкритому рейтинговому оцінюванні творчих робіт беруть участь усі керівники учасників, роботи яких представлені на Конкурсі.

Керівники мають право оцінювати всі творчі роботи, окрім тих, які виконували їхні учні.

2.6. Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

 • відповідність темі Конкурсу - до 2 балів;
 • послідовність, логічність, науковість викладу - до 3 балів;
 • оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора - до 4 балів;
 • грамотність та якість оформлення - до 1 бала.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, - 10 балів.

Загальна оцінка, яку може отримати учасник за заочне рейтингове оцінювання творчої роботи, визначається автоматично як середнє арифметичне з усіх оцінок, виставлених за творчу роботу.

2.7. До участі в ІІ етапі Конкурсу запрошуються автори творчих робіт, які за підсумками відкритого рейтингового оцінювання отримали не менше ніж 5 балів.

Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на сайтах Конкурсу не пізніше ніж через п’ять днів після завершення І етапу.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів.

3.2. Учасники мають право ознайомитись з результатами Конкурсу та висловити свої зауваження і побажання щодо його проведення, змісту завдань, результатів Конкурсу.

3.3. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється наказом НЦ "МАНУ" організаційний комітет.

4.2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, НЦ "МАНУ", позашкільних і вищих навчальних закладів, представники установ, підприємств, організацій (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

4.4. Голова організаційного комітету:

 • визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;
 • керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу, здійснює його координацію.

4.5. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

4.6. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується організаційним комітетом Конкурсу з метою забезпечення об’єктивності оцінювання творчих проектів його учасників та визначення переможців і призерів.

5.2. Журі Конкурсу формується з числа наукових і педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, а також студентів, які мають досвід проведення дослідницької роботи та були в школі активними членами МАНУ (за згодою).

5.3. Журі Конкурсу аналізує рівень підготовки учасників, готує подання організаційному комітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

5.4. До складу журі з кожної номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

5.5. Склад журі затверджується наказом НЦ "МАНУ".

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу.

5.6. Журі з кожної номінації Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;
 • затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

5.7. Члени журі:

 • беруть участь в оцінюванні творчих робіт (проектів) учасників Конкурсу;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Конкурсу.

5.8. Секретар журі:

 • забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;
 • забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

VІ. Вимоги до проектів і тез

6.1. Вимоги до проектів:

6.1.1. Учасник Конкурсу готує проект на обрану тему, що відповідає оголошеній заздалегідь організаційним комітетом загальній тематиці. При цьому проекти повинні бути присвячені проблемі або задачі, що є складовими теми Конкурсу. У проектах можна представляти цікаві експерименти, досліди, прилади та пристрої, винаходи, удосконалення технічних систем, методик досліджень та інше.

6.1.2. Проект повинен містити висновки, аналіз проведеної роботи та отримані результати реалізації проекту; список використаних джерел.

6.1.3. Проекти можуть бути виконані та представлені групою учасників конкурсу. З доповіддю на on-line-захисті в цьому разі виступають представники групи (не більше ніж 1-3 учасники).

6.1.4. Проект оформляється у формі презентації в програмі "Power Point". Кількість слайдів у презентації - не більше 15.

6.2. Вимоги до тез:

6.2.1. До презентації додаються тези проекту, де зазначаються:

 • тема проекту;
 • прізвище, ім’я та по батькові автора проекту; номер контактного телефону; електронна адреса;
 • місце проживання;
 • найменування навчального закладу, клас;
 • стисла характеристика змісту проекту з визначенням основної мети, актуальності та завдань дослідження;
 • прізвище, ім’я та по батькові посада (за наявності - науковий ступінь, учене звання) керівника, місце роботи, посада.

6.2.2. Об’єм тез не повинен перевищувати двох сторінок (4000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5).

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможці ІІ етапу Конкурсу, які отримали найбільшу кількість балів (але не більше 50% від загальної кількості учасників ІІ етапу), нагороджуються дипломами НЦ "МАНУ" І, ІІ, ІІІ ступеня.

7.3. Учасники ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасника.

7.4. Якщо над проектом працювали учасники у складі творчих груп, то дипломами нагороджуються учнівські колективи навчальних закладів, відділень МАНУ.

7.5. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОН України.

7.6. Кращі проекти публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЦ "МАНУ" (за згодою автора).

7.7. Керівники, які підготували переможців та призерів Конкурсу, відзначаються подяками НЦ "МАНУ".

VІІІ. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
17.05.2013

Популярні новини
Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти Документ визначає заходи для розвитку навичок дослідницької та інженерної діяльності
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів