Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства "Юний дослідник"

Наказ МОНмолодьспорт № 1078 від 08.10.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1078 від 08 жовтня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2012 р. за № 1766/22078

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт
із природознавства "Юний дослідник"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей, залучення їх до дослідницької та експериментальної діяльності наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства "Юний дослідник", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
08.10.2012 № 1078

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2012 р. за № 1766/22078

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства "Юний дослідник"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства "Юний дослідник" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно (далі - учні) до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства;
 • формування в учнів пізнавальних інтересів, первинних екологічних знань;
 • залучення учнів до природоохоронної діяльності;
 • створення умов для творчої самореалізації учнів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу. Критерії оцінювання

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап: відбірковий (заочний);
 • ІІ етап: фінальний (Всеукраїнський, очний).

2.2. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-екпериментальних робіт із природознавства "Юний дослідник" за формою згідно з додатком та опис дослідницько-експериментальної роботи на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua.

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу описи дослідницько-експериментальних робіт і визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

2.3. Для участі в ІІ етапі Конкурсу необхідно подати такі документи:

 • медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток;
 • дослідницько-експериментальну роботу.

2.4. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються листом Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

2.5. Програма ІІ етапу Конкурсу включає:

 • заочне оцінювання дослідницько-експериментальних робіт;
 • захист учасниками дослідницько-експериментальних робіт у довільній формі.

2.6. Заочне оцінювання дослідницько-експериментальних робіт проводиться журі Конкурсу не пізніше ніж за десять календарних днів до початку ІІ етапу Конкурсу. Підсумки заочного оцінювання доводяться до учасників Конкурсу перед захистом дослідницько-експериментальних робіт.

2.7. Дослідницько-експериментальні роботи учасників оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність теми роботи - до 8 балів;
 • науковий підхід до ведення дослідження - до 15 балів;
 • обґрунтованість отриманих результатів, висновків - до 12 балів;
 • практичне значення роботи - до 10 балів;
 • відповідність вимогам щодо оформлення робіт - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за заочне оцінювання дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

2.8. Захист дослідницько-експериментальних робіт проводиться у таких номінаціях:

 • "Я і природа";
 • "Рослини навколо нас";
 • "Тваринний світ";
 • "Охорона здоров'я";
 • "Народознавство та краєзнавство".

Орієнтовна тематика дослідницько-експериментальних робіт визначається організаційним комітетом Конкурсу та повідомляється листом МОНмолодьспорту України Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та розміщуються на сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення І етапу Конкурсу.

Для захисту роботи автору надається до десяти хвилин, для відповіді на запитання - до трьох хвилин.

2.9. Захист дослідницько-експериментальних робіт оцінюється за такими критеріями:

 • аргументованість вибору теми та методів дослідження - до 8 балів;
 • вільне володіння матеріалом - до 13 балів;
 • чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу - до 13 балів;
 • культура мовлення, вичерпність відповідей - до 10 балів;
 • оригінальність форми захисту - до 6 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

2.10. Загальна максимальна сума балів, яку може отримати учасник за участь у ІІ етапі Конкурсу, - 100 балів.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні, які мають досвід підготовки дослідницько-експериментальних робіт в галузі природознавства (далі - учасники).

3.2. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють, які забезпечують безпеку життя і здоров’я дітей та своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі.

3.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання дослідницько-експериментальних робіт та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.

3.4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

ІV. Вимоги до дослідницько-експериментальних робіт та їх описів

4.1. Дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана учасником самостійно під керівництвом наукового керівника - кваліфікованого фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Для більш повного висвітлення результатів дослідження дослідницько-експериментальна робота може бути ілюстрована фотоматеріалами, малюнками, картами тощо.

Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових і електронних носіях.

4.2. В описі дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання дослідницько-експериментальної роботи; хід та результати дослідження, висновки.

Опис виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових носіях.

4.3. Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

4.4. Обсяг дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 10 аркушів.

Обсяг опису дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 2 аркуші.

V. Організаційний комітет Конкурсу

5.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

5.2. До складу організаційного комітету входять представники МОНмолодьспорту України (за згодою), НЕНЦ, загальноосвітніх навчальних закладів (за згодою).

5.3. Організаційний комітет очолює голова.

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

5.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу.

5.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 • відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання дослідницько-експериментальних робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

Журі створюється для оцінювання дослідницько-експериментальних робіт учасників у кожній номінації.

6.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

6.3. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше 5-6 осіб та не повинна перевищувати третини від кількості учасників Конкурсу.

До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

6.4. Склад журі затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

6.5. Журі в кожній номінації Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;
 • затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

6.6. Члени журі:

 • беруть участь в оцінюванні науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Форуму.

6.7. Секретар журі:

 • призначається з числа працівників НЕНЦ;
 • забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;
 • забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

VІІ. Визначення, нагородження переможців і призерів

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. У разі рівної кількості балів переможцем у номінації визначається учасник, який набрав більше балів за захист дослідницько-експериментальної роботи.

7.4. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

7.5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.

Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

7.6. Наукові керівники переможців і призерів Конкурсу нагороджуються грамотами.

7.7. Кращі науково-дослідницькі роботи учасників Конкурсу публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ за згодою автора.

VIII. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
08.10.2012

Популярні новини
Тест ЗНО з математики не склала третина вступників Пороговий бал цьогорічного тесту ЗНО з математики не змогли подолати 31 % вступників
У Львові суттєво підвищать зарплати директорів шкіл Директори львівських шкіл з 1 вересня отримають підвищення зарплати до 27 тисяч грн
В Україні запровадять додаткові платні тести ЗНО Учасники ЗНО наступного року отримають право додатково скласти тести за власні кошти
Регіони перевірять стан пожежної безпеки шкіл МОН та обласним адміністраціям доручено створити безпечні та нешкідливі умови освітнього процесу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів