Про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України

Наказ МОН України, Держком України у справах національностей та міграції № 778/49 від 06.10.04 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ

НАКАЗ

№ 778/49 від 06 жовтня 2004 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2004 р.
за № 1352/9951

Про затвердження Типового положення
про культурно-освітній центр
національних меншин України

Відповідно до статей 1 і 12 Закону України "Про позашкільну освіту", статті 4 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" та з метою якнайповнішого задоволення потреб національних меншин в Україні в галузі навчання, виховання, загальнокультурної підготовки наказую:

1. Затвердити Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про недільну школу національних меншин в Україні, затверджене Міністерством освіти України від 04.11.92.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Республіканському комітету у справах національностей та міграції Автономної Республіки Крим, управлінням (відділам) у справах національностей та міграції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Положення та довести цей наказ і Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України до відома місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та громадських організацій національних меншин України.

4. Цей наказ і Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та "Віснику Держкомнацміграції".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О. та першого заступника Голови Державного комітету України у справах національностей та міграції Вороніна В.М.

6. Наказ набирає чинності через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Міністр освіти і науки України            В.Г.Кремень

Голова Державного комітету України
 у справах національностей та міграції    Г.Г.Москаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Державного комітету України
у справах національностей
та міграції
06.10.2004 № 778/49

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2004 р.
за № 1352/9951

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про культурно-освітній центр національних меншин України

Загальна частина

1. Культурно-освітній центр національних меншин України (далі - Центр) - позашкільний навчальний заклад, що сприяє задоволенню культурно-освітніх потреб національних меншин України.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах національностей та міграції, іншими законодавчими актами, актами органів управління освітою, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, а також цим Положенням і власним статутом.

3. Основними завданнями Центру є:

- виховання громадянина України;

- вивчення рідної мови, літератури, історії, географії, народознавства, писемної творчості;

- ознайомлення з культурною спадщиною, національними традиціями, звичаями, культурою та побутом свого народу;

- виховання патріотизму і любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей націй і народів.

Організаційно-правові засади діяльності Центру

4. Засновниками Центру можуть бути:

- місцеві органи виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- підприємства, установи, організації України та їх об'єднання незалежно від форми власності та підпорядкування;

- національно-культурні товариства, інші громадські організації національних меншин;

- громадяни України.

5. Центри комунальної форми власності створюються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, освітньо-мовних потреб населення за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

6. Рішення про створення Центру приватної форми власності приймається власником за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

7. Центр може відкриватися при громадських об'єднаннях національних меншин, позашкільних, загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних навчальних закладах різних типів і форм власності за наявності двох і більше різновікових класів, входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.

8. Центр може бути юридичною особою і діяти на підставі статуту, що затверджується засновником (власником) та реєструється відповідним місцевим органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, мати самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп та бланк установленого зразка.

Центри комунальної форми власності, які не є юридичною особою, користуються кутовим штампом, печаткою, матеріально-технічною базою загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу, при яких вони створені.

9. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються відповідно до законодавства.

Організація навчально-виховного процесу

10. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за навчальними планами та програмами на засадах педагогічно обґрунтованого вибору засобів і методів навчання та виховання учнів.

11. Навчальний план розробляється керівником Центру, навчальні програми - педагогічними (науковими) працівниками і затверджуються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

12. Зміст освіти в Центрі може мати такі компоненти:

- рідна мова та література як невід'ємні складові національної культури;

- історія рідного краю;

- історія держави та права;

- основи національної культури.

Відповідно до законодавства навчально-виховний процес у Центрі має світський характер.

13. Режим роботи, структура навчального року встановлюються Центром з дотриманням Державних санітарних правил і норм. Канікули визначаються з урахуванням національних свят і традицій.

14. Заняття в Центрі проводяться, як правило, два рази на тиждень або відповідно до потреб і запитів учнів, слухачів. Тривалість одного заняття з урахуванням віку учнів (слухачів) - до 45 хвилин.

15. Зарахування вихованців, учнів і слухачів проводиться без обмеження їх віку на добровільних засадах згідно з особистою заявою (для неповнолітніх - заявою батьків або осіб, які їх замінюють).

16. Наповнюваність класів (груп) у Центрі встановлюється засновником, але не повинна перевищувати 20 учнів (слухачів).

17. Центр може надавати додаткові освітні послуги відповідно до законодавства України та порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

18. Система оцінювання навчальних досягнень учнів установлюється Центром самостійно за погодженням із засновником.

19. Випускникам Центрів видаються відповідні документи, передбачені для позашкільних навчальних закладів.

Управління Центром

20. Керівництво Центром здійснює його директор, який призначається: у комунальних закладах - відповідним місцевим органом управління освітою, у приватних - засновником. Обов'язки з керівництва Центром можуть бути покладені з відповідною оплатою на керівника загальноосвітнього, позашкільного або дошкільного навчального закладу, при якому цей Центр створений.

21. Заступники директора, педагогічні та інші працівники призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України про працю, Закону України "Про позашкільну освіту".

22. Колегіальним органом управління Центру є педагогічна рада, яку очолює директор закладу.

23. Органами громадського самоврядування є загальні збори працівників і учнів (слухачів) та рада, що діє в період між зборами. При Центрі можуть створюватись учнівський комітет, методичні об'єднання тощо.

24. Методичну допомогу та контроль за діяльністю Центру здійснюють засновник, відповідні органи управління освітою.

25. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру, який є юридичною особою, є його атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

Фінансово-господарська діяльність

26. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до Законів України "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про позашкільну освіту" та інших нормативно-правових актів, статуту Центру.

27. Фінансування Центрів комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватної власності - засновників (власників), а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування видів діяльності за рахунок бюджету встановлюються місцевими органами управління освітою.

28. Витрата коштів на утримання Центру здійснюється за кошторисом, затвердженим засновником, і використовується для провадження діяльності, передбаченої його статутом.

29. Штатний розпис Центру затверджується його засновником.

30. Оплата праці керівників, педагогічних та інших працівників Центру здійснюється за угодою (контрактом) відповідно до законодавства.

31. Центри користуються пільгами, установленими законодавством для закладів системи освіти.

32. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Міжнародне співробітництво Центру

33. Центр має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

34. Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

Перший заступник директора
департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти             Я.П.Корнієнко

Начальник управління
у справах національностей    Т.І.Пилипенко


06.10.2004

Популярні новини
В Україні в дистанційному форматі навчаються 3 300 шкіл У шести областях на дистанційному навчанні перебуває понад 40% загальноосвітніх закладів
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів