Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 295 від 16.05.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 295 від 16 травня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2005 р.
за № 601/10881

Про затвердження Положення про туристські
маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних
закладів системи Міністерства освіти
і науки України

З метою приведення Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії закладів освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 22.02.94 № 43, у відповідність до Правил проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 06.04.99 № 96 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 20.05.99 за № 320/3613, а також створення умов для безпечного проведення туристських подорожей наказую:

1. Затвердити Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів системи МОН України забезпечити дотримання норм зазначеного Положення при організації та проведенні туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю.

3. Скасувати накази Міністерства освіти України від 22.02.94 № 43 "Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії закладів освіти України" та Міністерства освіти і науки України від 15.07.2003 № 463 "Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України".

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітку в архівних справах про скасування наказів.

5. Цей наказ надрукувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-президент Федерації
спортивного туризму України           Ю.В. Штангей

Заступник Голови Державної
туристичної адміністрації України     С.В.Самарцев

Заступник Міністра України
у справах молоді та спорту            В.М.Бринзак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
16.05.2005 № 295

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2005 р.
за № 601/10881

ПОЛОЖЕННЯ
про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (далі - МКК) створюються на громадських засадах при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України з метою надання теоретичної та практичної допомоги керівникам туристських груп учнівської та студентської молоді, а також адміністраціям навчальних закладів з питань організації спортивних туристських походів.

1.2. МКК в обов'язковому порядку створюється при Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, Кримському республіканському центрі дитячо-юнацького туризму і екскурсій, обласних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді (станціях юних туристів), Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольському міському центрі дитячо-юнацького туризму і екскурсій.

Також МКК можуть створюватись при міських, районних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді (станціях юних туристів), вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (далі - навчальні заклади).

1.3. МКК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами в сфері туризму, Правилами проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України (далі - Правила), затвердженими наказом Міністерства освіти України від 06.04.99 № 96 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 20.05.99 за № 320/3613, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

1.4. МКК має свій штамп установленого зразка. Форма штампа затверджується Федерацією спортивного туризму України.

2. Організаційні засади діяльності МКК

2.1. МКК очолює голова.

2.2. До складу МКК включаються за їх згодою найбільш досвідчені туристи-спортсмени, які мають досвід керівництва походами на одну категорію складності вище тієї, що розглядає МКК. Для розгляду документів про походи V категорії складності члени МКК повинні мати досвід керівництва двома походами тієї самої категорії складності в даному виді туризму. Члени МКК, які розглядають маршрутні документи на здійснення ступеневих походів, повинні мати досвід керівництва походом I категорії складності в тому самому виді туризму.

2.3. При створенні МКК їх склад, повноваження та підпорядкованість погоджуються таким чином:

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді - з Центральною МКК Федерації спортивного туризму України;

Кримський республіканський центр дитячо-юнацького туризму - з МКК Федерації спортивного туризму Автономної Республіки Крим;

обласні центри туризму і краєзнавства учнівської молоді (станції юних туристів), Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольський міський центр дитячо-юнацького туризму і екскурсій - з відповідними МКК обласних (міських) федерацій спортивного туризму.

МКК, що створюються при районних і міських позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, погоджують свої повноваження (територіально) з МКК Кримського республіканського центру дитячо-юнацького туризму, обласних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді (станцій юних туристів), Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва та Севастопольського міського центру дитячо-юнацького туризму і екскурсій, що мають для цього відповідні повноваження.

Якщо МКК при відповідній федерації спортивного туризму не створена або вона не має необхідних повноважень, то склад та повноваження МКК, що створюється, затверджує Центральна МКК Федерації спортивного туризму України.

2.4. МКК для погодження складу та повноважень подає списки членів до підпорядкованого МКК (МКК вищого рівня) відповідно до пункту 2.3 цього Положення за формою, затвердженою Федерацією спортивного туризму України.

Кількісний склад членів МКК визначається навчальним закладом, при якому вона створюється, виходячи з обсягу роботи та її повноважень, але не менше трьох осіб у кожному виді туризму.

2.5. МКК набуває повноважень за наявності таких документів:

списку членів МКК, затвердженого підписом голови (або заступника) та штампом МКК вищого рівня, визначених у пункті 2.3 цього Положення;

протоколу погодження повноважень МКК навчального закладу за формою, установленою Федерацією спортивного туризму України;

наказу навчального закладу про створення МКК.

2.6. Повноваження МКК дійсні протягом чотирьох років від дня затвердження протоколу погодження повноважень при умові збереження затвердженого складу її членів.

2.7. Після закінчення чотирирічного терміну повноважень або в разі дострокової зміни складу членів МКК проводиться переоформлення документів, необхідних для створення МКК.

2.8. Якщо МКК систематично допускає у своїй роботі грубі помилки і порушує Правила та це Положення, МКК, що надала повноваження, має право звузити або зовсім позбавити її повноважень.

2.9. На засіданні МКК обираються голова, заступник голови та відповідальний секретар. Відповідальний секретар, як правило, обирається із числа штатних працівників навчального закладу, при якому створена МКК.

2.10. Навчальний заклад, при якому створена МКК, надає приміщення для її роботи та забезпечує необхідними матеріалами, інвентарем та спорядженням.

2.11. МКК працює під контролем керівництва навчального закладу, при якому вона створена, а також тієї МКК, яка надала їй повноваження.

3. Зміст роботи МКК

3.1. МКК:

проводить консультації з питань організації, підготовки та проведення туристських походів, розглядає маршрутні документи на їх проведення;

приймає рішення про готовність туристських груп до проходження запланованого маршруту походу;

проводить профілактичну роботу, спрямовану на попередження нещасних випадків у походах;

контролює проходження туристськими групами маршрутів у встановлені контрольні строки;

визначає форму, об'єм і зміст звіту про похід;

розглядає звітні документи про проведені походи й остаточно визначає категорії (ступені) їх складності;

видає довідки про здійснені походи;

розглядає випадки порушення Правил та цього Положення;

уносить пропозиції керівництву навчального закладу щодо вдосконалення роботи МКК, підвищення кваліфікації її членів;

розглядає питання про склад та повноваження підпорядкованих МКК (МКК нижчого рівня);

надає методичну допомогу, спрямовує та контролює роботу МКК нижчого рівня.

3.2. МКК зобов'язана щорічно до 31 грудня надсилати звіт про проведену роботу до МКК, що надала їй повноваження, та Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

4. Порядок розгляду МКК маршрутних документів на проведення походів та контроль за проходженням маршрутів

4.1. МКК розглядає маршрутні документи на проведення походів і робить висновок про можливість їх проведення тільки в межах затверджених повноважень.

Якщо категорія складності запланованого походу перевищує повноваження МКК, то маршрутні документи направляються на розгляд тій МКК, що надала повноваження.

Якщо МКК, що надала повноваження, не має повноважень для розгляду документів, останні направляються на розгляд до Центральної МКК Федерації спортивного туризму України.

4.2. При розгляді маршрутних документів на походи МКК зобов'язана перевірити:

розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;

знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод на маршруті;

відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу запланованому маршруту;

правильність підбору спорядження, медикаментів;

намічені заходи щодо безпечного проведення походу;

правильність вибору контрольних пунктів і термінів проведення походу.

4.3. Висновки про підсумки розгляду маршрутних документів для ступеневих походів та походів І категорії складності підписуються головою або заступником голови та одним членом МКК, для всіх інших походів - головою або заступником голови та двома членами МКК, що мають досвід керівництва походами на одну категорію складності вище від запланованого в даному виді туризму.

4.4. Члени МКК не мають права розглядати маршрутні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

4.5. Маршрутні документи реєструються та зберігаються у навчальному закладі, при якому створена МКК, не менше трьох років.

4.6. МКК здійснює контроль за проходженням туристськими групами маршрутів у контрольні терміни, що спільно визначені нею та керівником групи.

4.7. Контроль за проходженням маршруту групами, маршрутні документи яких розглядалися МКК вищого рівня, здійснює МКК, яка попередньо розглядала ці документи.

4.8. При порушенні туристськими групами контрольних термінів проходження маршрутів МКК повідомляє про це організацію, що проводить похід, а також адміністрацію навчального закладу, при якому вона створена.

5. Порядок розгляду звітних документів туристських груп про здійснення походу та випадків порушення туристами Правил

5.1. МКК розглядає звітні документи про походи тих туристських груп, яким вона давала дозвіл на проведення походу.

Звіт складається відповідно до вимог пункту 6.2 Правил.

5.2. Категорії складності походів оцінюються МКК відповідно до Правил, а також за кількістю та ступенем складності природних перешкод на маршруті походу.

МКК може знижувати категорію (ступінь) складності подорожі, установлену при розгляді маршрутних документів, якщо:

пройдений не весь запланований маршрут;

це передбачалось при розгляді маршрутних документів на даний похід;

група самостійно змінила маршрут під час походу, що призвело до зниження категорії складності запланованого маршруту;

не обґрунтовано збільшення тривалості походу;

окремі учасники походу через певні обставини не пройшли весь запланований маршрут.

5.3. МКК приймає рішення про залік здійсненого походу. При позитивному вирішенні питання щодо заліку походу МКК видає керівнику та учасникам довідки встановленого зразка.

У маршрутній книжці (маршрутному листі) та в реєстраційному журналі МКК робляться відмітки про прийняття звіту, залік походу та видачу довідок. МКК використовує у своїй роботі форми довідок про залік походу, реєстраційних журналів та маршрутних книжок (маршрутних листів), затверджених Федерацією спортивного туризму України.

Реєстраційні журнали зберігаються в МКК не менше п'яти років.

5.4. МКК, що дає дозвіл на проведення походу, розглядає випадки порушень туристами Правил під час його проведення.

5.5. Матеріали розгляду випадків порушень Правил і пропозицій щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд:

у навчальний заклад, при якому створена МКК;

в організацію, що проводить похід;

до МКК, що надала повноваження у відповідності до пункту 2.3 цього Положення.

Заступник начальника управління виховної роботи
та захисту прав дитини       М.М.Рогожа


16.05.2005

Популярні новини
У МОН розробили механізм апробації шкільних підручників Процес апробації передбачає дослідження якості підручників та відповідності стандартам
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів