Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"

Наказ МОН № 350 від 09.06.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 350 від 09 червня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2005 р.
за № 679/10959

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів "Джерело творчості"

Відповідно до Основних заходів щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 № 378 та з метою підвищення ролі педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у виконанні основних завдань, визначених Законом України "Про позашкільну освіту", наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс), що додається, та проводити його щорічно, починаючи з 2005/2006 навчального року.

2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рогожа М.М.) спільно з Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) забезпечувати проведення завершального етапу конкурсу та до 1 грудня 2005 року внести пропозиції щодо складу оргкомітету та журі.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про конкурс до відома керівників позашкільних навчальних закладів, здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та 2-го етапів конкурсу та забезпечити участь переможців 2-го етапу у всеукраїнському етапі конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев'юка.

Міністр       С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.06.2005 № 350

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2005 р.
за № 679/10959

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс) започатковується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України "Про позашкільну освіту".

Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.2. Конкурс має індивідуальний характер.

1.3. Завданнями конкурсу є:

пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з вихованцями (учнями і слухачами);

виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;

поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-виховної діяльності з вихованцями (учнями і слухачами);

створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників позашкільних навчальних закладів, методистів, керівників гуртків або інших творчих об'єднань;

підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

1.4. Всеукраїнський конкурс проводить Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання Академії педагогічних наук України, Науково-методичним центром середньої освіти, Малою академією наук учнівської молоді (м.Київ), Українським державним центром позашкільної освіти, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. Порядок і терміни проведення

2.1. Конкурс проводиться в три етапи.

1-й етап - районний, міський - жовтень-грудень поточного року.

У наступному році проводяться 2-й та 3-й етапи.

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський - січень-лютий.

3-й етап - всеукраїнський - проходить у два тури.

Перший тур - заочний (розгляд поданих матеріалів) - протягом березня-квітня.

Другий тур - очний, завершальний (проводиться за участю претендента) - травень-червень.

Фінансування другого завершального туру 3-го етапу конкурсу здійснюється за рахунок організаторів, організацій, що відряджають, а також додаткових джерел фінансування, меценатів, спонсорів, різних організацій, підприємств тощо.

Термін проведення другого завершального туру 3-го етапу конкурсу та номінація, з якої планується його проведення, повідомляються додатково.

2.2. Для проведення 1-го і 2-го етапів конкурсу органами управління освіти і науки, підпорядкованими Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, створюються відповідні оргкомітети.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу:

здійснюють координацію підготовки та проведення конкурсу;

визначають журі;

створюють призовий фонд для переможців;

забезпечують висвітлення конкурсу в регіональних засобах масової інформації;

залучають до участі в організації та проведенні конкурсу місцеві (районні, міські, обласні) установи та громадські організації.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу до 1 березня подають центральному оргкомітету заявку за формою, що додається (додаток 1), та матеріали відповідно до вимог пункту 3.2 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

2.3. Організацію та проведення 3-го етапу конкурсу здійснює центральний оргкомітет.

До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів конкурсу, народних депутатів України, громадських організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні конкурсу.

Центральний оргкомітет:

визначає термін і місце проведення завершального етапу;

установлює порядок відбору претендентів;

здійснює координацію підготовки та проведення завершального етапу конкурсу;

здійснює режисуру та сценарну розробку, проводить репетиції тощо;

визначає журі;

створює призовий фонд для учасників конкурсу;

забезпечує висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.

Центральний оргкомітет залишає за собою право зміни програми другого завершального туру 3-го етапу конкурсу в залежності від категорії учасників та їх творчого рівня.

2.4. Конкурс може проходити за такими номінаціями:

"Керівник гуртка - 200_";

"Художній керівник - 200_";

"Методист - 200_";

"Директор - 200_";

"Заступник директора - 200_ (з навчально-виховної, виховної, методичної роботи)";

"Педагог-організатор - 200_".

2.5. Конкурс може проводиться також за напрямами позашкільної освіти:

науково-технічний;

художньо-естетичний;

військово-патріотичний;

соціально-реабілітаційний;

туристсько-краєзнавчий;

еколого-натуралістичний.

Організаторами конкурсу можуть визначатись інші номінації та напрями.

3. Учасники конкурсу. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс

3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету:

заяву про участь у конкурсі за формою, що додається (додаток 2);

характеристику професійної педагогічної діяльності;

анотацію власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо;

характеристику досвіду за інноваційним потенціалом (модифікаційний, що пов'язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у нових конструктивних з поєднанням відомих ідей, методик виховної роботи; авторський, радикальний - упровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання), у якій відображається рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу; для конкретного навчального закладу; для цього регіону), репрезентативність досвіду (його тривалість, підтвердження в роботі інших педагогів, навчальних закладів), відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок.

Оригінал друкується на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

в одному рядку 60 +- 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;

абзацний відступ - 3-5 інтервалів;

на одній сторінці суцільного тексту - 40 +- 2 рядки;

верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм;

ліве та нижнє поля - довільні, але не менше 20 мм;

заголовки відокремлюються від тексту інтервалами.

Претендент подає оргкомітету й інші матеріали: відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки; по змозі фотографії, відео- та аудіозаписи.

Також можуть бути представлені: відеозапис заняття, уроку або іншої організаційної форми; власні методичні розробки: програми, посібники, методичні рекомендації та інше; розробки занять гуртка (не менше двох) у межах однієї теми; фото-, відеоматеріали, копії документів та інших матеріалів, що свідчать про участь вихованців конкурсанта у масових заходах (конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках та інше).

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

3.3. До участі в кожному наступному етапі допускаються переможці попереднього за умови подання оргкомітету матеріалів, зазначених у пункті 3.2 цього Положення.

За підсумками 2-го етапу конкурсу оргкомітет рекомендує для участі в 3-му етапі не більше 6 претендентів.

3.4. Центральний оргкомітет конкурсу приймає матеріали до 25 лютого за адресою: 01135, м.Київ, пр. Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

За результатами розгляду претендентам надсилається інформація про подальшу участь у конкурсі або обґрунтована відмова.

4. Програма другого завершального туру 3-го етапу конкурсу

Для участі в другому завершальному турі 3-го етапу конкурсу претендентам необхідно підготувати домашнє завдання:

самопрезентація "Моє педагогічне кредо" (форма подачі довільна) - 10 хв.;

"Запрошуємо до світу творчості" (фрагмент заняття) - 15-20 хв.

Також учасники конкурсу беруть участь в імпровізованих конкурсах ("Ерудит", "Як наше слово відгукнеться" та інші).

5. Визначення переможців і нагородження

5.1. Підсумки конкурсу проводяться на кожному етапі відповідними журі.

За рішенням журі 3-го етапу конкурсу центральний оргкомітет приймає рішення про нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України, подарунками.

5.2. Учасники завершального туру конкурсу можуть бути відзначені за іншими номінаціями, що визначаються журі.

5.3. Учасники конкурсу оцінюються згідно з критеріями оцінювання, що додаються (додаток 3).

Заступник начальника управління виховної роботи
та захисту прав дитини       М.М. Рогожа

Завантажити: MON_350.doc (80.50 Кб.)


09.06.2005

Популярні новини
Столична профспілка стала на захист невакцинованих освітян Профспілка закликала МОЗ скасувати рішення про обов'язкову вакцинацію освітян
Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію освітян
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
МОЗ пропонує розпочати шкільні канікули на тиждень раніше За словами міністра охорони здоров'я, це дозволить стримати активний епідпроцес
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів