Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді

Наказ МОН № 209 від 17.03.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 209 від 17 березня 2006 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2006 р.
за N 385/12259

Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську
біологічну заочну школу учнівської молоді

З урахуванням вимог Закону України "Про позашкільну освіту" наказую:

1. Унести зміни до Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 1 липня 1997 року N 238, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за N 439/2243, і викласти його в новій редакції, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, у сфері управління яких перебувають загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади, довести до відома керівників зазначених навчальних закладів нову редакцію Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити в установленому порядку відмітку про внесення змін до Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 1 липня 1997 року N 238, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за N 439/2243.

Т.в.о. Міністра       Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.03.2006 № 209

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2006 р.
за № 385/12259

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді

1. Загальні положення

1.1. З метою залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення природничих наук, науково-дослідницьких і експериментальних робіт, а також задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів) у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, пошуку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців (учнів, слухачів) діє Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді - як форма організації позашкільної освіти з еколого-натуралістичного напряму.

1.2. Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді (далі - біологічна заочна школа) діє під керівництвом Міністерства освіти і науки України.

Безпосереднє керівництво біологічною заочною школою здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі - Центр).

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Біологічна заочна школа організовує свою роботу за науковими відділеннями:

біологічне (за секціями біології, екології, хімії, медицини, інформатики тощо);

екологічне;

сільськогосподарське (за секціями овочівництва, агрохімії, виноградарства, тваринництва тощо);

лісове господарство;

народних ремесел.

Відповідно до розвитку біологічної заочної школи можуть створюватись й інші відділення.

2.2. До біологічної заочної школи на перший рік навчання приймаються учні 10 класів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, які проводять науково-дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу в різних галузях природничих наук, на основі конкурсного відбору.

2.3. Зарахування на навчання до біологічної заочної школи здійснюється у вересні поточного року і оформляється наказом директора Центру.

2.4. Навчально-виховний процес біологічної заочної школи проводиться у групах. Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

Також можуть бути організовані групи з індивідуальною формою навчання.

2.5. Біологічна заочна школа здійснює навчально-виховний процес за 2-річними програмами з заочною формою навчання.

2.6. Навчальний рік починається 15 вересня.

Центр організує навчально-виховний процес у біологічній заочній школі за семестровою формою навчання відповідно до навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Очні сесії проводяться двічі протягом навчального року в канікулярні дні: восени та навесні. Тривалість семестру та розклад занять біологічної заочної школи під час сесії визначається Центром.

2.7. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес у біологічній заочній школи, є:

навчальний план та навчальні програми, що затверджуються Міністерством освіти і науки України;

журнал обліку проведених викладачами занять;

відомості оцінок за результатами кожного семестру.

2.8. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники біологічної заочної школи обирають навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, педагогічно обґрунтовані форми, методи і засоби роботи з урахуванням потреб особистості та суспільства, а також систему оцінювання знань учнів, порядок проведення заліків, екзаменів.

2.9. Переведення вихованців (учнів, слухачів) на другий рік навчання здійснюється за умови успішного закінчення першого.

2.10. Випускникам біологічної заочної школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.11. Педагогічні працівники біологічної заочної школи підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176 (із змінами).

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу біологічної заочної школи є:

вихованці, учні, слухачі;

педагогічні працівники Центру;

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу.

3.2. До роботи біологічної заочної школи залучаються за згодою наукові та науково-педагогічні працівники Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів.

3.3. Вихованці (учні, слухачі) біологічної заочної школи мають право:

на поглиблене вивчення навчальних дисциплін природничого циклу загальноосвітнього навчального закладу;

користуватися матеріально-технічною базою та бібліотекою Центру;

на зарахування до вищого навчального закладу згідно з укладеними угодами Центру з вищими навчальними закладами відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.02.2006 за № 111/11985;

виступати з науковими дослідженнями на міжнародних, всеукраїнських конференціях;

брати участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за рекомендацією Центру;

користуватися базою наукових установ та вищих навчальних закладів для виконання науково-дослідницьких і експериментальних робіт відповідно до укладених угод Центру із зазначеними установами та закладами.

3.4. Вихованці (учні, слухачі) біологічної заочної школи повинні:

самостійно набувати знання шляхом розвитку уміння користуватися різними джерелами інформації;

проводити науково-дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу в різних галузях природничих наук;

оволодівати практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

додержуватись морально-етичних норм;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Центру;

пропагувати серед учнівської молоді наукові біологічні знання, досягнення науки в галузі біології, екології тощо;

брати участь в олімпіадах, виставках, наукових конференціях.

3.5. Педагогічні працівники біологічної заочної школи мають право:

вносити керівництву Центру та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подавати на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації;

на участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування центру, будинку, клубу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

проводити в установленому порядку дослідно-експериментальну, пошукову роботи;

на виявлення соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

на захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

на соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

на об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.6. Педагогічні працівники біологічної заочної школи зобов'язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров'я;

визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх реалізації;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки і правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця (учня, слухача), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров'я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

дотримуватись вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

3.7. Педагогічні працівники біологічної заочної школи працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником Центру.

4. Господарське утримання і фінансування

4.1. Біологічна заочна школа в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно Центру.

Очні сесії біологічної заочної школи можуть проводитись на базі наукових установ і вищих навчальних закладів згідно з укладеними угодами Центру із зазначеними установами та закладами.

4.2. Фінансово-господарська діяльність біологічної заочної школи здійснюється відповідно до її кошторису.

Джерелами фінансування біологічної заочної школи є:

кошти державного бюджету, що надходять Центру згідно з поданим кошторисом;

у випадку недостатнього фінансування або відсутності бюджетних коштів очні сесії проводитимуться за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Начальник відділу позашкільної освіти, виховної
роботи та захисту прав дитини       Р.А. Рудковська


17.03.2006

Популярні новини
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
38% шкіл зможуть продовжити звичайну роботу Лише 38 % українських шкіл зможуть з 23 вересня працювати офлайн і не переходити на дистанційне навчання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів