Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Постанова КМУ № 796 від 27.08.10 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Зі змінами внесенеми згідно постанови КМУ № 939 від 12.10.10)

№ 796 від 27 серпня 2010 року

Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать
до державної і комунальної форми власності

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 12.10.2010}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 2а-14787/10/2670 від 17.03.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 575 від 01.06.2011

№ 801 від 15.08.2012

№ 1056 від 07.11.2012

№ 305 від 20.05.2015

№ 301 від 26.04.2017

№ 624 від 22.08.2018

№ 681 від 29.08.2018

№ 343 від 30.01.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, що додається.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

Установити, що послуги, передбачені пунктами 5, 13-15, 17 розділу 1, пунктами 1-3 розділу 4, абзацами другим і третім пункту 3 та пунктом 4 розділу 7 зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 12.10.2010}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству освіти і науки:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанов КМ № 1056 від 07.11.2012, № 305 від 20.05.2015}

разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

надавати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України               М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 796

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

{У тексті Переліку слова “навчальні заклади” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклади освіти” у відповідному відмінку і числі, а слова “вищі навчальні заклади” в усіх відмінках - словами “заклади вищої освіти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

1. У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів та курсантів невійськових закладів вищої освіти цивільної авіації, морського та річкового флоту (далі - студенти, курсанти), аспірантів і докторантів;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

2-1) викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3-1) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3-2) підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3-3) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих ліцензій;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

4) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітнім рівнем фахової передвищої або вищої освіти;

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

5) підготовка до вступу до закладів вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання;

5-1) надання послуг Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами, а саме:

 • проведення оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами, вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні), незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передбачено законодавством;
 • підготовка та проведення моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
 • використання комп’ютерних програмно-апаратних засобів;
 • обробка інформації з використанням програмно-апаратних засобів;
 • виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні), незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників, вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами і моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти;
 • надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у діяльності Українського центру оцінювання якості освіти, у разі, коли це не погіршує умов праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти;

{Розділ 1 доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 575 від 01.06.2011; в редакції Постанов КМ № 305 від 20.05.2015, № 624 від 22.08.2018}

5-2) проведення закладами вищої освіти, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ № 301 від 26.04.2017}

5-3) видача закладами вищої освіти, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5-3 згідно з Постановою КМ № 301 від 26.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 30.01.2019}

5-4) видача закладами вищої освіти, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5-4 згідно з Постановою КМ № 301 від 26.04.2017}

{Пункт 6 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

{Пункт 7 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

{Пункт 8 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

9) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

10) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;

{Підпункт 10 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

11) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному закладі освіти або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);

{Підпункт 11 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 1056 від 07.11.2012, № 305 від 20.05.2015}

12) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;

{Підпункт 12 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 07.11.2012}

13) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;

{Підпункт 13 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

{Підпункт 14 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 12.10.2010; в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

15) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

{Підпункт 16 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

17) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників закладів вищої освіти, статутами яких передбачено носіння форменого одягу;

18) забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних закладах дошкільної освіти з частковою оплатою відповідно до законодавства;

{Підпункт 18 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

19) утримання вихованців у інтернатних закладах освіти, школах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства;

{Підпункт 19 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 624 від 22.08.2018}

{Підпункт 20 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

21) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;

{Підпункт 21 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

21-1) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);

{Пункт 1 доповнено підпунктом 21-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

{Пункт 22 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

{Пункт 23 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

24) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

{Підпункт 24 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1056 від 07.11.2012, № 305 від 20.05.2015}

24-1) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

25) надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації;

{Розділ 1 доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

26) проведення державною освітньою установою “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” експертизи підручників (крім електронних підручників).

{Пункт 1 доповнено підпунктом 26 згідно з Постановою КМ № 681 від 29.08.2018}

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;

7) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

{Підпункт 7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

7-1) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

8) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

{Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

10) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

11) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

12) здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

13) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;

14) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;

15) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

16) розроблення науково-технічної документації;

17) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права інтелектуальної власності;

18) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);

{Підпункт 18 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

19) організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

20) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

{Пункт 2 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз;

2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у закладі освіти (установі) і направлена таким закладом освіти (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти;

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанов КМ № 1056 від 07.11.2012, № 305 від 20.05.2015}

{Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

{Пункт 4 розділу 3 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

{Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

{Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

7) надання послуг загальноосвітнього закладу освіти I-III ступеня "Міжнародна українська школа", а саме:

 • навчання осіб, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і які не є громадянами України;
 • проведення за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, семестрового та річного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів на території країн їх перебування.

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

4. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладів освіти, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

4) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладів освіти, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

5) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях закладів освіти, установ;

{Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

6) організація, проведення концертно-видовищних заходів.

5. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та приміщень;

2) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устатковання та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;

4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;

{Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;

7) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

8) надання перукарських послуг;

9) облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляд за ними;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

10) створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за ними.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1056 від 07.11.2012}

7. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання спеціально облаштованих* будинків і приміщень, що перебувають на балансі закладів освіти, для тимчасового проживання;

2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

3) надання спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків закладів освіти для проживання:

 • осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти;
 • абітурієнтів відповідного закладу освіти під час вступних іспитів;
 • осіб, які направлені у відрядження до таких закладів освіти;
 • осіб, які навчаються в інших закладах освіти і проживають у гуртожитках закладу освіти згідно з рішенням його керівника;

{Підпункт 3 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1056 від 07.11.2012}

 • працівників інших закладів освіти, установ та організацій;

{Підпункт 3 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1056 від 07.11.2012}

4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:

 • у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;

на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні:

 • поліпшеного обладнання;
 • нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі закладів освіти;

7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих* будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі закладів освіти, послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.

{Підпункт 7 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 07.11.2012}

__________

* Спеціально облаштовані будинки і приміщення - будинки і приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку.

8. Інші послуги:

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;

2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у закладі освіти;

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4) надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;

{Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 305 від 20.05.2015}

4-1) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;

6) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;

6-1) забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

7) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному закладі освіти;

8) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

9) здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи;

10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та професійно-технічних закладів освіти в установленому законодавством порядку;

12) здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;

13) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);

{Пункт 13 розділу 8 в редакції Постанови КМ № 939 від 12.10.2010}

14) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

15) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);

{Пункт 8 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

16) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання, з облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляду за ними; з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяурожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт з використанням автомобілів, тракторів, інших механізмів;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

17) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти (установі);

{Пункт 8 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

18) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти (установі);

{Пункт 8 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

19) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

20) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

21) забезпечення аеропортового обслуговування повітряних суден, зокрема забезпечення авіаційної безпеки, обслуговування повітряного руху, надання в користування повітряного простору в зоні відповідальності, забезпечення аеронавігаційною інформацією, метеорологічне, медичне, пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення польотів;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

22) надання метеорологічної інформації на замовлення фізичних та юридичних осіб;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 22 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

23) виконання авіаційних робіт в межах території України і за кордоном в установленому законодавством порядку;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 23 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

24) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 24 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

25) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 25 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

26) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 26 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

27) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 27 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

28) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 28 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

29) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 29 згідно з Постановою КМ № 305 від 20.05.2015}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 796

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. № 1264 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 20).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. № 547 "Про внесення змін і доповнень до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 14, ст. 573).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564 "Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3049).


27.08.2010

Популярні новини
Закон, що унормує модель НМТ, перебуває на реєстрації Документ регламентує процедуру складання незалежного оцінювання та механізми її реалізації
НМТ у 2024 році матиме формат «3+1» Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ з 4 предметів
Визначено школи, які навчатимуть онлайн дітей-біженців МОН оприлюднило перелік шкіл, де відбуватиметься вивчення українознавчого компонента дітьми за кордоном
Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року–2024» Участь у конкурсі можуть узяти педагоги шкіл та профтехів, стаж котрих становить не менше 3 років
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів