Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 1505 від 03.12.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1505 від 03 грудня 2019 року

Про затвердження Положення про
колегію Міністерства освіти і науки
України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2019 року № 1243 «Про затвердження складу колегії Міністерства освіти і науки України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про колегію Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки від 15 травня 2013 року № 522 «Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки України».

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. М.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                         Ганна Новосад

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
України 03.12.2019 № 1505

Положення
про колегію Міністерства освіти і науки України

1. Положення про колегію Міністерства освіти і науки України (далі - Положення) визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Міністерства освіти і науки України (далі - колегія МОНУ).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі колегія МОН керується Конституцією та законами України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами МОН, а також дорученнями Прем'єр-міністра України, Міністра освіти і науки України (далі - Міністр), а також цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії МОН приймається Міністром.

Функції колегії МОН

5. Колегія МОН:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності МОН;

2) розглядає пропозиції щодо:

  • удосконалення законодавства;
  • забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;
  • розширення міжнародного співробітництва у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в науковій сфері, трансферу (передачі) технологій;
  • формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в науковій сфері, трансферу (передачі) технологій;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в науковій сфері, трансферу (передачі) технологій, та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності МОН, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; територіальних органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління МОН;

6) аналізує стан роботи МОН з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

7) розглядає результати роботи МОН, територіальних органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на МОН.

Склад колегії МОН

6. До складу колегії МОН входять Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра, заступники Міністра, державний секретар МОН, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів МОН, територіальних органів МОН, а також за згодою - представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових закладів і закладів освіти, громадських об'єднань, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії МОН затверджує Міністр.

Кількісний склад не може становити більш як 35 осіб.

8. Членство в колегії МОН припиняється у разі:

  • систематичної відсутності члена колегії МОН на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази підряд);
  • неможливості члена колегії брати участь у роботі колегії МОН за станом здоров'я;
  • подання членом колегії заяви про припинення членства у складі колегії МОН;
  • смерті члена колегії МОН.

9. Член колегії МОН зобов'язаний протягом двох тижнів поінформувати голову колегії та секретаря колегії МОН про зміну посади.

Організація роботи колегії МОН

10. Організаційною формою роботи колегії МОН є засідання.

Періодичність проведення засідань визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, підсумкові засідання колегії МОН, спільні засідання з колегіями інших центральних органів виконавчої влади, а також проведення засідання колегії шляхом погодження матеріалів колегії в електронному вигляді.

11. Робота колегії МОН проводиться відповідно до затвердженого (її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії МОН особи, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань.

12. Затверджений план засідань колегії МОН розсилається не пізніше, ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії МОН, керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; керівникам підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління МОН.

13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії МОН можуть бути включені до порядку денного засідання колегії МОН за рішенням голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії МОН.

15. Підготовка проєкту порядку денного засідання колегії МОН згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії МОН, який не пізніше, ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії МОН для погодження.

16. Нарозгляд колегії МОН подаються:

1) проєкт порядку денного засідання колегії МОН з визначенням доповідача з кожного питання;

2) доповідні записки (довідки) з питань порядку денного засідання колегії МОН з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;

3) проєкти рішень колегії МОН;

4) список членів колегії МОН;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії МОН, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові (за наявності), місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного.

17. Голові колегії МОН окрім зазначених матеріалів подається список членів колегії МОН і список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії МОН, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові (за наявності), місць роботи та займаних посад.

18. Членам колегії МОН матеріали надаються не пізніше, ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше, ніж за один день до засідання.

19. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії МОН, надають матеріали секретарю колегії МОН не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії МОН контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

20. Керівники структурних підрозділів МОН, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; керівники установ, організацій, що належать до сфери управління МОН - відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії МОН, забезпечують узгодження та координацію роботи інших структурних підрозділів МОН, органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідань колегії МОН

21. Засідання колегії МОН веде її голова, а у разі відсутності - особа, якій головою колегії доручено проведення засідання.

22. Засідання колегії МОН проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини загальної кількості членів колегії МОН.

23. Члени колегії МОН беруть участь у засіданні особисто.

Якщо член колегії МОН не може бути присутнім на засіданні, він має попередити голову колегії МОН та секретаря, а також має право попередньо подати голові колегії МОН відповідні пропозиції у письмовій формі.

24. Порядок денний засідання і рішення колегії МОН затверджуються членами колегії МОН шляхом голосування.

25. Члени колегії МОН, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії МОН для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії МОН.

26. Члени колегії МОН і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

27. Головуючий на засіданні колегії МОН може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії МОН (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

28. Рішення колегії МОН приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії МОН.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії МОН з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії МОН і враховується під час голосування.

29. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії МОН приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії МОН представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки і звукозапису.

30. Після засідання колегії МОН структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії МОН не встановлено інший строк) проєкт рішення колегії МОН з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів МОН, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії МОН.

31. Рішення колегії МОН можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МОН.

Рішення колегії МОН з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

32. Рішення колегії МОН з кожного питання оформлюються окремо на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії МОН або працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії МОН оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій центральних органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

33. Рішення колегії МОН доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів МОН, керівників територіальних органів управління освітою, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

34. Технічний запис засідань колегії МОН забезпечує департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій.

35. Матеріали засідань колегії МОН зберігаються в установленому порядку в секретаря колегії МОН та передаються до архіву МОН.

36. Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань колегії МОН здійснюється МОН.

Контроль за виконанням рішень колегії МОН

37. Контроль за виконанням рішень колегії МОН здійснює відділ з питань контролю.

38. Колегія МОН розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Начальник управління
з питань інформаційної
політики та комунікацій                  Тетяна Голубова

Освіта.ua
03.12.2019

Популярні новини
МОН обговорить впровадження стандарту базової освіти Відомство проведе консультації щодо впровадження нового Держстандарту базової освіти
Кожен учасник ЗНО двічі пройде ідентифікацію Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання двічі проходитиме ідентифікацію
В кожній аудиторії ЗНО будуть присутні 17 осіб Під час проведення тестування в аудиторіях будуть присутні 15 учасників та два інструктори
Цього тижня у школярів розпочнуться літні канікули За словами Любомири Мандзій, цього тижня буде завершений навчальний процес у школах
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!