Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ МОН № 299 від 16.03.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 447 від 22.04.2021)

№ 299 від 16 березня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 356/26806

Деякі питання
колегіальних робочих
органів з питань визначення
результатів зовнішнього
незалежного оцінювання

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4, підпунктів 1, 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення об'єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти;

2) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

3) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                      Сергій Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 березня 2015 року № 299

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 356/26801

 

ПОЛОЖЕННЯ
про предметну фахову комісію
при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні завдання та особливості діяльності предметної фахової комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - предметна фахова комісія).

2. Предметна фахова комісія створюється з метою визначення передумов для об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета.

3. Предметна фахова комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. До основних завдань предметної фахової комісії належать:

1) створення передумов для об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

2) ухвалення правильних відповідей до завдань сертифікаційної роботи у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

5. До складу предметної фахової комісії входять:

1) фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України (за згодою), Національної академії педагогічних наук України (за згодою), Українського центру оцінювання якості освіти;

2) педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів (учителі вищої категорії, учителі-методисти);

3) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

6. Персональний склад предметної фахової комісії (не менше семи осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Організацію роботи предметної фахової комісії забезпечує її голова, який обирається на першому засіданні цієї комісії та не може бути працівником Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Підготовку до засідань предметної фахової комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти та входить до складу комісії.

9. Український центр оцінювання якості освіти забезпечує умови для функціонування предметної фахової комісії.

10. Рішення предметної фахової комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова предметної фахової комісії.

11. Рішення предметної фахової комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами цієї комісії та передається директору Українського центру оцінювання якості освіти.

12. Документи, необхідні для роботи предметної фахової комісії, зберігаються протягом одного року.

13. Залучення фахівців до роботи у предметній фаховій комісії здійснюється відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту».

Директор  департаменту
вищої освіти                                                    Ю. М. Коровайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 березня 2015 року № 299

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 357/26802

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні засади формування та діяльності експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія).

2. Основною метою діяльності експертної комісії з певного предмета є встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу (далі - поріг «склав/не склав»).

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. У своїй роботі експертна комісія дотримується принципів об’єктивності, відкритості та прозорості.

5. Основні завдання експертної комісії:

1) встановлення порога «склав/не склав», мінімальної кількості (суми) тестових балів з певного навчального предмета, отримання яких надає учаснику зовнішнього незалежного оцінювання право участі в конкурсному відборі під час прийому на навчання у вищому навчальному закладі;

2) розроблення таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (за шкалою 100 - 200 балів), що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

6. Очолює експертну комісію та забезпечує організацію її роботи директор Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Підготовку до засідань експертної комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти та входить до складу експертної комісії.

8. Персональний склад експертної комісії (не менше дев’яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначається відповідальний секретар експертної комісії.

9. До складу експертної комісії входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки, Національної академії наук (за згодою), Національної академії педагогічних наук (за згодою), Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів та інших установ і організацій.

10. Засідання експертної комісії для прийняття рішення щодо встановлення порога «склав/не склав», розроблення таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці скликається її головою не пізніше ніж на третій робочий день після завершення обробки сертифікаційних робіт осіб, які брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (сесії зовнішнього незалежного оцінювання) з певного предмета.

11. Експертна комісія приймає рішення щодо встановлення порога «склав/не склав» з урахуванням експертних висновків членів регіональних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - регіональні експертні групи).

12. Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

13. Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Цим самим наказом призначається відповідальний секретар регіональних експертних груп.

Відповідальний секретар, який є працівником регіонального центру оцінювання якості освіти та не входить до складу регіональної експертної групи, забезпечує підготовку до засідань регіональної експертної групи, оформлення та подання експертній комісії висновків експертів-членів регіональних експертних груп.

14. Персональний склад регіональних експертних груп формується на конкурсній основі із залученням до роботи в них:

1) фахівців, делегованих громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів, зареєстрованими в установленому законодавством порядку;

2) науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

3) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у містах і сільській місцевості.

15. Регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують умови для роботи регіональних експертних груп.

16. Висновки експертів регіональних експертних груп мають бути подані до Українського центру оцінювання якості освіти протягом наступного робочого дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета (сесії).

17. Висновки експертів, матеріали та документи, необхідні для роботи регіональної експертної групи, зберігаються протягом одного року.

18. Зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», проект таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт для розгляду експертними комісіями готує робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група) у складі не менше п’яти осіб.

19. Очолює роботу робочої групи один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

20. Персональний склад робочої групи (не менше п’яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначаються голова та відповідальний секретар робочої групи.

21. До складу робочої групи входять:

1) працівники Українського центру оцінювання якості освіти;

2) експерти в області педагогічних вимірювань, зокрема міжнародні.

22. Залучення фахівців до роботи в експертній комісії, регіональних експертних групах та робочій групі здійснюється відповідно до ст. 45 Закону України «Про вищу освіту».

Директор департаменту
вищої освіти                                              Ю.М. Коровайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 березня 2015 року № 299

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 358/26803

 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього

незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова

атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія).

2. Експертна комісія створюється з метою забезпечення об’єктивного встановлення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) з певного предмета.

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. Основним завданням експертної комісії є розроблення таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1 - 1 2 балів) з певного предмета відповідно до Критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304.

5. До складу експертної комісії входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки, Національної академії наук (за згодою), Національної академії педагогічних наук (за згодою), Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та інших установ і організацій.

6. Персональний склад експертної комісії (не менше семи осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Головою експертної комісії є директор Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Підготовку до засідань експертної комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти та входить до складу експертної комісії.

9. Український центр оцінювання якості освіти забезпечує роботу експертної комісії.

10. Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів за умови участі у засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів експертної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова експертної комісії.

11. Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень відповідно за шкалою 1 - 1 2 балів та протокол засідання експертної комісії зберігаються протягом одного року.

12. Залучення фахівців до роботи в експертній комісії здійснюється відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту».

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти                     Ю. Г. Коноваленко

Освіта.ua
16.03.2015

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
НМТ 2023: алгоритм роботи з мультитестом в аудиторії Як працювати з онлайновим сервісом тестування під час проходження національного мультитесту
Для учасників НМТ створили відеоінструкцію Відеоінструкція допоможе ознайомитися з інтерфейсом онлайнової тестової платформи
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів