Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації

Наказ МОНмолодьспорт № 1308 від 21.11.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1308 від 21 листопада 2012 року

Про затвердження Методичних рекомендацій
з розроблення положення про структурний підрозділ

освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації

З метою дотримання вимог частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо діяльності структурного підрозділу місцевої державної адміністрації та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій оприлюднити Методичні рекомендації та при розробленні положень про відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій забезпечити їх врахування.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
21 листопада 2012 № 1308

Методичні рекомендації
з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до формування структурних підрозділів освіти і науки, молоді та спорту (далі – структурний підрозділ) місцевих державних адміністрацій відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887.

1.2. Структурний підрозділ (один або декілька)  утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.3. Структурний підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ.

1.4. Положення про структурний підрозділ затверджується головою місцевої держадміністрації.

1.5. В Положенні про структурний підрозділ рекомендується визначити, що:

 • структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ;
 • структурний підрозділ підпорядкований голові місцевої держадміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України;
 • вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації;
 • у межах своїх повноважень структурний підрозділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, сім’ї, жінок, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією;
 • склад та чисельність управлінь (відділів, секторів, інших структурних підрозділів, передбачених законом) у структурному підрозділі, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання  покладених на цей підрозділ завдань, визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;
 • штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис структурних підрозділів затверджує голова місцевої держадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228;
 • посадові інструкції працівників структурного підрозділу – державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

1.6. У Положенні про структурний підрозділ рекомендується  визначити мету, принципи та напрями діяльності структурного підрозділу, права, повноваження, принципи взаємодії з іншими органами влади, форми контролю та звітності, структуру, інші складові діяльності.

2. Основні завдання структурного підрозділу

2.1. У Положенні про структурний підрозділ визначаються основні завдання структурного підрозділу, серед яких рекомендується зазначити такі:

 • участь у забезпеченні реалізації на території адміністративно-територіальної одиниці державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, жінок, молоді, фізичної культури та спорту;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;
 • забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;
 • участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;
 • сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці;
 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського  руху;
 • забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
 • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2.2. Відповідно до покладених на структурний підрозділ завдань, до переліку їх також можуть рекомендуватися, зокрема,  такі:

 • здійснення керівництва і контролю за діяльністю структурних підрозділів освіти і науки, молоді та спорту районних (районних у містах) державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення);
 • координація роботи місцевих органів освіти і науки, молоді та спорту, Інституту післядипломної педагогічної освіти, Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти, (централізованих бухгалтерій), центру соціально-психологічної допомоги, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, центру фізичного здоров’я населення, інших структурних підрозділів;
 • аналіз стану освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту в адміністративно-територіальній одиниці, розроблення регіональних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація і контроль виконання цих програм;
 • участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;
 • організація і контроль роботи державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • сприяння розвитку мережі навчальних закладів в регіоні, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
 • внесення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 • організація роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на відповідній території, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;
 • проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 • співпраця з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, підготовка у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
 • участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України,  і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відповідні матеріали;
 • аналіз стану виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, умов контрактів і внесення пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 • вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 • забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;
 • впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 • впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
 • внесення на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
 • формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
 • організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
 • залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 • проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 • співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 • організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 • розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;
 • контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ;
 • сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вживання заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;
 • сприяння розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
 • участь за дорученням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
 • участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;
 • контроль за роботою з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ регіону, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
 • вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 • розгляд питання та внесення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
 • забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
 • підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в регіоні,  що належать  до  його компетенції;
 • подання пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;
 • створення регіональної бази даних про технології та їх складові, забезпечення в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби регіону з метою залучення інвестицій;
 • здійснення підготовки інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу регіону та можливостей щодо залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств;
 • участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
 • координація роботи вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;
 • підготовка пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;
 • розроблення і подання на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
 • підготовка пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд держадміністрації та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
 • координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 • забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
 • здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл;
 • сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
 • затвердження положення про змагання та проводить регіональні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
 • комплектування складу збірних команд регіону за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;
 • вживання заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;
 • здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
 • реєстрація в регіоні спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами та внесення в установленому порядку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;
 • порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
 • вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації;
 • надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
 • сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
 • взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
 • сприяння регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;
 • вживання в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
 • забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
 • здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління структурного підрозділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 • проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;
 • забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в структурному підрозділі;
 • сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні;
 • сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 • здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
 • вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 • забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
 • здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;
 • сприяння впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
 • здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;
 • надання адміністративних послуг;
 • внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 • розроблення  проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
 • участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
 • підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові місцевої держадміністрації;
 • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контроль за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 • забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечення  у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 • забезпечення захисту персональних даних;
 • здійснення інших передбачених законом повноважень.

3. Права

В Положенні про структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань рекомендується передбачити права, як от:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
 • за дорученням голови державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;
 • створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України впроваджувати їх у практику;
 • представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія з іншими органами влади

В Положенні про структурний підрозділ рекомендується визначити, що структурний підрозділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Організаційно – розпорядча діяльність

5.1. Рекомендувати визначити, що структурний підрозділ очолює керівник (начальник, директор),  який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.

5.2. Керівник (начальник, директор) повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

5.3. Рекомендувати у переліку обов’язків керівника структурного підрозділу (начальника, директора) зазначити, що він:

 • здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
 • подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
 • затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;
 • планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;
 • звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на структурний підрозділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, молоді та жінок, фізичної культури та спорту;
 • може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;
 • спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освіти, сім’ї, молоді та спорту та підзвітних установ;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому нагадуємо, що накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції);
 • подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;
 • подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
 • призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти і науки, молоді та спорту відповідно підпорядкованих районних, міських, районних у містах державних адміністрацій, Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
 • забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурному підрозділі інформації з обмеженим доступом;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, рекомендується утворювати колегію у складі керівника (начальника, директора) (голова колегії), заступників керівника, інших відповідальних працівників структурного підрозділу, керівників місцевих органів управління освітою, молоді та спорту, Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів, закладів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

5.5. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

5.6. Склад колегії рекомендується затверджувати головою місцевої державної адміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

5.7. Рішення колегії затверджувати наказами керівника структурного підрозділу.

5.8. У Положенні про структурний підрозділ рекомендується визначити, що керівник структурного підрозділу може мати заступників, їх кількість,  які призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої держадміністрації за поданням керівника структурного підрозділу або інший порядок їх призначення та звільнення.

5.9. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту при структурному підрозділі можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

5.10. У Положенні про структурний підрозділ рекомендується визначити, що для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності структурного підрозділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при структурному підрозділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

5.11. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова місцевої державної адміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

5.12. Структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
21.11.2012

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти Документ визначає заходи для розвитку навичок дослідницької та інженерної діяльності
65% учнів мають недостатній рівень фізичної підготовленості МОН затверджено рекомендації зі стратегічного розвитку фізвиховання учнівської молоді
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів