Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту

Наказ МОН № 563 від 20.08.03 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Втратив чинність на підставі наказу МОНмолодьспорт №295 від 29.03.2011)

№ 563 від 20 серпня 2003 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2003 р.
за № 878/8199

Про затвердження Положення
про визнання іноземних документів про освіту

На виконання пункту 3 постанови  Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" наказую:

1. Затвердити Положення про визнання іноземних документів про освіту, що додається.

2. Начальнику управління ліцензування, акредитації та нострифікації Домнічу В.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державного секретаря Степка М.Ф.

Міністр       В.Г. Кремень

ПОГОДЖЕНО:

Міністр закордонних
справ України       А.М. Зленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
20.08.2003 № 563

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2003 р.
за № 878/8199

ПОЛОЖЕННЯ
про визнання іноземних документів про освіту

1. Положення про визнання іноземних документів про освіту (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".

2. Цим Положенням визначаються правові та організаційні основи визнання в Україні іноземних документів про освіту з метою забезпечення прав громадян, що здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність відповідно до законодавства України.

3. Це Положення поширюється на іноземні документи про освіту:

а) видані навчальними закладами, що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу;

б) отримані за програмами (планами), що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу.

4. Визнання іноземних документів про освіту здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, проводиться робота, пов'язана з установленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій.

Організаційне забезпечення процедури визнання здійснюється Державною акредитаційною комісією.

5. Визнання іноземних документів про освіту здійснюється за заявою громадянина (далі - заявник), поданою до Міністерства освіти і науки України.

До заяви додаються:

а) оригінал та копія документа про освіту;

б) оригінал та копія додатка до документа про освіту, в якому зазначається інформація про форму та терміни навчання, систему оцінювання знань, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів, навчальних тижнів, практик, курсових, випускних робіт, анотації програм з професійно орієнтованих дисциплін; інші компоненти навчального процесу;

в) документ державного центрального органу управління освітою іноземної країни про визнання (акредитацію) навчального закладу та навчальної програми (плану) органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу;

г) документ державного центрального органу управління освітою іноземної країни про права (академічні та професійні), які надаються власнику документів органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, що видав документи;

ґ) копії документів про попередню освіту;

д) клопотання від навчального закладу, установи, де планується продовження освіти (для іноземців);

е) документ, що засвідчує особу заявника;

є) документ про оплату процедури визнання.

Документ, що засвідчує особу, та оригінали іноземних документів про освіту після прийняття заяви про визнання повертаються заявнику.

6. Документи про освіту та інші іноземні документи, що подаються заявником, легалізуються та перекладаються на українську мову відповідно до законодавства України.

Без легалізації (із засвідченням нотаріусом України вірності копій та перекладу) документи приймаються у випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

7. Після подання заявником документів для визнання від компетентних офіційних органів іноземних держав Міністерством освіти і науки можуть витребуватись додаткові відомості про достовірність та правомірність видачі поданих документів.

8. Копії поданих для визнання документів після перевірки передаються Міністерством освіти і науки до Державної акредитаційної комісії.

9. Державною акредитаційною комісією забезпечується організація та проведення нострифікаційної експертизи.

Нострифікаційна експертиза здійснюється експертами (не більше трьох осіб) зі складу працівників органів управління освітою, акредитованих (атестованих) навчальних закладів, наукових установ чи організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і навичками.

Оплата праці експерта здійснюється Державною акредитаційною комісією за ставками погодинної оплати праці професора за проведення навчальних занять зі студентами вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації з розрахунку трьох годин за проведення однієї експертизи.

10. Нострифікаційною експертизою:

а) встановлюється відповідність поданих іноземних документів про освіту документам, еквівалентність яких визначена міжнародними договорами України, і визначаються (при необхідності) найбільш наближені за змістом освіти напрям або спеціальність, за якими може бути визнаним в Україні іноземний документ про освіту;

б) визначається рівноцінність прав, що надаються власнику іноземного документа про освіту, правам, що надаються відповідним українським документом про освіту;

в) проводиться порівняльний аналіз змісту навчальної програми (плану), за якою виданий іноземний документ про освіту, зі змістом навчальних програм (планів), за якими видаються документи державного зразка про освіту в Україні;

г) визначаються відповідний напрям (спеціальність), освітній, освітньо-кваліфікаційний рівні, за якими можливе визнання в Україні іноземного документа про освіту;

ґ) визначається кількість навчальних дисциплін, відсутність яких у змісті іноземної освіти унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування заявника за фахом в Україні;

д) визначаються додаткові умови заявнику (додаткове навчання, тести на компетентність тощо), виконання яких дозволить компенсувати відсутність указаних вище дисциплін та визнати іноземний документ про освіту в майбутньому.

За результатами експертизи складається висновок експертів, який разом з іншими документами Державною акредитаційною комісією передається до Міністерства освіти і науки України.

11. Міністерством освіти і науки на підставі поданих документів приймається одне із таких рішень:

а) про визнання іноземного документа про освіту, якщо визначено відповідний зміст освіти (напрям, спеціальність, освітній, освітньо-кваліфікаційні рівні), установлена рівноцінність прав, що надаються власникам іноземного та українського документів про освіту, або міжнародним договором встановлено відповідність (еквівалентність) іноземного документа про освіту документу про освіту України;

б) про умовне визнання іноземного документа про освіту, якщо визначено відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційні рівні, напрям, спеціальність, установлена рівноцінність прав, що надаються власникам іноземного та українського документів про освіту, але у змісті іноземної освіти відсутні навчальні дисципліни (в межах обсягу 540 годин), що унеможливлюють продовження освіти чи працевлаштування за фахом заявника в Україні;

в) про відмову у визнанні іноземного документа про освіту, якщо зміст та рівень освіти, за якою видано іноземний документ, недостатні для встановлення відповідності.

12. Міністерством освіти і науки на підставі рішення про визнання видається довідка про визнання іноземного документа про освіту.

13. Рішення Міністерства освіти і науки про відмову у визнанні та про умовне визнання повідомляються заявнику письмово із зазначенням причин відмови та додаткових умов, виконання яких дозволить визнати іноземний документ про освіту в майбутньому.

14. У випадку встановлення недостовірності інформації, зазначеної у поданих іноземних документах про освіту, прийняття рішення про визнання цих документів унеможливлюється і відомості передаються органам прокуратури.

15. Процедура визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється протягом 1 - 4 місяців з часу надходження усіх необхідних документів. У випадку їх відсутності заявнику повідомляються причини затримки розгляду справи.

16. Рішення Міністерства освіти і науки можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до законодавства України.

17. Плата за організаційне забезпечення процедури визнання вноситься заявником на рахунок Державної акредитаційної комісії відповідно до кошторису на договірній основі.

18. Якщо міжнародними договорами про взаємовизнання документів про освіту встановлюються інші правила визнання, то застосовуються правила міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації       В.І. Домніч

Освіта.ua
20.08.2003

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів