Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Наказ МОНмолодьспорт № 632 від 28.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 632 від 28 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за № 959/21271

Деякі питання визнання і встановлення
еквівалентності в Україні документів про освіту,
виданих навчальними закладами інших держав

З метою реалізації положень Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні та удосконалення процедури визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" і від 11 жовтня 2010 року № 915 "Деякі питання надання адміністративних послуг" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2011 року № 295 "Про затвердження Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011року за № 529/19267.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
28.05.2012  № 632

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 14 червня 2012 р.
за № 959/21271

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

I. Загальні положення

1.1. Стандарт визначає порядок (опис етапів) отримання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав (нострифікації) (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача (фізичної особи) та органу управління, вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення.

1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає адміністративну послугу, - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (департамент наукової діяльності та ліцензування).

ІI. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем (заявником) адміністративної послуги є власник іноземних документів про освіту або інша особа, яка представляє його інтереси з питань визнання на підставі довіреності, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

ІIІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги до МОНмолодьспорту України подаються такі документи:

а) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад українською мовою іноземного документа про освіту (за необхідності - пред’явлення оригіналу);

б) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад додатка до іноземного документа про освіту, а також інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності - пред’явлення оригіналів);

в) копії документів про попередню вищу або професійну освіту за наявності такої освіти та засвідчений в нотаріальному порядку переклад (за необхідності).

Автентичність зазначених документів має бути засвідчена в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення (для країн - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), - проставлення штампа «Apostille»);

г) копії документів, що засвідчують особу заявника та власника документа про освіту;

ґ) заява встановленого зразка;

д) заява (згода) власника документів про освіту на обробку його персональних даних;

е) документ банківської установи про оплату за адміністративну послугу з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту або копія документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.

Якщо документи подані заявником не в повному обсязі та (або) неправильно оформлені, то такі документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, про що повідомляється заявнику.

3.2. Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та (або) кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом з їх перекладами, засвідченими в нотаріальному порядку.

Оригінали документів після пред’явлення повертаються заявнику.

3.3. Якщо інтереси власника документів представляє акредитований в Україні навчальний заклад, до пакета документів додається клопотання від навчального закладу про здійснення процедури визнання.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

 • подання документів, визначених пунктом 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;
 • виконання дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання, а саме отримання порівняльного аналізу змісту навчальної програми (плану), за якою (яким) видано іноземний документ про освіту, зі змістом навчальної програми (плану) відповідного або суміжного напряму (спеціальності) в Україні, додаткове навчання, тести на компетентність або інші дії, виконання яких дасть змогу компенсувати відмінності у навчальних програмах та визнати іноземний документ про освіту;
 • отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту.

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

 • розгляд поданих одержувачем (заявником) адміністративної послуги документів, визначення їх відповідності вимогам Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632 «Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав» (далі - Порядок), та умов процедури визнання;
 • реєстрація документів, формування справи з визнання;
 • здійснення перевірки правомірності видачі наданих документів про освіту навчальними закладами іноземних держав;
 • направлення одержувачу (заявнику) письмових повідомлень щодо виконання ним дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання;
 • видача Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту або повідомлення про відмову у його визнанні.

V. Вимоги до строків надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк видачі Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту не може перевищувати 45 календарних днів з дати надходження усіх необхідних документів за умови виконання дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання.

VІ. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

МОНмолодьспорту України може відмовити одержувачу (заявнику) адміністративної послуги у разі:

 • відсутності необхідних документів або їх невідповідності вимогам, зазначеним у Порядку;
 • якщо встановлено неавтентичність документів, поданих для процедури визнання, або неправомірність видачі їх навчальним закладом іноземної держави або філіями навчальних закладів;
 • якщо документи не потребують визнання (на підставі статті 5 Угоди про співробітництво в галузі освіти від 15 травня 1992 року, м. Ташкент);
 • якщо іноземна навчальна програма не може бути співвіднесена до жодного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня та (або) напряму підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;
 • якщо документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, в якій видано ці документи.

VІІ. Опис результату, який повинен отримати одержувач (заявник)

Одержувач (заявник) адміністративної послуги отримує один з таких документів:

 • Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, видане МОНмолодьспортом України;
 • повідомлення МОНмолодьспорту України про відмову у визнанні.

VІІІ. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Розмір плати за адміністративну послугу з визнання іноземного документа про освіту становить:

 • для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
 • для юридичних осіб - п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ІХ. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлено законодавством України про державну службу та іншими нормативно-правовими актами.

Х. Режим роботи адміністративного органу

10.1. Одержувачі (заявники) адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги, за контактними телефонами: +38(044) 486-20-43, 486-25-43.

10.2. Прийом документів, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту, та видача Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту здійснюються у робочі дні з 10.00 до 17.30 за графіком, опублікованим на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua.

ХI. Вимоги до місця надання адміністративної послуги

Прийом документів, що подаються для проведення процедури визнання та отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, здійснюється за зазначеною на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41.

ХІІ. Черговість надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається в порядку надходження заяв і документів, передбачених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту, який визначається за датами їх реєстрації, у строки, визначені розділом V цього Стандарту.

ХІІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача (заявника) при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачу безкоштовно шляхом:

 • розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua;
 • розміщення наочної інформації на стендах у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41, де здійснюються прийом та видача документів;
 • надання індивідуальних письмових консультацій відповідно до письмових звернень одержувачів адміністративної послуги;
 • надання консультацій за контактними телефонами: +38 (044) 486-20-43, 486-25-43.

ХІV. Особливості надання адміністративної послуги

Під час надання адміністративної послуги з визнання іноземних документів про освіту передбачено поділ одержувачів (заявників) на дві категорії:

 • фізичні особи;
 • юридичні особи.

ХV. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг про недотримання вимог Стандарту

Заяви про недотримання вимог Стандарту подаються до МОНмолодьспорту України, яке розглядає їх у строки, визначені законодавством. Заяви надсилаються поштою на адресу МОНмолодьспорту України: м. Київ, проспект Перемоги, 10 або подаються через поштову скриньку МОНмолодьспорту України.

ХVІ. Перелік нормативно-правових актів з питань визнання іноземних документів про освіту

Закони України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", від 29 серпня 2003 року № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг", від 27 серпня 2010 року № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".

Директор департаменту наукової діяльності
та ліцензування       О.В. Якименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
28.05.2012  № 632

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за № 960/21272

ПОРЯДОК
визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

2. Цим Порядком визначаються правові та організаційні засади визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав (далі - документи про освіту), з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в навчальних закладах інших держав, на продовження навчання та провадження професійної діяльності відповідно до законодавства України.

3. Визнання і встановлення еквівалентності в Україні іноземних документів про освіту (далі - визнання) здійснюються за рішенням МОНмолодьспорту України, яким підтверджується право власника таких документів на продовження навчання або працевлаштування за фахом в Україні.

4. Цей Порядок поширюється на іноземні документи про освіту, що містять інформацію про набуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку:

а) видані навчальними закладами, що визнані в системі освіти держави, якій належить навчальний заклад, та держави, на території якої провадиться освітня діяльність цього навчального закладу;

б) отримані за навчальними програмами (планами), що визнані в системі освіти держави, якій належить навчальний заклад, та держави, на території якої провадиться освітня діяльність цього навчального закладу.

5. Документи про освіту, що не потребують визнання:

документи громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992).

6. Документи про освіту, що не підлягають визнанню:

а) документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, якій вони належать;

б) документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність;

в) документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку, за якими йому надаються академічні та (або) професійні права (продовження навчання та (або) працевлаштування за фахом);

г) документи, які неправомірно видані навчальним закладом іншої держави;

ґ) документи, що є неавтентичними;

д) документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якій належить навчальний заклад;

е) документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем та (або) напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;

є) документи, що не визнаються в державі, якій належить навчальний заклад;

ж) документи, що не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України.

7. При здійсненні процедури визнання документів про вищу освіту МОНмолодьспорт України зобов’язаний:

а) пересвідчитися в автентичності та правомірності видачі поданих для визнання документів про освіту;

б) встановити еквівалентність кваліфікації, зазначеної в документі про освіту, відповідному освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України;

в) визначити рівноцінність академічних та (або) професійних прав, що надаються власнику документа про освіту (в тому числі про фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку) в державі, де виданий документ, правам, які надаються при отриманні відповідної освіти в Україні.

При здійсненні процедури визнання документів про загальну середню освіту МОНмолодьспорту України зобов’язане пересвідчитися в автентичності та правомірності видачі поданих для визнання документів про освіту, а також визначити рівноцінність академічних прав, що надаються власнику документа про освіту в державі, де виданий документ, правам, які надаються при отриманні відповідної освіти в Україні.

8. Визнання здійснюється за заявою громадянина (далі - заявник).

Заявником може бути власник іноземних документів про освіту або інша особа, яка представляє його інтереси з питань визнання, на підставі нотаріально оформленої довіреності.

Для неповнолітніх осіб заявником може бути їх законний представник.

9. Заявник (законний представник) подає такі документи:

а) засвідчені в нотаріальному порядку копію та переклад українською мовою іноземного документа про освіту (за необхідності - пред’явлення оригіналу);

б) засвідчені в нотаріальному порядку копію та переклад додатка до іноземного документа про освіту, а також інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності - пред’явлення оригіналів);

в) копії документів про попередню вищу або професійну освіту за наявності такої освіти та засвідчений в нотаріальному порядку переклад (за необхідності).

Автентичність зазначених документів має бути засвідчена в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення (для країн - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), - проставлення штампа "Apostille");

г) копії документів, що засвідчують особу заявника та власника документа про освіту;

ґ) заяву встановленого зразка;

д) заяву (згоду) власника документів про освіту на обробку його персональних даних;

е) документ банківської установи про оплату за адміністративну послугу з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту або копію документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та (або) кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом з їх нотаріально засвідченими перекладами.

Оригінали документів після пред’явлення повертаються заявнику.

Якщо інтереси власника документів представляє акредитований в Україні навчальний заклад, до пакета документів додається клопотання від навчального закладу про здійснення процедури визнання.

Якщо документи надані заявником не в повному обсязі та (або) неправильно оформлені, МОНмолодьспорт України повертає документи без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, про що повідомляється заявнику.

10. Після прийняття документів про освіту до розгляду МОНмолодьспорт України може звернутися щодо отримання додаткових відомостей до відповідних офіційних органів інших держав про достовірність та правомірність видачі поданих документів, а також про:

а) офіційне визнання (акредитацію) навчального закладу в системі освіти держави, якій належить навчальний заклад;

б) офіційне визнання (акредитацію) філії навчального закладу в системі освіти держави, на території якої провадиться освітня діяльність такої філії, якщо іноземний документ про освіту (додаток до нього) виданий філією навчального закладу;

в) права (академічні та професійні), які надаються власнику документів про освіту.

11. Для країн, з якими Україною укладені міжнародні договори, що регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту (далі - міжнародні договори), встановлення еквівалентності освітніх кваліфікацій здійснюється на підставі відповідних міжнародних договорів.

Наявність міжнародних договорів між Україною та державою, навчальним закладом якої видано документ про освіту, не скасовує необхідності отримання офіційного рішення МОНмолодьспорту України про визнання іноземного документа про освіту в Україні.

12. Для документів, виданих у країні, з якою Україною не укладено міжнародних договорів, або якщо з країною видачі документа про освіту укладено міжнародний договір, який не містить визначення еквівалентності освітніх кваліфікацій, що присвоюються в країнах-учасницях договору, встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в документі про освіту, відповідному освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України здійснюється МОНмолодьспортом України в такому порядку:

а) визначення відповідного або найбільш близького за змістом напряму (спеціальності) та (або) кваліфікації, за якими можливе визнання в Україні документа про освіту;

б) повідомлення заявнику про необхідність виконання таких дій (додаткових умов), необхідних для здійснення оцінки та визнання кваліфікації власника документів про освіту:

 • отримання порівняльного аналізу змісту навчальної програми (плану), за якою (яким) видано іноземний документ про освіту, зі змістом навчальної програми (плану) відповідного або суміжного напряму (спеціальності) в Україні;
 • проходження додаткового навчання, тестування на компетентність з дисциплін, щодо яких порівняльним аналізом визначено академічні відмінності у навчальних програмах в Україні та в країні видачі документа про освіту, без компенсації яких визнання кваліфікації власника документів про освіту неможливе (при обсязі відмінностей до 810 академічних годин або 22,5 кредитів ECTS фахово необхідних дисциплін);
 • у разі коли визнання зазначеного в документі про освіту освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня неможливе через суттєві відмінності за змістом та (або) обсягом у навчальних програмах (більше 810 академічних годин або 22,5 кредитів ECTS фахово необхідних дисциплін) - повідомлення заявника про неможливість визнання кваліфікації за документом про освіту (із зазначенням переліку дисциплін, відсутність яких унеможливлює визнання) з наданням пропозиції щодо освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, який може бути визнано.

13. Порівняльний аналіз навчальних програм здійснюється акредитованими в Україні навчальними закладами, які провадять підготовку фахівців відповідного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня за відповідним або суміжним напрямом (спеціальністю).

Результати порівняльного аналізу оформлюються навчальним закладом в установленому законодавством порядку і надаються заявнику, а їх копія, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається офіційним листом на адресу МОНмолодьспорту України, зазначену на офіційному веб-сайті www.mon.gov.ua.

Якщо зміст навчальної програми, за якою був виданий документ про освіту, є аналогічним з навчальною програмою іншого власника документів про освіту, щодо якого МОНмолодьспортом України було прийнято рішення про визнання, встановлення кваліфікаційного рівня, що може бути визнаний, проводиться на підставі порівняльного аналізу аналогічної навчальної програми, кваліфікація за якою була визнана раніше.

14. Додаткове навчання, тести на компетентність або інші дії (додаткові умови) для компенсації відмінностей у навчальних програмах з метою визнання документа про освіту в Україні здійснюються власником документів в обраному ним акредитованому в Україні навчальному закладі, який провадить підготовку фахівців відповідного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня за відповідним або суміжним напрямом (спеціальністю). Зазначені результати оформлюються навчальним закладом в установленому законодавством порядку і надаються заявнику, а їх копія, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилаються офіційним листом на адресу МОНмолодьспорту України, зазначену на офіційному веб-сайті www.mon.gov.ua.

15. МОНмолодьспорт України за результатами процедури визнання приймає рішення про:

а) визнання, на підставі якого заявнику видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту;

б) відмову у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

16. Рішення МОНмолодьспорту України можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до законодавства України.

17. У випадку встановлення факту недостовірності інформації, зазначеної у поданих для процедури визнання документах про освіту, прийняття рішення щодо визнання іноземного документа про освіту унеможливлюється і відомості про неавтентичний документ, особу, яка зазначена в ньому як власник, та (або) заявника передаються правоохоронним органам України.

18. Строк видачі МОНмолодьспортом України Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту не може перевищувати 45 календарних днів з дати надходження усіх необхідних документів за умови виконання дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання.

19. Якщо міжнародними договорами встановлюються інші правила визнання, то застосовуються правила міжнародних договорів.

20. Отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту не скасовує необхідності дотримання загальних вимог до прийому в навчальні заклади та працевлаштування відповідно до вимог чинного законодавства.

Директор департаменту наукової діяльності
та ліцензування       О.В. Якименко

Освіта.ua
28.05.2012

Популярні новини
Пробне ЗНО у Києві та Миколаєві знову перенесено В столиці України та на Миколаївщині пробне ЗНО відбудеться 15 травня. На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
В Україні вивчать роботу закладів з підготовки вчителів Розпочалось проведення дослідження надавачів послуг з підготовки педагогічних працівників
ДПА з математики в 2020/21 році є необов'язковою Здобувачі повної середньої освіти цього року звільняються від проходження атестації
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів