Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

Розпорядження КМУ N 202-р від 12.04.06 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N 202-р від 12 квітня 2006 року

Про схвалення Концепції Державної програми
роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

1. Схвалити Концепцію Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, що додається.

Визначити МОН замовником Програми.

2. МОН розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки.

Прем'єр-міністр України       Ю.ЄХАНУРОВ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2006 р. N 202-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

В Україні склалася критична ситуація з поповненням національної науки молодими кадрами. "Старіння" української науки уже сьогодні негативно позначається на інноваційно-технологічному розвитку держави.

Неефективно використовується інтелектуальний і творчий потенціал обдарованих учнів і студентів. Відсутні сприятливі умови для реалізації їх здібностей.

Інтеграція України в загальноєвропейський простір потребує розроблення нових напрямів роботи з обдарованими учнями і студентами (далі - обдарована молодь).

Аналіз причин виникнення проблем

Складна ситуація з пошуком і підтримкою обдарованої молоді викликана насамперед:

безсистемністю роботи з обдарованими учнями і студентами та відсутністю її належного правового, фінансового, організаційного, науково-методичного забезпечення;

потребою систематизувати форми соціального захисту обдарованої молоді з боку держави;

слабкою матеріально-технічною, науково-дослідницькою та експериментальною базою навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю;

відсутністю цільового асигнування щодо забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

Обґрунтування необхідності розроблення Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

У 2005 році закінчився строк дії Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 8 лютого 2001 р. N 78. Однак завдання з упровадження в практику ефективних засобів і технологій виявлення, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованої молоді, створення умов для її гармонійного розвитку не виконані в повному обсязі через недостатність теоретичної обґрунтованості проблеми обдарованості (зокрема в питаннях підготовки спеціалістів до роботи з обдарованою молоддю), відсутність належного методичного і наукового забезпечення навчально-виховного процесу.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю необхідно розробити Державну програму роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки (далі - Програма).

Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основними завданнями Програми є:

створення загальнонаціональної системи виявлення та відбору обдарованої молоді;

визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

удосконалення нормативно-правової бази щодо організації та поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;

піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді;

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми та обґрунтування оптимального варіанта

Реалізація державної політики щодо роботи з обдарованою молоддю може відбуватися за двома варіантами:

перший - збереження обсягів бюджетного фінансування, що дасть змогу розробити та удосконалити нормативно-правову базу з питань роботи з обдарованою молоддю, провести наукову психодіагностику рівня обдарованості, розробити та впровадити індивідуальні програми та інноваційні методики і технології навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді;

другий - щорічна державна підтримка в межах 15 млн. гривень, що дасть змогу до 2010 року створити загальнонаціональну систему пошуку, розвитку, підтримки обдарованої молоді та сприятливі умови для реалізації її здібностей в Україні, поліпшити матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю.

Шляхи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази щодо підтримки обдарованої молоді;

видання сучасних підручників, посібників, розроблення технічних засобів навчання, навчальних програм спецкурсів, факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої молоді;

формування системи виявлення обдарованої молоді;

розширення мережі навчальних закладів для апробації та запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення в неї самобутніх професійних якостей;

залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із створенням навчальних закладів, гуртків, зокрема філій Малої академії наук, що працюють з обдарованою молоддю;

проведення всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;

сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю загальноосвітніх, позашкільних, у тому числі початкових спеціалізованих мистецьких, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

модернізація вищої та післядипломної педагогічної освіти відповідно до сучасних вимог, розширення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів, що працюють з обдарованою молоддю;

пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здобутків обдарованої молоді в усіх сферах життя;

формування основ системи виявлення, навчання і підтримки обдарованої молоді, її соціального захисту;

популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

використання міжнародного досвіду підтримки і роботи з обдарованою молоддю;

створення інтернет-сторінки для інформування громадськості про здійснення передбачених Програмою заходів.

Етапи виконання Програми

Програму планується виконати у два етапи. На першому етапі (2006-2007 роки) передбачається:

розроблення основних напрямів підтримки і роботи з обдарованою молоддю, узагальнення, поширення кращого досвіду педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників;

підготовка програм діяльності державних і громадських організацій з питань підтримки обдарованої молоді;

започаткування щорічного проведення науково-практичної конференції з проблем виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді;

проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спрямованих на виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді включення до навчальних програм вищих педагогічних навчальних закладів обов'язкового курсу з питань методики та організації роботи з обдарованою молоддю;

створення умов для проведення всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів і забезпечення участі команд обдарованої молоді в міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями та установами, робота яких спрямована на виявлення, навчання, розвиток і підтримку обдарованої молоді.

На другому етапі (2008-2010 роки) передбачається:

організація і проведення наукових конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з проблем виявлення і підтримки обдарованої молоді;

висвітлення у засобах масової інформації досягнень обдарованої молоді в різних сферах діяльності, популяризація кращого досвіду педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників і тренерів-викладачів, створення дитячих та молодіжних навчально-пізнавальних теле- та радіопрограм;

підготовка і видання науково-методичної, навчальної літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити загальнонаціональну систему виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і виховання обдарованої молоді;

підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників і тренерів-викладачів, які проводять роботу з обдарованою молоддю;

підвищити рівень професійної компетентності у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання;

консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

розширити інформаційно-аналітичний банк даних "Обдарованість".

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідні роки, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить близько 170 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень з державного бюджету.


12.04.2006

Популярні новини
Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19, – МОЗ Найбільш піковими етапами третьої хвилі пандемії виявилися кінець березня й початок квітня
Місцеву владу просять не скорочувати вчительські надбавки Профспілка та Міністерство освіти сподіваються на забезпечення трудових прав учителів
Затверджені нові протиепідемічні заходи для закладів освіти Міністерством охорони здоров'я затверджені нові протиепідемічні заходи на період карантину
У школах проведуть «Уроки звитяги» МОН рекомендує школам провести на початку травня «Урок звитяги» для учнів 5-11 класів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів