Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки

Постанова КМУ №948 від 07.09.11 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№948 від 7 вересня 2011 року

Про затвердження Положення про
центр олімпійської підготовки

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр олімпійської підготовки, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Державній службі молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити діяльність центрів олімпійської підготовки відповідно до вимог Положення, затвердженого цією постановою.

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. №948

ПОЛОЖЕННЯ
про центр олімпійської підготовки

Загальна частина

1. Центр олімпійської підготовки (далі - центр) - заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує підготовку спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту, Держмолодьспорту, іншими актами законодавства, цим Положенням та власним статутом (положенням).

3. Головним завданням центру є підготовка спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, здатних успішно виступати на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, інших міжнародних та всеукраїнських змаганнях.

Організаційно-правові засади діяльності Центру

4. Засновниками центрів можуть бути:

 • Держмолодьспорт;
 • місцеві держадміністрації;
 • органи місцевого самоврядування;
 • спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • вищі навчальні заклади, підпорядковані МОНмолодьспорту.

5. Центр є юридичною особою, крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту.

Державні та комунальні центри утворюються у формі відповідно державних та комунальних установ, а інші центри - в організаційно-правовій формі, визначеній засновником.

У випадках, передбачених абзацом шостим пункту 4 цього Положення, центри утворюються у формі структурного підрозділу відповідного вищого навчального закладу згідно із законодавством.

6. Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центру за рішенням Держмолодьспорту, що приймається за поданням засновника у разі відповідності таких закладів вимогам, визначеним цим Положенням.

7. Держмолодьспорт надає закладу фізичної культури і спорту статусу центру за наявності у ньому:

 • кваліфікованого тренерсько-викладацького складу;
 • спортсменів, які відповідають вимогам для зарахування до центру;
 • власної спортивної бази або спортивної бази, наданої центру в довгострокове користування строком не менш як на чотири роки;
 • спеціального інвентарю та обладнання, передбаченого для певного виду спорту;
 • місць для харчування та проживання спортсменів протягом року;
 • приміщення та обладнання, призначених для проведення реабілітаційно-відновлювальних заходів;
 • можливості проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів;
 • можливості фінансування участі спортсменів у спортивних змаганнях.

8. Держмолодьспорт координує та контролює в межах повноважень діяльність центрів незалежно від форми власності та підпорядкування і у разі виявлення факту невідповідності центру вимогам, визначеним пунктом 7 цього Положення, має право позбавити відповідний заклад фізичної культури і спорту статусу центру. У такому разі засновник вносить відповідні зміни до установчих документів зазначеного закладу або проводить процедуру припинення його діяльності.

9. Центр діє на підставі статуту (положення), що розробляється на основі цього Положення та затверджується його засновником за погодженням з Держмолодьспортом.

10. Центр забезпечує розвиток одного або кількох олімпійських видів спорту.

Організація діяльності та навчально-тренувальної роботи центру

11. Центр організовує свою роботу з постійним (змінним) складом спортсменів, який затверджується засновником з урахуванням пропозицій спортивних федерацій та за погодженням з Держмолодьспортом.

Склад спортсменів державного центру затверджується наказом Держмолодьспорту з урахуванням пропозицій спортивних федерацій.

Протягом року до складу спортсменів центру можуть вноситися в установленому порядку у разі потреби зміни.

12. До складу центру зараховуються спортсмени - громадяни України, які протягом останніх двох років посідали не нижче:

 • 1-8 місця в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу своєї вікової групи, у фіналах кубків світу;
 • 1-6 місця в чемпіонатах Європи своєї вікової групи;
 • 1-6 місця в чемпіонатах України серед різних вікових груп.

Вікові групи спортсменів визначаються відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту.

13. Зарахування спортсменів здійснюється на підставі їх особистих заяв наказом центру. Обов’язковою умовою для зарахування та подальшого перебування у центрі є наявність медичного висновку про стан здоров’я спортсмена та проходження ним поглибленого медичного огляду двічі на рік.

14. Спортсмени, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, можуть зараховуватися тільки до змінного складу центру.

15. З тренером центру укладається трудовий договір. Вимогами до тренера є наявність вихованців, які зараховані до постійного складу центру, досвід роботи, повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки.

У центрі може вводитися посада старшого тренера відділення у разі, коли під його керівництвом працює три та більше тренерів.

16. У разі потреби до проведення навчально-тренувальних зборів центру можуть залучатися тренери, які мають досвід підготовки спортсменів вищих категорій в Україні та за кордоном.

17. Основною формою навчально-тренувальної роботи в центрі є проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів тривалістю до 250 днів на рік.

18. Проведення навчально-тренувального збору в центрі здійснюється на підставі відповідного наказу директора центру. Строки проведення такого збору визначаються з урахуваннях затверджених в установленому порядку індивідуальних планів підготовки спортсменів.

19. Планування діяльності центру здійснюється на календарний рік.

20. План роботи відділення центру з певного виду спорту складається старшим тренером (у разі відсутності старшого тренера - тренером) відділення та затверджується директором центру.

21. Під час проведення навчально-тренувальних зборів та участі у всеукраїнських змаганнях спортсмени забезпечуються харчуванням, місцем для розміщення, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, тренери - харчуванням та місцем для розміщення відповідно до норм, затверджених в установленому порядку.

22. Навчально-тренувальні збори центру проводяться на території України. Проведення навчально-тренувального збору за кордоном допускається у разі відсутності на території України належних умов для підготовки спортсменів центру.

23. Відрядження спортсменів та тренерів центру на спортивні заходи в межах України та за кордон здійснюється відповідно до законодавства в межах затвердженого кошторису.

24. Організація медичного супроводження спортсменів центру та робота медичних працівників центру здійснюється в установленому порядку.

25. Центр в межах затвердженого кошторису забезпечує спортсменів постійного складу спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування, тренерів - спортивним одягом відповідно до норм, затверджених в установленому порядку.

26. Центр створює умови для науково-методичного забезпечення навчально-тренувального процесу.

27. Результативність роботи центру визначається за рейтингом спортсменів за підсумками результатів виступу у змаганнях з олімпійських видів спорту, затвердженим в установленому порядку.

28. Центр подає щороку засновникові та Держмолодьспорту звіт про виконання плану роботи та результати виступу спортсменів у змаганнях - до 15 січня з літніх олімпійських видів спорту і до 1 травня - із зимових олімпійських видів спорту.

Планування діяльності центру, вимоги до обліку та звітності

29. План роботи центру затверджується засновником.

30. Перелік документів, які повинен мати центр, порядок обліку та звітності затверджуються Держмолодьспортом.

31. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється згідно із законодавством.

Керівництво діяльністю центру

32. Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади його засновником.

На посаду директора центру призначається особа, яка є громадянином України, має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, “магістр”, стаж роботи у закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менш як три роки.

33. Директор центру:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю центру, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • затверджує в установленому порядку за погодженням із засновником структуру центру, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
 • несе відповідальність перед засновником за результати навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • забезпечує підготовку та подає на затвердження засновнику кошторис на календарний рік і штатний розпис центру;
 • забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону здоров’я та праці, антидопінгового законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру, вчиняє правочини, відкриває рахунки в установах банків або органах Казначейства;
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
 • призначає на посаду і звільняє з посади тренерів та інших фахівців центру відповідно до законодавства;
 • установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам та іншим фахівцям центру, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на центр завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження матеріально-технічної бази та іншого майна, переданого в користування та володіння центру.

34. Посада заступника директора із спортивної роботи вводиться за наявності не менш як трьох відділень з видів спорту.

Заступник директора із спортивної роботи повинен мати спеціальну освіту, відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менш як два роки.

35. Посада заступника директора з адміністративно-господарської роботи вводиться за наявності власної матеріально-технічної бази.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен мати спеціальну освіту, відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід адміністративно-господарської роботи.

36. На посаду інструктора-методиста центру призначається фахівець, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче “бакалавра”.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

37. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та статуту (положення) центру.

38. Фінансування центру здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування державних та комунальних центрів здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

39. Кошторис на календарний рік та штатний розпис центру затверджуються засновником за поданням директора центру.

40. Надходження, які центр отримує від надання платних послуг, використовуються відповідно до законодавства та статуту (положення) центру.

41. Матеріально-технічна база центру може включати адміністративні приміщення та спортивні споруди (басейни, ігрові поля, спортивні зали, інші споруди тощо), харчоблок, місця для проживання, підсобні приміщення, спортивний інвентар та обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, земельні ділянки, інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні, та інші матеріальні цінності.

42. Для забезпечення діяльності та проведення навчально-тренувальної роботи центру можуть надаватися в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші споруди закладів фізичної культури і спорту, інших підприємств, установ та організацій на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається відповідно до законодавства.

43. Контроль за фінансово-господарською діяльністю центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

44. Діяльність центру у рамках міжнародного співробітництва здійснюється відповідно до законодавства.

Освіта.ua
07.09.2011

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
За хвилею псевдомінувань стоїть РФ, – СБУ У СБУ наголошують, що РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів