Про проект Порядку розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів

Лист МОН №1/9-99 від 19.02.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-99 від 19 лютого 2010 року

Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Про проект Порядку розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів

З метою врегулювання вимог до процедури розроблення, затвердження та використання програм для дошкільних навчальних закладів Міністерством освіти і науки України підготовлено проект Порядку розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів.

Надсилаємо проект для обговорення, пропозиції та зауваження просимо надати до 1 березня ц.р. за адресою: ministry@mon.gov.ua  або за тел./факсом: (044) 288-04-26.

Заступник міністра       П.Б. Полянський

ПРОЕКТ
Порядок
розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів

І.Загальні положення

1.1. Порядок розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів (далі – Порядок) розроблений на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" та у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 "Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319.

1.2. Порядок регулює вимоги, процедуру підготовки, затвердження програм  для дошкільних навчальних закладів.

ІІ. Види програм

2.1. Для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися основні та додаткові програми.

До основних програм належать Державна базова програма та спеціальні програми.

До додаткових належать інтегровані, парціальні, альтернативні, експериментальні та регіональні програми.

2.2. У Державній базовій програмі конкретизуються вимоги Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту.

У Державній базовій програмі визначаються основні концептуальні засади, пріоритетні завдання (розвивальні, навчальні, виховні); змістові складові освітньої діяльності у дошкільному навчальному закладі; орієнтовні обсяги змісту дошкільної освіти; вміщуються критерії розвиненості, вихованості й навченості дітей, засновані на науково обґрунтованих нормативних показниках фізичного і психічного розвитку дитини на кожному віковому етапі дошкільного дитинства.

Державна базова програма включає інваріантну та варіативну складову змісту дошкільної освіти.

Інваріантна складова Державної базової програми визначає обов’язковий мінімум змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, а також при здобутті дошкільної освіти в інших формах.

2.3. Спеціальні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів, робота яких організовується з урахуванням специфіки проведення освітньої діяльності з дітьми:

 • для дошкільних навчальних закладів спеціального типу – з урахуванням виду порушення (слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку);
 • для дошкільних навчальних закладів із сезонним, короткотривалим перебуванням – з урахуванням обмеженого терміну перебування дітей у закладах та скороченого об’єму  програмового матеріалу;
 • для здійснення соціально-педагогічного патронату – з урахуванням специфіки проведення роботи з дітьми та батьками у домашніх умовах з подачею скороченого об’єму прогамового матеріалу;
 • для дошкільних навчальних закладів (груп) з мовою виховання національних меншин – з врахуванням мови навчання та виховання дітей тощо.

Спеціальні програми базуються на Державній базовій програмі. Для дошкільних навчальних закладів спеціального типу обов’язковим є включення корекційного компоненту відповідно до типу; у програмах для здійснення соціально-педагогічного патронату – блоку по роботі з батьками.

2.4. Інтегровані програми базуються на Державній базовій програмі. В них розширюється змістове наповнення різних складових організації життєдіяльності дітей, зокрема:

 • за видами діяльності дітей: ігрова, трудова, пізнавальна, комунікативно-мовленнєва, художня, театральна тощо;
 • за напрямами роботи дошкільного навчального закладу (групи): художньо-естетичний, музичний, логіко-математичний, пізнавальний, фізкультурно-оздоровчий, робота з батьками, робота з дітьми у різновікових групах тощо;
 • за лініями розвитку дитини: фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художньо-естетична, креативна тощо.

Інтегровані програми можуть використовуватися в межах основної освітньої діяльності для реалізації завдань інваріантної складової Державної базової програми у час, відведений на її виконання, а також для надання додаткових платних і безкоштовних освітніх послуг.

2.5 Парціальні програми базуються на Державній базовій програмі. Вони розширюють один з напрямів роботи (наприклад, музичний) чи лінію розвитку (наприклад, фізичний розвиток) та забезпечують реалізацію освітніх послуг у творчих студіях, гуртках, секціях тощо.

2.6. Альтернативні програми базуються на Базовому компоненті дошкільної освіти, враховуючи інші концептуальні засади організації та змісту дошкільної освіти.

2.7. Експериментальні програми базуються  на Базовому компоненті дошкільної освіти і розробляються спеціально для дошкільних навчальних закладів (груп), які мають статус експериментальних.

2.8. Регіональні програми розробляються на основі Державної базової програми; містять регіональний компонент. Їх зміст (15 відсотків) передбачає урахування етнічних, історичних, природничо-кліматичних, соціокультурних особливостей регіону.

ІІІ. Загальні вимоги до програм

3.1. Структура програм передбачає такі складові: пояснювальна записка та змістове наповнення. У пояснювальній записці визначаються мета, концептуальні засади, оригінальність програми, обґрунтування структури; роз’яснюються  принципи роботи за програмою, підходи до організації освітньої роботи з дітьми.

3.2. У змісті програм виокремлюються розділи за віковою періодизацією або за віковими групами дошкільного навчального закладу, в яких подаються стислі вікові характеристики розвитку дітей та зміст і форми організації освітнього процесу з кожного змістового компонента чи напряму, блоку програми.

3.3. Кожний розділ змістової частини програми завершується показниками досягнутих результатів:

 • для основних програм – показниками компетентності за сферами життєдіяльності "Природа", "Культура", "Люди", "Я сам (а)";
 • для додаткових програм – показниками компетентності в залежності від змістового наповнення: за видами діяльності, за лініями розвитку, за напрямами роботи тощо.

3.4. Змістова частина програми може містити засоби реалізації програмових завдань, наприклад, переліки ігор, вправ, літературних, музичних, художніх творів тощо. Їх можна подати у вигляді додатків.

ІV. Порядок затвердження  програм, надання їм грифів Міністерства освіти і науки України

4.1. Програмам для дошкільних навчальних закладів надаються такі види грифів:

 • "Затверджено Міністерством освіти і науки України";
 • "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

4.1.1. Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надається Державній базовій програмі після її апробації в дошкільних навчальних закладах. Рішення про надання грифа „Затверджено Міністерством освіти і науки України” приймається колегією МОН та затверджується наказом МОН.

4.1.2. Гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надається всім іншим програмам з конкретизацією їх спрямування:

 • спеціального призначення (для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу; для центрів розвитку дитини; для дошкільних навчальних закладів з сезонним перебуванням; з короткотривалим перебуванням; для дошкільних навчальних закладів з іншою мовою виховання та навчання; для здійснення соціально-педагогічного патронату; для проведення роботи з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою тощо);
 • музичного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, логіко-математичного, пізнавального та іншого спрямування;
 • для підсилення та розширення змістового наповнення видів діяльності, ліній розвитку тощо;
 • регіонального, місцевого спрямування;
 • для використання в експериментальних дошкільних навчальних закладах  тощо.

4.2. На підставі висновків комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН секретарем комісії готується лист МОН щодо рішення про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" за підписом заступника Міністра, до компетенції якого належать питання дошкільної освіти. Копія листа надсилається суб'єкту, який звернувся з клопотанням, у десятиденний термін після його підписання.

4.3. Тексти листів про надання грифів МОН містять інформацію про призначення та вид програми, тип дошкільного  навчального закладу.

4.4. Термін дії грифів МОН п’ять років. У разі, якщо за цей час програми не було видано, а також з метою оновлення грифа після закінчення терміну його дії, необхідно повторити всю процедуру затвердження.

4.5. Програми, які отримали гриф МОН, вносяться до переліку навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання, рекомендованих МОН для використання в дошкільних навчальних закладах.

V. Організація  експертизи програм для дошкільних навчальних закладів

5.1. Науково-методична експертиза програм для дошкільних навчальних закладів організується  Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут).

5.2. Для проведення експертизи програм з метою одержання грифа МОН видавництво чи інші фізичні та юридичні особи - суб'єкти  підприємницької діяльності, що мають виключно права на використання твору чи засобу навчання, звертаються з листом-клопотанням до Інституту за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37. У листі-клопотанні зазначають: повну назву програми, автора (авторів), адресата, при потребі - тип дошкільного навчального закладу, відповідність вимогам Базового компонента дошкільної освіти, Державної базової програми.

5.3. До листа-клопотання додають:

 • попередньо відредагований рукопис у трьох примірниках українською мовою (для україномовних дошкільних навчальних закладів) або мовою національної меншини (для іншомовних дошкільних навчальних закладів);
 • не менше двох рецензій фахівців відповідної галузі ( від науковців та  практиків);
 • відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності);
 • редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому зазначаються актуальність, новизна, оригінальність програми, відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти, вимогам Державної базової програми, а також дається оцінка якості рукопису;
 • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання (за наявності), адреси та контактні телефони).

5.4. Подані матеріали реєструються в Інституті. Рукописи програм  передаються рецензентам для підготовки висновків незалежної науково-методичної експертизи.

5.5. Упродовж наступних двох місяців проводиться незалежна науково-методична експертиза, доопрацювання рукописів відповідно до пропозицій та зауважень рецензентів, готуються висновки фахівцями Інституту для розгляду комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН.

5.6. У рецензіях та висновках дається об’єктивна оцінка на предмет відповідності рукопису програми Базовому компоненту дошкільної освіти, Державній базовій програмі  із  зазначенням позитивних сторін та недоліків, шляхів доопрацювання і вдосконалення, дається порівняльна характеристика внесених змін та доповнень у разі оновлення грифу тощо.

У заключній частині рецензії подаються обґрунтовані висновки щодо доцільності видання програми з грифом МОН. У випадку негативної думки рецензента його висновок повинен бути аргументований і чітко сформульований.

5.7. Рецензія  подається у двох примірниках за підписом її автора (вказуються посада, вчений ступінь, наукове звання, дата). Якщо рецензія готується колективом кафедри, відділу наукової установи або навчального закладу, зазначається номер протоколу, дата проведення засідання, на якому обговорювався рукопис. Підписи рецензентів завіряються печаткою закладу, керівником або начальником відділу кадрів.

5.8. Строк дії рецензії - не більше одного року.

5.9. У разі відхилення комісією поданого рукопису і повернення його на доопрацювання автори можуть повторно подавати свої розробки на розгляд комісії, але не раніше, ніж через три місяці після попереднього засідання.

5.10. У разі незгоди автора (авторів) з висновками рецензентів та комісії рукопис програми подається на додаткову незалежну експертизу  анонімно, без прізвища автора (авторів) та розглядається комісією повторно. Ухвалене комісією рішення є остаточним.

5.11. Для оновлення грифу, після закінчення терміну його дії, подається осучаснений, доопрацьований рукопис програми. Процедура подачі документів, підготовки експертних висновків  викладено в пунктах 5.2–5.3.

5.12 Узагальнені матеріали та пакет необхідних документів щодо надання грифа МОН не пізніше ніж за 14 робочих днів після прийняття рішення комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН передаються Інститутом до МОН для затвердження відповідного рішення.

5.13. Готові рукописи програм, рецензії та експертні висновки, оригінали листів МОН про надання грифів зберігаються в архіві Інституту  протягом 5 років.


19.02.2010

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
За хвилею псевдомінувань стоїть РФ, – СБУ У СБУ наголошують, що РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів