Про затвердження Положення про центр розвитку дитини

Постанова КМУ № 1124 від 05.10.09 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1124 від 5 жовтня 2009 року

Про затвердження Положення
про центр розвитку дитини

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр розвитку дитини, що додається.

2. Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 476), такі зміни:

пункт 1 після слів "дитячих будинків інтернатного типу" доповнити словами ", центрів розвитку дитини";

абзац сьомий пункту 3 виключити.

Прем'єр-міністр України       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. № 1124

ПОЛОЖЕННЯ
про центр розвитку дитини

Загальні питання

1. Центр розвитку дитини (далі - центр) є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади чи виховуються вдома.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та статутом центру, який розробляється на підставі Примірного статуту дошкільного навчального закладу, затвердженого МОН.

3. Центр утворюється на базі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних комплексів у приміщеннях, будівлях, які відповідають санітарно-гігієнічним та іншим нормам і правилам утримання, що регламентують роботу дошкільних навчальних закладів, із забезпеченням безперешкодного доступу до центру осіб з обмеженими фізичними можливостями. При цьому враховуються соціально-економічні, національні, культурно-освітні і мовні потреби, наявність території для облаштування майданчиків, належної матеріально-технічної, навчально-методичної бази, кадрового забезпечення тощо.

4. Основними завданнями центру є:

 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

5. Центр провадить діяльність за такими основними напрямами:

 • організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку;
 • соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;
 • організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
 • проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей;
 • проведення серед населення роз'яснювальної роботи, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;
 • здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень у дитини, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім'ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо.

Організаційно-правові засади діяльності центру

6. Центр є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення або районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією за місцезнаходженням центру.

7. Центр має печатку, штампи, бланки встановленого зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних), може мати рахунки в банках (для приватних).

8. Створення, ліквідація, реорганізація центру незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку у центрі можуть функціонувати:

 • групи із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу для дітей віком від двох місяців до трьох років;
 • групи підготовки до шкільного навчання для дітей віком від п'яти до шести (семи) років;
 • групи художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного спрямування для дітей віком від трьох до шести (семи) років;
 • групи корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком від двох до семи (восьми) років та ранньої допомоги для дітей віком від двох місяців до двох років).

У центрі може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років, а також консультаційних центрів для надання всебічної допомоги сім'ям, які виховують дітей вдома.

10. Режим роботи центру незалежно від підпорядкування і форми власності встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами охорони здоров'я.

У центрі можуть створюватися групи короткотривалого перебування дітей.

11. Групи можуть комплектуватися за віковою, сімейною (родинною) та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

У центрах, розташованих у селах та селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації та потреб населення.

12. Формування новоутворених груп, переведення дітей з однієї групи до іншої здійснюється, як правило, перед початком нового навчального року.

13. Прийом дітей до центру здійснюється його завідувачем протягом календарного року. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров'я дитини, довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини.

Стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою; стосовно дітей-інвалідів - індивідуальна програма реабілітації.

14. Під час прийому дітей до центру його завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом центру, іншими документами, що регламентують діяльність центру.

15. За дитиною зберігається місце в центрі у разі її хвороби, на період карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

16. Відрахування дитини з центру державної та комунальної форми власності може здійснюватися:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її подальше перебування у такому закладі;
 • у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із центру.

17. Центр веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому навчаються.

18. Дітям, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади, надаються додаткові освітні послуги за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі договору між батьками або зазначеними особами та центром у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Організація освітнього процесу

19. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Дошкільна освіта здійснюється за програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку.

20. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей центр може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний).

21. Освітній процес у групах корекційного та реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна робота за такими напрямами:

 • предметно-практична діяльність;
 • лікувальна фізкультура;
 • соціально-побутова та комунікативна діяльність;
 • просторова орієнтація;
 • розвиток слухового та зорового сприймання;
 • формування звуковимови та розвиток мовлення.

22. Діяльність центру регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою та відповідною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

23. Навчальний рік у центрі триває з 1 вересня по 31 травня, літній оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

Організація харчування дітей

24. Організація харчування дітей у центрі здійснюється відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про дитяче харчування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та інших нормативно-правових актів.

25. Режим харчування залежить від режиму роботи закладу. Інтервали між прийомами їжі не повинні перевищувати три-чотири години.

26. Діти, які перебувають у закладі понад чотири години, обов'язково забезпечуються харчуванням.

Медичне обслуговування дітей

27. Медичне обслуговування дітей у центрі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату центру або відповідних закладів охорони здоров'я.

28. Центр забезпечує облаштування приміщень, створення належних умов для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-оздоровчої, корекційної роботи.

Учасники навчально-виховного процесу

29. Учасниками навчально-виховного процесу у центрі є діти, педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

30. На посаду педагогічного працівника призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту і за станом здоров'я може виконувати професійні обов'язки.

31. Педагогічні, медичні працівники центру підлягають обов'язковій атестації, яка проводиться один раз на п'ять років.

32. Права, обов'язки та соціальні гарантії працівників центру визначаються законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

33. Працівники центру несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дітей згідно із законодавством.

34. Працівники центру проходять обов'язковий медичний огляд згідно із законодавством.

Управління центром

35. Безпосереднє керівництво центром розвитку дитини здійснює його завідувач.

36. Питання призначення на посаду завідувача центру, його права і обов'язки регулюються Законом України "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

37. Колегіальним постійно діючим органом управління центром є педагогічна рада, порядок утворення, склад та повноваження якої визначаються Законом України "Про дошкільну освіту".

38. Органом громадського самоврядування є загальні збори працівників центру та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

39. У період між проведенням загальних зборів діє рада центру, порядок роботи якої регулюється статутом.

40. У центрі може утворюватися і діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, створення сприятливих умов для ефективної роботи центру. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) утворюється за рішенням загальних зборів або ради центру. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах працівників центру і виконують свої обов'язки на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на засіданні ради з числа її членів. Засідання ради проводиться в разі потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

41. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та його статуту.

42. Джерела фінансування центру визначено Законом України "Про дошкільну освіту".

43. Штатний розпис центру державної та комунальної форми власності формується відповідним органом управління освітою на основі типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном та Мінпраці.

Штатний розпис центру приватної форми власності формується власником (засновником) на основі зазначених типових нормативів.

44. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі центру.

45. Центр за погодженням із засновником (власником) може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати благодійну допомогу.

46. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у центрі здійснюється відповідно до законодавства.


05.10.2009

Популярні новини
Мін’юст затвердив Порядки прийому до вишів та коледжів У Міністерстві юстиції зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти
У МОН розпочалася ротація заступників міністра Кабінет Міністрів звільнив двох та призначив нового заступника міністра освіти і науки
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів