Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році

Лист МОН 1/9-393 від 10.06.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1/9-393 від 10 червня 2009 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти

Організація освітнього процесу
в дошкільних навчальних закладах
у 2009-2010 навчальному році

Функціонування дошкільної освіти у 2009-2010 н. р. регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257 "Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу", від 28.10.2008 р. № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 р. №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 р. № 1/9-811).

Законом України "Про дошкільну освіту" визначено, що дошкільна освіта у межах Базового компонента здійснюється за Державною базовою програмою, яка розробляється міністерством спільно з Академією педагогічних наук України та затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, тобто Міністерством освіти і науки України.

На сьогодні такою програмою є Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", схвалена колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затверджена наказом від 29.01.2009 р. № 41.

Цим наказом передбачено, що дошкільні навчальні заклади можуть розпочинати роботу за новою Програмою поетапно, тобто з урахуванням можливостей кожного закладу.

З 01.09.2009 року доцільно розпочати роботу за новою програмою:

  • дошкільним навчальним закладам, які брали участь в апробації Програми;
  • групам для дітей раннього віку;
  • групам, які здійснювали навчально-виховний процес за програмою "Зернятко";
  • групам для дітей молодшого віку;
  • новоствореним групам;
  • групам чи дошкільним навчальним закладам, у яких вихователі готові працювати за Програмою.

У разі відсутності Програми чи за умови неготовності вихователя до її сприйняття, дошкільні навчальні заклади продовжують працювати за попередніми програмами. Однак, цей термін не може бути більшим, ніж один рік.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» істотно відрізняється від попередніх програм.

Це перша програма розвитку, яка повною мірою забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводить поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток. Тобто вона орієнтує педагогів на те, що в центрі уваги має бути не педагог як організатор навчально-виховного процесу, а дитина, якісні та кількісні зміни, що відбуваються з нею від народження до 6 (7) років і втілюються в різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах життєдіяльності.

Основною відмінністю є і те, що в основу групування матеріалу покладено ідею формування в дитини цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального оволодіння дітьми законами повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості. Дорослі занадто часто поспішають штучно поділити цілісне уявлення про світ на окремі предмети. Внаслідок цього, дитина раніше дізнається від вихователя про те, що таке заняття з математики, ніж про те, що лічити можна не лише предмети, а й добрі вчинки, кількість висаджених рослин тощо. І тому в Програмі зміщено акценти з обов'язкового засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок на розвивальний та виховний аспекти.

Програма також вперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дитини - наближення атмосфери дошкільного навчального закладу до сімейної, збільшення часу на довірчі й щирі розмови з дитиною, особистісне спілкування.

Особливістю Базової програми є те, що вона структурована не за окремими роками життя, а за лініями розвитку відповідно до вікових етапів. Це забезпечує умови для налагодження продуктивного діалогу з дитиною, створення навколо неї розвивального середовища та інших умов, що оптимізують творчий розвиток дитячої особистості та допомагають своєчасно виявити ранню обдарованість. А найголовніше - вивести кожну дитину на вікову норму індивідуальним шляхом.

У цьому контексті, традиційні заняття відходять на другий план, оскільки під час їх проведення домінують, як правило, однотипні вказівки, завдання, зауваження, однакові вимоги для всіх дітей, а регламентований час не дає змоги враховувати настрій, бажання, індивідуальний досвід кожної дитини. А наповнення життєдіяльності дітей цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду, організація вільної й самостійної діяльності дітей у середовищі, де педагог надає кожному право вибору (де, коли, скільки часу, з ким діяти тощо) на засадах партнерства, поваги до дітей - стають першочерговими. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

Ігрова діяльність, як провідна діяльність дошкільників, у життєдіяльності дітей є основною. Однак  не варто покладати на гру функції навчання і навпаки, підміняти навчальну діяльність з використанням ігрових прийомів ігровою діяльністю, оскільки це стирає грані між навчальними та ігровими прийомами і може призвести до зникнення самостійних ігор та особистісного спілкування з однолітками.

У системі педагогічних засобів впливу на дитину важливу роль відіграють іграшки. Проте випадковий добір іграшок не дає бажаного ефекту від їх використання. Лише за умови системного підходу до формування асортименту іграшок для певного віку вони стають повноцінним компонентом предметного розвивального оточення дитини.

При доборі іграшок необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 "Про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах" та методичними рекомендаціями від 17.03.2006 р. № 1/9-153 "Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах " та від 18.07.2008 р. № 1/9-470 "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах".

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" складається з двох частин. У першій частині - інваріантній  передбачено основні концептуальні, змістові та організаційно-методичні засади. У розділах Програми розкрито особливості вікових періодів, характеристики психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності. Ця частина є обов'язковою для використання в дошкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності.

У другій частині Програми визначено умови ефективного її впровадження, передбачено вимоги до вивчення іноземної мови в дошкільному дитинстві, оволодіння навичками користування комп'ютером тощо.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" є програмою відкритого типу, оскільки залишає можливість для подальшого розроблення варіативної частини змісту, яка на сьогодні практично не розроблена. І тому, є необхідність у створенні програм, які б ураховували та відображали у змісті освіти регіональні (етнічні, історичні, природничі, соціокультурні) особливості чи особливості певної місцевості й культури її населення, способу життя та їхні традиції. Також слід розробити програми, які б поглиблювали той чи інший напрям(и) освітньої роботи, лінії розвитку, означені Базовою програмою, розкривали б особливості розвитку дітей різних категорій (які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, обдарованих дітей, дітей сьомого року життя, які відвідують  дошкільний заклад та ін.), умови їх формування як компетентних особистостей тощо.

Варіативні програми не повинні копіювати зміст інваріантної частини Базової програми, а доповнювати, розширювати, конкретизувати його.

Варіативні програми, навчально-методичні посібники, методичні та дидактичні матеріали до Базової програми, які розроблятимуться  фахівцями різних регіонів України, мають подаватися на розгляд науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з метою надання їм грифа.

Зазначаємо, що перелік видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, щороку затверджується Міністерством освіти і науки України та публікується у фахових виданнях.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» супроводжується Методичними аспектами її реалізації, що розкривають сутність нових організаційно-педагогічних завдань та пропонують педагогам конкретні шляхи їх ефективного розв'язання. Окрім того, видано методичні посібники з різних напрямів роботи з дошкільниками, зокрема: «Виховуємо соціально компетентного дошкільника» (Кононко О.Л.), «Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників» (Гончаренко А.М.), «Логіко-математична компетентність та її формування в дошкільному віці» (Старченко В.А.), «Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності» (Терещенко О.П.), «Українська  мозаїка» - книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі (Вакуленко Н.І., Гураш Л.В. та інші), «Криничка» - книга для читання дітям 2-3 років життя (Грицюк Л.А., Каратаєва М.І.), «Логіко-математичний розвиток дошкільника» (Баглаєва Н.І.), «Виховання людяності» (Поніманська Т.І., Козлюк О.А., Марчук Г.В.).

Разом з тим рекомендуємо користуватися матеріалами з рубрики „Базовий компонент", що друкувалися в журналах "Дошкільне виховання", "Палітра педагога", починаючи з 2000 року.

Для вивчення дітьми дошкільного віку іноземної мови радимо користуватися програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї. Наказом міністерства від 16.04.2009 р. № 336 «Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009 - 2012 роки» визначено, що Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій необхідно розробити регіональні заходи щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов, зокрема: організувати надання додаткових послуг відповідно до попиту батьків, забезпечити  заклади сучасною літературою та організувати передплату дитячого журналу «Пізнайко» тощо.

Для навчання дітей хореографії радимо користуватися програмою та навчально-методичними рекомендаціями «Дитяча хореографія» (авт. Шевчук А.С.).

З метою успішного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку в практику роботи дошкільних навчальних закладів методичній службі різних рівнів протягом 2009-2010 навчального року необхідно організувати відповідну роботу на місцях для всіх категорій педагогічних працівників.

Зокрема, методичній службі обласних управлінь освіти і науки доцільно:

  • створити або поновити інформаційний банк про нові програми та методичні технології, методичні розробки, навчальні посібники тощо;
  • організувати науково-методичну, дослідно-експериментальну, науково-дослідницьку роботу з розробки та впровадження сучасних педагогічних технологій.

Методичній службі районного (міського) управління освіти слід:

  • організувати підвищення кваліфікації педагогів дошкільних навчальних закладів щодо нових підходів до виховання та розвитку дітей дошкільного віку;
  • вжити заходів щодо узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду.

Основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості, то консультативну допомогу йому має надавати методична служба дошкільного навчального закладу. Цю функцію виконує вихователь-методист, а в разі його відсутності - керівник закладу та методист з питань дошкільної освіти районного (міського) методичного кабінету.

Завдання адміністрації дошкільного навчального закладу - створити таку психологічну атмосферу, яка стимулювала б розвиток майстерності педагога, сприяла підвищенню його фахового рівня.

У річному плані роботи дошкільного навчального закладу слід передбачити різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Окрім традиційних форм роботи (консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, засідань круглих столів, методичних порад), доцільно організувати роботу творчих, експериментальних, пошукових, ініціативних груп; педагогічні ярмарки; ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги, прес-конференції тощо.

Разом з тим необхідно спланувати роботу щодо створення розвивального середовища в групах для дітей різного віку.

Міністерство готує нові методичні рекомендації щодо планування роботи дошкільного навчального закладу, зокрема річного та календарного планування.

З метою ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» протягом 2009-2010 навчального року необхідно оновити стратегію і тактику взаємодії педагогів з батьками, змінити загальні форми роботи з ними на індивідуальні та групові. У спілкуванні з батьками слід створювати атмосферу довіри, розширювати й поглиблювати уявлення членів родин про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлювати їх з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти, підтримувати бажання запозичити доцільне в практику сімейного виховання.

Міністерством спільно з Академією педагогічних наук України з метою роз'яснення організаційно-педагогічних умов ефективного впровадження у практику Базової програми протягом 2009 року проводяться регіональні семінари для спеціалістів, методистів з дошкільної освіти обласних, міських (районних) управлінь освіти на базі областей, які брали участь в її апробації (Сумська область - березень місяць, Черкаська - квітень, міста Київ та Севастополь - травень, Донецька - жовтень, Рівненська - листопад, Хмельницька область - грудень місяць).

Слід зауважити, що педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів ведуть ділову документацію відповідно до вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 року № 32.

Наголошуємо також на тому, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до умов, визначених чинним законодавством.

Заступник Міністра       П.Б. Полянський


10.06.2009

Популярні новини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів