Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 400 від 02.05.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 400 від 02 травня 2022 року

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статей 13, 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту», статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

1. У пункті 7 наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» цифри і слова «01 травня 2022 року» замінити словами «дня його офіційного опублікування».

2. У пункті 8 наказу Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» цифри і слова «01 травня 2022 року» замінити словами «дня його офіційного опублікування».

3. Затвердити Зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364, що додаються.

5. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                           Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
02 травня 2022 року № 400

ЗМІНИ
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022році,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня
2022 року № 392

1. Абзац третій пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:

 • «Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти та/або виконання передбачених цим Порядком процедур.».

2. У розділі V:

пункт 1 викласти у такій редакції:

 • «1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цього Порядку, розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 08 серпня - для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів та о 18:00 23 серпня - для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;
 • творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 18 липня включно. У період з 09 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;
 • індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного (регіонального) замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Завершальний етап - не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

 • Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 02 вересня;
 • зарахування вступників за кошти: державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня; фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня;
 • переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цього Порядку), - не пізніше 19 вересня;
 • надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 02 вересня.

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та/або його відокремленого структурного підрозділу.

 • Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу освіти.»;
 • у другому реченні абзацу третього пункту 2 цифри «14» замінити цифрами «29»;

у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

 • «3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 серпня.»;
 • в абзаці другому цифри і слово «05 серпня» замінити цифрами і словом «02 вересня»;
 • в абзаці третьому цифри і слово «11 серпня» замінити цифрами і словом «07 вересня»;
 • в абзаці четвертому цифри і слово «12 серпня» замінити цифрами і словом «09 вересня»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

 • «переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цього Порядку прийому), - не пізніше ніж 21 вересня;»;
 • в абзаці шостому цифри і слово «11 серпня» замінити цифрами і словом «07 вересня»;

абзаци перший - дев’ятий пункту 4 викласти у такій редакції:

«4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти:

 • реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цього Порядку, розпочинається 16 серпня, і закінчується 23 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
 • основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
 • додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
 • спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цього Порядку, розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти;
 • індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, визначених цим Порядком, проводяться з 25 до 31 серпня;»;

абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції:

 • «Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.».

3. Абзац четвертий пункту 12 розділу VI доповнити новим реченням такого змісту: «Заклад вищої освіти засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.».

4. Абзац перший пункту 12 розділу XV викласти у такій редакції:

«12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця), двадцяти відсотків у переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти, закладах вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.».

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                     Олег Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
02 травня 2022 року № 400

ЗМІНИ
до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в
2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
20 квітня 2022 року № 364

1. В пункті 4 розділу ІІ цифри і слово «24 лютого» замінити цифрами і словом «01 січня »;

2. В розділі V:

1) в підпункті 2 пункту 1 цифри і слово «23 липня» замінити цифрами і словом «21 липня»;

2) в пункті 2:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) прийом заяв та документів закінчується:

 • о 18:00 год 05 серпня - для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів;
 • о 18:00 год 31серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікаті національного мультипредметного теста;
 • додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада;»;
 • в підпункті 5 слова і цифри «з 21 липня по 02 серпня» замінити словами і цифрами «з 08 серпня по 16 серпня»;
 • в підпункті 6 цифри і слово «08 серпня» замінити цифрами і словом «01 вересня»;
 • в підпункті 7 цифри і слово «11 серпня» замінити цифрами і словом «06 вересня»;

в підпункті 7:

 • в абзаці другому цифри і слово «15 серпня» замінити цифрами і словом «08 вересня»;
 • в абзаці третьому цифри і слово «18 серпня» замінити цифрами і словом «16 вересня»;
 • в підпункті дев’ятому цифри і слово «22 серпня» замінити цифрами і словом «26 вересня»;

3. В розділі VI:

1) в пункті 6:

 • в абзаці другому цифри і слово «01 лютого» замінити цифрами і словом «01 січня»;
 • в абзаці п ’ятому цифри і слово «24 лютого» замінити цифрами і словом «01 січня»;

2) в абзаці сьомому пункту 7 цифри і слово «01 лютого» замінити цифрами і словом «01 січня»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 25вересня.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 жовтня.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

4. В пункті 4 розділу VIII:

абзац другий викласти в такій редакції:

 • «вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 30 вересня;»;

доповнити після абзацу другого абзацом третім такого змісту:

 • «вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 31 жовтня;».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами четвертим, п ’ятим відповідно.

5. В абзаці третьому пункту 5 розділу XV цифри і слово «24 серпня» замінити цифрами і словом «24 вересня».

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                            Олег Шаров

Освіта.ua
02.05.2022

Популярні новини
Уряд зробив крок до проведення НМТ у 2023 році Уряд схвалив проєкт закону, який дозволить провести вступну кампанію за аналогією із 2022 роком
Розпочато переведення деяких категорій студентів на бюджет У першому пакеті передбачено переведення на місця державного замовлення 1003 студентів
На бюджетне навчання переведуть 80 тисяч студентів Понад 80 тисяч студентів, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет
МОН готується до вступної кампанії за результатами НМТ МОН готує два варіанти проведення вступної кампанії та конкурсного відбору вступників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів