Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання

Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Протокол № 20 від 13 травня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 липня 2021 р. за № 897/36519

Про затвердження Порядку перевірки
рівня володіння державною мовою,
єдиних вимог до процедури проведення
іспитів та критеріїв оцінювання

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 44, частини четвертої статті 48 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Національна комісія зі стандартів державної мови ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок перевірки рівня володіння державною мовою, єдині вимоги до процедури проведення іспитів та критерії оцінювання, що додається.

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови (Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

Голова                                      Орися Демська

ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о Міністра
освіти і науки України                                Андрій Вітренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови
13 травня 2021 року № 20

Порядок
перевірки рівня володіння державною мовою, єдині вимоги до процедури проведення
 іспитів та критерії оцінювання

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм перевірки рівня володіння державною мовою та єдині вимоги до процедури проведення іспитів з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (далі - Закон).

2. Особи, визначені пунктами 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 частини першої статті 9 Закону, та особи, які мають намір набути громадянство України (частина перша статті 7 Закону), проходять процедуру визначення рівня володіння державною мовою, за результатами якої видається державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (далі - Державний сертифікат).

3. Особи, визначені пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16 частини першої статті 9 Закону, можуть проходити процедуру визначення рівня володіння державною мовою, за результатами якої видається Державний сертифікат.

4. За результатами визначення рівня володіння державною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння державною мовою: початковий рівень першого ступеня, початковий рівень другого ступеня, середній рівень першого ступеня, середній рівень другого ступеня, рівень вільного володіння першого ступеня та рівень вільного володіння другого ступеня.

5. Завдання для здійснення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою є уніфікованими, мають єдину структуру та єдині критерії оцінювання згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів мовної компетенції.

6. Завдання для іспитів на визначення рівня володіння державною мовою затверджує Національна комісія зі стандартів державної мови.

До участі в розробці завдань Національна комісія зі стандартів державної мови має право залучати наукові та освітні установи, у тому числі Інститут української мови Національної академії наук України.

7. Особа, що проходила процедуру визначення рівня володіння державною мовою, може робити це повторно необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

II. Загальна характеристика завдань для визначення рівня володіння державною мовою

1. Об'єктами контролю під час перевірки рівня володіння державною мовою є розуміння почутого (аудіювання), розуміння прочитаного (читання), письмо, говоріння, володіння лексичним матеріалом, а також уміння дотримуватися норм на різних рівнях мовної системи.

2. Зміст завдань для здійснення визначення рівня володіння державною мовою відповідає Класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них.

3. Визначення рівня володіння державною мовою містить (але не винятково) такі форми завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді: до кожного завдання наведено кілька варіантів відповідей, з яких лише один правильний;

б) завдання з вибором кількох правильних відповідей: до кожного завдання є кілька варіантів відповідей, з яких частина правильні;

в) завдання на встановлення відповідності: у завданнях запропоновано встановити логічні пари відповідно до умови (ключові слова до текстів, заголовки до текстів / частин текстів із наведених варіантів, запитання до відповідей тощо);

г) завдання на заповнення пропусків у словах, які передбачають вписування пропущених літер;

ґ) завдання на заповнення пропусків у тексті: у завданнях запропоновано доповнити абзаци/речення в тексті частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів;

д) завдання з альтернативними відповідями: у завданнях треба визначити правильність/неправильність тверджень відповідно до змісту прочитаного;

е) завдання з розгорнутою відповіддю: такі завдання передбачають створення висловлення в письмовій та в усній формах відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

4. Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які претендують на зайняття визначених Законом посад, складається з чотирьох частин (три частини письмового блоку: "Культура мови", "Читання", "Письмо", й одна частина усного блоку - "Говоріння").

5. Частина письмового блоку "Культура мови" передбачає виконання завдань, які перевіряють вміння дотримуватися мовних норм на лексичному, граматичному, орфографічному, пунктуаційному та стилістичному рівнях.

6. Частина письмового блоку "Читання" передбачає опрацювання автентичних текстів різних стилів на загальну тематику та виконання завдань на розуміння прочитаного.

7. Частина "Письмо" передбачає реферування прослуханого тексту та висвітлення власної позиції щодо його проблематики й перевіряє вміння писати текст, оформлюючи його відповідно до мети й завдань спілкування.

8. Частина усного блоку "Говоріння" містить завдання на діалог та монолог, які перевіряють уміння сприймати й розуміти мовлення на слух, добирати мовні засоби відповідно до мети й завдань спілкування, реалізовувати комунікативні наміри.

9. Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України, складається з чотирьох частин (три частини письмового блоку: "Слухання", "Читання", "Письмо", й одна частина усного блоку - "Говоріння").

10. Частина письмового блоку "Слухання" передбачає прослуховування аудіозаписів (автентичних повідомлень, оголошень, діалогів, монологів різної тематики) та виконання завдань, які перевіряють вміння розуміти основний зміст тексту й вибирати необхідну інформацію з почутого.

11. Частина письмового блоку "Читання" передбачає опрацювання текстів різної тематики й виконання завдань на загальне, вибіркове та повне розуміння прочитаного. Завдання різної форми мають на меті визначити уміння виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки, а також розрізняти значення лексичних одиниць у текстах та правильно використовувати форми слів.

12. Частина "Письмо" передбачає виконання творчих завдань, зміст яких пов'язаний з комунікативними потребами повсякденного життя та/або професійної діяльності претендентів. У завданнях перевіряють уміння спілкуватися у письмовій формі відповідно до комунікативних завдань.

13. Частина усного блоку "Говоріння" передбачає діалог та монолог на загальну тематику, пов'язану з повсякденним життям. У завданнях перевіряють уміння добирати мовні засоби для опису ситуації, людей, предметів, формувати висловлювання відповідно до комунікативної ситуації.

III. Вимоги до процедури визначення рівня володіння державною мовою

1. Організаційні заходи з підготовки проведення визначення рівня володіння державною мовою передбачають:

а) затвердження завдань для визначення рівня володіння державною мовою;

б) визначення критеріїв оцінювання результатів іспитів;

в) формування переліку екзаменаторів і графіка їхньої участі в іспитах;

г) встановлення графіка проведення іспитів і визначення місця їх проведення.

2. Процедура визначення рівня володіння державною мовою відбувається в чотири етапи:

1) реєстрація і подання заявки на іспит;

2) іспит;

3) встановлення результатів;

4) інформування про результати визначення рівня володіння державною мовою.

Претендент повинен прибути для участі в іспиті на визначення рівня володіння державною мовою у день, час та місце, затверджені графіком, і мати при собі документ, що посвідчує особу.

3. До іспиту на визначення рівня володіння державною мовою допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком такого іспиту відповідно до списку осіб, які подали заявки.

4. Перед початком іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендентів ознайомлюють з процедурою його проведення.

5. Кожний претендент виконує завдання на комп'ютері, і його робота підлягає шифруванню.

6. Під час виконання завдань претендент позначає відповіді, які, на його думку, є правильними.

7. На виконання завдань письмового та усного блоків передбачено 120 хвилин загалом. Тривалість виконання завдань письмової частини становить до 100 хвилин, а тривалість усної частини - до 20 хвилин.

8. Претендент має право відмовитися від виконання завдань у будь-який час.

9. Інформацію про відмову претендента від виконання завдань письмової та/або усної частин фіксують в електронному протоколі.

10. Претендента, який відмовився виконувати завдання письмової та/або усної частин, визнають таким, що не пройшов процедури визначення рівня володіння державною мовою, а виконані завдання не оцінюють.

11. Претендент переходить до усної частини іспиту на визначення рівня володіння державною мовою лише після завершення виконання завдань письмового блоку або закінчення часу, відведеного для них.

12. За результатами іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендент отримує Державний сертифікат.

IV. Встановлення результатів

1. Оцінювання завдань письмової та усної частин іспиту на визначення рівня володіння державною мовою здійснюють за єдиними критеріями відповідно до таких принципів:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 балів або 1 бал: 0 балів - неправильна відповідь / відповідь не надано / вказано більше однієї відповіді; 1 бал - правильна відповідь;

б) завдання з вибором кількох правильних відповідей оцінюють в 1 бал за кожну правильну відповідь, 0 балів - усі відповіді неправильні / відповідь не надано;

в) завдання на встановлення відповідності оцінюють в 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів - за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності або відповіді на завдання не надано;

г) завдання на заповнення пропусків оцінюють у 0 балів або 1 бал: 0 балів - неправильна відповідь / відповідь не надано / вказано більше однієї відповіді; 1 бал - правильна відповідь;

ґ) завдання з розгорнутою відповіддю в письмовій формі іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для виконання службових обов'язків) оцінюють від 0 до 37 балів за такими критеріями:

 • повнота розуміння аудіотексту і відтворення почутого на письмі - від 0 до 8 балів;
 • вияв свого ставлення до теми висловлювання і наведення прикладів із власного досвіду - від 0 до 4 балів;
 • якщо за вказаними вище критеріями виставлено 0 балів, подальша перевірка роботи й виставлення балів не відбувається;
 • наявність висновків - від 0 до 2 балів;
 • обсяг - від 0 до 2 балів;
 • послідовність викладу - від 0 до 3 балів;
 • словниковий запас - від 0 до 4 балів;
 • різноманітність вживаних синтаксичних структур - від 0 до 2 балів;
 • дотримання синтаксичних норм - від 0 до 2 балів;
 • лексична правильність - від 0 до 2 балів;
 • орфографічна правильність - від 0 до 3 балів;
 • пунктуаційна правильність - від 0 до 2 балів;
 • правильність уживання форм - від 0 до 3 балів;

д) завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі (діалог) іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для виконання службових обов'язків) оцінюють від 0 до 29 балів за такими критеріями:

 • застосування стратегій ведення розмови відповідно до комунікативної ролі - від 0 до 4 балів;
 • розуміння реплік екзаменатора - від 0 до 4 балів;
 • точність реакцій відповідно до комунікативної ролі - від 0 до 3 балів;
 • словниковий запас - від 0 до 4 балів;
 • вимова і темп мовлення - від 0 до 2 балів;
 • побудова фраз - від 0 до 4 балів;
 • урахування уявного адресата, послідовне дотримання комунікативного завдання, результативність у досягненні комунікативного наміру - від 0 до 2 балів;
 • самовираження (вияв свого ставлення до предмета висловлювання, використання логічного наголосу, дотримання правил етикету ведення розмови) - від 0 до 2 балів;
 • граматична правильність - від 0 до 4 балів;

е) завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі (монолог) для іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для виконання службових обов'язків) оцінюють від 0 до 30 балів за такими критеріями:

 • розкриття теми відповідно до комунікативного завдання - від 0 до 8 балів;
 • послідовність викладу - від 0 до 3 балів;
 • словниковий запас - від 0 до 4 балів;
 • вимова і темп мовлення - від 0 до 3 балів;
 • побудова фрази - від 0 до 3 балів;
 • наявність сформульованої мети повідомлення - від 0 до 3 балів;
 • наявність власних висновків і їхня аргументація - від 0 до 2 балів;
 • граматична правильність - від 0 до 2 балів;
 • самовираження - від 0 до 2 балів;

є) завдання з розгорнутою відповіддю в письмовій формі на створення короткого повідомлення з опертям на умову для іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для набуття громадянства України) оцінюють від 0 до 10 балів за такими критеріями:

 • змістове наповнення - від 0 до 4 балів;
 • відповідність формі - 0 до 1 балів;
 • нормативність - 0 до 4 балів;
 • обсяг тексту - від 0 до 1 балів;

ж) завдання з розгорнутою відповіддю в письмовій формі на створення докладного тексту за темою іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для набуття громадянства України) оцінюють від 0 до 23 балів за такими критеріями:

 • змістове наповнення - від 0 до 5 балів;
 • відповідність формі - від 0 до 1 балів;
 • відповідність умові завдання - від 0 до 2 балів;
 • логічність і зв'язність викладу - від 0 до 6 балів;
 • нормативність - від 0 до 6 балів;
 • багатство мовних засобів - від 0 до 2 балів;
 • обсяг - від 0 до 1 балів;

з) завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі на опис побаченого іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для набуття громадянства України) оцінюють від 0 до 14 балів за такими критеріями:

 • зміст - від 0 до 4 балів;
 • структура - від 0 до 6 балів;
 • мовна компетентність (нормативність, багатство мовних засобів) - від 0 до 4 балів;

и) завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі (діалог) іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для набуття громадянства України) оцінюють від 0 до 14 балів за такими критеріями:

 • зміст - від 0 до 4 балів;
 • участь у діалозі (мовленнєва компетентність) - від 0 до 8 балів;
 • мовна компетентність (нормативність, багатство мовних засобів) - від 0 до 2 балів;

і) завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі (монолог) іспиту на визначення рівня володіння державною мовою (для набуття громадянства України) оцінюють від 0 до 10 балів за такими критеріями:

 • зміст - від 0 до 4 балів;
 • структура - від 0 до 2 балів;
 • мовна компетентність (нормативність, багатство мовних засобів) - від 0 до 4 балів.

2. Кількість балів за тестову частину іспиту встановлюється автоматично. Бали за виконання завдань частин "Письмо" та "Говоріння" вносять екзаменатори до електронного протоколу.

3. Рівень володіння державною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини та перетворення їх у відсотки від 0 % до 100 %.

4. Усі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме максимум 25 % від загальної оцінки.

5. Державний сертифікат початкового рівня першого ступеня отримує особа, яка набрала 30 % + 1 бал від загальної кількості балів.

6. Державний сертифікат початкового рівня другого ступеня отримує особа, яка набрала 40 % + 1 бал від загальної кількості балів.

7. Державний сертифікат середнього рівня першого отримує особа, яка набрала 50 % + 1 бал від загальної кількості балів.

8. Державний сертифікат середнього рівня другого ступеня отримує особа, яка набрала 60 % + 1 бал від загальної кількості балів.

9. Державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня отримує особа, яка набрала 70 % + 1 бал від загальної кількості балів.

10. Державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня отримує особа, яка набрала 80 % + 1 бал від загальної кількості балів.

Голова                                     Орися Демська

Освіта.ua
13.05.2021

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів