Про затвердження Порядку призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою

Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Протокол № 23 від 27 травня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2021 р. за № 926/36548

Про затвердження Порядку
призначення спеціально уповноважених
установ (організацій), які проводять іспити
на рівень володіння державною мовою

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", підпункту 8 пункту 4 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, пункту 8 Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409, Національна комісія зі стандартів державної мови ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, що додається.

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови (Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                                  О. Демська

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України                     Олексій Вискуб

Міністр освіти і науки України                           Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови
27 травня 2021 року № 23

ПОРЯДОК
призначення спеціально уповноважених установ (організацій),
які проводять іспити на рівень володіння державною мовою

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру, за якою Національна комісія зі стандартів державної мови (далі - Комісія) призначає спеціально уповноважені установи (організації) які проводять іспити (далі - уповноважена установа (організація)), та механізм залучення екзаменаторів та інструкторів для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою (далі - іспити).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Законі України "Про електронні довірчі послуги", Законі України "Про освіту", Положенні про інтегровану систему електронної ідентифікації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 546, Положенні про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови" від 6 листопада 2019 року № 911, Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409.

3. Організаційну, інформаційну, аналітичну підтримку процедури призначення уповноважених установ (організацій) та механізм залучення екзаменаторів та інструкторів забезпечує апарат Комісії.

II. Уповноважена установа (організація)

1. Призначення уповноважених установ (організацій) відбувається у спосіб, визначений Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Положенням про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.

2. Уповноваженими установами (організаціями), які проводять іспити, є заклади вищої освіти, які:

1) провадять освітню діяльність на рівні вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня за акредитованими освітніми програмами у межах спеціальностей 014 "Середня освіта" (предметна спеціалізація 014.01 "Середня освіта (Українська мова і література)) та/або 035 "Філологія" (спеціалізація 035.01 "Українська мова та література"), та/або 281 "Публічне управління та адміністрування";

2) мають штатного працівника з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальності "Українська мова";

3) забезпечать матеріально-технічні вимоги до уповноваженої установи (організації), що додаються (Додаток 1).

3. Призначення уповноважених установ (організацій) здійснюється на підставі документів, надісланих до Комісії в електронній формі:

1) листа-обґрунтування із характеристикою матеріально-технічного забезпечення;

2) списку претендентів на виконання функцій екзаменатора Комісії та інструктора.

4. За результатами розгляду поданих документів Комісія ухвалює рішення про призначення уповноваженої установи (організації) та укладає договір з уповноваженою установою (організацією) про надання послуг з проведення іспитів.

5. Скасування рішення про призначення уповноваженої установи (організації) відбувається за рішенням Комісії у разі не відповідності призначеної уповноваженої установи (організації) вимогам визначеним пунктом 2 розділу II цього Порядку.

6. У разі необхідності Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій державою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України "Про освіту".

III. Екзаменатори Комісії та інструктори

1. Механізм залучення екзаменаторів та інструкторів Комісії відбувається у спосіб, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою", рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 17 "Про затвердження Положення про іспитові комісії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за 18 червня 2021 року № 820/36442, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.

2. Комісія допускає претендентів на екзаменаторів Комісії із списку надісланого призначеною уповноваженою установою (організацією) до проходження навчання щодо процедури іспитів. Програму та форми навчання щодо процедури проведення іспитів визначає Комісія.

3. За результатами навчання щодо процедури іспитів Комісія затверджує перелік екзаменаторів Комісії.

4. Екзаменатор Комісії не може бути інструктором.

5. Призначена уповноважена установа (організація) надсилає в електронній формі до Комісії список претендентів на виконання функцій інструктора.

6. Претенденти на призначення інструктором, запропоновані призначеною уповноваженою установою (організацією), проходять навчання щодо правил роботи інструктора з організації проведення процедури іспиту. Програму та форми навчання визначає Комісія.

7. За результатами навчання щодо правил роботи інструктора з організації проведення процедури іспиту попередньо дібраними інструкторами Комісія затверджує перелік інструкторів.

8. Інструктором не може бути екзаменатор Комісії.

IV. Права й обов'язки екзаменатора Комісії та інструктора

1. Екзаменатор Комісії має право:

1) брати участь в іспиті, перевіряючи та оцінюючи завдання відкритого типу письмової частини, виконаного претендентом;

2) проводити та/або оцінювати участь претендента в усній частині іспиту.

2. Екзаменатор Комісії зобов'язаний:

1) мати кваліфікований або удосконалений електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

2) в електронному кабінеті екзаменатора підтверджувати готовність до участі в іспиті чи інформувати Комісію про неможливість взяти участь в іспиті у визначений термін;

3) дотримуватися принципів недискримінації та неупередженості;

4) провести оцінювання виконаних претендентом іспитових завдань згідно із затвердженими Комісією вимогами до рівнів володіння державною мовою та критеріями оцінювання;

5) результати своєї роботи з оцінювання участі претендента в іспиті зафіксувати в електронному протоколі;

6) заявити про конфлікт інтересів, що може виникнути під час проведення іспиту та/або оцінювання участі претендента в усній частині іспиту;

7) брати участь у заходах з підвищення рівня кваліфікації екзаменаторів, які організовує та проводить Комісія.

3. Інструктор бере участь у проведенні іспиту та у разі необхідності надає технічну допомогу претенденту під час проходження іспиту.

4. Інструктор Комісії зобов'язаний:

1) дотримуватись правил роботи інструктора з організації проведення процедури іспиту;

2) заявити про конфлікт інтересів, що може виникнути під час проведення іспиту.

5. За умови неналежного виконання екзаменатором Комісії обов'язків, встановлених пунктом 2 розділу IV цього Порядку, Комісія приймає рішення про припинення повноважень екзаменатора Комісії, про що повідомляє призначену уповноважену установу (організацію).

6. За умови неналежного виконання інструктором обов'язків, встановлених пунктом 5 розділу IV цього Порядку, Комісія приймає рішення про припинення повноважень інструктора, про що повідомляє призначену уповноважену установу (організацію).

Голова                                    Орися Демська

Додаток 1
до Порядку призначення спеціально уповноважених установ
(організацій), які проводять іспити на рівень володіння
державною мовою (підпункт 3 пункту 2 розділу II)

 

Матеріально-технічні вимоги до спеціально уповноваженої установи (організації)

I. Іспитова аудиторія

1. Будівлі, споруди та приміщення спеціально уповноваженої установи (організації) (далі - уповноважена установа (організація)), мають відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

2. Іспитова аудиторія організовується в призначеній уповноваженій установі (організації), що бере на себе зобов'язання забезпечити вільний доступ претендентів до складання іспиту на рівень володіння державною мовою (далі - іспит).

3. Іспитова аудиторія повинна відповідати таким матеріально-технічним вимогам:

1) оснащена камерою (камерами) відеоспостереження для забезпечення доброчесності та рівних умов проведення іспиту для претендентів;

2) містити не менше 5 робочих місць, обладнаних комп'ютерами;

3) стіл і 2 стільці для інструктора;

4) місце для особистих речей (стіл, стільці тощо).

II. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення іспиту

1. Комп'ютер на робочому місці має відповідати таким апаратним вимогам:

1) двоядерний процесор з тактовою частотою від 2 Гц,

2) оперативна пам'ять від 4 Гб;

3) вебкамера (вбудована або під'єднана через USB, мінімальна роздільна здатність HD (1280 x 720);

4) дисплей - від 15 дюймів;

5) гарнітура або окремі стереонавушники та мікрофон.

2. Програмне забезпечення комп'ютера на робочому місці має відповідати таким вимогам:

1) одна з таких операційних систем: Windows версії 7/8/10, macOS від версії X 10.10, Ubuntu від версії 14.04, Red Hat Enterprise Linux від версії 6.4 й подібні (Mint, CentOS, Fedora тощо);

2) один з таких браузерів: Chrome від версії 90, Edge від версій 90, Firefox від версії 78, Safari від версії 7.

3. Усі комп'ютери мають бути під'єднані до інтернету (широкосмугове дротове або бездротове (3G або 4G/LTE) під'єднання з пропускною здатністю від 1,2 мбіт/с).

Голова                                       Орися Демська

Освіта.ua
27.05.2021

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів