Деякі питання запровадження індикативної собівартості

Постанова КМУ № 191 від 03.03.2020 року

Втратив чинність (підстава)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 191 від 03 березня 2020 року

Деякі питання запровадження
індикативної собівартості

Відповідно до абзацу другого пункту 7 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр України                    О. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 191

ПОРЯДОК
формування мінімального розміру плати за навчання
для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування закладами вищої та фахової передвищої освіти, науковими установами, а також їх територіально відокремленими структурними підрозділами, що діють згідно із положеннями, затвердженими в установленому порядку, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо надають платні освітні послуги у сфері вищої освіти (далі - надавачі освітніх послуг), мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти.

2. Цей Порядок є обов’язковим для надавачів освітніх послуг у сфері вищої освіти незалежно від форми власності, що здійснюють навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

3. Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти застосовується під час підготовки здобувачів вищої освіти за початковим (короткий цикл), першим (бакалаврський) та другим (магістерський) рівнями вищої освіти, усіма формами здобуття вищої освіти та за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в переліку, що додається. У разі здійснення прийому на навчання за міждисциплінарними освітніми програмами (за галуззю знань - для молодших бакалаврів, за двома чи більше спеціальностями - для магістрів) цей Порядок застосовується, якщо серед спеціальностей, що входять до галузі або з яких здійснюватиметься підготовка здобувача вищої освіти, є такі, що визначені зазначеним переліком.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 • індикативна собівартість - встановлений відповідно до цього Порядку усереднений обсяг фактичних (касових) витрат певного надавача освітніх послуг за попередній календарний рік на одного розрахункового здобувача вищої освіти, що прямо пов’язані з наданням освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення. Індикативна собівартість використовується як індикатор мінімальної вартості надання освітньої послуги одній фізичній особі - здобувачу вищої освіти і застосовується для встановлення надавачем освітніх послуг мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти;
 • мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти - мінімально допустима величина плати за навчання, що може бути встановлена надавачем освітніх послуг.

Розрахунок індикативної собівартості

5. Індикативна собівартість (ІС) обчислюється за формулою (гривень):

 • де Н - встановлений відповідно до законодавства коефіцієнт нарахувань на оплату праці станом на 1 січня попереднього календарного року, у частках від одиниці;
 • ЗП - річна сума заробітної плати працівників за загальним фондом державного (відповідного місцевого) бюджету, які забезпечували підготовку здобувачів вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом надавача освітніх послуг за попередній календарний рік станом на 31 грудня, гривень;
 • ВКПЕ - річна сума видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, затверджена за загальним фондом державного (відповідного місцевого) бюджету в кошторисі надавача освітніх послуг за попередній календарний рік станом на 31 грудня (із змінами), гривень;
 • РК - розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснювалася надавачем освітніх послуг на умовах державного (регіонального) замовлення, станом на 1 жовтня попереднього календарного року, що розраховується відповідно до порядку розподілу між закладами освіти видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення, затвердженого в установленому порядку, осіб.

6. Починаючи з 2021 року заклади вищої освіти державної форми власності, які отримували в попередньому календарному році бюджетні асигнування загального фонду державного бюджету згідно з Формулою розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, затвердженою в установленому порядку, визначають індикативну собівартість за формулою:

ІС = Ф/РК,

де Ф - обсяг бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету за попередній календарний рік (із змінами) станом на 31 грудня за бюджетною програмою з освітньої діяльності закладу вищої освіти державної форми власності, визначений відповідно до порядку розподілу між закладами освіти видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення, затвердженого в установленому порядку, гривень.

7. Надавачі освітніх послуг інформують відповідного державного (регіонального) замовника про визначені величини індикативної собівартості, розрахованої згідно з пунктами 5 і 6 цього Порядку.

Зазначена інформація оприлюднюється на офіційних веб-сайтах відповідних державних (регіональних) замовників.

Форма, строки подання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, а також строки та порядок її оприлюднення державними (регіональними) замовниками визначається МОН.

8. У разі неможливості визначити індикативну собівартість надавачем освітніх послуг відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку (зокрема вищими військовими навчальними закладами, закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, закладами вищої освіти приватної форми власності, закладами фахової передвищої освіти всіх форм власності, новоутвореними та реорганізованими закладами вищої освіти), використовується середньозважене значення по всіх надавачах освітніх послуг, що отримували в попередньому календарному році від відповідного державного (регіонального) замовника кошти загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету в області (Автономній Республіці Крим, мм. Києві, Севастополі) за місцем розташування такого надавача освітніх послуг на підставі оприлюдненої відповідним державним (регіональним) замовником інформації згідно з пунктом 7 цього Порядку.

9. Розрахована відповідно до пунктів 5, 6, 8 цього Порядку індикативна собівартість використовується під час визначення мінімального розміру плати за навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Індикативна собівартість за іншими рівнями вищої освіти та формами її здобуття становить:

 • для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти - 0,9 від індикативної собівартості, розрахованої згідно з пунктами 5, 6, 8 цього Порядку;
 • для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною формою здобуття освіти - 1,3 від індикативної собівартості, розрахованої згідно з пунктами 5, 6, 8 цього Порядку;
 • для вечірньої форми здобуття освіти - 0,85 від індикативної собівартості, визначеної для відповідного ступеня вищої освіти, що здобувається за денною або дуальною формою;
 • для заочної та дистанційної форм здобуття освіти - 0,35 від індикативної собівартості, визначеної для відповідного ступеня вищої освіти, що здобувається за денною або дуальною формою.

У разі поєднання форм здобуття вищої освіти індикативна собівартість дорівнює найбільшому значенню індикативної собівартості з визначених для висхідних форм здобуття освіти.

Визначення мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти
та встановлення розміру плати за весь строк навчання

10. Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти для громадян України за перший рік (курс) навчання становить:

 • 60 відсотків індикативної собівартості, визначеної для певного рівня та форми здобуття вищої освіти, - з 2020 року;
 • 70 відсотків індикативної собівартості, визначеної для певного рівня та форми здобуття вищої освіти, - з 2021 року;
 • 80 відсотків індикативної собівартості, визначеної для певного рівня та форми здобуття вищої освіти, - з 2022 року.

Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (включаючи закордонних українців), які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, визначається на рівні мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти громадянами України.

Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти для інших іноземців та осіб без громадянства дорівнює індикативній собівартості, визначеній для певного рівня та форми здобуття вищої освіти.

11. Якщо мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем та формою здобуття вищої освіти більше ніж у три рази перевищує величину середньомісячної заробітної плати штатних працівників в області (Автономній Республіці Крим, мм. Києві, Севастополі) за місцем розташування надавача освітніх послуг за попередній календарний рік за даними Держстату, мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти за такими рівнем та формою здобуття освіти встановлюється на рівні трикратного розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників в області (Автономній Республіці Крим, мм. Києві, Севастополі) за місцем розташування надавача освітніх послуг за попередній календарний рік за даними Держстату.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 10 цього Порядку.

12. Розмір плати за навчання для здобуття відповідного рівня вищої освіти за певною формою здобуття вищої освіти за перший рік (курс) навчання не може бути меншим за мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти за такими рівнем та формою здобуття вищої освіти.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного рівня вищої освіти за певною формою здобуття вищої освіти не може бути меншим за розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на тривалість реалізації відповідної освітньої програми в роках.

13. Надавач освітніх послуг зобов’язаний оприлюднити інформацію про розмір плати за навчання за перший рік (курс) навчання та за весь строк навчання для здобуття відповідного рівня вищої освіти в розрізі рівнів, освітніх програм (конкурсних пропозицій) і форм здобуття вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв від вступників.

14. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку надає МОН.

Освіта.ua
03.03.2020

Популярні новини
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Держава гарантує виплату зарплати всім освітянам Освітянам гарантують забезпечення виплати зарплати або збереження середнього заробітку
Випускники вишів не можуть завершити рік достроково Дострокове завершення навчального року неприйнятне для випускників університетів та коледжів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів