Про проведення VIІI Всеукраїнського студентського турніру з історії

Наказ МОН № 1171 від 29.08.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1171 від 29 серпня 2019 року

Про проведення VIІI Всеукраїнського
студентського турніру з історії

Відповідно до Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2016 № 1150, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.10.2016 за № 1358/29488, та з метою залучення студентської молоді до активної науково-дослідної діяльності, участі у вирішенні наукових і творчих завдань, розширення контактів студентства НАКАЗУЮ:

1. Провести 05-07 листопада 2019 року VIІI Всеукраїнський студентський турнір з історії.

2. Затвердити:

1) склад організаційного комітету VIІI Всеукраїнського студентського турніру з історії, що додається;

2) склад журі VIІI Всеукраїнського студентського турніру з історії, що додається;

3) експерта-консультанта - Баханова Костянтина Олексійовича, доктора історичних наук, професора Бердянського державного педагогічного університету;

4) регламент проведення VIІI Всеукраїнського студентського турніру з історії, що додається.

3. Визначити Київський університет імені Бориса Грінченка базовим закладом вищої освіти з проведення VIІI Всеукраїнського студентського турніру з історії (далі – Турнір).

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» здійснити організаційно-методичне забезпечення Турніру.

5. Установити, що витрати на відрядження команд студентів, членів оргкомітету і журі здійснюються за рахунок організацій та установ, у яких вони відповідно навчаються або працюють.

6. Витрати на організацію і проведення Турніру, нагородження переможців здійснити за рахунок коштів базового закладу вищої освіти та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Організаційному комітету надіслати рішення про результати Турніру за встановленою формою та звіт про підсумки проведення Турніру у двотижневий строк після його проведення до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

Міністр                           Л. М. Гриневич

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 29.08. 2019 р. № 1171

РЕГЛАМЕНТ
проведення VIІІ Всеукраїнського студентського турніру з історії

I. Загальні засади

1. Всеукраїнський студентській турнір з історії (далі – Турнір) це командне творче змагання серед студентів закладів вищої освіти з історичної тематики дискусійного характеру.

2. Завдання Турніру:

 • активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • набуття студентами вміння виступати перед аудиторією, відстоювати власну точку зору, бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити.

3. Турнір проводиться у три етапи:

 • І етап – з 16 вересня по 29 жовтня 2019 р. у закладах вищої освіти відповідно до рішення вченої ради;
 • II етап – 05 - 06 листопада 2019 р. у базовому закладі вищої освіти;
 • IІІ етап – фінальний 07 листопада 2019 р. у базовому закладі вищої освіти.

4. Офіційна мова Турніру: українська.

ІІ. Порядок проведення Турніру

1. Турнір проводиться у формі історичного раунду. Історичний раунд – послідовність дій в обговоренні одного завдання.

2. Роль ведучого Турніру виконує Модератор, який призначається наказом ректора базового вищого навчального закладу. Завданням Модератора є створення умов для організованого проведення історичного раунду.

До обов'язків Модератора входить:

 • визначати спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів тощо);
 • слідкувати за дотриманням цього Регламенту, характером питань, які ставляться та запобігати їх повторенню, дискусією (припиняти її в разі некон-структивності), характером запитань журі (вони повинні мати тільки уточнюючий зміст).

Модератор має право:

 • зупиняти учасника, який порушив Регламент, усунути команду від участі у разі порушень Регламенту Турніру (за згодою журі);
 • надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв.), надавати слово глядачам після виставлення оцінок журі.

3. В історичному раунді беруть участь 3 команди. Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди під час проведення Турніру. Капітану надається право розподіляти обов’язки між членами команди під час історичного раунду.

Між капітанами команд для визначення умовного номеру команди проводиться конкурс. Номер команди визначає розподіл команд по аудиторіях.

Історичний раунд проводиться у три дії за такою схемою:

 

Трикомандний раунд

 

Дія

Команда

І

ІІ

ІІІ

1

Д

Р

О

2

О

Д

Р

3

Р

О

Д

У кожній із цих дій команда виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент.

4. Учасник команди, який виступає в ролі Доповідача викладає суть рішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в історії до того чи іншого факту, події, заданої теми обговорення та захищає їх у науковій дискусії. Під час свого виступу має право використовувати підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, комп’ютерні технології, а також не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з цього завдання.

Команда Доповідач виставляє одного учасника, який у довільній формі викладає суть питання протягом 7 хвилин;

Під час відповіді на уточнюючі запитання Опонента або членів журі, Доповідач зобов’язаний дати максимально стислу і конкретну відповідь.

Відповідь не по суті, або така, що затягнулася у часі, може бути перервана Модератором.

Кожний член команди може виступити у ролі Доповідача не більше одного разу під час одного раунду.

5. Учасник команди, яка виступає у ролі Опонента, оцінює виступ Доповідача, висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. У історичних раундах має право висвітлювати своє бачення проблеми, спираючись на матеріал, який використовувався ним у вирішенні цього завдання.

Опонент може викликати Доповідача на будь-яке питання, крім тих, на які була оформлена відмова, та тих, які вже доповідались Доповідачем.

Опонент може робити записи або ремарки, не користуючись при цьому літературою або іншими джерелами інформації.

Запитання Опонента до Доповідача повинні мати роз’яснювальний, уточнюючий характер. Питання, які не відповідають цій вимозі, можуть бути зняті журі або Модератором.

Після відповіді Доповідача на уточнюючі запитання Опонент готується до опонування. Завдання Опонента – вказати на недоліки наукового змісту доповіді.

Опонент не може коментувати оформлення відповіді або оцінювати навички публічного виступу Доповідача. Опонування має торкатися виключно суті винесеного питання. Під час виступу Опонент може показати свої знання з даної теми, навівши факти, які Доповідач не представив у своєму виступі.

6. Учасник команди, який виступає в ролі Рецензента виступає після закінчення полеміки. Він дає коротку оцінку виступам Доповідача та Опонента, вказує на сильні та слабкі сторони обох, дає оцінку виступу Доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив недоліків у відповіді. Рецензування не повинно копіювати опонування.

Рецензент звертає увагу на недоліки, які не помітив Опонент, а також на можливу безпідставну критику доповіді Опонентом;

Рецензент оцінює виступи Доповідача та Опонента, визначає, наскільки вони впорались із завданням, аналізує розуміння обговорюваної ними проблеми. Якщо Опонент безпідставно критикував виступ Доповідача, Рецензенту слід навести аргументи для його захисту. Рецензент повинен виступити незалежним «суддею» і в кінці свого виступу оголосити власну думку.

7. В історичному раунді кожен член команди має право виступати у ролі Доповідача, Опонента або Рецензента тільки один раз. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. На запитання відповідає Доповідач, Опонент, а відповідь доповнюють члени їх команд.

8. Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі.

9. Порядок виступів в історичному раунді:

1.

Команда, яка опонує, вибирає питання та викликає на нього команду, що доповідає

1 хв.

2.

Доповідач приймає чи відхиляє питання

1 хв.

3.

Підготовка до доповіді

2 хв.

4.

Виступ Доповідача

7 хв.

5.

Відповіді на уточнюючі запитання Опонента

2 хв.

6.

Підготовка до опонування

2 хв.

7.

Опонування

5 хв.

8.

Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їх відповіді

3 хв.

9.

Підготовка до рецензування

2 хв.

10.

Рецензування відповідей Доповідача й Опонента

3 хв.

11.

Загальна полеміка (заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача)

7-10 хв.

12.

Запитання журі

2 хв.

13.

Виставлення оцінок

3 хв.

14.

Слово журі

2 хв.

 

ІІІ. Критерії оцінки виступів

1. В історичному раунді після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команд Доповідача, Опонента та Рецензента, їх відповідей на запитання, участі у полеміці. Виставлення оцінок проводиться публічно підняттям карток. При оцінюванні використовується весь діапазон оцінок – від 1 до 10. Члени журі, які виставили найвищу або найнижчу оцінки, повинні прокоментувати її відповідно до критеріїв. Модератор оголошує сумарну кількість балів, набраних кожною командою.

2. Результат виступу кожного гравця множиться на коефіцієнт:

 • виступ Доповідача × 0,8;
 • виступ Опонента × 0,5;
 • виступ Рецензента × 0,2.

3. Під час оцінювання Доповідача журі користуються такими критеріями:

 • відповідність змісту доповіді заявленій темі, науковий рівень доповіді, ораторське мистецтво, вміння аналізувати, висловлювати власну думку.

4. Під час виставлення оцінки Опоненту журі користується такими критеріями: науковий рівень опонування, ораторське мистецтво, коректність опонування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.

5. Під час виставляння оцінки Рецензенту журі користується такими критеріями: об'єктивність оцінки доповіді, адекватність оцінки Опонента, ораторське мистецтво, коректність рецензування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.

ІV. Порядок визначення переможців

1. У фінальний етап Турніру виходять по три команди з кожної категорії, які за рейтингом набрали найбільшу кількість балів.

2. Під час проведення фінального етапу Турніру забороняється змінювати персональний склад команди. Завдання фінального етапу Турніру повідомляються під час його проведення.

3. Перше місце присуджується командам (по одній з кожної категорії), які набрали найбільшу кількість балів у другому та фінальному етапах Турніру. Іншим командам-фіналістам присуджуються другі та треті місця.

4. У разі рівної кількості балів, вище місце посідає команда, яка отримала найбільшу оцінку, виступаючи у ролі Доповідача. У разі рівної кількості балів після порівняння доповідей більш високий рейтинг отримує команда, яка отримала найвищу оцінку у ролі Опонента.

5. Під час нагородження команда-переможець з кожної категорії нагороджується кубком і грамотою за підписом голови оргкомітету та голови журі, цінними подарунками, команди-учасниці заходу отримують сертифікати за підписом голови оргкомітету та голови журі.

6. Підсумки Турніру та перелік переможців затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

7. Переможці фінального етапу Турніру нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. Дипломи підписує Міністр освіти і науки України.

V. Категорії учасників

1. У Турнірі можуть брати участь студенти (курсанти) закладів вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн.

2. Організаційний комітет розподіляє учасників II етапу Турніру на дві категорії. Перша категорія – студенти, які навчаються за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Друга – студенти, які навчаються за іншими спеціальностями, але цікавляться історією. Команда цього закладу складається з трьох студентів. Персональний склад команди не може змінюватися протягом усього II етапу Турніру.

3. Організаційний комітет запрошує команди студентів закладів вищої освіти для участі у Турнірі відповідно до заявки, що додається. Заявки приймаються до 20 жовтня 2019 р. на електронну адресу: o.salata@kubg.edu.ua.

4. Організаційним комітетом розсилаються завдання Турніру не пізніше 10 вересня поточного навчального року. З темами Турніру можна ознайомитись на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка: http://iff.kubg.edu.ua/.

5. За два тижні до початку Турніру команда студентів, яка буде брати участь у змаганні, обов’язково, повинна повідомити про прибуття. Витрати на відрядження та проживання учасників Турніру здійснюються за рахунок закладів вищої освіти.

В.о. директора Державної
наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти                 Ю. І. Завалевський

Генеральний директор
директорату вищої освіти і
освіти дорослих                                   О. І. Шаров

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих                            C. С. Кретович

Освіта.ua
29.08.2019

Популярні новини
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів