Пpo затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки Украіни, до електронних наукових баз даних

Наказ МОН № 1110 від 02.08.17 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1110 від 02 серпня 2017 року

Пpo затвердження Порядку забезпечення доступу
вищих навчальних закладів і наукових установ, що
знаходяться у сфері управління Міністерства освіти
і науки Украіни, до електронних наукових баз даних

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украіни від 16 жовтня 2014 р. №630, та з метою забезпечення інтеграції української науки у європейський і світовий дослідницький простір НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних.

2. Визначити департамент науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) уповноваженим структурним підрозділом, відповідальним за організацію забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних.

3. Уповноважити Державну науково-технічну бібліотеку України (Жарінова А. Г.) на укладання договорів з власниками електронних наукових баз даних та з вищими навчальними закладами і науковими установами, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, на підключення до електронних наукових баз даних.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.), управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) забезпечити фінансування Державної науково-технічної бібліотеки України з метою виконання покладених на неї завдань за  бюджетною програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт зa державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

Міністр       Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.08. 2017 р. № 1110

ПОРЯДОК
забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення доступності електронних наукових баз даних науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також порядок прямого доступу до електронних наукових баз даних для вищих навчальних закладів та наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі МОН), до електронних наукових баз даних.

2. У цьому Порядку термін «електронні наукові бази даних» вживається у значенні: наукометричні, бібліографічні, реферативні бази даних, які використовують інструменти наукометрії для відстеження цитованості наукових публікацій, а також пошукові системи, які формують статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності і індексів впливу діяльності окремих учених і наукових організацій.

3. Доступ вищих навчальних закладів та наукових установ, що знаходяться у сфері управління МОН (далі - Установи), до електронних наукових баз даних надається з метою розвитку науково-технічного потенціалу, підвищення рівня конкурентоспроможності Установ, раціонального та економного використання ресурсів, що спрямовуються на передплату доступу до електронних наукових баз даних.

4. Державна науково-технічна бібліотека України (далі - ДНТБ) забезпечує Установам доступ до електронних наукових баз даних за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів відповідних видатків, передбачених у кошторисі доходів та видатків на зазначену мету.

5. ДНТБ:

  • забезпечує укладання договорів 3 власниками електронних наукових баз даних щодо надання доступу до відповідних ресурсів;
  • укладає з Установами договори на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних;
  • забезпечує звітність щодо використання Установами електронних наукових баз даних;
  • забезпечує доступ у своїх приміщеннях до електронних наукових баз даних для усіх наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

6. Електронні наукові бази даних, до яких надається доступ, а також установи, яким надається доступ до таких баз даних, визначаються МОН на підставі розгляду та відбору Заявок за формою згідно з додатком 1 (далі - Заявка), наданих до МОН разом із супровідним листом.

7. Рішення про проведення відбору Заявок, наданих до МОН разом із супровідним листом (далі - Відбір), умови його проведення та інформація щодо терміну подачі необхідних документів затверджуються наказом МОН та розміщуються на офіційному сайті МОН.

8. Учасниками відбору вважаються установи, якими подано заявку на участь у відборі.

9. Заявки подаються до уповноваженого структурного підрозділу МОН у паперовому вигляді та на електронному носієві у форматі Adobe Acrobat *.pdf, де * - ім’я файлу.

10. Учасники можуть подати документи на отримання доступу до декількох електронних наукових баз даних. Для доступу до кожної бази даних подається окрема заявка.

11. З метою забезпечення розгляду заявок та проведення відбору МОН створює комісію з питань доступу до електронних наукових баз даних (далі Комісія).

12. Організація проведення Відбору та підготовка відповідних документів за його результатами забезпечується уповноваженим структурним підрозділом МОН.

13. Уповноважений структурний підрозділ МОН:

забезпечує підготовку та проведення відбору;

  • формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо складу Комісії;
  • здійснює необхідні заходи щодо організації, умов та порядку проведення відбору;
  • проводить реєстрацію поданих на відбір заявок, перевіряє правильність їх заповнення та передає їх на розгляд комісії.

14. Комісія:

  • приймає рішення щодо регламенту своєї роботи;
  • готує рекомендації щодо переліку електронних наукових баз даних до яких надається доступ, а також переліку Установ, яким надається такий доступ;
  • надає консультативну підтримку щодо проведення відбору.

15. Комісія готує рекомендації щодо переліку Установ, яким надаватиметься доступ до електронних наукових баз даних на підставі поданих заявок, за наступними критеріями:

a) кількість штатних наукових (науково-педагогічних) працівників заявника;

б) обсяги фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в розрахунку на одного штатного наукового (науково-педагогічного) працівника заявника;

в) кількість публікацій у наукових журналах, що включені до електронних наукових баз даних Web of Science Core Collection та Scopus в розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників заявника;

г) спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних та наявна матеріально-технічна база, що буде використовуватися при наданні такого доступу;

д) можливість надання доступу до електронних наукових баз даних представникам інших організацій.

16. Рекомендації формуються з урахуванням рейтингу заявок, який складається із суми балів за критеріями, зазначеними в підпунктах а - в пункту15 цього Порядку відповідно до форми експертного висновку заявки, поданої на участь у відборі, наведеної у додатку 2 цього Порядку, а також встановлення наявності умов щодо ефективного використання доступу за критеріями, зазначеними в підпунктах г - д пункту15 цього Порядку.

17. До складу Комісії входять представники МОН, ДНТБ та установ.

18. Персональний склад комісії затверджується наказом МОН. Головою комісії за посадою є заступник Міністра освіти і науки України згідно з розподілом функціональних обов’язків, заступником Голови - керівник уповноваженого структурного підрозділу МОН, секретарем - працівник уповноваженого структурного підрозділу МОН.

19. Організація роботи Комісії та призначення дати, часу та місця її засідання здійснюється Головою Комісії або за його дорученням - заступником Голови та/або секретарем Комісії.

20. Рішення приймаються комісією більшістю голосів від затвердженого складу комісії та оформлюються протоколом. Рішення Комісії вважається правоможним, якщо на її засіданні присутні більш як половина членів комісії.

21. Рішення про результати відбору та надання установам доступу до електронних наукових баз даних приймається МОН на підставі рекомендацій Комісії та затверджується відповідним наказом.

22. ДНТБ укладає договори з власниками електронних наукових баз даних щодо надання ними доступу до відповідних ресурсів.

23. Відповідно до рішення МОН щодо результатів відбору ДНТБ укладає з такими установами договори на надання їм доступу до електронних наукових баз даних.

24. Щорічно до 1 лютого року, наступного за звітним, установи, що отримали доступ до електронних наукових баз даних, подають ДНТБ звітну інформацію щодо використання ними електронних наукових баз даних, доступ до яких їм був наданий відповідно до умов договору, укладеного з ДНТБ.

Форма, спосіб та строки надання звітної інформації визначаються ДНТБ.

25. ДНТБ узагальнює отриману від установ інформацію та щорічно до 30 січня року, наступного за звітним, подав інформаційну довідку до уповноваженого структурного підрозділу МОН.

Директор департаменту
науково-технічного розвитку       Д. В. Чеберкус

Освіта.ua
02.08.2017

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів