Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236

Наказ МОН № 637 від 24.04.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 637 від 24 квітня 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 травня 2017 р. за № 646/30514

Про затвердження Змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 13 жовтня 2016 року № 1236

Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 "Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр        Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24.04.2017 № 637

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 травня 2017 р. за № 646/30514

ЗМІНИ
до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236
"Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2017 році",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 року за № 1515/29645

1. Унести до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, такі зміни:

1) у розділі І:

 • у пункті 2:
 • абзац двадцятий після слів та цифр "квотою-3" доповнити словами "квотою для іноземців";
 • в абзаці двадцять сьомому слово "електронних" виключити;
 • в абзаці двадцять восьмому слова "або регіонального" та "або регіональним" виключити;
 • у пункті 6:
 • абзац другий після слів "ступеня бакалавра" доповнити словами "а також";
 • абзац восьмий доповнити словами "(перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання)";
 • у пункті 9:
 • абзац перший виключити;
 • в абзаці другому слова та цифри "10 січня" замінити словами та цифрами "20 червня", слова "та погодження державним замовником мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення" виключити;
 • абзац третій викласти в такій редакції:
 • "Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти, які оголошуються на сайті вищого навчального закладу (з спеціальностей 106 Географія, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 187 Деревообробні та меблеві технології, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 225 Медична психологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) до 31 травня 2017 року), не пізніше 15 червня 2017 року вносяться до Єдиної бази, а відповідні загальні обсяги державного замовлення - впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після погодження з державним замовником та вносяться приймальною комісією до Єдиної бази до 20 червня 2017 року.";
 • пункт 13 доповнити новим реченням такого змісту:
 • "Набір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за окремими Умовами прийому.";

2) у розділі ІІ:

 • абзац вісімнадцятий пункту 2 після слів "за державним" доповнити словами "або регіональним";
 • пункт 6 доповнити новим реченням такого змісту:
 • "Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).";

3) у розділі ІІІ:

 • абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
 • "для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 "Право" - у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого законодавством порядку (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);";
 • у пункті 3:
 • абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 • "визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;";
 • абзац сьомий викласти в такій редакції:
 • "які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);";
 • після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 • "яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);".
 • У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим;
 • абзац десятий після слів "(на період її проведення)" доповнити словами ", територія населених пунктів на лінії зіткнення";
 • після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
 • "громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном".
 • У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;
 • абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 • "Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.";
 • після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:
 • "Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
 • Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.".
 • У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;
 • в абзаці сімнадцятому слово "дев’ятому" замінити словом "десятому";
 • в абзаці вісімнадцятому слово "десятому" замінити словом "одинадцятому";
 • пункт 4 викласти в такій редакції:
 • "4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному закладі.";

4) у розділі ІV:

 • в абзаці третьому пункту 2 слова "медичного, фармацевтичного та" виключити;
 • у пункті 5:
 • в абзаці третьому слово "сьомому" замінити словом "восьмому";
 • в абзаці четвертому слово "десятому" замінити словом "одинадцятому";
 • абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 • "діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;";
 • після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 • "діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;".
 • У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцятим;
 • після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
 • "діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";".
 • У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять першим;
 • після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 • "особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов;".
 • У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять другим;
 • абзац п’ятнадцятий після слів "загальної середньої освіти" доповнити словами "незалежно від форми вступних випробувань";
 • в абзаці дев’ятнадцятому слово "десятому" замінити словом "дванадцятому";
 • в абзаці двадцятому слово "одинадцятому" замінити словом "тринадцятому";
 • після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:
 • "Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.".
 • У зв’язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;
 • в абзаці двадцять другому слово "дванадцятому" замінити словом "п’ятнадцятому";
 • у пункті 8:
 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "8. Обсяг прийому за державним або регіональним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі знань 01 "Освіта", спеціальностями 261 "Пожежна безпека", 263 "Цивільна безпека", спеціалізаціями 035.03 "слов’янські мови та літератури (переклад включно)", 035.06 "східні мови та літератури (переклад включно)" спеціальності 035 "Філологія" визначається державними (регіональними) замовниками у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання. Вищі навчальні заклади можуть поділити наданий їм загальний обсяг державного замовлення за спеціалізаціями 014.02 "середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)", 035.03 "слов’янські мови та літератури (переклад включно)", 035.06 "східні мови та літератури (переклад включно)" та спеціальністю 016 "Спеціальна освіта" між закритими конкурсними пропозиціями, які вони створюють самостійно. Інші спеціальності та спеціалізації спеціальностей 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" галузі знань 01 "Освіта" утворюють окремі закриті конкурсні пропозиції.";
 • абзац другий після слів "регіональним замовленням" доповнити словами "на основі повної загальної середньої освіти", а після цифр та слів "02 "Культура і мистецтво" доповнити цифрами та словами "061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика", 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво";
 • після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 • "Обсяг прийому за державним замовленням у переміщених вищих навчальних закладах, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, визначається у розрізі вищих навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.".
 • У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;
 • в абзаці п’ятому літеру "у" замінити словами "в інших";
 • абзац перший пункту 9 після слів "за спеціальностями" доповнити словом "(спеціалізаціями)";

5) у розділі V:

 • у пункті 1:
 • абзац другий викласти у такій редакції:
 • "строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору, зарахування та переведення на навчання за державним та регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються цим пунктом";
 • в абзаці четвертому цифру "V" замінити цифрами "VI";
 • абзац тринадцятий після слів "регіонального замовлення" доповнити словами "та на місця";
 • у пункті 4 після слів "ступеня магістра" доповнити словами та цифрами "за всіма формами навчання, крім спеціальності 081 "Право,";

6) у розділі VI:

 • в абзаці першому пункту 1 слова "в документі, що посвідчує особу, в документі" виключити, після слів "громадянстві вступника" доповнити словом " в атестаті";
 • абзац другий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту:
 • "Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.";
 • у пункті 5:
 • абзац третій після слів "для військовозобов'язаних" доповнити словами "(крім випадків, передбачених законодавством)";
 • в абзаці сьомому слова "тринадцятого, чотирнадцятого" замінити словами "сімнадцятого, вісімнадцятого";
 • пункт 6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
 • "копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 "Право");".
 • У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
 • абзац дев'ятий після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "(за наявності)";

7) у розділі VII:

 • абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:
 • "тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова).";
 • пункт 4 після слів "середньої освіти" доповнити словами "та вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право";
 • абзац восьмий пункту 5 після цифр "2017" доповнити словом та цифрами "або 2016";
 • пункт 6 доповнити новим реченням такого змісту:
 • "Для спеціальностей 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 226 "Фармація, промислова фармація" та 228 "Педіатрія" галузі знань 22 "Охорона здоров’я" мінімальне значення кількості балів з кожного конкурсного предмета встановлюється не менше 150.";
 • пункт 11 після слів "вступних випробувань" доповнити словами "та інших конкурсних показників";

8) у пункті 1 розділу IX слова "військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків," виключити;

9) пункт 2 розділу X викласти у такій редакції:

 • "2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили "претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення", приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.";

10) у розділі XI:

 • пункт 1 викласти у такій редакції:
 • "1. Вищий навчальний заклад самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ цих Умов, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу Х цих Умов.";
 • у пункті 3:
 • в абзаці другому слово "сьомим" замінити словом "восьмим";
 • в абзаці третьому слова "восьмим-десятим" замінити словами "дев'ятим-дванадцятим";
 • в абзаці четвертому слово "одинадцятим" замінити словом "тринадцятого";

11) в абзаці другому пункту 5 розділу XII слово "дванадцятого" замінити словом "тринадцятим";

12) примітку до додатка 1 після цифр та слів "211 "Ветеринарна медицина" доповнити цифрами та словами "212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза".

2. Унести до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646, такі зміни:

1) у розділі І:

 • у пункті 2:
 • в абзаці десятому цифру "V" замінити цифрами "VI";
 • в абзаці шістнадцятому цифри "VIII" замінити цифрами "IX";
 • в абзаці дев’ятнадцятому цифри "VIII", "ІХ" замінити цифрами "IX", "Х" відповідно;
 • в абзаці двадцятому цифри "ІХ" замінити цифрою "Х";
 • в абзаці двадцять першому цифру "V" замінити цифрами "VI";
 • у пункті 3:
 • в абзаці четвертому слова "напряму підготовки," виключити;

2) у розділі ІІ:

 • у пункті 1 цифру "V" замінити цифрами "VI";
 • абзац третій пункту 3 після слова "сертифіката" доповнити літерами "(ів)";
 • пункт 5 викласти в такій редакції:
 • "5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.";
 • пункт 7 після слів "за державним" доповнити словами "або регіональним";

3) у розділі ІІІ:

 • у пункті 5:
 • в абзаці першому цифри "VII" замінити цифрами "VIII";
 • абзац другий після слів "за державним" доповнити словами "або регіональним", цифри "VIII" замінити цифрами "IX";
 • в абзаці третьому цифри "IV" замінити цифрою "V";
 • пункт 6 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словом та цифрою "або 3", цифри "VIIІ" замінити цифрами "IX";
 • пункт 7 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словом та цифрою "або 3", цифри "VIIІ" замінити цифрами "IX";
 • пункті 8 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словом та цифрою "або 3", цифри "VIIІ" замінити цифрами "IX".

Директор департаменту вищої освіти        О.І. Шаров

Освіта.ua
24.04.2017

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів