Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим ​та міста Севастополя

Наказ МОН № 560 від 24.05.16 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 560 від 24 травня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 31 травня 2016 р. за № 795/28925

 

Про затвердження Порядку прийому
для здобуття вищої, фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти
осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки

№ 105 від 30.01.2017

№ 947 від 30.06.2017

№ 238 від 07.03.2018

№ 365 від 15.03.2019

№ 483 від 08.04.2020

№ 939 від 21.07.2020}

Відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                     Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24.05.2016 № 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 р. за № 795/28925

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

{У тексті Порядку слова "вищі навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади", "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічної освіти" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклади вищої освіти", "заклади загальної середньої освіти", "заклади професійної (професійно-технічної) освіти", "професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 • Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.

У цьому Порядку термін "тимчасово окупована територія" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

{Абзац пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких категорій Заявників:

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 • прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

{Абзац четвертий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

 • прийом до навчальних закладів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

ІІ. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-Україна» (далі - Центри) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої освіти.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

2. Центри створюються на базі закладів вищої освіти та уповноважених закладів фахової передвищої освіти, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої та фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі - заклади освіти) спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та обласних державних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та закладів освіти не пізніше 01 березня поточного року.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017,  № 947 від 30.06.2017, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

3. Центри:

 • забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладу освіти та закладів вищої або фахової передвищої освіти у його структурі (відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу освіти або відмови в її наданні);
 • сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

{Пнкт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

4. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

{Абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017}

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти

{Заголовок розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів освіти та закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до закладу освіти/ фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

2. Правила прийому Заявників до закладу вищої освіти або закладів освіти / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до правил прийому до цього закладу фахової передвищої освіти (далі - Правила прийому).

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

3. Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • документ, що посвідчує особу.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи - до 12:00 години 19 серпня (до 12:00 години 19 жовтня), вступні іспити проводяться до 19 серпня (до 21 жовтня), рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня (не пізніше 12:00 години 22 жовтня), а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня (не пізніше 15:00 години 23 жовтня).

{Абзац перший пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 вересня, вступні іспити проводяться до 29 серпня включно, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 03 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 07 вересня.

{Абзац третій пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

{Пункт 4 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

5. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 483 від 08.04.2020}

6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.

{Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

{Абзац другий пункту 6 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 939 від 21.07.2020}

{Абзац третій пункту 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

7. Заклад вищої або фахової передвищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

{Пункт 7 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 483 від 08.04.2020}

8. Зарахування Заявників здійснюється:

 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу освіти, але не пізніше 23 жовтня;

{Абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

 • на заочну форму здобуття вищої або фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу освіти.

{Абзац третій пункту 8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої / фахової передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу освіти.

{Абзац другий пункту 9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.

{Пункт 9 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

V. Прийом до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів

{Заголовок розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

Директор департаменту
вищої освіти                                              О.І. Шаров

Освіта.ua
24.05.2016

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів