Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Постанова КМУ № 658 від 26.08.15 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 658 від 26 серпня 2015 року

Про затвердження Порядку відшкодування коштів
державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 14.12.2016}

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, що додається.

Прем'єр-міністр України                           А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. № 658

ПОРЯДОК
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

1. Цей Порядок визначає процедуру відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у вищих навчальних закладах (крім вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких відповідно до законодавства передбачено окремий порядок відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням (утриманням та навчанням) певних категорій здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання або військових начальних підрозділах вищих навчальних закладів), не завершили навчання за відповідним ступенем вищої освіти і бажають повторно здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням у державних (комунальних) вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти (далі - кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1057 від 14.12.2016}

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які зазначені у пункті 1 цього Порядку та починаючи з 1 вересня 2015 р. будуть повторно здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням у державних або комунальних вищих навчальних закладах.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 14.12.2016}

3. У разі наявності за результатами вступних випробувань відповідно до законодавства підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за певним ступенем за державним або регіональним замовленням керівник відповідного вищого навчального закладу видає наказ про її зарахування до числа здобувачів вищої освіти та встановлює строк відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 14.12.2016}

4. Вищий навчальний заклад, до якого особу зараховано, за її бажанням може здійснити зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за якими вона атестована за попереднім місцем навчання, включаючи дисципліни, що вільно вибрані особою, на підставі академічної довідки, виданої в установленому порядку за попереднім місцем навчання.

5. Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, здійснюється за такою формулою:

S = Σ (Vі × 0,5) × ((K - Kз)/K),

  • де S - кошти, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
  • Vi - середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми за і-тий календарний рік головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав вищий навчальний заклад у і-тому році і в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання минулого разу (відповідно Vi × 0,5 - середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру у і-тому календарному році). У випадку, якщо особа вперше здобувала вищу освіту за відповідним ступенем вищої освіти за державним або регіональним замовленням у державному (комунальному) вищому навчальному закладі до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі, у зв’язку з чим відсутня інформація про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний рік, Vi розраховується як середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного приведеного здобувача вищої освіти за і-тий рік згідно із касовими видатками звіту про фінансово-господарську діяльність державного (комунального) вищого навчального закладу, в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням минулого разу (відповідно Vi × 0,5 - середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру);
  • К - загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - трансферно-накопичувальна система), за якими особа пройшла навчання для здобуття певного ступеня освіти за попереднім місцем навчання (визначається згідно з академічною довідкою, виданою особі у встановленому законодавством порядку). Кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи навчального семестру, у якому здобувач вищої освіти не завершив навчання і вибув з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання, встановлюється на рівні нормативу кредитів трансферно-накопичувальної системи на один навчальний семестр (30 кредитів трансферно-накопичувальної системи незалежно від фактичної тривалості навчання здобувача вищої освіти протягом останнього навчального семестру за попереднім місцем навчання);
  • Kз - загальна кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, за якими особу атестовано за попереднім місцем навчання і які зараховані вищим навчальним закладом за новим місцем навчання.

При цьому середня вартість навчання протягом одного навчального семестру (першого навчального семестру (і - 1)-го календарного року або другого навчального семестру і-того календарного року) розраховується як 0,5 середньої вартості навчання відповідно (і - 1)-го або і-того року незалежно від фактичних календарних дат початку та закінчення відповідних навчальних семестрів.

Сума коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною (дистанційною) або вечірньою формою навчання, дорівнює 0,35 × S або 0,85 × S відповідно.

Джерелом інформації про виконання паспорта бюджетної програми за календарний рік є звіт про виконання паспорта бюджетної програми за цей рік, що міститься на офіційному веб-сайті головного розпорядника коштів.

Приклад обчислення суми відшкодування коштів наведено у додатку.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1057 від 14.12.2016}

6. На підставі розрахунку, проведеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, вищий навчальний заклад, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, не пізніше трьох робочих днів з дня її звернення, надає такій особі розрахунковий документ для відшкодування коштів. При цьому сума коштів, отримана в результаті розрахунку, проведеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, збільшується на коефіцієнт, що дорівнює добутку офіційно встановлених коефіцієнтів інфляції на відповідний календарний рік, що визначений за період від дати відрахування особи з вищого навчального закладу до 1 січня року, в якому особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням.

Відшкодування особою коштів до державного або місцевого бюджету здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1057 від 14.12.2016}

7. Керівник вищого навчального закладу, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, може самостійно реструктуризувати відшкодування коштів та встановити строк їх відшкодування протягом поточного навчального року за вмотивованою заявою особи з урахуванням її матеріального стану. При цьому перший платіж повинен становити не менше 50 відсотків загального розміру коштів, що підлягають відшкодуванню.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 14.12.2016}

8. Документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного або відповідного місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до вищого навчального закладу, до якого особа зарахована для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, не пізніше 10 робочих днів з дня здійснення платежу.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 14.12.2016}

Особа, яка не подала зазначеного документа в установлений строк, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням у певному вищому навчальному закладі.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1057 від 14.12.2016}

У разі відмови від добровільного відшкодування платежів, в тому числі реструктуризованих, особа негайно відраховується з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням у певному вищому навчальному закладі.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1057 від 14.12.2016}

9. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку надає МОН.

Освіта.ua
26.08.2015

Популярні новини
Вартість навчання одного студента становить 63 тис. грн У 2020 році середні видатки на навчання студента за держзамовленням становили 63 тисячі грн на рік
Виші публічно звітуватимуть про ефективність ректорів Рада прийняла закон щодо моніторингу досягнення показників діяльності вишів
Уряд відновив процедуру позбавлення наукових ступенів КМУ затвердив Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук
Іноземні студенти щороку витрачають в Україні 15 млрд грн Кожен іноземний студент щороку витрачає щонайменше від 6 до 8 тисяч доларів США
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Варвара
Якщо донька навчалась 2020-2021 н.р.в медичній академії (де вартість контракту 24 000 грн.) на медсестринстві(бакалаврат), на бюджеті тому що їй не хватило 1 балу для вступу в медичний університет і уже цього року повторно здавала зно, набрала необхідний бал і має високий шанс вступу на бюджет уже в мед.університет - ми маємо відшкодувати державі орієнтовно, по розрахунках минулих років, 60 000 грн.!? Вірно я розумію?
Татьяна
Будь ласка, підкажіть хто обізнаний!!!!???????? Вчусь на магістратурі (держзамовлення, стипендію отримую), але хочу забрати документи, чи треба буде відшкодовувати кошти?
Дарья
Якщо я вступила у 2013 році, та була відрахована після першої сесії, а вступати планую в 2020, мені не потрібно відшкодовувати, бо я пішла до 31 січня 2015 року?
лариса
Доброго дня, чи потрібно повертати кошти якщо дитина закінчила 1 курс коледжу та з певних обставин прагне поступути в іший коледж знову ж таки на 1 курс. Дякую за відповідь.
Валентин
Виникла ситуація, що можливо доведеться бути відрахованим з університету через сімейні обставини. Деканат лякає, що нібито зараз "вже готується норма", що треба компенсувати державі 48 тис гривень за кожен рік навчання, тобто я за 3 курси буду винен 144 тисячі гривень. Ще й лякали кримінальною справою. Чи дійсно така норма десь розглядається?
Марія
Я провчилась семестр в університеті на державному, другий семестр не вчилась , нічого не здавала і сесію не закрила ще, але є можливість, хочу забрати свої документи і не подавати в інший вуз в Україні, чи потрібно відшкодовувати кошти?
Влад
Для Марія: ні
Коментувати
Влад
Я провчився 1 рік на фінансах і тепер я завалив сесію,бо зрозумів що це не моє і тепер буду вчити програмування сам(в універ знову поступати не збираюся),чи потрібно мені відшкодовувати гроші за навчання,якщо я не хочу ще раз поступати?
Влад
Для Влад: ні
Коментувати
Вероника
Если я ухожу с первого семестра и не закрываю сессию я должна еще больше сумму платить или как? И вообще обычно она большая? Ухожу я с КНУКиМ.
123
Для Вероника: більшою за що? Більша - це порівняння. Компенсуються кошти, якщо вступите знову на бюджет. Виш значення не має.
Коментувати
оля
А если поступали на бюджет на 2-3 курс в ВУЗ. И отчислили с первого семестра иза того что не сдала сессию, должна ли я возвратить деньги в бюджет?
Галина
Для оля: Повертають не тоді коли відраховують, а тоді, коли вступають знову на бюджет
Коментувати
Лера
Доброго дня,мені 17 років,3 роки навчаюсь в технікумі ,але в цьому році хочу забрати документи і вступити до університету .Як що я заберу документи і вступлю ,я повинна буду відшкодовувати гроші технікуму?
Галина
Для Лера: ні
Коментувати
Лена
Доброго дня. Мені 19 років. Влітку 2018 року я закінчила технікум і навчалася два роки. Після закінчення в т ехнікумі мені сказали щоб не повертати кошти державі за навчання поступати в вуз на денне або йти працювати. Я поступила в інститут на денне, але зрозуміла що це не моє. Чи можу я покинути інститут і не повертати технікуму кошти за навчання, а спокійно влаштуватись на роботу?
1111
Для Лена: не зрозуміло з Вашого питання за що Ви маєте повертати гроші? Ви напишіть де Ви навчались і на яких умовах. Взагалі, державі повертають кроші лише якщо провчиившись на бюджеті знову вступають на бюджет на той же рівень. Тобто неможливо двічі за бюджетні гроші отримувати, наприклад, кваліфікацію молодшого спеціаліста. Ось якби Ви провчившись 1 рік в інституті на бюджеті, вирішили, що це не Ваше і вступили снову на бюджет на іншу спеціальність, тоді Вам би довелось повертати гроші за 1 рік.
Коментувати
Олеся
Где найти широкий конкурс для заочки? Ведь в том году, на менеджмент в КНУТД, на бюджет попал человек с баллом 164.6, хотя на дневную форму порог широкого конкурса был гораздо выше Или как вообще это все проходит для поступающих на заочку?
Девід Скотт
бажаний Я Девід Скотт, легітимний гроші кредитор. ми Фінансова допомога компанії. Кредитні кошти, отримані фізичними особами Потребує фінансової допомоги або потрібні гроші, щоб оплатити рахунки, щоб Інвестиції в бізнес. Ми можемо надати кредит в розмірі 3%, я радий запропонувати Вам кредит. Пишіть нам зараз через (Davidscottfirm@outlook.com) Ім’я одержувача: ......... Країна: ............. Необхідна кількість ............ Тривалість позики: ............ Номер телефону ............. Щомісячний дохід ........... Сер ... Г-н Девід Скотт
qmur8
Скажіть,будь ласка, якщо я навчалася 1 семестр і ще 2 місяці, а тоді була відрахована, то я повинна відшкодовувати кошти за 1 семестр? "Атестований семестр" (n у формулі) - закрита сесія?
Anna
Для qmur8: да, если закрыли сессию то должны
qmur8
але тільки за один, так?
Коментувати
Анна
Мене обурює той факт що 2015 року зарахування на бюджет було, якщо я не помиляюсь, до 10 серпня, а закон прийнято 26 серпня 2015 року. Тобто діти які вже були зараховані на бюджет і не підозрювали що наступного року доведеться відшкодовувати ще й такі захмарні кошти
Anna
Для Анна: ну как бы можно сразу нормально выбирать себе специальность и потом никому ничего платить не прийдется
Олена
Анна: Вы совершенно напрасно возмущаетесь. До принятия этого Порядка ситуация была хуже. Недоучившийся студент не имел право на 2-ю попытку поступления за счет бюджета. Второе образование - только контракт. Теперь он может выбирать: или возместить и поступать на бюджет, или не возмещать и поступать на контракт. Никто его не заставляет возмещать, если он сам не решил, что так дешевле
Коментувати
Ivanna Drogobych
Т.е. справку я беру в том универе, где ранее обучалась на бюджете, а выплачиваю сумму уже в тот универ, в который поступаю заново на бюджет?
andriy481
Доброго дня, в мне виникло таке питання. Навчався з 2013р в НУБіП (ЛіСПГ) на державному 1,5 року 3-ю сесію я не здав мене відрахували з державного , я міг піти на платне або зочка, але забрав документи . Якщо я в цьому році хочу поступити в інший ВНЗ( спеціальність-економіка, фінанси, підприємництво ) на держане. Мені потрібно відшкодувати кошти НУБіП-ові за 1.5р.? А якщо я поступлю на державне в технікум я буди відшкодовувати кошти теж НУБіП?
анна
Для andriy481:1,5 года учился за 1,5 года отдал! Если подаешь в учебное заведение такой же акредитации! Тоесть вузе учился хочешь в вуз обратно - плати! Хочешь в техникум если ты там не учился, платить не надо! Читай внимательно, там вс написано!
Anna
там выходит больше чем стоимость обучения за 1.5 года. Девушка ниже писала что за семестр отдала 13к при том что стоимость контракта 4к
Тетяна
Это еще что.... мы учились 1 семестр очно в 2013 в Шевченко и нам выставили счет (при поступлении в 2021 году на бюджет) 90 тыс. грн. (повторюсь, за один семестр в Шевченко!)
Коментувати
Студентка
Хто знає скільки приблизно за семестр вийде коштів відшкодовувати?
анна
Для Студентка: у меня вышло 13 тысяч гривен за 1 семестр, при условии что стоимость обучение в моем вузе была 4 тысячи за семестр
Студентка
дуже дякую. тобто ви встигли піти в першому семестрі чи вже в другому, не здавши другу сесію?
анна
Ушла сразу после 1й сессии! Потому что платить и так много бабла!
Коментувати
Студент
А что если я не закончил даже первый семестр и ушел из вуза еще до начала сессии, должен ли я возвращать деньги?
анна
Для Студент: поступил на бюджет, получал степендии плати! Никого не волнует закончил ты сессию или нет
Ольга
Как это? Ведь в формуле один из множителей - 1/n, где n - количество семестров, за которые студент был аттестован.
Коментувати
Мама
Этот закон против человека. Мой ребенок 1 год отучился, и поняло что это не ее. Сдала ЗНО и поступила в мединститут (в детстве мечтала быть врачом). Ну благодаря данному закону не известно как дальше все повернется, так как по расчету за данной формулой оплатить надо 25 000 грн.(это у нас меньше чем у других детей у некоторых до 40 тыс. грн. за год), а обучение в этом институте стоит 6200 за год. И очень хочется спросить у нашего правительства, на кого розсчитывается данные закон, на какие доходы, у меня зарплата 2 000грн, у мужа 3 000грн, при этом у нас есть еще один ребенок школьник. Ладно, я согласна оплатить стоимость обучения 6 200грн, но откуда берется сума 25 тис? Но тогда за этой формулой розсчитайте нам зарплаты и пенсии. Мне кажется, что наше правительство хочет нас просто растоптать и уничтожить.
qqq
Для Мама: Шановна. А чи задумувалися Ви, де де взялися ті 25000 для оплати навчання Вашої дочки. Якщо Ви не задумувалися, то я Вам підкажу. Вони взялися з податків, які знімаються з усіх нас. Враховуючи і мої податки. Цікава ситуація. У мене забрали гроші для того щоб оплатити навчання Вашої дочки, а виявилося, це не її. А мені гроші хто поверне? Для інформації: у мене зарплата 2150грн. Дружина взагалі не працює по причині відсутності роботи. Їхати за кордон, вже не ті роки. Кому ми там потрібні. Були б молодші, поїхали б.
Гость
для qqq: Можно подумать, что лично Вам государство вернет эти деньги. Конечно же нет!!! Вы забыли где жевете, так я посмею Вам напомнить, в Украине, здесь ничего не делается для людей, а только, чтобы нажиться!
Ольга
Для qqq: "Шановна", як і її чоловік, теж платили налоги!!!
Коментувати