Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007/2008 навчальний рік

Лист МОН № 4.2-17/1450 від 03.07.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 4.2-17/1450 від 03 липня 2007 року

Міністру освіти і науки Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь
освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівникам вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації

Про основні завдання вищих навчальних
закладів України на 2007/2008 навчальний рік

2006/2007 навчальний рік для вищої освіти відзначився певними позитивними змінами. Зокрема, було здійснено кроки щодо подальшого розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, у тому числі на навчання за кошти державного бюджету та збільшення обсягів видатків з Державного бюджету України на вищу освіту. Затверджено новий Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719) та новий Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839).

З метою забезпечення інноваційного розвитку держави запроваджено нові спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра: "Менеджмент інноваційної діяльності", "Управління інноваційною діяльністю", "Управління фінансово-економічною безпекою". Розпочато роботу з визначення системи кваліфікацій для бакалаврів та нового переліку спеціальностей для підготовки магістрів.

Проводилася також робота щодо впорядкування мережі вищих навчальних закладів, зокрема, Кабінету Міністрів України надіслано проект розпорядження щодо поетапної передачі відомчих вищих навчальних закладів до сфери управління МОН.

З метою розробки і реалізації програмних завдань щодо інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір створено відомчу робочу групу супроводу Болонського процесу у вищій освіті та міжвідомчу робочу групу впровадження Болонського процесу, розроблено План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року.

Вжито заходи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Прийнято ряд урядових рішень з питань заснування нових іменних академічних та збільшення розмірів існуючих стипендій, надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих педагогічних навчальних закладів. Зросла заробітна плата педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Обсяги фінансування закладів і установ системи вищої освіти Міністерства освіти і науки у 2006 році зросли на 19,8 відсотка порівняно з 2005 роком.

Здійснено кроки щодо подальшої демократизації управління навчальними закладами та розвитку студентського самоврядування.

Водночас кількість проблемних питань, які об'єктивно виникають в процесі реформування системи вищої освіти, не зменшується, що викликає необхідність розробки і реалізації комплексу системних заходів, спрямованих як на структурну трансформацію освітньої системи в контексті європейських вимог, так і на вирішення поточних питань освітньої діяльності. Зрозуміло, що успіх такої діяльності неможливий без активної зацікавленої участі всіх суб'єктів освітнього процесу та громадськості в пошуках шляхів вирішення проблемних питань сучасної освіти, подоланні окремих негативних явищ.

Вступна кампанія

Одним з головних питань діяльності вищого навчального закладу є формування якісного контингенту студентів.

Слід зазначити, що, незважаючи на певні здобутки, у багатьох вищих навчальних закладах недоліки і порушення під час проведення вступної кампанії набувають характеру звичайної практики, що формує в суспільстві стійку уяву про вступ до вищого навчального закладу як про закриту, інколи корумповану процедуру, уникнути якої неможливо.

Як показав аналіз роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів у минулому та поточному роках, на жаль, ще низьким залишається рівень інформованості абітурієнтів про навчальний заклад, правила прийому, порядок і технологію зарахування студентів, наявні ліцензії і акредитаційні сертифікати, обсяги місць державного замовлення і результати конкурсного відбору на них.

Така ситуація, як наслідок, призводила до появи інших недоліків і порушень. Зокрема, до відмови у прийнятті сертифікатів зовнішнього оцінювання знань; проведення конкурсного відбору не на напрям, а на спеціальність, спеціалізацію; перевищення ліцензійних обсягів; проведення забороненого прийому на навчання протягом календарного року; відмови у прийомі документів, що засвідчують встановлені державою пільги; використання форм договорів на платне навчання, відмінних від Типового договору; встановлення розділеної плати за навчання з внесенням ще до зарахування коштів на рахунки як вищого навчального закладу, так і створених ним різних благодійних фондів тощо.

Незадовільний рівень організації прийому з особистих питань абітурієнтів і громадян працівниками приймальних комісій, відсутність інформації про роботу консультаційного телефону МОН, низький рівень культури і підготовки технічного персоналу приймальних комісій породжували численні скарги абітурієнтів та їх батьків як на консультаційний телефон, так і безпосередньо до Міністерства освіти і науки.

Враховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки зобов'язує вищі навчальні заклади:

 • забезпечити безумовне дотримання вимог діючого законодавства у сфері вищої освіти, Умов прийому до вищих навчальних закладів України на 2008 рік, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, власних Правил прийому до вищого навчального закладу та інших нормативних документів МОН;
 • організувати якісний відбір і навчання технічного персоналу приймальних комісій, унеможливити прояви непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень або неповаги до абітурієнтів та їх батьків;
 • забезпечити детальне ознайомлення абітурієнтів та їх батьків з усіма, без винятку, нормативними документами з питань організації прийому до вищого навчального закладу та організований прийом громадян з особистих питань керівництвом приймальної комісії;
 • забезпечити прозорість і демократичність проведення вступної кампанії на всіх її етапах: прийому документів, зарахування результатів незалежного зовнішнього оцінювання знань, проведення вступних випробувань та зарахування студентів. Особливу увагу слід звернути на прозорість, відкритість і обґрунтованість процедури зарахування на навчання на наступні освітньо-кваліфікаційні рівні - спеціаліста і магістра.

Міністерство освіти і науки звертає увагу також на те, що вищим навчальним закладам заборонено:

 • здійснювати зарахування випускників загальноосвітніх середніх закладів на II курс за освітньо-професійними програмами бакалавра;
 • проводити прийом за кошти фізичних і юридичних осіб до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності за відсутності місць державного (місцевого) замовлення;
 • встановлювати в ході вступної кампанії непередбачені відповідними нормативними документами платні послуги;
 • здійснювати прийом документів після термінів, установлених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України;
 • проводити прийом випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за скороченим терміном навчання на невідповідні здобутій кваліфікації напрями підготовки або спеціальності;
 • укладати договори із студентами першого курсу на період навчання, що передбачає здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, крім спеціальностей медичного та ветеринарного спрямування;
 • використовувати форми договорів на підготовку фахівців, які відмінні від Типового договору, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 11.03.2002 № 183.

Приймальним комісіям слід звернути особливу увагу на організацію профілактичної та упереджувальної роботи щодо запобігання проявів хабарництва, порушення фінансово-господарської діяльності у сфері вищої освіти.

Виконання державного замовлення

В останні роки в системі вищої освіти забезпечується зростання обсягів державного замовлення, завдяки чому у 2006 році частка осіб, зарахованих на денну форму навчання за державні кошти до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, досягла 62 відсотків, до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 57 відсотків.

Разом з тим, 15 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації не спромоглися виконати доведені обсяги державного замовлення за окремими спеціальностями, а деякі з них на ці спеціальності ще й здійснили прийом за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Не виконано також державне замовлення окремими вищими навчальними закладами, підпорядкованими галузевим міністерствам і відомствам. Навіть надходили пропозиції від вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації щодо повернення частини обсягу державного замовлення з певних напрямів підготовки.

Мали місце факти невиконання державного замовлення на підготовку спеціалістів і магістрів. На вакантні місця державного замовлення за цими освітньо-кваліфікаційними рівнями не зараховувалися випускники-бакалаври, що навчалися за власні кошти. Багатьма навчальними закладами не виконано план випуску молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів, що класифікується відповідними контролюючими органами як нецільове використання державних коштів.

Мали місце випадки самовільної зміни доведених обсягів за напрямами підготовки і спеціальностями.

У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки наголошує, що стан виконання державного замовлення є головним показником економічної діяльності вищого навчального закладу, а постійне корегування обсягів державного замовлення як у процесі його формування, так і в процесі вступної кампанії є свідченням низького рівня роботи навчального закладу щодо прогнозування підготовки фахівців з вищою освітою.

Одночасно звертаємо увагу на те, що вищому навчальному закладу забороняється:

 • здійснювати переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення без проведення конкурсного відбору за участю органів студентського самоврядування;
 • самовільний перерозподіл місць державного замовлення між напрямами підготовки, спеціальностями, курсами тощо;
 • необґрунтована передача державного замовлення з базової структури до структурно-відокремлених підрозділів, що мають нижчі, ніж у базової структури, показники якості надання освітніх послуг;
 • самовільне збільшення обсягів державного замовлення.

Запровадження нового переліку напрямів підготовки

У зв'язку із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік-2006), та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27 січня 2007 року № 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" Міністерство освіти і науки акцентує увагу керівників вищих навчальних закладів, що підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра до 2010 року буде здійснюватися за спеціальностями переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Перелік-1997) за отриманими в ДАК ліцензіями на зазначену освітню діяльність.

Якщо термін дії ліцензій на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра завершується до 2010 року, а на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра - до 2011 року, то керівникам вищих навчальних закладів необхідно подовжити їх в установленому порядку.

Підготовка педагогічних працівників напряму "Педагогічна освіта" до 2011 року має здійснюватися за визначеними МОН поєднаними спеціальностями з наданням випускникам вищих педагогічних навчальних закладів кваліфікацій відповідно до набутих спеціальностей.

Прийом до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за новим Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, розпочнеться з 2008 року.

Організація навчального процесу

При підготовці фахівців за напрямами і спеціальностями Переліку-1997 вищим навчальним закладам належить керуватися галузевими стандартами вищої освіти другого покоління, які погоджено в Міністерстві праці та соціальної політики і затверджено відповідними наказами Міністерства освіти і науки.

При розробці навчальних планів і навчальних програм на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямами Переліку-2006 належить керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 р. № 1/9-307 "Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти" щодо формування циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, суворо дотримуватися визначеного переліку навчальних дисциплін циклу та обсягу годин на їх вивчення.

Звертаємо увагу вищих навчальних закладів на те, що обсяг часу на вивчення навчальних дисциплін має узгоджуватися з обсягом часу національного кредиту. У навчальних та робочих навчальних планах підготовки, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20 жовтня 2004 року № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", слід передбачати додаткову графу "Кредити ЕСТS", що визначаються діленням загального обсягу годин національного кредиту з навчальної дисципліни на ціну кредиту європейської кредитно-трансферної системи.

Вважаємо за доцільне розпочати роботу щодо підготовки навчально-методичної літератури для використання в навчальному процесі вищого навчального закладу відповідно до напрямів підготовки Переліку-2006 та навчальних посібників і підручників, які можуть бути видані з грифом Міністерства освіти і науки.

При підготовці вчителів загальноосвітніх шкільних предметів слід ураховувати вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24, щодо профільного навчання учнів старшої школи за напрямами.

З метою реалізації вимог зазначеного стандарту Міністерство освіти і науки здійснює заходи щодо централізованого постачання психолого-педагогічних і методичних кафедр вищих педагогічних навчальних закладів шкільними навчальними програмами та підручниками для учнів профільних шкіл. У зв'язку з цим керівникам вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників, необхідно надавати управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій замовлення на шкільні програми та підручники, що будуть видаватися Міністерством освіти і науки за щорічними планами видання.

Керівникам вищих навчальних закладів, на базі яких продовжують працювати робочі групи з розроблення Галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра за спеціальностями згідно з Переліком-97, що є чинним у цій частині, слід негайно забезпечити завершення роботи з формування ГСВО в повному обсязі відповідно до вимог та положень наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998 № 285 "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою" та іншими нормативним документами, які не суперечать цілям Болонського процесу.

Також необхідно враховувати, що відповідно до Закону України "Про вищу освіту" спецiалiзацiї за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра, зміст варіативних частин ГСВО, навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються і затверджуються у вищих навчальних закладах. Керівники вищих навчальних закладів несуть персональну відповідальність за їх якість, що встановлюється під час зовнішньої експертизи при проведенні процедури ліцензування, акредитації або інспекцій, які здійснюються відповідними підрозділами міністерства. Будь-які типові спецiалiзацiї за спеціальностями, варіативні частини галузевих стандартів, навчальні плани та програми навчальних дисциплін, що затверджені на будь-якому рівні, можуть носити лише рекомендаційний характер.

Вищим навчальним закладам необхідно припинити практику здійснення підготовки за навчальними планами та програмами навчальних дисциплін, структура та зміст яких не відповідають тимчасово діючим затвердженим стандартам, а також включення до навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів або магістрів навчальних дисциплін, зміст яких не стосується питань формування системи умінь і не відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації за дипломом. Не допускати введення до навчальних планів підготовки спеціалістів та магістрів навчальних дисциплін або їх розділів, вивчення яких передбачено на рівні підготовки бакалавра (наприклад, з цивільної оборони або захисту), або тих, які не відповідають професійним завданням майбутнього фахівця.

Більшість з цих проблем повинна вирішуватися у процесі експертизи проектів галузевих стандартів вищої освіти. Але, на жаль, їх експертиза здійснюється в окремих випадках формально. Представники окремих кафедр, які працюють у складі робочих груп та Науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН, з кон'юнктурних міркувань намагаються зберегти обсяги підготовки (в годинах) на основі введення обов'язкового переліку навчальних дисциплін, нормативний зміст та цілі навчання яких майже не визначено, оскільки потребують конкретизації у вигляді переліку умінь, рівень сформованості яких можна оцінювати.

З метою поліпшення експертної роботи в частині розроблення змісту вищої освіти та підготовки навчально-методичної літератури міністерством наказом від 08.05.2007 р. № 363 затверджено новий перелік і склад науково-методичних комісій. Організаційну нараду голів НМК, їх заступників передбачається провести у вересні-жовтні цього року.

Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів, на базі яких сформовано НМК і робочі групи з розробки стандартів, на персональну відповідальність щодо забезпечення їх ефективної роботи.

На жаль, продовжується практика нав'язування вищим навчальним закладам типових навчальних планів та типових навчальних програм з вивчення навчальних дисциплін, існування яких не передбачено відповідними нормативними документами. Особливо це стосується медичних і аграрних вищих навчальних закладів.

Слід зазначити, що при визначені складу змістовних частин ГСВО підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів (далі - ОКР) молодшого спеціаліста та бакалавра, в частині обов'язкового забезпечення проведення нормативно встановленого циклу професійної та практичної підготовки з безпеки життя і діяльності людини та охорони праці, слід керуватися виключно положеннями статті 14 Закону України "Про вищу освіту" щодо порядку формування ГСВО та стандартів вищих навчальних закладів, інструктивним листом МОН "Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти" від 19.06.2002 №1/9-307.

Аналіз навчальних планів і програм підвищення кваліфікації та стажування, перепідготовки, спеціалізації, що розробляються закладами післядипломної освіти та відповідними структурними підрозділами вищих навчальних закладів, свідчить про численні порушення та недотримання вимог нормативно-правових документів щодо організації навчального процесу за денною (очною) формою навчання. Зокрема, виявлено непоодинокі випадки, коли навчальними планами не передбачається реалізація обов'язкових форм організації навчального процесу, обсяги годин на вивчення навчальних дисциплін не відповідають національним кредитам та кредитам Європейської кредитно-трансферної системи. Порушуються вимоги трудового законодавства щодо тривалості навчального дня та навчального тижня.

Першочерговим завданням залишається подальша робота з удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Формальне перерахування навчального навантаження у кредити та запровадження інформаційних пакетів є недостатнім для переходу до нових методів реалізації навчального процесу та застосування новітніх форм контролю знань. Положення вищих навчальних закладів про організацію навчального процесу побудовані на формальних підходах до накопичувальної системи оцінок знань і, як результат, призводять до необґрунтованих масових відрахувань студентів, створення соціальної напруги в студентських колективах, формування у студентів уяви про кредитно-модульну систему як про ще один спосіб суб'єктивного керування результатами навчання.

Міністерство пропонує керівниками вищих навчальних закладів продовжити роботу щодо вдосконалення змістовного наповнення кредитів, їх структури і обсягів, місця в структурно-логічній схемі навчального процесу. При цьому слід уникати формальних підходів при впроваджені тестових технологій поточного та підсумкового контролю знань з метою забезпечення їх максимальної об'єктивності і надання студентам можливості корегувати результати навчання, як це передбачено діючим законодавством і нормативними документами.

Міністерство звертає увагу вищих навчальних закладів на необхідність інтенсифікації роботи щодо запровадження інноваційних технологій навчання, в тому числі, на основі комп'ютерних технологій, інтерактивних методів навчання тощо.

Як показує практика, найбільш ефективними шляхами вирішення проблеми критичного відставання темпів оновлення матеріальної бази вищих навчальних закладів від темпів оновлення техніки на виробництві є застосування комп'ютерного моделювання технологічних процесів, процесів проектування та експлуатації обладнання і максимальне використання матеріальної бази сучасних підприємств.

У зв'язку з цим міністерство вважає одним з важливих завдань вищих навчальних закладів проведення широкомасштабної роботи з встановлення або відновлення тісних зв'язків з роботодавцями - замовниками фахівців або споживачами кадрів як з точки зору забезпечення процесу професійно-практичної підготовки, так і майбутнього працевлаштування випускників навчальних закладів.

Водночас слід звернути увагу на організацію проведення практик, проходження яких дедалі стає формальним, а у ряді випадків - взагалі умовним.

Останнім часом частішими стали звернення вищих навчальних закладів щодо дозволу на підготовку за дистанційною формою навчання. Разом з тим, розуміючи, що освітні ресурси таких безвідривних форм навчання як вечірня і заочна вичерпуються і на їх зміну приходять новітні освітні технології, які побудовані на основі використання сучасної комп'ютерної техніки і мультімедіа, міністерство вважає, що досвід, напрацьований окремими навчальними закладами ще недостатній для широкого запровадження дистанційної форми навчання, тим більше з встановленням окремого ліцензованого обсягу. В зв'язку з цим робота по створенню новітніх дистанційних технологій та засобів їх реалізації буде продовжена в 2008 році в режимі педагогічних експериментів в рамках ліцензованого обсягу заочної форми навчання. Порядок проведення таких експериментів і умови отримання дозволу на їх проведення буде визначено окремим нормативним документом міністерства. Враховуючи це, міністерство пропонує вищим навчальним закладам утриматись від самостійного запровадження дистанційної форми навчання без відповідного попереднього висновку фахівців щодо можливості її реалізації.

Слід також більш вимогливо підходити до застосування такої особливої форми навчання як екстернат, уникаючи випадків його застосування для осіб, які можуть здобути освіту за допомогою інших форм, і не мають для вступу до екстернату об'єктивних причин.

Керівникам вищих навчальних закладів у новому навчальному році необхідно посилити увагу до питань підготовки молоді з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення рівного доступу вищезазначеної категорії до якісної освіти. Зокрема, необхідно відпрацювати систему довузівської підготовки осіб з обмеженими фізичними можливостями у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах (спеціальні (короткострокові, довгострокові) курси, підготовчі факультети тощо). Потребує також поліпшення робота щодо створення необхідних умов для допомоги випускникам даної категорії молоді в питаннях працевлаштування відповідно до набутої спеціальності.

Вищим навчальним закладам педагогічного спрямування слід передбачити у навчальних планах вивчення дисципліни "Основи корекційної педагогіки" (пункт 5.2 наказу МОН України від 02.12.2005 р. № 691) за рахунок вибіркової частини змісту освіти (рекомендовану програму вищевказаної дисципліни надіслано вищим навчальним закладам I-IV рівнів акредитації).

Вищим навчальним закладам, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право» забезпечити створення та функціонування юридичних клінік відповідно до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 3.08.2006 р. № 592. До початку навчального року наказом міністерства буде визначено норму часу для роботи викладачів у юридичних клініках.

З метою поліпшення якості підготовки педагогів до інноваційної діяльності необхідно забезпечити включення питань з інформаційно-комунікаційних технологій до програм державних екзаменів та дипломних робіт методичного спрямування за спеціальностями напряму підготовки "Педагогічна освіта" (рішення колегії МОН № 11/1-19 від 10.11.2005 р.).

У новому навчальному році розпочнеться робота щодо запровадження для бакалаврів державного екзамену з іноземної мови.

Вищим навчальним закладам слід припинити практику надання платних послуг, які заборонено нормативними документами, зокрема вимагання плати за пропуски занять тощо.

Необхідно також створити відповідні умови для підвищення кваліфікації викладацького складу вищих навчальних закладів, особливо з питань запровадження новітніх технологій навчання та нового змісту освіти відповідних напрямів підготовки і спеціальностей.

Державна атестація випускників

Аналіз роботи державних екзаменаційних комісій у 2007 році показав, що при проведенні державної атестації випускників мають місце суттєві недоліки та порушення нормативних документів. Зокрема, широкого розповсюдження набула практика призначення голів ДЕК з числа працівників даного навчального закладу без відповідної базової освіти, об'єднння в одній комісії спеціальностей різних напрямів, невизначеність термінів роботи комісії. Допускались непоодинокі випадки проведення державної атестації за відсутності голови комісії та значної частини її членів, а також самовільного проведення повторних засідань для окремих випускників, які отримали незадовільні оцінки.

У зв'язку з цим міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів, що державна атестація випускників є важливим етапом підготовки фахівців. Якість роботи державних атестаційних комісій головним чином залежить від компетентності голови і членів комісії, на яких державою покладається відповідальність за об'єктивне і достовірне оцінювання рівня знань випускників. А тому, з метою поліпшення роботи державних екзаменаційних комісій, міністерство рекомендує вищим навчальним закладам у 2008 році залучати до головами ДЕК лише провідних фахівців відповідних галузей економіки, працівників наукових установ та інших вищих навчальних закладів, які мають досвід практичної або наукової і науково-педагогічної роботи за відповідною спеціальністю. Кандидатуру на голову ДЕК необхідно заздалегідь узгодити з керівником установи, організації за його основним місцем роботи.

У вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, крім державної атестації випускників, необхідно забезпечити проведення державної підсумкової атестації за середню освіту. Наголошуємо, що державна підсумкова атестація студентів, які вступили до навчального закладу на базі базової загальної середньої освіти, проводиться під час літньої екзаменаційної сесії на другому курсі відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів (наказ МОН від 25.04.2001 р. № 341) та щорічного листа міністерства щодо порядку закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.

Проведення державної підсумкової атестації покладається на предметні (циклові) комісії у повній відповідності до навчальних програм для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, враховуючи профіль підготовки за спеціальністю. При формуванні завдань державної підсумкової атестації навчальних закладів можливе використання завдань для 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Державна підсумкова атестація студентів може також проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання знань студентів.

За результатами державної підсумкової атестації студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації отримують атестати про повну загальну середню освіту, які зберігаються в їхніх особових справах і видаються їм після закінчення навчання разом з дипломами молодшого спеціаліста.

З метою організованого проведення державної атестації випускників у 2008 році, міністерство зобов'язує керівників вищих навчальних закладів:

 • суворо дотримуватися вимог наказу Міністерства освіти від 2 червня 1993 року № 161 „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України" та інших нормативних документів, що регламентують діяльність державних екзаменаційних комісій;
 • забезпечити проведення засідань комісії лише у присутності голови ДЕК і переважної більшості її членів;
 • забезпечити контроль за оформленням результатів роботи ДЕК (протоколів, виписок, рекомендацій тощо);
 • вжити заходи щодо забезпечення об'єктивного, неупередженого контролю знань і умінь випускників, їх спроможності до здобуття наступного освітнього освітньо-кваліфікаційного рівня, навчання в аспірантурі, закордонного стажування тощо.

Організація випуску студентів та їх працевлаштування

З метою уникнення складнощів при працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів необхідно дотримуватись порядку оформлення дипломів. У документах про освіту в назвах кваліфікацій неприпустимо використання слів-назв освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр тощо).

Назви професійної кваліфікації, здобутої випускником вищого навчального закладу, визначаються через професійну назву роботи із переліку кодів та назв, що наданий у ДК 003: 2005 "Державний класифікатор України: Класифікатор професій".

Зазначені у певному ГСВО і, відповідно, у навчальному плані коди і назви напряму, спеціальності та кваліфікації мають переноситись до документів про здобуття вищої освіти без самовільних змін та доповнень. Зазначення у дипломах молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра професійних кваліфікацій, що притаманні іншим напрямам підготовки, неприпустимо і є порушенням чинної нормативно-правової бази (наприклад в дипломах за напрямом "Міжнародні відносини" не можуть визначатися кваліфікації "юрист", "економіст", "перекладач" тощо).

Міністерство роз'яснює, що у додаток до атестата про повну загальну середню освіту вносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи. Перелік цих предметів наведений у листі Міністерства освіти від 19.07.2001 р. № 1/9-261 "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2001/2002 навчальному році".

Крім цих предметів, до типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів входять предмети: громадянська освіта: правознавство, людина і світ, економіка; екологія, технології тощо.

До додатка до диплома молодшого спеціаліста вносяться тільки навчальні дисципліни підготовки, які зазначені у навчальному плані (інваріантна частина - галузева освітньо-професійна програма і варіативна - частина навчального плану).

Міністерство освіти і науки наголошує на необхідності поліпшення роботи щодо забезпечення своєчасного замовлення документів про освіту. У разі перевищення ліцензованого обсягу, вищі навчальні заклади повинні завчасно внести відповідні зміни до ліцензій, щоб уникнути соціальної напруги у студентському середовищі, пов'язаної із затримкою видачі дипломів.

Міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів на недоліки у питаннях працевлаштування випускників. Поліпшенню цієї роботи має сприяти поглиблення співпраці з роботодавцями регіону. Особливо слід посилити співпрацю з органами управління освітою для працевлаштування випускників-педагогів і насамперед тих, хто навчався за цільовими направленнями. Для цього, вищі навчальні заклади повинні запровадити систематичне інформування студентів про регіональний ринок праці, надати можливість студентам проходити виробничу практику за майбутнім місцем роботи тощо.

Крім цього, вищим навчальним закладам необхідно відновити практику супроводження молодих спеціалістів шляхом вивчення ситуації з їх закріпленням на робочому місці, а також рівня їхньої готовності до професійної діяльності та суспільної адаптації.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про національну програму інформатизації", "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та з метою подальшого вдосконалення роботи бібліотек вищих навчальних закладів, підвищення їх ролі у поліпшенні навчально-виховного процесу керівники вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації зобов'язані забезпечити правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотек, зокрема, належне зберігання, використання фондів і їх поповнення, а також комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотек.

На жаль, ще багато бібліотек мають слабку матеріально-технічну базу, не забезпечені достатньою кількістю (чи не мають зовсім) комп'ютерами та ліцензованими програмними продуктами для створення електронних каталогів, електронних баз даних, не підключені до мережі Інтернет, приміщення для зберігання бібліотечних фондів, читальні зали не відповідають нормативним вимогам.

Наголошуємо, що міністерство при ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів буде враховувати стан автоматизації бібліотек та комп'ютерне забезпечення їх інформаційної діяльності. З цією метою керівникам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації необхідно:

 • забезпечити відповідні умови для створення електронних каталогів бібліотечних фондів та їх повноцінне функціонування і розвиток;
 • всебічно сприяти зміцненню матеріально-технічної бази бібліотек, впровадженню в практику їх діяльності нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, обладнанню сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, підключенню їх до мережі Інтернет.

Міністерство освіти і науки рекомендує директорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, надавати щорічне замовлення обласним (міським) управлінням освіти і науки на централізоване забезпечення відповідними шкільними підручниками і посібниками.

У зв'язку зі значним збільшенням кількості підручників і навчальних посібників, які видаються за кошти спонсорів та вищих навчальних закладів, просимо керівників та вчені ради вищих навчальних закладів звернути особливу увагу на якість рукописів та їх відповідність навчальним програмам, що надсилаються до МОН для надання відповідного грифу.

У питаннях рекомендації до видання рукописів підручників та навчальних посібників посилити відповідальність кафедр за попередній розгляд їх змісту, науково-методичний та виховний рівень, підбір рецензентів та якість рецензій.

Робота з обдарованою молоддю

Міністерство освіти і науки приділяє особливу увагу реалізації Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, затверджену Кабінетом Міністрів України 12 квітня 2006 р. за № 202-р, відповідно до якої студентську молодь необхідно залучати до наукових досліджень та стимулювати творчу працю студентів і науково-педагогічних працівників.

З метою активізації роботи з обдарованою студентською молоддю в 2006/2007 навчальному році було внесено зміни та доповнення до Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. У 2007/2008 навчальному році Міністерством освіти і науки буде продовжено формування за новою методикою переліку олімпіад за напрямами і спеціальностями та олімпіад з навчальних дисциплін. Значна увага приділятиметься організації і проведенню регіональних олімпіад для кращого відбору студентів до участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівня.

Акцентуємо увагу вищих навчальних закладів на необхідності підвищення престижу наукової і науково-практичної діяльності через більш активну участь студентів у проведенні наукових досліджень.

Міністерство вважає за необхідне оптимізувати заходи виставково-ярмаркової діяльності, особливо в частині проведення виставок-презентацій студентських наукових робіт.

Наголошуємо також на неприпустимості порушення встановленої процедури та термінів подання до МОН кандидатур на призначення іменних стипендій студентам з числа обдарованої молоді.

Організаційна робота

Структурна і змістовна модернізація вищої освіти не завжди адекватна відповідному нормативному супроводу у вищих навальних закладах. Аналіз статутів вищих навчальних закладів під час перевірок засвідчує, що частина з них не відповідає нормам чинного законодавства, нормативним документам та вимогам часу. У зв'язку з цим міністерство пропонує керівникам вищих навчальних закладів:

 • ретельно переглянути статутні документи, зокрема у частині їх відповідності нормам Цивільного, Господарського кодексів, нормативним документам органів державної реєстрації;
 • внести зміни, пов'язані з розширенням участі органів громадського (студентського) самоврядування в управлінні навчальними закладами;
 • привести до вимог чинного законодавства розділи, пов'язані з процедурою обрання керівників навчального закладу різних рівнів, порядку скликання загальних зборів (конференцій) трудового колективу, призначення почесних ректорів (директорів), перебування обраних керівників на виборних посадах тощо.

Особливу увагу слід звернути на статутну діяльність структурних підрозділів, зокрема, територіально відокремлених, та підрозділів, які мають окремий статус, визначений відповідними статтями Закону України "Про вищу освіту" (технікуми, коледжі) з точки зору розширення їх повноважень у фінансово-господарських питаннях.

Аналіз результатів перевірок діяльності вищих навчальних закладів, звернень громадян, організацій та установ з питань вищої освіти, які надходять до Міністерства освіти і науки, засвідчує, що у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації та форм власності ще мають місце ряд недоліків у питаннях дотримання норм діяльності, визначених законодавчими та нормативними актами у галузі освіти. Зокрема, продовжують мати місце випадки прийняття непрофесійних управлінських рішень з боку керівного складу вищих навчальних закладів.

У зв'язку з цим міністерство пропонує керівникам вищих навчальних закладів вжити заходів щодо уникнення:

 • необґрунтованих відрахувань студентів, а також встановлення понаднормативних термінів ліквідації академічної заборгованості і, як наслідок, створення контингенту "вічних студентів", особливо з числа тих, хто навчається за контрактом;
 • порушення умов поновлення і переведення студентів (особливо з контрактної форми на навчання за рахунок державного бюджету) та надання їм академічних відпусток;
 • недотримання порядку стипендіального забезпечення студентів, у частині довільних і часто змінюваних критеріїв призначення стипендії, затримки з її виплатою тощо;
 • низького рівня підготовки нормативних документів вищого навчального закладу (статутів, навчальних планів, замовлень на видачу дипломів тощо);
 • подання недостовірної інформації за підписом керівника вищого навчального закладу;
 • ігнорування звернень міністерства, інших державних структур, народних депутатів та громадських організацій, громадян.

Суттєвим недоліком організаційної роботи керівників вищих навчальних закладів є відсутність інформаційної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних колективів і студентів щодо їх ознайомлення з програмними рішеннями у сфері вищої освіти як центральних органів виконавчої влади, так і власних рішень. Така практика часто призводить до блокування їх виконання або виконання у спотвореному, формальному вигляді, виникнення конфліктних ситуацій, численних скарг і звернень до міністерства.

У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки пропонує керівникам вищих навчальних закладів:

 • забезпечувати ознайомлення членів трудового колективу і студентів з нормативно-розпорядчими і програмними документами як загальнодержавного рівня, так і з матеріалами локального значення, які мають визначальний характер для діяльності системи вищої освіти і конкретного навчального закладу, зокрема, з рішеннями колегій і наказами МОН, рекомендаціями Всеукраїнського студентського форму тощо.
 • розробити заходи вищого навчального закладу щодо реалізації програмних завдань діяльності вищої освіти у 2007/2008 навчальному році;
 • забезпечити широке інформування трудових колективів про результати реалізації зазначених заходів, у тому числі під час щорічного звіту керівника навчального закладу перед трудовим колективом;
 • не допускати випадків зміни плати за навчання протягом терміну навчання та встановлення плати за освітні послуги, що не передбачені відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Міністерство звертає особливу увагу керівників вищих навчальних закладів на організацію змістовної виховної роботи та реалізацію індивідуального підходу до проведення дозвілля студентів, ранню профілактичну роботу щодо попередження негативних явищ серед студентської молоді.

Вищим навчальним закладам слід ширше використовувати виховні можливості фізичної культури і спорту, створювати необхідні умови для занять молоді спортом, проведення змістовного відпочинку.

Зважаючи на збільшення в останні роки кількості студентів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, кафедрам фізичного виховання та спортивним клубам слід передбачити організацію самостійних занять фізичними вправами і спортом з метою компенсації рухової активності зазначеної категорії студентів.

Необхідно також відродити та адаптувати до нових умов рух студентських будівельних загонів і ширше залучати їх на умовах госпрозрахунку до благоустрою території, ремонту гуртожитків, аудиторій та приміщень вищих навчальних закладів.

Ліцензування, акредитація та нострифікація

Міністерство зобов'язує керівників вищих навчальних закладів забезпечити безумовне виконання рішень Державної акредитаційної комісії щодо припинення освітньої діяльності у вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти чи таких, що діють без ліцензії МОН. Керівникам вищих навчальних, в яких припинено освітню діяльність, необхідно забезпечити переведення студентів до базового навчального закладу або до навчальних закладів регіону, які мають ліцензії на відповідні напрями підготовки (спеціальності).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329 „Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 № 610 «Про затвердження зразків документів для внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру" керівникам вищих навчальних закладів необхідно до 15.09.2007 року подати заяву до Державної акредитаційної комісії на одержання довідки про внесення навчального закладу до Державного реєстру, а також забезпечувати своєчасне подання до Державної акредитаційної комісії інформаційної картки про зміну даних, що містяться в Реєстрі, згідно з наказом МОН від 18.05.2006 року № 381.

Міністерство також звертає увагу на персональну відповідальність керівників вищих навчальних закладів за порушення норм чинного законодавства, зокрема, за перевищення ліцензованого обсягу прийому. Нагадуємо, що відповідно до п. 16 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. №1380 "Про ліцензування освітніх послуг", ліцензований обсяг освітньої послуги - це максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, які можуть отримати освітню послугу. Законом України "Про вищу освіту " (ст. 28) визначено, що у ліцензіях на освітню діяльність зазначаються обсяги підготовки з кожної спеціальності.

У зв'язку з цим керівникам навчальних закладів необхідно перевірити реальний контингент студентів усіх років набору, які навчаються за всіма ліцензованими в навчальному закладі спеціальностями, і привести його у відповідність до обсягу, зазначеного у ліцензії.

Не допускається прийом понад ліцензований обсяг при прийомі молодших спеціалістів для навчання за програмою підготовки бакалаврів за скороченим терміном, а також при навчанні молодших спеціалістів одночасно на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Керівництву вищого навчального закладу необхідно визначитися із розподілом наявного (зазначеного у ліцензії) ліцензованого обсягу для підготовки фахівців на базі вказаних освітніх рівнів.

Міністерство попереджає, що документи про освіту понад встановлений ліцензований обсяг видаватися не будуть, за винятком випадків, визначених нормативно-правовими актами (п. 16 Порядку ліцензування освітніх послуг).

Міністерство наголошує, що згідно з наказом МОН від 30.06.2006 № 499 „Про реєстр докторів наук, професорів" керівники вищих навчальних закладів були зобов'язані до 1 жовтня 2006 року подати інформацію про докторів наук та професорів, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи. Проте на сьогодні 7 відсотків навчальних закладів такої інформації не подали. Неподання інформації розглядатиметься як відсутність у навчальному закладі докторів наук та професорів, які працюють у ньому за основним місцем роботи. Це буде враховуватися при прийнятті рішень з питань ліцензування, акредитації та відкриття аспірантури і докторантури. Окрім того, керівники вищих навчальних закладів зобов'язані протягом 10 днів інформувати міністерство у разі змін даних, що містяться у зазначеному Реєстрі. Відповідальність за достовірність даних, що подаються до Реєстру, покладається на керівників навчальних закладів.

Звертаємо увагу, що у зв'язку з введенням у дію Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 року № 1719, наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2007 року № 436 внесено зміни щодо оформлення додатка до ліцензії.

Передбачено оформлення додатка до ліцензії для підготовки бакалаврів прийому 2007 року. Ліцензії, видані раніше, розповсюджуються на підготовку бакалаврів попередніх років прийому до закінчення їх навчання.

Перелік напрямів підготовки бакалаврів у додатку зазначатиметься за Переліком-2006 відповідно до рекомендацій, наданих міністерством у листі від 27.02.07 № 1/9-97 «Про особливості введення переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». Міністерство просить також забезпечити активну участь керівників вищих навчальних закладів у роботі регіональних громадських експертних комісій ДАК в частині прийняття рішень з питань ліцензування освітніх послуг та аналізу регіонального ринку праці й освітніх послуг.

Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на дотримання процедури добору іноземних громадян на навчання у вищих навчальних закладах України та легалізації документів (надання документам права міжнародного обігу), яка регламентується нормативними документами Міністерства закордонних справ, розробленими на основі міжнародних домовленостей. Реалізація вимог законодавства поля значною мірою має забезпечити доступ до вищої освіти в Україні іноземних громадян з якісною освітою, дотримання вимог Болонського процесу.

При зарахуванні громадян з іноземною освітою до навчальних закладів необхідно обумовити відповідними договорами з юридичними чи фізичними особами терміни легалізаційного оформлення іноземних документів про освіту та необхідність здійснення нострифікації.

Процедура нострифікації ініціюється керівництвом вищих навчальних закладів за наявності відповідного клопотання та необхідних документів, що подаються Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації уповноваженими співробітниками навчальних закладів України протягом перших місяців навчання.

Відповідальність за своєчасне інформування громадян з іноземною освітою про необхідність дотримання законодавчих та нормативно-правових актів щодо легалізації та нострифікації іноземних документів про освіту покладається на керівників вищих навчальних закладів.

Наукова та інноваційна діяльність

Високий рівень наукової діяльності вищого навчального закладу є невід'ємною складовою і гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців. У зв'язку з цим вищим навчальним закладам необхідно підвищувати рівень наукових досліджень та вимоги до наукових проектів як при проведенні моніторингу їх виконання, так і при оцінці їх результативності.

У 2007/2008 навчальному році Міністерство освіти і науки рекомендує продовжити роботу з виявлення, експертизи та відбору інноваційних розробок, впровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень, інформаційних технологій та програмного забезпечення, використання новітньої навчальної та методичної літератури.

Слід активізувати обмін інформацією між вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації щодо поширення та використання в роботі нових освітніх технологій, посилювати співпрацю науковців з виробництвом як на етапі розробок, так і на етапі їх впровадження.

Необхідно спрямувати наукові дослідження, розробки, тематику дипломного проектування на реалізацію програм інноваційного розвитку економіки. Слід всіляко сприяти участі студентів у науково-дослідній роботі.

Керівні, педагогічні, наукові і науково-педагогічні кадри

З метою підвищення ефективності управління вищим навчальним закладом, міністерство звертає увагу керівників на необхідність підвищення вимог до формування резерву на посади ректорів (директорів), проректорів (заступників директорів) та керівників структурних підрозділів. Підготовку резерву керівних кадрів необхідно проводити у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, а також шляхом стажування у Міністерстві освіти і науки, обласних управліннях освіти і науки.

Звертаємо увагу на те, що відповідальність за порушення трудового законодавства щодо прийняття та звільнення з роботи працівників повністю покладається на керівника вищого навчального закладу. Міністерство наголошує також на необхідності посилення роботи керівників вищих навчальних закладів з планування та підготовки кадрів вищої кваліфікації. Необхідно підвищити ефективність роботи аспірантури та докторантури, вжити дієвих заходів щодо добору та прийому на роботу висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних кадрів, формування кадрового потенціалу навчальних закладів шляхом залучення до наукової і педагогічної діяльності обдарованої молоді.

Соціально-побутові умови

У 2007 році перед вищими навчальними закладами постає багато завдань, пов'язаних з необхідністю поліпшення соціально-побутових умов студентів. Однієї з найбільш складних є проблема забезпечення гуртожитками і приведення їх стану у відповідність до санітарних норм проживання.

У зв'язку з цим вищим навчальним закладам необхідно:

 • розглянути проблему гуртожитків не лише як проблему вищого навчального закладу, а як проблему міста, регіону, роботодавців, бізнесових кіл;
 • встановити мораторій на нецільове використання коштів (поліпшення кабінетних умов керівників, придбання дорогих автомобілів тощо) і спрямувати їх на утримання гуртожитків та їх модернізацію;
 • започаткувати кооперацію вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та підпорядкування щодо використання студентського житлового фонду та створення студентських містечок спільного користування;
 • впорядкувати приміщення гуртожитків, забезпечивши їх місцями для самостійної роботи студентів, доступом до мережі Інтернет тощо;
 • активно залучати студентів до питань впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій, активніше розвивати за участі студентів самоуправління гуртожитками та студентськими містечками.

Міністерство освіти і науки зосереджує увагу керівників вищих навчальних закладів на необхідність суворого дотримання Закону України „Про звернення громадян", законодавчої та нормативної бази вищої освіти, подолання правового нігілізму у сфері вищої освіти серед студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Слід вжити заходів щодо поліпшення стану виконавської дисципліни, підвищення рівня відповідальності керівників всіх ланок вищих навчальних закладів за своєчасне і якісне виконання законодавчих і нормативних актів.

Міністр       С.М. Ніколаєнко


03.07.2007

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів