Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України

Наказ МОН № 1010 від 15.11.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1010 від 15 листопада 2007 року

Про затвердження Примірного положення
про студентське самоврядування
у вищих навчальних закладах України

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою створення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах і забезпечення обов'язкової участі студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях в системі вищої освіти наказую:

1. Затвердити Примірне положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, що додається.

2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності і підпорядкування, забезпечити створення і функціонування органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

3.1. довести цей наказ до відома вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності і підпорядкування, і сприяти створенню та підтримці діяльності органів студентського самоврядування;

3.2. у двомісячний термін унести пропозиції щодо приведення у відповідність з ним інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

4. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки від 03.04.2001 № 166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра освіти і науки України В.Д. Шинкарука.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
15. 11. 2007 № 1010

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України

Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

2. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі є гарантованим державою правом студентів, курсантів, екстернів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів (далі - Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування в конкретному вищому навчальному закладі.

6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10. Керівництво вищого навчального закладу зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів Студентів;
 • забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

14. Студентське самоврядування здійснюється на рівні вищого навчального закладу, його структурних підрозділів (факультету (інституту), відділення), курсу, академічної групи, груп за спеціальностями, гуртожитку, студентського містечка з урахуванням типу та специфіки діяльності вищого навчального закладу.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування у відповідному вищому навчальному закладі.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

15. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів вищого навчального закладу, які:

 • ухвалюють Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференції вищого навчального закладу);
 • не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
 • розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів вищого навчального закладу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

16. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

17. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

18. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

19. При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.

20. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

21. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

22. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

23. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

24. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом вищого навчального закладу може укладатись угода про співробітництво.

Права й обов'язки органів студентського самоврядування

25. Органи студентського самоврядування мають право:

 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

26. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
 • порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
 • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 • координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;
 • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

Права й обов'язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

27. Адміністрація вищого навчального закладу має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

28. Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана:

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;
 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів вищого навчального закладу;
 • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

29. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

31. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.


15.11.2007

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів