Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах

Наказ МОН № 166 від 03.04.01 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(втратив чинність на підставі наказу МОН № 1010 від 15.11.2007 року)

№ 166 від 03 квітня 2001 року

Про затвердження Положення
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України "Про план заходів Міністерства освіти і науки щодо виконання завдань, поставлених у посланні Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступу ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки" від 28.04.2000 р. № 15 наказую:

1. Затвердити Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як рекомендації (подано нижче).

2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів освіти забезпечити впровадження студентського самоврядування в практику виховної роботи навчального закладу згідно з цим Положенням.

3. Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.) забезпечити науково-методичну, консультативну допомогу з впровадження Положення про студентське самоврядування в практику роботи вищих навчальних закладів.

4. Дане Положення опублікувати в Інформаційному віснику вищої освіти.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника департаменту вищої освіти Дмитриченка М.Ф.

Заступник міністра       М.Степко

Положення
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах

Загальні положення

1. Самоврядування у вищому навчальному закладі - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

3. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

1. Студентське самоврядування вищого навчального закладу здійснюється на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу.

2. Вищим органом студентського самоврядування е загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3. Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо (далі - рада).

4. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради студентського самоврядування факультету (відділення) і на загальні збори (конференцію) студентів.

6. Рада студентського самоврядування факультету, відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп та гуртожитків і обирає своїх представників до ради студентського самоврядування вищого навчального закладу.

7. 3 числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

8. Голова ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях вченої ради (педагогічної) навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

9. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр та ін.

11. У складі ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку тощо.

12. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем.

14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

15. Ради студентського самоврядування факультетів і гуртожитків у кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

16. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) е обов'язковим для виконання.

17. Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладання договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів (ВНЗ);
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);
 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, днів факультету.
 • участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні їх;
 • разом з деканатами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ВНЗ, директором студентського містечка, завідувачами гуртожитків, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках;
 • активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами факультетів;
 • організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускному режиму в гуртожитках;
 • активна участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.;
 • разом із завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, вихователями створення умов для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування

1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту ВНЗ.

2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

3. Ради студентського самоврядування факультетів (відділень) та рада студентського самоврядування вищого навчального закладу мають право звертатися до адміністрації факультету (відділення) та адміністрації вищого навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

4. Голова ради студентського самоврядування факультету (відділення) вищого навчального закладу має право брати участь у засіданнях вченої ради (педагогічної) вищого навчального закладу при розгляді питань студентського життя.

5. Голова ради студентського самоврядування вищого навчального закладу є членом ради навчального закладу з виховної роботи. Обов'язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з вченою радою (педагогічною) цього навчального закладу.


03.04.2001

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів