Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Профспілка працівників освіти і науки України http://www.pon.org.ua

Профспілка працівників освіти і науки України

Профспілка працівників освіти і науки України об'єднує працюючих загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних установ, вищих навчальних закладів: педагогічних, науково-педагогічних працівників, професорсько-викладацький склад, а також адміністративно-господарський, допоміжний персонал.

Членами Профспілки є 1 мільйон 294,2 тисячі працівників освіти.

Профспілка також об'єднує 660,0 тисяч студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних училищ, понад 77 тисяч непрацюючих пенсіонерів.

На початок 2005 року загальна чисельність членів Профспілки становила 2 млн 31,6 тисяч чоловік.

Членами Профспілки є 97 % працюючих в галузі та 86 % студентів, учнів, які навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, профтехучилищах.

Основою організаційної побудови Профспілки є первинна організація. Первинні організації створені практично в усіх установах, навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні в Україні функціонує понад 170 вищих навчальних закладів недержавної форми власності, що мають ліцензію Міністерства освіти і науки України. Відбувається процес створення у цих закладах первинних організацій Профспілки працівників освіти і науки України.

На початок 2005 року Профспілка об'єднувала 29 283 первинних організацій.

Первинні організації здійснюють свої повноваження через профспілкові комітети, які обираються на загальних зборах.

Первинні профспілкові організації шкіл, дошкільних, позашкільних установ об'єднуються на районному, міському рівні, де функціонує 707 профспілкових комітетів (рад) Профспілки.

Обласні конференції формують виборні комітети і ради з терміном повноважень 5 років. Сьогодні в структурі Профспілки працівників освіти і науки України функціонують Кримський республіканський комітет та 24 обласні комітети і ради профспілки, Профспілка працівників освіти і науки м. Києва.

Вищим органом Профспілки є з'їзд, який скликається не менше одного разу на 5 років.

Центральний комітет як вищий орган Профспілки в період між з'їздами організовує виконання рішень з'їзду, Програми основних напрямів діяльності Профспілки, координує діяльність профспілкових організацій.

Згідно з "Програмою основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки", організаційні ланки Профспілки спрямовують свою діяльність на підвищення статусу вчителя, викладача вищого навчального закладу, приведення їх заробітної плати у відповідність до суспільної значимості педагогічної праці та норм законодавства України про освіту, вирішення соціально-економічних проблем в галузі тощо.

Демократичними засадами діяльності Профспілки є: добровільність вступу та вихід з неї, виборність всіх профспілкових органів знизу доверху, розмежування повноважень виборних профспілкових органів та самостійність у вирішенні питань, що належать до їх компетенції, звітність всіх виборних органів перед організаціями, що їх обрали, підпорядкованість нижчих профспілкових органів вищим за ступенем, колегіальність в роботі профспілки, її виборних органів та особиста відповідальність за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень, єдність профруху, солідарність всіх членів профспілки і їх організаційних ланок у вирішенні статутних завдань.

Статут Профспілки визначає Профспілку як унітарну організацію, а первинні і територіальні організації -- її організаційними ланками. Центральний комітет, територіальні комітети і ради наділяються керівними функціями в межах визначеної компетенції. Підвищено взаємну відповідальність профорганів різних рівнів, посилено внутрішньоспілкову дисципліну. Так, зокрема, рішення виборного органу, що не відповідають положенням Статуту, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профорганом.

Розділи Статуту визначають зокрема мету і завдання, принципи діяльності Профспілки, основи організаційної побудови, права та обов'язки членів Профспілки, повноваження виборних органів усіх рівнів та схему контролю за їх діяльністю, врегульовують майнові питання, умови та порядок припинення діяльності профспілки.

Для оздоровлення працюючих та студентів в галузі функціонує: 65 санаторіїв-профілакторіїв, близько 50 оздоровчо-спортивних комплексів ВНЗ, в тому числі на узбережжі Чорного та Азовського морів, 9 санаторіїв-профілакторіїв інститутів післядипломної освіти вчителів, дитячий санаторно-оздоровчий табір "Пуща-Водиця", дитячі оздоровчі табори у Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Одеській областях, бази відпочинку у Донецькій, Закарпатській, Львівській областях, Автономній Республіці Крим.

Одним з важливих напрямів діяльності Профспілки є розвиток ділового співробітництва з міжнародними організаціями, галузевими міжнародними об'єднаннями. Діють двосторонні Договори про співробітництво з профспілками працівників освіти і науки Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Грузії, Спілкою польських вчителів.

Профспілка є членською організацією Всесвітньої Конфедерації профспілок працівників освіти. До складу Конфедеративного комітету - керівного органу Конфедерації від країн Центральної та Східної Європи обрано Леоніда Сачкова.

Галузева Профспілка активно використовує і поширює досвід роботи зарубіжних профспілок, вивчає їх досягнення з питань соціального і правового захисту працівників освіти, взаємодії профспілок з державними органами, отримує правову підтримку на основі міжнародних норм.

Історична довідка >>>

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 19.09.2014