Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Чернігівський юридичний коледж (0462) 67-68-22
м. Чернігів, вул. Горького 34  (карта)
http://dkvs-college.org

Чернігівський юридичний коледж

Чернігівський юридичний коледж є базовим навчальним закладом Державної пенітенціарної служби України, який готує фахівців-юристів для кримінально-виконавчої служби України освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" та "бакалавр" на денній та заочній формах навчання

Загальна інформація

Сьогодні в коледжі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на розвиток матеріальної бази та отримання курсантами та слухачами якісної вищої освіти.

За останні роки було створено комп’ютерні класи, конференційна зала, реконструйовано весь аудиторний фонд, приміщення загальної та спеціальної бібліотек, двох спортивних та тренажерної зали, стрілецького тиру, їдальні, інших допоміжних приміщень і технічних об’єктів. На період до 2013 року розраховано капітальне будівництво нового гуртожитку, що ведеться сьогодні на території навчального закладу.

Виходячи з нагальних проблем удосконалення підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України, коледж, керуючись діючою системою стандартів вищої освіти, поетапно реалізує "Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України та удосконалення підготовки персоналу на період до 2015 року", який передбачає розбудову навчального закладу за всіма напрямками функціонування та забезпечення умов, необхідних для здобуття статусу вищого навчального закладу ІІІ-го рівня акредитації.

На виконання цього стратегічного завдання за постійної підтримки Державної пенітенціарної служби України спрямована діяльність усього колективу коледжу.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 6 циклів: гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; кримінально-правових дисциплін; педагогіки та психології; загальноюридичних дисциплін; спеціальних дисциплін; спеціальної та фізичної підготовки. Вони об’єднують 47 викладачів, 25 з яких мають наукові ступені та вчені звання.

Сьогодні навчальний процес у коледжі повністю приведений до вимог Болонської декларації. В основу викладання навчальних дисциплін покладаються інтерактивні комплекси їх навчально-методичного забезпечення, які, поряд з іншим, передбачають систему залікових кредитів, модульний тестовий контроль знань, врахування усіх видів навчальних досягнень курсантів, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо.

Кредитно-модульна система орієнтована на активізацію пізнавальних якостей курсантів, формування у них навичок самоосвіти та зміщення пріоритетів у бік індивідуального навчання. Ефективність цих процесів значно зростає за умови забезпечення широкого доступу курсантів до освітніх електронно-інформаційних ресурсів.

На сучасному етапі діяльності навчального закладу широко використовуються сучасні інформаційні технології, створені електронні науково-освітні ресурси відкритого доступу, формується мультимедійна (інфокомунікаційна) система дистанційного навчання.

У коледжі поетапно реалізується Програма забезпечення навчального процесу технічними засобами навчання та засобами наочності, яка передбачає широке використання інноваційних методів навчання і роботу курсантів (слухачів) з освітніми електронно-інформаційними ресурсами.

Усі електронні навчально-методичні комплекси, розроблені викладачами коледжу, розміщені у внутрішній комп’ютерній мережі. У коледжі функціонує сучасна загальна бібліотека з читальною залою та комп’ютерним інформаційно-ресурсним центром.

Широкий доступ курсантів до освітніх електронно-інформаційних ресурсів забезпечують два сучасні комп’ютерні класи, що приєднані до внутрішньої комп’ютерної мережі та мають вихід до мережі Internet. На сервері коледжу розміщена електронна бібліотека, що налічує більше 4 тис. електронних версій навчальних посібників з різних дисциплін. Сьогодні сформовано електронний каталог фонду загальної бібліотеки, відбувається постійне розширення електронної бази навчальної літератури.

В освітньо-професійних програмах підготовки курсантів питому вагу навчального часу відведено для вивчення теоретичних та нормативних основ виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та введено в освітньо-професійну програму підготовки такі дисципліни як: "Міжнародна пенологія", "Теорія пенітенціарії", "Теорія пробації", "Соціальна педагогіка", "Соціальна психологія" тощо.

З метою забезпечення високої якості освіти, крім традиційних, широко використовуються інтерактивні форми та методи навчання. Важливе місце відводиться запровадженню в навчальний процес сучасних інформаційних технологій.

Книжковий фонд загальної бібліотеки коледжу постійно поповнюється новими виданнями. Враховуючи специфіку окремих навчальних дисциплін та необхідність їх дидактичного й методичного забезпечення силами викладацького складу коледжу підготовлено значну кількість навчальних посібників, монографічних видань.

Значна частка навчального часу відведена для практичного навчання курсантів. Навчальні практики та стажування організовуються в органах і установах виконання покарань територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України та допомагають майбутнім фахівцям набути вміння та сформувати практичні навички виконувати в межах своїх повноважень кримінальні покарання шляхом комплексного застосування до засуджених заходів режимно-профілактичного характеру, залучення їх до суспільно-корисної праці, забезпечення позитивного індивідуального та групового психолого-педагогічного впливу на них з метою виправлення і ресоціалізації, розвитку в кожного засудженого соціально-корисної ініціативи, поважного ставлення до законів.

Нині навчальний заклад через виконання доручень Державної пенітенціарної служби України бере участь у реалізації ряду програм Ради Європи щодо підтримки в’язничної реформи в Україні (управління персоналом; створення Служби пробації; робота із засудженими до довічного позбавлення волі).

Результати наукових досліджень запроваджуються в навчальний процес, а також у практичну діяльність органів та установ виконання покарань.

Навчальний заклад є суб’єктом міжнародної співпраці в галузі пенітенціарної політики. З метою інтеграції в міжнародну систему науки та освіти, вивчення та запровадження передового зарубіжного досвіду підготовки кадрів, здатних на практиці реалізувати міжнародні стандарти поводження з ув’язненими, коледж здійснює співробітництво з пенітенціарними службами й освітніми закладами Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014