Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Технічний коледж ТНТУ (0352) 28-18-11, 28-19-36
м. Тернопіль, вул. Л. Курбаса 13  (карта)
http://www.tk.te.ua

Технічний коледж ТНТУ

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Технічний коледж відкрито за погодженням з Кабінетом Міністрів України згідно з наказом Міністерства освіти за №436 від 07.12. 1993 р. на базі Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування та Тернопільського професійно-технічного училища №9.

Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету створений наказом Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997., відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1996 року №832/95 "Про основні напрямки реформування вищої освіти України" та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" на базі Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету з делегуванням йому зі сторони Університету прав фінансово-господарської діяльності в межах, передбачених Статутом Університету і Положенням про Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету.

Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету (надалі Коледж) є структурним підрозділом Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, (надалі Університет), що здійснює підготовку фахівців з технічного, економічного, гуманітарного напрямків за спорідненими до Університетських спеціальностями, професійно-освітніми програмами, проводить культурно-просвітницьку діяльність серед населення, має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення такої діяльності.

Коледж засновано на державній формі власності і на даний час підпорядковано Міністерству освіти України.

Освітня діяльність з підготовки фахівців відповідно до ліцензій проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника.

Формування контингенту студентів коледжу проводиться у відповідності до планів прийому, які щорічно встановлються Міністерством освіти України.

З 1994 р. коледж розпочав прийом студентів на контрактній основі. З 1997 по 1999 рік кількість заяв на одне планове місце на денну форму навчання змінювалась відповідно: 1,81; 2,16; 2,49, що вказує на тенденцію збільшення.

Навчання з усіх спеціальностей ведеться з 1996 року згідно з типовими освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, на основі яких підготовлені робочі навчальні плани, які затверджені проректором з навчальної роботи ТДТУ ім. І. Пулюя, погоджені з інститутом змісту і методів навчання та Головним управлінням вищої освіти Міносвіти України.

Навчальні робочі плани відповідають вимогам освітньо-професійних програм, змісту підготовки спеціалістів та потребам регіону. До них щорічно вносяться зміни та доповнення з урахуванням вимог виробництва, змін технології.

Більшість програм дисциплін розроблено викладачами коледжу. Програми розглянуті на засіданнях циклових комісій.

Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу базується на законах "Про освіту", "Про мови" та регламентується директивно-нормативними документами Міністерства освіти і науки України: (накази №161 від 02.06. 93 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", №93 від 08.04. 93 р. "Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" та інші).

Загальна інформація

Всі нормативно-директивні документи, які регламентують навчальний процес у коледжі, є у наявності і доводяться до відома педагогічного колективу на педрадах, виробничих нарадах з педпрацівниками і засіданнях циклових комісій.

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається в Тернопільському інституті післядипломної освіти, в Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя, в Тернопільському педагогічному університеті ім. Гнатюка, на підприємствах м. Тернополя та області. За останні три роки підвищили кваліфікацію за фахом 61% викладачів.

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм та санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє у повному обсязі забезпечити підготовку фахівців. Матеріальна база комп'ютеризації навчального процесу постійно змінюється в якісному та кількісному виглядах.

Фінансова діяльність коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів платного навчання, коштів від оренди приміщень (не за рахунок навчальної площі). Бюджетні асигнування використовуються за прямим призначенням.

Рівень фахової підготовки студентів всіх спеціальностей коледжу визначався шляхом аналізу звітної документації з виробничої практики, курсових і дипломних проектів, результатів виконання студентами випускних курсів комплексних кваліфікаційних завдань, відгуків керівників підприємств про молодих спеціалістів протягом 3 років.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014