Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі (0352) 24-17-00, 24-17-39
м. Тернопіль, пр. С. Бандери 73  (карта)
http://www.tkk.1gb.ua

Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі

ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" є державним вищим закладом освіти І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

Загальна інформація

Коледж здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з вищою освітою у сфері торгівлі і ресторанного господарства відповідно до освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, видавничу, культурну, методичну діяльності;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за спеціальностями з виробництва харчової продукції, ресторанного обслуговування, товарознавства та комерційної діяльності, маркетингової діяльності, набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності згідно з державним замовленням та за договірними зобов'язаннями;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально-зрілої, всебічно розвиненої творчої особистості; виховання морально і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію на ринку праці у відповідних галузях;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію на ринку праці у відповідних галузях;
 • створення умов для всебічного розвитку особистості, просвітницька діяльність;
 • наукова робота викладачів і студентів спрямована на аналіз фінансово-господарського стану підприємств ресторанного господарства і торгівлі, на оцінювання процесів виробництва і обслуговування в умовах ринкової економіки шляхом проведення різнобічних досліджень за реальними даними, на перспективні напрями ресторанного бізнесу, а також на дослідження інноваційних ресурсо- й -енергозберігаючих екологічно безпечних технологій, зниження собівартості, підвищення якості, освоєння нових конкурентноспроможних видів продукції;
 • налагодження міжрегіональних зв'язків для вивчення передового досвіду в здійсненні освітньої, професійної, науково-пошукової та виробничої діяльності;
 • забезпечення подальшого кадрового росту викладачів коледжу, особливо фахових циклових комісій, шляхом активізації підготовки власних кадрів через профільні аспірантури.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на денній (очній), заочній формах навчання з сукупним ліцензованим прийомом 400 чоловік, ліцензія серії АГ № 582468, (325 на денній формі навчання і 75 на заочній формі) за такими 3-ма галузями та 4-ма спеціальностями:

Матеріально-технічна база

Коледж має сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні, готувати висококваліфікованих спеціалістів за відповідним напрямом у відповідності з вимогами часу і потребами ринку праці. Навчальний процес здійснюється в навчальному корпусі загальною площею 7243,0 м2, де обладнано 10 лабораторій і 26 кабінетів.

Коледж має 5 лабораторій інформатики та комп’ютерної техніки, електронну бібліотеку: усі ПЕОМ об’єднані у єдину мережу з виходом до мережі Internet. Більшість навчальних кабінетів оснащені відповідними технічними засобами в т. ч. комп’ютерною технікою.

Студентам забезпечений доступ до комп’ютерної техніки і у позааудиторний час, оскільки навчальний процес здійснюється в одну зміну.

Забезпечення навчального процесу

За останні 5 років викладачами коледжу опубліковано 24 наукових статті у фахових виданнях, 32 публікації в інших науково-педагогічних журналах. Викладачі – науковці Тернопільського комерційного коледжу взяли участь у 9 Міжнародних науково-практичних конференціях, у 6 Всеукраїнських наукових конференціях та в багатьох регіональних науково-практичних зібраннях.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Коледж організовує навчально-виховний процес з використанням інтеграційних зв'язків з навчальними закладами III – IV рівнів акредитації:

 • Львівським національним університетом ім. І. Франка,
 • Львівським інститутом економіки та туризму.

У лютому 2011 року підписано угоду про творчу співпрацю з Тернопільським національним економічним університетом, у травні 2009 року з Київським національним торговельно-економічним університетом, у червні цього ж року з Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя, у березні 2010 року укладені договори з вищим навчальним закладом "Університет економіки та права "Крок" і ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій".

У грудні 2010 року укладено договори з Полтавським університетом економіки і торгівлі та з Київським національним університетом культури і мистецтв.

У червні 2011 року укладено договір про співробітництво з Одеською національною академією харчових технологій. Це дозволяє навчальному закладу здійснювати ступеневу підготовку спеціалістів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014