Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Бердянський економіко-правовий коледж БУМіБ (06153) 6-44-03, 6-44-15
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи 117-А  (карта)
http://bumib.edu.ua

Бердянський економіко-правовий коледж БУМіБ

Економіко-правовий коледж Бердянського університету менеджменту і бізнесу – вищий навчальний заклад освіти першого рівня акредитації

Загальна інформація 

Бердянський економіко-правовий коледж БУМіБ створений за наказом ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу від 26 грудня 2008 року №738 "Про створення економіко-правового коледжу Бердянського університету менеджменту і бізнесу".

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Навчання у коледжі проводиться за денною і заочною формами. Термін навчання становить 3 роки на денній і 3,5 роки на заочній формах. Випускники отримують диплом державного зразка з відповідної спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Головна мета діяльності Економіко-правового коледжу - організація освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну та методичну роботу, що повністю відповідає Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", концепціям, викладеними у Національній Програмі "Освіта України XXI століття".

Організація навчального процесу здійснюється згідно з "Положенням про організацію навчально-виховного процесу в кредитно-модульній системі". Навчальні плани і навчальні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами БУМІБ, оскільки студенти нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання в Університеті за скороченим терміном навчання.

Оцінювання навчальних досягнень студентів коледжу повністю відповідає критеріям оцінювання знань у кредитно-модульній системі. Для цього розроблено систему та критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з усіх дисциплін для забезпечення можливості постійного визначення рейтингу кожного студента.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено усі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. До послуг студентів мережа Internet. Власна бібліотека забезпечена підручниками, фаховою та періодичною літературою.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, банках та фінансових установах м. Бердянська та Приазовського регіону.

Студенти коледжу приймають активну участь у науковому, культурному, спортивному та самоврядному студентському житті Університету.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Можливе подальше навчання випускників коледжу в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за скороченим терміном навчання та в інших вищих навчальних закладах України III-IV рівня акредитації.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014