Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права (044) 258-20-29, 257-50-94, 257-52-12
м. Київ, вул. Ломоносова 18  (карта)
http://kkibp.kiev.ua/koledzh

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Спеціальності

Фінанси і кредит

Фінансисти відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність і потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо в безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких належить фінансам.

Фахівці з фінансів і кредиту можуть працювати:

 • у банках, державних податкових інспекціях, казначействах, контрольно-ревізійній службі, управліннях і відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • на підприємствах всіх форм власності (розробка і використання різних систем обліку для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів).

Товарознавство та експертиза в митній справі

На сучасному етапі економічного розвитку України надійно й ефективно зростає тенденція збільшення підприємств усіх видів власності, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та обсягами експортно-імпортних операцій, що здійснюються через кордони митниць України й саме це зумовлює гостру необхідність у фахівцях вищої кваліфікації товарознавчого профілю зі знаннями митної справи.

Спеціалісти даного профілю володіють знаннями й уміннями з товарознавства сировини, матеріалів, засобів виробництва різних товарів та інших об’єктів експорту (імпорту), їх ідентифікації, сертифікації, експертизи.

Товарознавець-комерсант митної справи може працювати:

 • в органах митної служби, в правоохоронних органах, у консигнаційних установах, в лабораторіях митного контролю за якістю товарів (експорт, імпорт), у закладах стандартизації й метрології, на торговельних підприємствах, базах, складах, в аеропортах та залізнично-пропускних пунктах.

Виробництво харчової продукції

В умовах розвитку країни зростає потреба в висококваліфікованих спеціалістах з виробництва харчової продукції. Сучасний технолог займається виробництвом найрізноманітніших страв, планує та приймає управлінські рішення. Технік-технолог вміє поєднувати теоретичні знання й практичні навички.

Фахівці з виробництва харчової продукції можуть працювати в закладах ресторанного господарства усіх форм власності (ресторани, ресторани швидкого приготування їжі, кафе, бари, їдальні, кафетерії, закусочні).

Ресторанне обслуговування

Сьогодні Україна робить впевнені кроки до інтеграції в Європейський простір, де господарюють економіка з високорозвинутими технологіями.

Ринковий ресторанний бізнес, до якого ми прагнемо, неможливий без якісно підготовленого фахівця, що знається на багатьох складових ресторанної справи.

Недарма його називають "ресторатором", бо – це справжній господар, який радий бачити гостей і може обслужити їх на сучасному рівні.

Фахівці з ресторанного господарства можуть працювати в закладах ресторанного господарства усіх форм власності.

Правознавство

Юрист – це спеціаліст-професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права й законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Фахівці з правознавства можуть працювати:

 • в юридичній службі підприємств і організацій всіх форм власності (правові послуги: консультування з правових питань, правовий супровід, правовий аудит);
 • в органах місцевого самоврядування й виконавчої державної влади (правовий нагляд і контроль за відповідністю виконання й дотриманням підконтрольними об’єктами правових приписів);
 • в органах правосуддя (вирішення кримінально-правових, адміністративно-правових, цивільно-правових спорів в процесі розгляду судових справ).

Оціночна діяльність

Фахівці з спеціальності "Оціночна діяльність" володіють знаннями та навичками з оцінювання проблем і тенденцій світового ринку у сфері біржової діяльності, фінансового стану підприємства, укладання договорів на брокерське обслуговування, обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інше.

Експерт з оцінки - це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи - все в одній особі.

Фахівці з оціночної діяльності можуть працювати:

 • у сфері біржової діяльності, комерційних банках, страхових компаніях, агентствах нерухомості (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності, надання рекомендацій щодо здійснення операцій з нерухомістю: продаж, купівля, злиття фірм тощо);
 • у житлово-комунальних господарствах, податкових службах (визначення оціночної вартості об’єкта оцінки, складання звіту про оцінку майна).

Організація виробництва

Організація сучасного виробництва охоплює широке коло проблемних питань техніко-організаційного та економічного характеру, які вимагають нагального вирішення, тому економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення виробництва.

Фахівці з виробничого менеджменту можуть працювати:

 • на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, зокрема в таких відділах: планово-економічному; планово-виробничому; розробки, впровадження та реалізації продукції; матеріально-технічному; фінансовому;
 • в установах, промислово-економічних управліннях державної влади та місцевого самоврядування.

Маркетингова діяльність

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без знання його принципів неможливо розпочати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, дослідження умов, необхідних для забезпечення успішної роботи підприємства, - все це формує ринкову стратегію підприємства, оптимізує його діяльність і є основним змістом роботи маркетолога.

Фахівці з маркетингової діяльності можуть працювати:

 • на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності (у відділах маркетингу банків, промислових холдингів, торгових фірм тощо);
 • в консалтингових компаніях (здійснювати дослідження внутрішнього й зовнішнього ринків товарів та послуг, контролінг; розробляти маркетингову політику комунікацій, товарну й цінову політику тощо).

Економіка підприємства

Сучасна економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення господарства, застосовують сучасні форми організації праці й виробництва та впроваджують в практику роботи економічний механізм управління підприємством.

Фахівці з економіки підприємства можуть працювати:

 • на підприємствах і в організаціях усіх форм власності (в планово-економічному, фінансовому, планово-виробничому відділах; відділі впровадження та реалізації продукції, організації та оплати праці; матеріально-технічному та фінансовому підрозділах підприємства);
 • в установах і фінансових підрозділах державної влади та місцевого самоврядування (управліннях статистики, податковій інспекції, контрольно-ревізійних органах тощо).

Діловодство

Організатор діловодства розробляє, впроваджує та забезпечує функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування та роботи з документною інформацією, використовуючи сучасні автоматизовані технології. Фахівець з діловодства бере активну участь у постановці завдань проектування, експлуатації та вдосконалення новітніх інформаційних технологій, актуалізації баз і банків даних, що створюються із застосуванням комп`ютерної техніки.

Фахівці з діловодства можуть працювати: в органах державного управління, в судах, в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, на підприємствах, в установах і організаціях, сучасних офісах різних галузей, архівах, сфері реклами та інформації.

Бухгалтерський облік

В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та облікової інформації помітно зростає. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка включає планування й прийняття управлінських рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, аналіз діяльності та аудит.

Фахівці з бухгалтерського обліку можуть працювати:

 • в організаціях, на підприємствах та в установах різних галузей діяльності всіх форм власності;
 • в органах фінансової системи, банках, біржах, страхових агентствах, казначействах, контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури.

Товарознавство та комерційна діяльність

Комерсант – центральна фігура торговельного бізнесу, універсальний фахівець комерційної справи, від результативної роботи якого залежить ефективність діяльності підприємства. Ринкові умови вимагають підготовки комерсанта широкого профілю, здатного успішно здійснювати свою діяльність в умовах економічних перетворень.

Фахівці з товарознавства та комерційної діяльності можуть працювати: керівниками підприємств і організацій торгівлі, фахівцями в галузі фінансів та торгівлі, комерційними та торговельними представниками, посередниками з купівлі-продажу товарів, агентами з клірингу та експедиції, технічними фахівцями в галузі управління виробництвом.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014