Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпродзержинський технологічний коледж ДДТУ (05692) 7-03-33
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції 2-а  (карта)
http://www.dtkddtu.dp.ua/

Дніпродзержинський технологічний коледж ДДТУ

Дніпродзержинський технологічний коледж ДДТУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету розпочав свою діяльність у 1961 році як Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 02 червня 1961 року №621-Р та розпорядження Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 10 червня 1961 року №604-Р.

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 грудня 1966 року №2845-Р і наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 26 грудня 1966 року №1126 технікум був підпорядкований у систему Міністерства хімічної промисловості. Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 05 листопада 1980 року та наказу Міністерства хімічної промисловості від 02 квітня 1981 року №165/190 технікум підпорядковано Міністерству по виробництву мінеральних добрив.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року №27, дозволу Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1991 року №22826/33, наказу Міністерства освіти України від 28 листопада 1991 року №231 технікум був віднесений до системи Міністерства освіти України.

Відповідно наказу Міністерства освіти України від 22 квітня 1994 року у технікумі разом із заочною формою навчання розпочато з вересня 1994 року підготовку за денною формою навчання, змінено назву і статус навчального закладу на Дніпродзержинський хіміко-технологічний технікум.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 1997 року №526 "Про вдосконалення мережі вищих професійно-технічних навчальних закладів та наказу Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року на базі Дніпродзержинського хіміко-технологічного технікуму створено Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету як структурний підрозділ Дніпродзержинського державного технічного університету.

На виконання листа – погодження Міністерства освіти і науки України від 02.11. 2007р. №1/11-7924 з 01.01. 2008р. Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету перейменовано на Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету. Наказ Дніпродзержинського державного технічного університету від 27.11. 2007р. №758.

Концепція розвитку ДТК ДДТУ на 2009-2013 р.р.

Сучасний навчальний заклад це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв'язки, на скільки синхронно і гармонійно працюють кожна його складова. Робота освітнього закладу має ту специфіку, що вихідним продуктом діяльності є в тій чи іншій мірі сформована особистість, фахівець, який повинен бути спроможним самостійно адаптуватись до сучасних умов і вимог відповідної сфери діяльності. Управління освітнім закладом є дуже складним процесом соціально-психологічного характеру і тому потребує зваженого і обґрунтованого підходу при прийнятті тих чи інших управлінських рішень.

Концепція розвитку Дніпродзержинського технологічного коледжу Дніпродзержинського державного технічного університету (ДТК ДДТУ) є документом, який визначає цілі та засоби їх досягнення у діяльності ДТК ДДТУ на період 2009-2013 р. р.

Концепція містить мету та основні напрямки діяльності ДТК ДДТУ. Концепцію розроблено згідно з загальнодержавними підходами до визначення шляхів розвитку вищої освіти для вузів І-ІІ рівня акредитації.

Згідно з даною концепцією розробляються плани роботи на черговий навчальний рік.

Дана концепція окреслює в певній мірі напрями розвитку кожної складової частини коледжу та налагодження зв'язків між ними, спираючись на основні цілі і задачі ДТК ДДТУ.

Пріоритетом у діяльності ДТК ДДТУ є розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання.

Основні цілі і задачі ДТК ДДТУ:

  • Якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності.
  • Виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів.
  • Формування висококваліфікованого творчого викладацького складу.
  • Створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу.
  • Створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів.
  • Створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, викладачів та працівників ДТК ДДТУ.
  • Розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог.
  • Створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості.
  • Удосконалення взаємодії з ДДТУ та іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації.

Реалізація основних цілей і задач здійснюється внаслідок роботи у відповідних напрямках діяльності коледжу. Кожний напрямок діяльності має своє певне коло завдань.

Стратегічне прогнозування та удосконалення системи управління

На перші позиції сьогодні виходить робота з організації стратегічного прогнозування. Стратегія розвитку коледжу повинна базуватися на основі проведення маркетингових досліджень ринку праці та постійного моніторингу ринку освітянських послуг, на вивченні сучасного досвіду та передових освітянських технологій і застосуванні їх у повсякденній роботі.

Для роботи в цьому напрямі необхідно створити постійно діючу групу досвідчених фахівців коледжу.

Пріоритетним у роботи колективу коледжу повинно стати удосконалення системи управління.

Об'єктом управління є процес взаємодії усіх складових частин навчального закладу.

Завданням управління є оптимізація процесу взаємодії підрозділів навчального закладу з метою забезпечення конкурентоспроможності коледжу та його випускників відповідно на ринку освітянських послуг та на ринку праці.

Основою цієї роботи повинні слугувати нові технології роботи у інформаційному полі. Нові технології потребують відповідної кваліфікації. А це в свою чергу замикається на спроможності працівників сприймати нові форми роботи, вчитись працювати у інформаційному полі, що досить швидко змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким чином, незалежно від посади, рангу працівника, на перший план виходить його здатність швидко адаптуватись до нових вимог часу.

Ми підійшли впритул, до необхідності створення автоматизованої системи управління нашим навчальним закладом, що і є основним завданням на наступні п'ять років.

Фінансово-господарська діяльність

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання бюджету ДТК ДДТУ, планове, зважене управління витратною частиною бюджету, пошук шляхів економії коштів та збільшення розмірів спеціального фонду. Одним з напрямів поповнення бюджету, а саме спеціального фонду, може бути створення навчально-виробничих майстерень, виробництв в стінах коледжу для суміщення навчання з виробничою діяльністю.

Напрям діяльності, який потребує постійної уваги - це матеріально-технічного розвиток та життєзабезпечення коледжу. Створення комфортного навколишнього середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку. На наступний період актуальними залишаються задачі насичення новою технікою, підтримання на належному рівня дієздатність усіх систем забезпечення нормального функціонування коледжу. Одною з нагальних задач є приведення до сучасних вимог спортивних споруд та актових зал коледжу.

Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація та впровадження новітніх технологій. В цьому напряму діяльності коледжу потрібно постійно нарощувати кількість комп'ютерної техніки, досягнути забезпеченості ПК робочих місць співробітників та збільшення ПК до 15 на 100 студентів, створювати мультимедійні комплекси для оснащення аудиторій. Необхідним є удосконалення локальної комп'ютерної мережі, що дасть змогу, за наявності Інтернету, кожному співробітнику і студенту користуватись сучасними засобами отримання інформації.

Удосконалення навчального процесу

Важливим чинником навчальній роботі є удосконалення навчального процесу з урахуванням сучасних життєвих реалій, постійний контроль та підвищення якості навчання, впровадження нових навчальних технологій. Задача на наступні п'ять років удосконалювати кредитно-модульну систему, перейти до її автоматизації. Розглянути, в рамках удосконалення роботи за заочною формою навчання, запровадження елементів дистанційного навчання. Нарешті за наступні п'ять років необхідно наповнити змістом назву коледж, тобто ліцензувати дві-три спеціальності за рівнем підготовки бакалаврів.

У роботі по збереженню контингенту головним завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії, роботи спрямованої на рекламу ДТК ДДТУ для стабільного притоку молоді на навчання до ДТК. Ця робота не замикається тільки на забезпеченні прийому до коледжу. Вона полягає і в тому, щоб сприяти випускникам знайти свій шлях, знайти місце роботи. Сьогодні ця робота зосереджується у ВНЗ. Тому необхідно удосконалювати роботу з підприємствами, щодо проведення практик та наступного працевлаштування наших випускників. Важливим елементом тут є і продовження навчання випускниками в ДДТУ чи інших ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Виходячи з цих задач, необхідно ініціювати в університеті створення структури, яка б займалась взаємодією з центром зайнятості, з підприємствами для сприяння випускникові планувати його кар'єру.

Розвиток особистості студента

Важливим є напрямок роботи спрямованої на виховання, укріплення здоров'я студентів, заняття їх спортом, організації вільного часу. Необхідно, щоб кожний студент виходячи з стін навчального закладу був, перш за все, підготовленим до повсякденної дійсності, мав впевненість у поглядах на навколишній світ, займав активну життєву позицію, був патріотом своєї великої і малої Батьківщини, розумів необхідність збереження власного здоров'я через заняття спортом.

Важливим чинником в цій роботі є розвиток самостійності молоді, що навчається. Це в коледжі досягається через систему студентського самоврядування. Вдосконалення цієї роботи є головною повсякденною задачею. Залучення студентського парламенту до профорієнтаційної роботи та роботи по працевлаштуванню випускників ї одним з найважливіших напрямків роботи з молоддю.

Підготовка студентства до самостійного подальшого життя, до необхідності в певних ситуаціях з повною відповідальністю виконувати ті чи інші виробничі, суспільні або керівні функції - це є головною метою всієї роботи коледжу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014