Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коломийський медичний коледж ім. І. Франка (03433) 2-44-50
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка 14  (карта)
http://frankocollege.info

Коломийський медичний коледж ім. І. Франка

Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка засновано в 1947 р.

За час свого існування Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка випустив понад 12 тисяч медичних сестер, фельдшерів, акушерів і фармацевтів.

Навчальний процес

Навчально-виховний процес зорієнтовано на систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти. Навчально-виховний процес базується на принципах науковості, гуманізму, наступності та безперервності.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентоспроможними на національному ринку праці.

Навчально-виховний процес здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;
 • виконання індивідуальний завдань;
 • використання ТЗН, комп'ютеризації в навчальному процесі викладачами - предметниками;
 • самостійна робота студентів;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основними видами занять в коледжі є лекція, практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технологій навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.

Плани роботи всіх структурних ланок інтегровані та узгоджені з основними завданнями роботи колективу на поточний навчальний рік. Вони відповідають вимогам часу щодо підготовки спеціалістів для охорони здоров'я. Плани конкретні з визначеними термінами виконання заходів та відповідальними особами.

Первинним осередком навчально-виховного процесу, центром методичної роботи в коледжі є циклові (предметні) комісії, їх робота спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної та педагогічної майстерності викладачів.

В коледжі працює 8 циклових комісій:

 • соціально-економічних та гуманітарних дисциплін;
 • загальноосвітня;
 • акушерсько-хірургічна;
 • терапевтична;
 • педіатрична;
 • загальномедична;
 • сестринської справи;
 • фармацевтичних дисциплін та хімії.

Циклові комісії очолюють досвідчені викладачі — спеціалісти вищої категорії.

Оволодіння професійними уміннями, навичками та знаннями досягається шляхом створення належного методичного та матеріального забезпечення процесу.

Значна робота ведеться по впровадженню комп'ютерної техніки в навчальний процес. В коледжі створено два комп'ютерні кабінети: загальної та медичної інформатики на 36 робочих місць, лінгафоний кабінети з іноземних мов (англійська, французька). При кабінеті основ інформатики організовано навчання викладачів, які працюють з контролюючими і навчальними програмами.

Велику роль у навчально-виховному процесі відіграє бібліотека коледжу, яка включає абонентний відділ, читальний зал та книгосховище. Робота бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду відповідно до нових навчальних планів і програм, створення довідникового апарату, роботу з тематичними картотеками, створення умов для самостійної роботи студентів у читальному залі. Значна увага приділяється опануванню студентами української медичної та фармакологічної термінології, дотриманню студентами та викладачами єдиного орфографічного режиму, набуттю фахових знань державною мовою.

Практичне навчання

Реформування системи охорони здоров'я ставить інші, якісно нові завдання у справі підготовки середнього медичного персоналу та забезпечення його високого професіоналізму.

Критерієм оцінки якості професійної підготовки спеціалістів середньої ланки є результати навчального процесу, рівень професійних знань і вмінь студентів. Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Для викладачів-лікарів проводяться семінари з питань удосконалення методики проведення практичного навчання.

З врахуванням нових досягнень медичної науки і практики, викладачі постійно поповнюють комплекси методичного забезпечення предметів. На кожному теоретичному чи практичному занятті звертається увага на значимість даної теми в майбутній професійній діяльності медичної сестри, фельдшера, акушерки, фармацевта, підкреслюється її актуальність і соціальна значимість.

Профілізація навчання починається вже на першому курсі. Близько 80% навчальних годин відводиться для проведення практичних і лабораторних занять. Метою практики є оволодіння сучасними методами і формами організації праці майбутнього медичного та фармацевтичного працівника, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби поповнювати свої знання для їх творчого застосування в практичній діяльності.

Розроблені досконалі інструкції з техніки виконання різних процедур і маніпуляцій, що дозволяє в доклінічних умовах, з певною достовірністю імітувати реальні умови виконання цієї роботи в лікарні. Великі можливості для організації творчої роботи студентів з'явилися в результаті створення комп'ютерних класів, використання аудіо і відеотеки та мультимедійного обладнання. Закуплено електронні книги з основних клінічних дисциплін. Кабінети і лабораторії коледжу забезпечені сучасним устаткуванням, інструментарієм, предметами догляду, технічними засобами навчання (мультимедійні пристрої, 2 лінгафонні кабінети, аудіо-, відео- та комп'ютерна техніка, електронні підручники, Державна Фармакопея України).

В коледжі розроблена система проведення атестації практичних навиків з клінічних предметів перед проходженням студентами виробничої і переддипломної практики. З цією метою на кожного студента заводиться атестаційний листок з переліком практичних навиків з кожного предмету згідно програми. Студенти мають залікові книжки практичної підготовки, де вказано перелік дисциплін, з яких проводиться контроль практичної підготовки студентів і перелік практичних навичок та вмінь, по яких атестуються студенти. Атестація практичних навиків проводиться в кабінетах доклінічної практики. Студент отримує допуск до виробничої чи переддипломної практики тільки після перевірки вміння виконувати ін'єкції і маніпуляції в доклінічних умовах на фантомах.

Базами практичного навчання студентів Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка є:

 • Коломийська ЦРЛ - 505 ліжок;
 • Коломийська міська інфекційна лікарня - 75 ліжок;
 • Коломийська дитяча лікарня - 100 ліжок;
 • Коломийський онкодиспансер - 35 ліжок;
 • Коломийський протитуберкульозний диспансер - 130 ліжок;
 • Коломийське дерматовенерологічний диспансер - 35 ліжок;
 • Коломийський пологовий будинок - 130 ліжок.
 • Коломийська СЕС

На практичних базах функціонує 18 навчальних кімнат, які забезпечені необхідним медичним обладнанням, муляжами, фантомами, інструментами.

Заключним етапом, який відображає весь об'єм теоретичних знань і підтвердження якості оволодіння практичними навиками, є захист переддипломної практики.

За підсумками переддипломних практик проведено підсумкові наради з питань ефективності засвоєння практичних навиків. Така система практичного навчання і контролю дає можливість виявити, чи знання і вміння студентів відповідають кваліфікаційним характеристикам випускників і забезпечує належний рівень практичної підготовки студентів і готовність до самостійної роботи в медичних закладах.

Готуючи медичних працівників педагоги нашого коледжу докладають максимум зусиль, щоб наші випускники були здатними до творчого мислення, готовими відгукнутися на людський біль, щоб вони своєю працею робили гідний внесок у розбудову України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014