Пропозиції Центру освітнього моніторингу до проекту умов прийому до ВНЗ у 2013 році

Експертами ЦОМ підготовлено та направлено до Міністерства освіти пропозиції до проекту умов прийому 2013 року

Пропозиції Центру освітнього моніторингу до проекту умов прийому до ВНЗ у 2013 році

Вони, природно, не є вичерпними; пропозиції експертного середовища, педагогічних працівників, інших громадських організацій тощо доповнять їх. Це, на наше переконання, дозволить створити добрі передумови для удосконалення проекту документу, якщо на те буде політична воля спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Так, вважаємо, що задля забезпечення наступності у вимогах Державних стандартів загальної середньої освіти та вимог до вступників до вищих навчальних закладів, а також для гарантування рівних умов для вступників доречно передбачити у пункті 1.1. проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 р. (далі – Умови прийому) у частині визначення поняття "вступне випробування", що перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета відбувається за програмою вищого навчального закладу, яка не може виходити за межі вимог, передбачених Державним стандартом загальної середньої освіти та, відповідно, програм загальної середньої освіти.

У пункті 2.3. (розділ ІІ "Організація прийому до вищих навчальних закладів" у частині, що врегульовує терміни оприлюднення вищим навчальним закладом на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу Правил прийому, відомостей, про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому передбачити, що така інформація повинна оприлюднюватись, на нашу думку, до початку прийому документів, а не "не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей", як це передбачається проектом Умов прийому.

Дійсно, відповідно до абзацу десятого частини першої статті 18 Закону України "Про вищу освіту" саме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки (МОНмолодьспорту України) формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Проте норма, що міститься у проекті документу, хибує тим, що, по-перше, дозволяє центральному органу виконавчої влади у сфері освіти, порушуючи чинне законодавство, на власний розсуд визначати, коли він прийме відповідно до своєї компетенції рішення щодо ліцензованих обсягів та обсягів прийому за державним замовленням та доведе цю інформацію до вищих навчальних закладів.

По-друге, оскільки, як це вже траплялось у попередні роки, обсяги державного замовлення нерідко доводяться до вищих навчальних закладів вже після початку вступної кампанії і навіть коригувались за її результатами, то «крайніми» в цій ситуації опиняються вступники, які подають документи до приймальних комісій, не володіючи цією важливою для них інформацією, а також керівники вищих навчальних закладів. Наприклад, минулоріч вони отримали лист МОНмолодьспорту "Щодо обсягу державного замовлення" від 05.08.11 р., в якому ректорам жорстко вказувалось на недовиконання ними доведеного обсягу державного замовлення й містилась вимога подати інформацію щодо кількості недовиконаних місць, щоб "скоригувати" держзамовлення.

У розділі VI "Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів" вважаємо за потрібне передбачити імперативну заборону працівникам приймальним комісіям вищих навчальних закладів пропонувати вступникам ще на стадії подання документів, до підведення підсумків конкурсного відбору, подавати заяви на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Така незаконна діяльність щодо формування стала достатньо поширеною й потребує належного реагування в Умовах прийому. Наприклад, відповідний пункт можна, на нашу думку, викласти у такій редакції: "Приймальним (відбірковим) комісіям забороняється окремо приймати заяви на навчання на місця державного замовлення, а окремо – на навчання за кошти фізичних та (чи) юридичних осіб".

В абзаці п’ятому пункту 7.1. (розділ VII. Організація і проведення конкурсу) проекту міститься норма про те, що "вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів".

Вважаємо, що така норма, яка вже містилася в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 р., є одночасно і неправомірною, і недоречною. Про-перше, вона незавульовано суперечить припису, викладеному в абзаці другому цього ж таки пункту: "для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів". По-друге, вона фактично заохочує учнів випускних класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти не приділяти належної уваги тим навчальним предметам, які не будуть у них профільними при вступі до вищого навчального закладу. Відтак, страждає не лише процедура вступу до ВНЗ, але й дистабілізується навчально-виховний процес у школі.

Наявність такого припису зайвий раз підтверджує безпідставність запровадженого МОНмолодьспорту України вирахування в 200-бальній шкалі середнього балу шкільного атестату на тій підставі, що, мовляв, це "заохочує випускників вивчати всі предмети, а не лише ті, з яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання".

З цих же міркувань пропонуємо вилучити з пункту 7.4. норму про те, що "внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведену у додатку 3 цих Умов", а також сам додаток за непотрібністю.

Натомість пропонуємо передбачити в Умовах прийому, наприклад у пункті 7.10, що середній бал документа про повну загальну середню освіту визначається у 12-бальній шкалі оцінювання навчальних досягнень учнів і є першим додатковим показником, що береться до уваги за умови рівної кількості балів у сертифікатах, виданих Українським центром оцінювання якості освіти в 2013 р.

У пунктах 6.5, 7.2, 7.3. та в інших, де йдеться про сертифікати пропонуємо виправити очевидну недоречність, яка ставить вступників у зарані нерівні умови, й передбачити, що в 2013 р. для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого в 2013 р.

Упродовж двох останніх років вступниками, експертним середовищем, громадськими організаціями та засобами масової інформації було висловлено таку кількість переконливих аргументів щодо цього, що якась додаткова аргументація є, на наше переконання, зайвою.

Також вважаємо за необхідне вилучити з проекту Умов прийому пункт 7.11, який передбачає, що "для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія, за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів, може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури".

Оскільки, як і минулоріч, у проекті не наводяться причини та мотиви такого приписи, не вказуються вичерпні причини, за яких особа не була атестована з державної мови, та не визначається категорії таких осіб, то зазначена норма виглядає як політично умотивовано. Інший спосіб – деталізувати цю частину пункту 7.11.

Згідно з пунктом 7.12 проекту Умов прийому, "для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 "Філологія (мови національних меншин)" та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (молдовську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську болгарську, новогрецьку, словацьку), приймальна комісія, за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів, може встановлювати вступний екзамен з такої мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень".

Очевидно, що у такій редакції цей пункт є дискримінаційним по відношенню до вступників, які вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах російську мову. Для усунення цієї невідповідності пропонуємо викласти цю частину пункту 7.12. у такій редакції: "…(молдовську, кримськотатарську, польську, російську, румунську, угорську болгарську, новогрецьку, словацьку)".

Пункт 8.2. про надання права брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні пропонуємо викласти у такій редакції: "Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень".

Пункт 8.3. щодо надання права вибору брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором особам, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, вважаємо за необхідне вилучити як безпідставний. Це ж стосується також пункту 8.4.

При цьому ми виходимо з того, що не залежно від того, де чи у якому році вступник(ця) здобув(ла) повну загальну середню освіту, він(вона), так само, як і інші випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти, в обов’язковому порядку повинен(на) проходити незалежне зовнішнє оцінювання. За інших обставин слід визнати нерівність за цією ознакою умов для вступників.

Пункти 12.5. – 12.7, які передбачають преференції до 20 балів слухачам підготовчих курсів (відділень, факультетів «довузівської» (очевидний русизм) підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього (?!!) вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях), вилучити як такі, що створюють нерівні умови для вступників.

Щодо цього також було висловлено достатньо неспростовних аргументів минулоріч, які, проте, не були взяті до уваги при затвердженні Умов вступу до вищих навчальних закладів України в 2012 році. Єдина перевага, яку може надавати відвідування платних підготовчих курсів – більш високий рівень знань, який дозволить вступникам отримати більш високі бали при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання.

Як і в минулорічних Умовах вступу, у проекті Умов прийому в 2013 р. фігурує норма (пункт 23.2.), за якою для того, щоб здійснювати спостереження за роботою приймальних комісій вищих навчальних закладів, громадські організації повинні спочатку звернутися за дозволом на таку діяльність до МОНмолодьспорту України і отримати такий дозвіл.

Вважаємо, що не існує законних підстав до того, щоб зареєстровані Міністерством юстиції України громадські організації додатково потребували дозвільних санкцій від МОНмолодьспорту на здійснення своєї статутної діяльності. Натомість, вважаємо, громадські організації повинні узгоджувати це питання з керівниками вищих навчальних закладів чи уповноваженими ними особами відповідно до принципів автономії навчальних закладів.

Підготовлено експертами Центру освітнього моніторингу

Освіта.ua
15.10.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Мама
Підтримую!!!!!!
марія
Повністю підтримую.
Мама
Курси повинні давати знання, які і вплинуть на показники ЗНО. В тому році багато говорили про те, що матиматика легка. Вона легка ,тому що "20 балів за курси " загнали дітей на курси - це покращило результати і дало змогу справитися з тестом. Хоча,як на мене, додаткові бали прив'язують дитину до конкретного ВНЗ і вона не конкурує з гуманітар. та економістами (в нашому випадку -це добре)
Коментувати
Б.М.
Рівень вимог, а відповідно, і оцінки в школах є різними, тому не можна шкільний атестат прирівнювати до ЗНО за допомогою переведення 12 бальної шкали у 200 бальну. У цьому випадку в гіршому становищі є учні спеціалізованих шкіл, де знання на оцінку 8 є вищими ніж в звичайних школах 12. При переведенні такого атестату в 200 бальну шкалу учень втрачає близько 30 балів, які практично неможливо відіграти на ЗНО. PS. На жаль, сві ці пропозиції у міністерстві нікого не цікавлять.
Bookinist 2
Для Б.М.: Стовідсотково маєте рацію! В МОН третій рік поспіль ігнорують всі пропозиціі щодо Умов вступу. Думаю, що за цих умов ЦОМ не стільки подає пропозиціі до міністерства, скільки апелює до громадськості. Тільки от інші мовчать у ганчірочку...
Коментувати