Організація уроку в умовах модернізації освіти

Нещодавно зустрілися педагоги, які не байдужі до проблем сучасної освіти, які вважають, що завдання підвищення її якості стосується кожного з нас

Ми запросили до розмови професіоналів, готових критично подивитись на реальну ситуацію в освіті, внести конструктивні пропозиції в обговорювані проблеми, поділитись успішним досвідом роботи.

Наша конференція присвячена уроку, і вибір цієї теми не є випадковим. Змінюються мета та зміст освіти, з'являються нові засоби та технології навчання, але урок залишається головною формою навчання. Ця форма багато років і сторіч визначала обличчя школи, була її «візитною карткою». Безумовно, і сучасна школа тримається на уроці, що визначає її соціальний і педагогічний статус, роль і місце у становленні, розвитку й педагогів, і школярів.

Тільки на уроці, як сотні років тому, зустрічаються головні учасники освітнього процесу: учитель та учень. Між ними завжди - незвіданий світ знань, протиріччя між пізнаним і ще не освоєним, між почуттям задоволення від успіху та нелегкою працею освоєння нового, пізнання навколишнього світу.

І що би не говорили про такі потрібні та правильні ідеї, як самоосвіта, дистанційне навчання, він - учитель - завжди буде головною діючою особою на будь-якому уроці. Тому що він - завжди старший, за ним знання, досвід розуміння й застосування цих знань.

Разом із тім ми всі розуміємо, що урок не може не мінятися. Це об'єктивний процес, на який впливає ціла низка факторів. Зокрема:

1. З'явились освітні стандарти і на їхній основі - оновлені програми та підручники, які активно використовуються в омській освіті. Безумовно, смороду вимагають удосконалювання форм навчання.

2. Затверджено нові базові навчальні плани і, як їх продовження, регіональний план, що дозволив приступити до апробації цього документа в нашому місті.

Усі школи використовують новий навчальний план у своїй роботі, а на разі перехід на передпрофільне навчання в 9-му класі. Цей вектор розвитку ставить перед сучасним уроком нові завдання.

3. Упроваджуються інформаційні технології. За кілька останніх років у всі школи міста поставлена комп'ютерна техніка, і педагоги активно вчаться використовувати комп'ютер на своїх уроках. Інформатизація освіти значно впливає на сучасний урок.

4. Організація єдиного державного іспиту та його апробація на території нашого міста також стали важливою подією для всієї системи освіти нашого міста. Вона висуває свої вимоги до змісту уроку, оцінки навчальних досягнень школярів.

Тому ми підкреслюємо, що урок повинен бути сучасним у самому широкому розумінні цього слова.

Що значить сучасний? На нашу думку, він і зовсім новий, і не втрачає зв'язку з минулим, одним словом, - актуальний урок.

Актуальний означає важливий, істотний для теперішнього часу. А ще - діючий, що має безпосереднє відношення до інтересів дитини, її батьків, суспільства, держави. Крім цього, якщо урок сучасний, то він обов'язково закладає підстави для майбутнього, готує дитину до життя в суспільстві, що постійно змінюється.

Будь-який урок: розвивальний, індивідуально-орієнтований, і традиційний у тому числі, має великий потенціал для рішення нових завдань, що постають перед освітою. Наше завдання сьогодні полягає не в тому, щоби розставити оцінки й указати: цей урок добрий, цей поганий; цей сучасний, а цей застарілий.

Важливе інше - треба зрозуміти:

 • що відбувається із сучасним уроком;
 • наскільки він ефективний у рішенні нових завдань, що постають перед освітою;
 • як ми просунулися за останні роки в розумінні цілей уроку, його структури, змісту та методів навчання;
 • як змінюється позиція вчителя й інші питання.

Пропоную ці питання зробити основними в обговоренні проблеми сучасного уроку. І при цьому подивитись на урок крізь призму модернізації освіти.

Концепція прямо пов'язана з уроком, його цільовим і змістовним компонентами. Основні пріоритети уроку повинні бути пов'язані з досягненням якості освіти, що відповідає актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства та держави. Ця позиція визначає більшу відповідальність і роль уроку в рішенні завдань модернізації освіти. Для цього є підстави.

Нам відомо, що:

Дитина значну частину часу у школі проводить на уроці, де реалізуються основні завдання модернізації.

Сучасний урок - це основний механізм засвоєння школярами стандартів освіти та формування рівня, що перевищує ці стандарти.

На уроці в першу чергу формуються компетентності дитини, що представляють собою одну з головних ідей модернізації.

Саме урок є важливою формою індивідуального підходу до дитини, урахування її інтересів і здатностей, розвитку особистісних якостей, необхідних для життя в сучасному суспільстві.

У концепції говориться про те, що сучасний урок повинен бути пов'язаний не тільки із засвоєнням школярами певної суми знань, а й цілісним розвитком особистості, її пізнавальних і творчих здатностей. Як головний результат модернізації розглядається готовність і здатність молодих людей, які закінчують школу, нести особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за благополуччя суспільства.

Позначена позиція дозволяє сформулювати найбільш загальні підходи до організації сучасного уроку:

 • посилення його соціальної спрямованості, що припускає підвищення готовності до входження в доросле життя, розвиток комунікативної культури;
 • практико-орієнтованість освіти, що передбачає оптимальне поєднання фундаментальних і практичних знань;
 • спрямованість на розвиток мислення, практичних навичок;
 • розширення різного роду елективних курсів, колективних форм роботи, прив'язка досліджуваного матеріалу до проблем повсякденного життя;
 • диференціація навчального процесу, збільшення частки самостійної роботи школярів (реферати, проекти, дослідницька й експериментальна діяльність).

Саме так узагалі представляється нам сучасний урок, який повинен забезпечити розвиток якостей, що відповідають вимогам сучасного суспільства, дозволити дитині активно ввійти в доросле життя.

Отже, що відбулося з уроком за останні 10-15 років? Які системні науково-педагогічні та методичні зміни відбулися в уроці та довкола нього? Наскільки він здатний вирішувати поставлені завдання?

На наш погляд, найбільш істотний вплив на урок робить новий зміст освіти: варіативні навчальні програми, нове покоління підручників, робочі зошити, різноманітні дидактичні матеріали дозволяють робити урок більш цікавим, яскравим, насиченим. При різних оцінках змісту (наприклад, зайва варіативність, перевантаженість, деяка безсистемність тощо) саме він, зміст, «веде за собою» учителя, пропонуючи використовувати нові форми та методи навчання.

Інша важлива тенденція - становлення різних (можна назвати три) моделі дидактичних систем зі своєю культурою проектування та реалізації уроків.

Першу модель можна назвати традиційною - класно-урочною, і вона ефективно діє в нашій країні багато десятиліть. У цій моделі склалися свої понятійний апарат, культура відносин педагогів, які використовують такі терміни, як:

 • триєдина мета уроку;
 • план-конспект;
 • форми навчання;
 • методи та прийоми навчання;
 • типи уроків й інших.

Рух традиційної моделі убік розвивального навчання при цьому не змінює в цілому понятійний апарат і зміст освіти. Мова більше йде про нові методи навчання. Доказом цього служать такі об'єднуючі традиційне та розвивальне навчання навчальні програми, як «Школа ХХІ століття», «Школа Росії», «2100» та інші.

Отже, у рамках дидактичної моделі традиційного навчання використовується розроблений за десятки років класичний понятійний апарат, що дозволяє педагогам розуміти один одного, а використовувані ними засоби - досягати досить високого рівня якості освіти, у тому числі з урахуванням завдань модернізації освіти.

Інша модель пов'язана з технологізацією освіти. Педагогічні технології як новий феномен прийшли в нашу освіту на початку 90-х років і дозволили сформувати свій понятійний апарат, у якому містяться:

 • технологічна карта тематичного та поурочного планування;
 • технологічний прийом;
 • етап технології;
 • завдання етапу, діагностика його ефективності тощо.

Треба сказати, що завдання використання педагогічних технологій на уроці ставилося в ці роки досить принципово, і наша школа не є виключенням. Випущено масу літератури із цього питання. Проводилися й проводяться спеціальні курси для педагогів. Уся ця робота мала свої позитивні результати, зокрема:

 • завдяки становленню цієї моделі змінилися форми та методи навчання школярів, вони стали більш активними і найголовніше - взаємозалежними;
 • з'явилася культура проектування уроку з урахуванням його етапів, постановки завдань цих етапів і відстеження проміжних результатів;
 • змінилася система оцінювання навчальних досягнень школярів, розроблені нові способи вимірів;
 • ми стали говорити про можливості тиражування ефективного досвіду проведення уроку не тільки у вигляді різних методичних описів, а й універсальних моделей (наприклад, технологічних карт).

Як результат, сьогодні успішно діють школи, які працюють із використанням культури проектування та реалізації педагогічних технологій.

Разом із тим ми змушені визнати, що ця дидактична модель, зі своїм понятійним апаратом і такою обов'язковою вимогою, як розробка та реалізація технологічних карт, не знайшла масового поширення у школі, і в найближче десятиліття ситуація навряд чи зміниться. Можна назвати кілька причин недостатньої ефективності витрат, пов'язаних із упровадженням моделі педагогічних технологій:

 • по-перше, вітчизняна, і в першу чергу радянська, дидактика задовго до появи технологій працювала у традиційній моделі над структурою уроку, його етапами, змістом, тому наявний досвід можна було тільки скорегувати з урахуванням нових технологічних ідей;
 • по-друге, план-конспект уроку (на відміну від технологічної карти) виявився менш громіздким і більш зручним для роботи педагогів;
 • по-третє, план-конспект можна вибудовувати як технологічну карту та при цьому працювати в культурі «традиційної моделі». Можна назвати й інші причини.

Як би там не було, ми всі пройшли або проходимо у становленні цієї дидактичної моделі певний шлях, що значно впливає на сучасний урок.

Але час не стоїть на місці, і сьогодні необхідно говорити про третю модель - компетентнісного підходу, що стає особливо актуальним в умовах модернізації освіти. У цій дидактичній моделі своя проектувальна культура та свій понятійний апарат, серед яких:

 • ключові та базові компетентності;
 • досвід дитини;
 • уміння вирішувати життєві ситуації;
 • психолого-педагогічна ситуація та інше.

Які реальні напрацювання є на сьогодні в рамках компетентнісного підходу?

По-перше, сформовано науково-теоретичне розуміння компетентності як здатності дитини використовувати свій досвід для рішення життєвих проблем і ситуацій.

По-друге, розроблені нові стандарти з орієнтацією на компетентності, розпочаті спроби створення деяких навчальних програм і підручників із позицій компетентнісного підходу.

По-третє, затверджений новий базисний навчальний план, де показана можливість дослідницької роботи школярів, виконання ними проектів, практикумів, результати яких заносяться в портфоліо - усе це повною мірою працює на компетентності.

По-четверте, розроблені способи формування й оцінки компетентностей - кейс-технологія, проекти, методика «Профіль умінь», щоденники досягнень тощо.

Треба сказати, що система шкільної освіти поки ще обережно вивчає можливості цієї дидактичної моделі. Справа в тому, що вона тягне за собою значні (якщо не сказати - революційні) зміни й уроку, і всієї сучасної школи. Мабуть, її перспективи будуть багато в чому залежати від державної політики в цій сфері, що повинна вирішити питання:

 • зв'язку цілей формування компетентностей і підсумкової атестації учнів, включаючи незалежне або державне тестування;
 • розробки якісно нового змісту освіти;
 • формування адекватної новим завданням матеріально-технічної бази;
 • підготовки педагогів і багато інших питань.

У кожному разі, багато наших шкіл активно говорять про компетентності (треба сказати, дуже перспективну ідею) і використовують елементи цієї моделі у своїй роботі.

Таким чином, можна відзначити, що сучасна ситуація пов'язана з наявністю декількох «дидактичних культур», культур проектування та реалізації різних уроків у тій чи іншій методологічній моделі навчання школярів. Потенціал цих моделей навряд чи доцільно порівнювати, у кожної є свої сильні та слабкі сторони. Більше того, ці системи можна використовувати в рамках однієї освітньої установи, але їх не можна змішувати, і це принципово важливо.

І ще - кожна з моделей розвиває одна одну, що сприятливо позначається на підвищенні якості освіти.

При цьому все-таки відзначимо, що модель традиційного навчання залишається пріоритетною, основною в організації та проведенні сучасного уроку. Вона істотно змінюється, але в основі залишаються класична педагогіка та методика зі своїм понятійним апаратом і традиціями.

Основна форма планування - це традиційний план-конспект уроку. Причому до старшої школи знижується потреба педагогів у технологічних картах і підвищується роль планів у вигляді схем, таблиць, графіків тощо.

Очевидно, що наявність планів-конспектів говорить про перевагу культури проектування традиційної дидактичної моделі.

Навантаження педагогів становить 21,5 години на тиждень. Загальне середнє навантаження з урахуванням факультативних занять і домашнього навчання становить 23,4 години. Можна зробити висновок, що загальні показники є цілком оптимальними.

Далі розглянемо деякі показники, пов'язані з характеристикою педагогічних кадрів.

Середній вік педагогів становить 44 роки. Мабуть, це час, коли повною мірою у професійній діяльності поєднуються досвід, майстерність і одночасно незгасаюче прагнення до нового, пошуку й удосконалення форм роботи. Разом із тим майже 32 % учителів мають вік більше 50-ти років, найдосвідченіший педагог у системі омської освіти працює у віці 83 роки.

Давайте подивимось і на іншу цифру - до 30-ти років у нас усього 14 % учителів. У цих даних вбачаються багато соціальних проблем, у тому числі низьке закріплення молодих педагогів у школі. Про причини можна міркувати довго, але, говорячи про особливості сучасного уроку, ми не можемо не враховувати цей факт.

У результаті виходить наступне: досвідчені педагоги цілком обґрунтовано говорять про те, що їхня методична система вже сформована і немає необхідності міняти її, а молоді стверджують, що тільки адаптуються до професії. Навряд чи можна назвати таку ситуацію конструктивною, говорячи про нові вимоги до сучасного уроку.

Рівень професійної освіти педагогів

Згідно з даними, 87 % учителів мають вищу освіту. Безумовно, це високий показник, але серед них закінчили педагогічні навчальні заклади тільки 74 % педагогів. Не мають педагогічної освіти майже 15 % учителів, і цю ситуацію навряд чи можна назвати благополучною.

Сукупність перерахованих факторів істотно впливає на ефективність уроку, його якість.

Згідно з даними, найбільш високі показники в початковій школі - майже 62 %, що цілком зрозуміло. Ці діти, як правило, прагнуть до одержання знань, їхній провідний вид діяльності - навчання - обумовлює високий рівень пізнавальної мотивації. З іншого боку, цілісні освітні системи, технології початкової школи та майстерність педагогів дозволяють отримувати досить високі результати.

Більш низькими є показники основної та старшої школи - у межах 36-37 %. Тут є свої причини, зокрема:

 • труднощі підліткового віку, в якому змінюється провідний вид діяльності - від навчання до спілкування, становлення соціального статусу в мікрогрупах, а навчальний план і програми, як і раніше, орієнтуються на високий рівень знань;
 • прагнення до зарахування в 10-й клас великої кількості випускників основної школи, що знижує якість.

До 1995 року близько 50 % випускників основної школи зараховувались у старшу школу. У 1995/96 навчальному році це число досягло майже 67 %.

Починаючи з 2000 року, цифра залишається стабільною і становить у середньому 72-73 %. Звичайно, це істотна різниця з показниками 80-х років, і такі тенденції ми не можемо не враховувати, говорячи про ефективність сучасного уроку, особливо у старшій школі.

Існують й інші причини, які в остаточному підсумку впливають на якість освіти - серед них професійна майстерність педагога, якість програм і підручників, ефективність методик і технологій, мотивація дитини. Усі вони в сукупності визначають наявні результати.

Розглянемо якість освіти за останні три роки. Видно, що показники за останні роки в цілому не міняються і становлять ледве більше 43 %. Інтерес викликає інша цифра - якість знань за перше півріччя 2005 року склала 38 %.

Разом із тим ми прогнозуємо, що під кінець року вона вийде на показники колишніх років - 43-44 %. Ці дані дають привід для міркувань про об'єктивність оцінки цілого ряду учнів, про підтягування результатів навчальних досягнень, що також впливає на сучасний урок і його якість.

Підтвердженням служить ситуація з невстигаючими дітьми.

Наприкінці кожного навчального року кількість невстигаючих становить 1,5 %, а на перше півріччя, наприклад, 2005 року - близько 4 %.

У цій ситуації ми повинні говорити про проблеми якості освіти та її доступності, які є основними пріоритетами сучасної школи, модернізації всієї системи освіти.

У чому причина? Які досягнення та проблеми сучасного уроку?

Відвідуючи уроки на різних ступенях навчання, фахівці управління освіти шукали відповіді на ці питання в ході аналізу цілей, які ставили педагоги, оцінки змісту, що використовувалась на уроках, методів і прийомів навчання, вивчення характеру відносин між педагогами та школярами.

Розглянемо отримані результати на кожному ступені навчання.

Початкова школа

Установлено, що у шкільній освіті першого ступеня намітились як позитивні, так і негативні тенденції. До позитивних можна віднести: широку варіативність освіти; позитивний мікроклімат на уроках; свободу творчого пошуку педагогів; мотивацію учнів на пізнання.

У початкових класах школи досить високий рівень якості освіти - він перевищує 60 %.

На жаль, є й негативні тенденції, серед них:

 • зниження рівня здоров'я дітей;
 • неефективний розвиток творчого потенціалу школярів;
 • недостатньо розвинена дитяча ініціатива.

Треба сказати, що виявлені проблеми є досить типовими не тільки для омської школи. Тому перший ступінь навчання відповідно до модернізації - це місце проби своїх сил, простір розкриття особистісного потенціалу та школа дорослішання дитини.

Для досягнення зазначених завдань у початковій школі переважним повинно стати розвивальне навчання. У нас багато що робиться в цьому напрямі.

Згідно із визначеними даними, з повною впевненістю можна сказати таке: розвивальне навчання значно поширене в початковій школі нашого міста (у 107-и школах).

Треба сказати, що педагоги початкової школи успішно конструюють зміст освіти. Подивіться на результати оцінювання цієї діяльність нашими експертами.

Рейтинг оцінювання змісту навчального матеріалу

 • Адекватний навчальним можливостям ступінь труднощів навчального матеріалу.
 • Відповідність поставленим цілям уроку.
 • Науковість і доступність навчального матеріалу.
 • Зв'язок теорії та практики.
 • Новизна, проблемність і привабливість навчальної інформації.
 • Використання міжпредметных зв'язків.

У першу чергу найбільш успішно вирішується завдання відбору змісту відповідно до цілей уроку.

Разом із тим низькі бали отримали такі критерії, як новизна, проблемність і привабливість інформації, використання міжпредметних зв'язків.

Треба сказати, що проблема привабливості інформації, її зв'язку із практикою характерна для кожного ступеня навчання. Очевидно, вона пов'язана з адекватною оцінкою вчителем змісту уроку, з упевненим володінням матеріалом, можливістю застосовувати додаткову інформацію, і найголовніше - використовувати адекватні форми та методи навчання.

Форми сучасного уроку в початковій школі

У початковій школі, крім традиційного уроку, велика увага приділяється розвивальному навчанню, грі, навчальним дискусіям. Практика показує, що переваги педагогів зсуваються убік «внутрішньої» диференціації, що припускає індивідуальний підхід до дитини (або групи дітей) у ході уроку. Для цього використовуються індивідуальні освітні траєкторії, завдання, різнорівнева організація пізнавальної діяльності, групова робота.

Перевагу певних методів навчання, що використовуються, можна відслідкувати за ранжувальним рядом.

 • Пояснювально-ілюстративні.
 • Частково-пошукові.
 • Проблемні.
 • Репродуктивні.
 • Дослідницькі.

Ми бачимо, що крім пояснювально-ілюстративних найбільш часто використовуються частково-пошукові та проблемні методи, що підвищує рівень пізнавальної активності школярів.

Рівень пізнавальної активності школярів, у %

Високої рівень активності відзначений майже в 75 % уроків, що відвідувались, і не виявлений низький рівень.

Таким чином, розвиток уроку в початковій школі пов'язаний з істотними змінами різних сторін освітньої практики - змістом навчання, формами та методами навчання, побудовою «суб'єкт-суб'єктних» відносин. Одночасно всі ми розуміємо, що простір для інноваційного руху є. Це не означає, що завтра всі початкові школи повинні перейти на розвивальні програми, але перспективи вбачаються надалі в поширенні саме цих програм. Подальшу увагу треба приділяти вдосконалюванню методів, прийомів навчання, розмаїтості оцінювання досягнень школярів. Тим більше, що існує не тільки значний досвід організації розвивального навчання, а й інноваційні напрацювання в діяльності експериментальних площадок; міських методичних співтовариств, грантів тощо.

Тематика інноваційних пошуків різноманітна. Вона стосується вивчення психології в початковій школі, розвитку комунікативної компетентності учнів, апробації нових освітніх програм, що розвивають навчання, задачного методу та інших питань, що повною мірою співвідноситься з ідеями модернізації початкової школи.

Основна школа

Наші спостереження показали, що на цьому ступені навчання сформувались як позитивні, так і негативні тенденції.

До позитивних можна віднести:

 • розробку варіативних освітніх програм;
 • використання елементів розвивального навчання;
 • розподіл ряду установ основної школи на два підступеня: 5-7-і та 8-9-ті класи. На кожному з них ставляться специфічні завдання, конструюється спеціальний навчальний план. Особливе місце займає 9-й передпрофільний клас, що обумовлюється ідеями передпрофільного навчання.

Серед негативних тенденцій виявлені такі:

 • навчальний матеріал часто не викликає зацікавленості школярів. Можна говорити про те, що це проблема не тільки регіональної школи - до сьогоднішнього часу не знайдений (або не конкретизований) специфічно-підлітковий зміст освіти. Головне протиріччя в цій ситуації, на наш погляд, пов'язано зі зміною в підлітка провідного виду діяльності (від навчання до спілкування), з одного боку, і перевантаженням змісту, з іншого;
 • недостатня неефективність форм уроку.

Форми сучасного уроку в основній школі

82 % уроків пов'язані з їх традиційною організацією. Разом із тим нові програми та підручники основної школи призивають до використання більшої розмаїтості форм.

 • наступна проблема - на уроках в основній школі переважають пояснювально-ілюстративні методи навчання. Це підкреслює проблему слабкого урахування провідного виду діяльності підлітків, до якого відноситься спілкування. Досить низьким є рівень суб'єкт-суб'єктних відносин на цьому ступені навчання.

Реалізація принципу співробітництва (суб'єкт-суб'єктних відносин)

На думку експертів, про співробітництво можна говорити тільки на 56 % уроків, про часткову реалізацію - на 22 %, про не виявлений рівень таких відносин - на 10 % уроків.

Які варіанти пропонуються для рішення цієї проблеми, типової для всієї системи освіти, про що говорять численні публікації та дослідження? Мова йде про коректування змісту освіти, апробації ефективних для даного віку методик і технологій.

Відповідно до концепції модернізації, основна ідея полягає в широкому використанні проектної діяльності учнів основної школи. Це досить новий підхід до зміни існуючої традиційної системи освіти, що активно використовується багатьма школами.

Проектування дозволяє відійти від одноманітності освітнього середовища та монотонності навчального процесу, створює умови для зміни видів діяльності, серед яких провідну роль відіграє спілкування.

Безумовно, навчальна, трудова діяльність також залишаються значимими в основній школі, вони, поряд із проектною, дозволяють сформувати до закінчення основної школи пріоритетну для підлітка компетентність - здатність до створення власного продукту, виконаного та представленого з орієнтацією на сприйняття іншою людиною.

Отже, урок в основній школі, відповідно до ідей модернізації освіти, повинен мати проектну спрямованість, передбачати творчу, колективну роботу, що забезпечує високий рівень пізнавального інтересу школярів.

Якщо говорити про використання проектної методики в основній школі, то можна умовно виділити два більших блоки проектів теоретичного та практичного характеру. Теоретичні проекти пов'язані з інтелектуальним проектуванням у рамках проблемного навчання, самостійної та науково-дослідної роботи та іншого.

Складніші справи із практичними проектами, які передбачають створення практичного продукту. Причини дві - «знаннєвої» орієнтації нашої педагогіки та недостатня матеріальна база. Безумовно, не цілком співвідноситься із проектною діяльністю та змістом освіти. Серед навчально-методичних комплектів, що мають проектну спрямованість, можна назвати предмети: «технологія», «іноземна мова» (підручники британських видань), деякі програми та підручники з інформатики, екології, економіці. Звичайно, цього недостатньо для широкого переходу до проектної діяльності в основній школі.

Разом із тим варіанти рішення цих проблем у школі є. Саме тому ми проводимо дві секції, присвячені проектній діяльності учнів основної школи, і сподіваємося, що сьогоднішня розмова про проектування буде успішною.

Одночасно ми розуміємо, що проектування - це не панацея від усіх негараздів, підвищення якості освіти основної школи - це комплексна проблема, що вимагає системи управлінських і педагогічних дій і пошуків. Просто відмахуватися від її або не реагувати - це значить не бачити, або не звертати уваги на одну з найбільш проблемних граней сучасного уроку.

У нас є досвід побудови різних моделей організації уроку в основній школі. Безумовно, їхні напрацювання потрібно використовувати у своїй роботі.

В основній школі стосуються відновлення змісту освіти, технологій, психолого-педагогічного супроводу в таких питаннях:

 • розвитку комунікативної та пізнавальної компетентності школярів;
 • профорієнтації та передпрофільного навчання;
 • розвивального навчання;
 • використання нових форм оцінювання та інших.

Те, що ці напрацювання стають надбанням широкого кола педагогічної громадськості - важлива умова рішення обговорюваних проблем основної школи.

Підкреслю ще раз - наші науково-методичні зусилля найближчим часом будуть зосереджені саме на основній школі, особливо на 7-9-х класах як найбільш проблемних.

Нам треба запропонувати нові, системні ідеї в удосконалюванні уроку на цьому ступені навчання, і робота на секціях повинна бути присвячена в першу чергу цьому питанню.

Середня (повна) школа

Аналіз документів, пов'язаних із модернізацією освіти, дозволяє сформулювати основну мету уроків у старшій школі. Вона пов'язана з формуванням соціально грамотної та мобільної особистості, яка чітко усвідомлює свої права та обов'язки, яка ясно представляє собі спектр наявних на сьогодні можливостей і ресурсів, і здатної успішно реалізувати обрану позицію в тім або іншому соціальному просторі.

Як реалізуються ці цілі у школі? Основною формою є традиційний (комбінований) урок.

Форми сучасного уроку у старшій школі

Разом із тим значне місце займають інші форми: інтегровані уроки, ділові ігри, дискусії тощо.

Це говорить про те, що старша школа стає більш варіативною, гнучкою, орієнтується на вікові особливості старшокласників. Напевно, дуже важливо, що в рейтингу оцінювання нашими експертами змісту навчального матеріалу на цьому ступені переважають його науковість і доступність.

Рейтинг оцінювання змісту навчального матеріалу у старшій школі:

 • Науковість і доступність навчального матеріалу.
 • Відповідність поставленим цілям уроку.
 • Адекватний навчальним можливостям ступінь труднощів навчального матеріалу.
 • Зв'язок теорії та практики.
 • Новизна, проблемність і привабливість навчальної інформації.
 • Використання міжпредметних зв'язків.

На жаль, як і на попередніх ступенях, невисоке місце займають зв'язок теорії та практики, новизна та проблемність інформації, використання міжпредметних зв'язків, і тут є над чим працювати й учителям-предметникам, і методистам.

Як позитивну можна оцінити оцінку експертами методів навчання.

Використовувані методи навчання (ранжируваний ряд):

 • Частково-пошукові.
 • Проблемні.
 • Пояснювально-ілюстративні.
 • Дослідницькі.
 • Репродуктивні.

Видно, що найбільше часто використовуються частково-пошукові та проблемні методи, що повною мірою співвідноситься з ідеями модернізації освіти у старшій школі. Це дозволяє говорити про те, що за останні роки організація уроку на цьому ступені істотно змінилася.

У ході відвідувань ми просили експертів виразити свої думки із приводу побачених уроків. У наступній таблиці ви бачите найбільш типові позитивні й негативні оцінки уроків у старшій школі.

Найбільш типові оцінки уроку експертами

Звернімо увагу на негативні оцінки:

 • Надмірний об'єм фронтальної роботи.
 • Низька пізнавальна й комунікативна активність школярів.
 • Неефективність оцінювання навчальних досягнень.

На нашу думку, рішення проблем повинно бути пов'язане з подальшої профілізацією старшої школи, і ми бачимо, що ця модель має свої позитивні результати. Практика доводить, що профільне навчання дозволяє враховувати допрофесійні інтереси, схильності школярів шляхом створення стабільних класів або груп, у яких зміст освіти та вимоги до знань і умінь школярів вище, ніж у звичайних класах (у традиції омської школи - це профільні класи та модульні групи, а також індивідуальні освітні маршрути учнів).

Профільне навчання дуже поширене в омській школі. Воно реалізується не тільки в гімназіях чи ліцеях, а й у так званих «звичайних» школах. На сьогодні в місті налічується близько 80-ти освітніх установ, що мають від одного до десяти профільних і модульних 10-11-х класів.

Динаміка профілізації старшої школи

В останні роки профілізація старшої школи проходить досить активно. Усього на початок 2004/05 навчальний рік налічується 479 профільних 10-11-х класів, у них навчаються 13 тисяч старшокласників.

Немає сумнівів у тому, що сучасний урок, на якому реалізується зміст профільної освіти, повинен істотно змінити свою структуру та зміст.

Підстава 1. Профілізація припускає засвоєння матеріалу підвищеного рівня, отже зростає інтенсивність процесу навчання, необхідність застосовувати технології активізації пізнавального інтересу, оптимізації навчання, групової роботи, ігри тощо.

Підстава 2. Усередині профілю освіту отримують школярі, інтереси яких мають, як правило, різну спеціалізацію. Це обумовлює значущість технологій диференційованого, модульного, проектного навчання, які дозволяють ураховувати інтереси та нахили окремих учнів та їхніх груп.

Підстава 3. Профільне навчання передбачає цілісний розгляд подій, явищ, проблем, а також внутрішньопредметну та міжпредметну інтеграцію. Отже, актуальним є використання технологій проблемного навчання та міжпредметних зв'язків. Особливе місце повинно займати проектування як основний вид пізнавальної діяльності.

Підстава 4. Профільність, розглядаючи розвиток і самореалізацію школяра як пріоритетне завдання, припускає збільшення частки самостійної пізнавальної діяльності учнів, використання інформаційних технологій.

Позначені підходи до використання технологій профільного навчання змінюють позиції дорослого та дитини від «суб'єкт-об'єктних» убік «суб'єкт-суб'єктних».

Мабуть, головне досягнення школи за останні роки пов'язане з тим, що в нас є ефективні моделі профільного навчання та механізми їхнього тиражування. Вирішуються й інші питання вдосконалювання сучасно уроку.

Основні пошуки пов'язані з компетентнісним підходом, профільним навчанням, побудовою індивідуальних освітніх маршрутів, здоров‘язбереженням і профорієнтацією.

Шановні колеги! Підбиваючи підсумок сказаному, потрібно відзначити наступне. Розмова про урок не може обмежитись однією конференцією. Ця широка та ґрунтовна тема повинна бути основною в наших наукових і методичних пошуках.

Підвищення ефективності уроку передбачає рішення нових завдань, обумовлених стратегією модернізації освіти:

 • цілепокладання з урахуванням здатностей, можливостей та інтересів сучасних школярів;
 • конструювання (відбір) змісту освіти з орієнтацією на специфіку навчання на кожному ступені школи;
 • удосконалювання форм і методів навчання;
 • психолого-педагогічного супроводу навчального процесу.

Рішення цих завдань пов'язане, в остаточному підсумку, з підвищенням якості освіти, її доступності та ефективності - основними пріоритетами сучасного уроку. Бажаю всім успіху в роботі секцій і подальшому розвитку, удосконалюванні цієї форми навчання.

Автор: А. Соломатін

Освіта.ua
12.02.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів