Педагогічний експеримент з вивчення курсу „Християнська етика в українській культурі"

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, з метою забезпечення умов для духовного розвитку школярів на традиціях української культури та християнських цінностей Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації запроваджено проект «Християнська етика в українській культурі»

Педагогічний експеримент з вивчення курсу „Християнська етика в українській культурі"

Ним передбачалося започаткування у 2006/07 навчальному році курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів початкових класів і визначено 100 столичних загальноосвітніх навчальних закладів для його апробації; створено авторський колектив для підготовки навчальної програми та навчальних посібників курсу.

Педагогічний експеримент із вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» передбачає:

 • запровадити вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів згідно зі списком;
 • затвердити робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, узявши до уваги, що курс «Християнська етика в українській культурі» запроваджується обсягом 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів;
 • визначити склад педагогічних працівників, які викладатимуть зазначений курс, і вжити заходів з недопущення скорочення педагогічного навантаження вчителів початкових класів.

Забезпечення науково-методичного й організаційного супроводу педагогічного експерименту наказом було покладено на Київський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка. Розроблена програма педагогічного експерименту з вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі», в якій обґрунтовані актуальність, мета, об'єкт, предмет, методи, завдання та етапи експерименту.

Програмою визначені такі завдання:

 • підготувати програму «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • створити навчально-методичні комплекси (навчальні посібники, робочі зошити, методичні посібники для вчителів, CD музичного супроводу уроків тощо) для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • розробити програму підготовки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для викладання курсу «Християнська етика в українській культурі»;
 • скласти збірку нормативно-правових актів і документів про запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України;
 • організувати моніторинг якості викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» за результатами педагогічного експерименту;
 • поширити результати педагогічного експерименту за рамки визначених наказом шкіл м. Києва;
 • висвітлювати результати експерименту в педагогічній пресі, науково-методичних збірниках тощо.

Дослідно-експериментальна робота має здійснюватись протягом 2006-2010 рр. Вона передбачає три етапи:

 • перший - 2006-2007 р. - діагностично-концептуальний;
 • другий - 2007-2009 рр. - розвивально-формувальний;
 • третій - 2010 р. - результативно-узагальнюючий.

Очікуваним результатом педагогічного експерименту з вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в загальноосвітніх навчальних закладах є морально-духовний розвиток дітей шляхом надання основ знань про християнські духовні, моральні цінності (людяність, милосердя, пошану до батьків і старших, працелюбство, доброчесність тощо), які глибоко виявляються в українській культурі й за своєю суттю є загальнолюдськими.

Курс має допомогти учню в закладанні фундаменту власних життєвих орієнтирів, формування стійкої системи мотивації, світоглядних позицій і культури життя, що сприятиме становленню української нації як суспільства духовно здорових особистостей, людей із високим рівнем моральних якостей, творчих і відповідальних, із високою культурою спілкування, активних громадян і патріотів України.

У ході реалізації першого етапу педагогічного експерименту:

1. Розроблена та надрукувана програма курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е. В. Християнська етика в українській культурі: Програма для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. - КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2007. - 30 с.). Програма схвалена, - рекомендована науково-методичною радою КМПУ імені Б. Д. Грінченка та отримала гриф Міністерства освіти і науки України.

2. Розроблений і виданий навчально-методичний комплекс із курсу «Християнська етика в українській культурі» для 1-го класу «Дорога Добра», який складається з підручника, робочого зошита для учнів, методичного посібника для вчителів і CD музичного супроводу уроків. (Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: Підручник для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /Б. Огульчанський. - К.: АДЕФ-Україна, 2006. - 84 с.: іл.; Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: Робочий зошит для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е. В. - К.: АДЕФ-Україна, 2006. - 40 с.: іл.; Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: 1-й кл. Методичний посібник для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / ігумен Лонгин (Чернуха), протоієрей Богдан Огульчанський, Е. В. Бєлкіна. - К.: АДЕФ-Україна, 2006. - 52 с.; CD Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: Музичний супровід / ігумен Лонгин (Чернуха). - К.: АДЕФ-Україна, 2006.

3. Видані навчально-методичні комплекси з курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 2-го класу «Дорога Милосердя», учнів 3-го класу - «Дорога Доброчинності», учнів 4-го класу - «Дорога Мудрості» видавництва «Навчальна книга» міста Києва.

Матеріали комплексів отримали гриф Міністерства освіти і наук України. У 2007/08 навчальному році у столичних школах за бажанням батьків вивчення християнської етики розпочали учні 1-4-х класів одночасно.

 • КМПУ імені Б. Д. Грінченка розроблена та затверджена програма підготовки педагогів загальноосвітніх навчальних закладів для викладання курсу «Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра».
 • У рамках цієї програми протягом попереднього та поточного навчальних років на базі КМПУ імені Б. Д. Грінченка працювали постійно діючі семінари з методики викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, які беруть участь у педагогічному експерименті.

Підсумком підготовки вчителів стало створення ними методичних розробок уроків за навчально-методичним комплексом «Дорога Добра» для 1-го класу, «Дорога Милосердя» для 2-го класу, збірка сценаріїв християнських свят, інші посібники. Готуються посібники з позакласного й сімейного читання. Учителі, які успішно пройшли курс підготовки, отримали відповідний сертифікат.

 • У КМПУ імені Б. Д. Грінченка розроблено та впроваджено спеціальний курс із методики викладання «Християнської етики в українській культурі» для студентів педагогічного факультету.
 • У 2006 році укладено та видано «Збірник нормативно-правових актів і документів про запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України».

У збірнику наведені витяги з міжнародно-правових актів і законодавчих актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, які стосуються запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України. Видання призначене всім, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання в системі української освіти.

 • Кожного року КМПУ імені Б. Д. Грінченка авторами посібників проводяться опитування вчителів, які викладають курс «Християнська етика в українській культурі», про якість навчально-методичного матеріалу в комплексах для початкової школи.

Переважна більшість опитаних педагогів позитивно оцінила зміст складових таких комплексів, зазначивши, що навчальний посібник, робочий зошит, методичний посібник для вчителів 1-4-х класів розроблені якісно та з урахуванням завдань морально-духовного виховання дітей молодшого шкільного віку.

74 % опитаних учителів уважають, що навчальний матеріал спрямовано на формування пізнавальної діяльності учнів; 60 % респондентів відзначили, що навчальний матеріал спрямовано на формування мотивації до навчання; 77 % - що навчальний матеріал спрямований на формування духовних потреб учня; 70 % - що курс ураховує вікові особливості школярів.

 • У травні 2007 року проведене підсумкове опитування вчителів, які брали участь у реалізації першого етапу дослідно-експериментальної роботи з викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» за навчально-методичним комплексом «Дорога Добра» в 1-х класах.

Соціологічне дослідження мало на меті з'ясування ефективності курсу та його впливу на духовно-моральне виховання учнів, а також удосконалення особистості вчителя у процесі вивчення та викладання «Християнської етики в українській культурі».

Респондентам було запропоновано дві анкети. Професійну - спрямовану на оцінку змісту курсу «Християнська етика в українській культурі», вияв його впливу на духовно-моральний розвиток учнів і проблем, з якими вчитель стикається у процесі викладання предмета. Особистісну - спрямовану на вивчення особистості вчителя та змін його світоглядних орієнтирів.

За результатами дослідження встановлено, що серед учителів, які викладали курс «Християнська етика в українській культурі», 90 % мають вищу педагогічну освіту, інші - середню спеціальну. За базовим фахом: учителів початкових класів - 84 %; учителів-словесників 6 %; історії - 4 %; психологів, учителів праці, методистів культурно-освітньої роботи, бібліотекарів - по одному відсотку.

За педагогічним стажем учителі розподілилися таким чином: мають педстаж до 10-ти років - 18 %; до 20-ти та до 30-ти - по 30 %, понад це - 11 %.

Серед учителів, які викладали курс, 98 % - жінки і тільки 2 % - чоловіки.

Оцінюючи зміст навчально-методичних комплексів, 70 % опитаних учителів уважають, що запропонований матеріал курсу в основному враховує вікові особливості учнів 1-х класів, 18 % - повністю враховує і лише 11 % уважають, що враховує частково.

На думку 72 % учителів, навчальний матеріал в основному спрямований на формування світоглядних позицій учнів, 24 % вважають, що повністю спрямований, і тільки 3 % - що спрямований частково.

На думку вчителів, найбільшими труднощами у викладанні курсу є брак необхідної літератури. Це відзначили 64 % опитаних. 54 % наголосили, що головною проблемою є брак знань з методики викладання цього предмета, 43 вважають, що перешкодою є брак знань з основ християнства, а 14 % респондентів бракує загальних знань із курсу етики. Дев'яносто відсотків опитаних учителів відзначили, що курс «Християнська етика в українській культурі» треба включити до програми підготовки вчителів у вищих навчальних закладах.

На запитання «Чому ви погодились читати цей курс?» половина респондентів відповіли, що знання з цього предмета необхідні для виховання дитини; третина погодились тому, що їм це було цікаво, й лише кожний десятий причиною назвав нестачу годин для повного педагогічного навантаження. На запитання «Чи хотіли б ви викладати цей предмет у подальшому?» 87 % опитаних учителів дали ствердну відповідь.

Результати опитування засвідчили, що у процесі викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» відбувається вплив не тільки на особистість учнів, а і змінюється особистість самого вчителя. Так, 40 % респондентів уважають, що вони стали добрішими, 60 % - уважнішими до людей, 43 % - перестали судити оточуючих людей, 36 % - стали жити в гармонії із собою, 38 % - стали жити в гармонії з людьми.

Таким чином, анкетування виявило позитивні результати запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах курсу «Християнська етика в українській культурі», а також зафіксовано труднощі, з якими стикались учителі у процесі його викладання.

На основі досвіду викладання предмета протягом 2006/07-2007/08 навчальних років вчителі позитивно оцінюють навчально-методичні комплекси для 1-4-х класів. Опитування підтвердило думку про те, що подібні курси морально-духовного спрямування сприяють формуванню духовності на основі християнських цінностей і разом з іншими складовими навчально-виховного процесу у школі закладають основи гармонійного розвитку особистості майбутнього громадянина України.

З метою з'ясування ефективності курсу, його впливу на духовно-моральне виховання учнів у травні 2007 року проведене опитування батьків, діти яких вивчали цей курс. В опитуванні взяли участь 1092 респонденти. 90 % опитаних батьків повністю задоволені тим, що їхня дитина вивчає предмет «Християнська етика в українській культурі»; 9 % - майже задоволені й тільки 1 % (16 осіб) виявили певне незадоволення. З таким розподілом майже збігаються й опитування батьків про зміст курсу. 86 % респондентів він повністю влаштовує; 13 % - улаштовує частково; 1 % - не влаштовує. Окрім того, 91 % опитаних батьків задоволені тим, яким чином викладається цей предмет; частково задоволені способом його викладання 8 %; незадоволених виявилось 0,6 % (лише 7 осіб із 1092 опитаних).

На запитання «Як впливають на поведінку вашої дитини заняття з предмета «Християнська етика в українській культурі»?» 90 % відповіли «позитивно»; 9,5 % - дали відповідь «не має впливу» і лише 0,2 % - «негативно».

Батьки відповідали на запитання «Чи дотримується дитина правил духовної безпеки у власному житті?». Відповіді розподілились таким чином: з повагою ставиться до старших - майже 90 %; з повагою ставиться до однолітків - 66 %; слухається батьків - 80 %; виконує настанови вчителів - 84 %; поважає себе - 65,5 %; не ображає інших - 70 %; не засуджує інших - 48 %.

Отже, анкетування батьків виявило позитивні результати запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва курсу «Християнська етика в українській культурі» та дає можливість стверджувати, що переважна більшість батьків задоволена тим, що діти вивчають предмет, їх улаштовує зміст матеріалу курсу й те, яким чином він викладається.

З метою поширення результатів педагогічного експерименту в березні 2007 року в КМПУ імені Б. Д. Грінченка проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти». У роботі семінару взяли участь близько 250 учасників із 23-х областей України, АР Крим і м. Києва. Учасниками семінару стали працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, фахівці ВНЗ, Інституту інноваційних технологій змісту освіти МОН України, методисти обласних, міських районних відділів освіти, директори та вчителі шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, у яких викладаються курси морально-духовного спрямування або планується їх запровадження; представники різних релігійних конфесій України.

У травні 2007 року в КМПУ імені Б. Д. Грінченка пройшов ініційований та організований університетом науково-практичний семінар-тренінг «Морально-духовне виховання школярів у сучасній системі освіти» (за матеріалами курсу «Християнська етика в українській культурі»). Семінар-тренінг проводився з метою поширення накопиченого в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва досвіду морально-духовного виховання підростаючого покоління на основі викладання курсу «Християнська етика в українській культурі».

У 2007/08 навчальному році проведено більше десяти семінарів-тренінгів для вчителів столиці. У рамках розповсюдження досвіду роботи київських педагогів з упровадження в загальноосвітніх навчальних закладах курсу «Християнська етика в українській культурі» відбулись виїзні семінари в кількох регіонах України.

Для висвітлення впровадженого у школах м. Києва педагогічного експерименту й обміну інформацією та досвідом із питань духовного виховання підростаючого покоління фахівцями КМПУ імені Б. Д. Грінченка створений сайт в Інтернеті «Християнська етика в українській культурі».

За підсумками дослідно-експериментальної роботи, проведеної в ході виконання першого і другого етапів педагогічного експерименту (2006-2007, 2007-2008 рр.) з упровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, можна зробити такі висновки:

1. Запровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» в 1-4-х класах ЗНЗ м. Києва має позитивні результати. Досвід його викладання потягом року підтверджує, що подібні курси морально-духовного спрямування сприяють формуванню духовності на основі християнських цінностей і разом з іншими складовими навчально-виховного процесу у школі закладають основи гармонійного розвитку особистості майбутнього громадянина України.

2. Курс «Християнська етика в українській культурі» здобув схвалення вчителів, які брали участь у педагогічному експерименті. Переважна більшість педагогів уважають, що навчальний матеріал курсу спрямований на формування особистісних якостей (чеснот) учня, зокрема доброти, поваги до батьків, милосердя, пошани до старших, турботи про рідних, совісти, вдячності батькам, любові до Батьківщини, пошани до праці тощо; стимулює пізнавальну діяльність учнів і посилює мотивацію до навчання.

3. На основі досвіду викладання предмета протягом 2006/07 навчального року вчителі позитивно оцінюють навчально-методичний комплекс для 1-го класу «Дорога Добра», відзначивши, що підручник, робочий зошит, методичний посібник для вчителів і СD музичного супроводу уроків розроблені якісно, з урахуванням завдань морально-духовного виховання дітей молодшого шкільного віку. Зміст і форма подання навчального матеріалу відповідають віковим особливостям учнів 1-го класу. Окремі зауваження, висловлені вчителями про зміст комплексу, були враховані при розробці та виданні навчально-методичних комплексів для 2-4-х класів: «Дорога милосердя», «Дорога доброчинності», «Дорога мудрості».

4. Педагоги опанували зміст курсу й оволоділи необхідними для його викладання практичними навичками.

5. Позитивний вплив на духовно-моральне виховання учнів та ефективність курсу підтверджені й батьками, діти яких були учасниками експерименту.

Ураховуючи позитивні результати першого етапу педагогічного експерименту, високі оцінки педагогів і батьків, експеримент доцільно продовжити та розширити. Викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» в 1-4-х класах забезпечить неперервність у морально-духовному вихованні учнів молодшої школи та закладе підвалини для формування системи морально-духовного виховання в середній і старшій школі.

Автор: Е. Бєлкіна, І. Сіданіч

Освіта.ua
10.09.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів