Рада освітньої установи

Порядок виборів ради, її склад, повноваження, процедурні питання діяльності визначаються статутом освітньої установи

Ключові поняття: рада школи, циклограма діяльності ради (мета, завдання та зміст діяльності), педагогічна рада школи (мета, завдання та зміст діяльності), методична рада (мета, завдання та зміст діяльності), методичне об'єднання, тимчасові творчі колективи школи, формальні те неформальні органи.

Структура публікації

 • Завдання ради освітньої установи та циклограма діяльності.
 • Методична рада: мета та завдання діяльності.
 • Методичне об'єднання в системі управління освітнім процесом.
 • Тимчасові творчі колективи в освітній установі.
 • Формальні та неформальні громадські органи самоуправління.
 • Батьки учнів у системі самоуправління освітньою установою.
 • Піклувальна рада школи.

Відповідно до закону РФ «Про освіту» загальне управління державною, муніципальною освітньою установою здійснює виборний представницький орган - рада освітньої установи. Порядок виборів ради, її склад, повноваження, процедурні питання її діяльності визначаються статутом освітньої установи. У практиці останніх років одні установи розробляли на основі Типового положення окреме положення про раду, інші - усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків.

Рада школи вирішує такі завдання:

 • забезпечує оптимальне сполучення державної та громадської форм управління школою, єдиноначальності та колегіальності в її роботі;
 • організує координацію діяльності, взаємодію та спільне управління школою з боку педагогів, учнів та їхніх батьків, гармонізацію й гуманізацію їхніх стосунків, прав та обов'язків у школі;
 • надає допомогу адміністрації та педагогічному колективу в роботі над формуванням і розвитком єдиного демократичного шкільного мікросоціуму (виявлення думок членів шкільного колективу й обмін ними, досягнення згоди в найважливіших питаннях шкільного життя, формування ціннісно-орієнтаційної єдності колективу та ін.), над удосконалюванням шкільного процесу (об'єктивна експертна оцінка проектів та ідей перебудови навчально-виховного процесу, позакласної й позашкільної виховної роботи з учнями; виробленню й використанню механізмів стимулювання результативної діяльності педагогів, учнів, батьків і т. ін.);
 • організує розробку нормативних шкільних документів (статуту, положення про самоврядування, кодексів прав та обов'язків учителів, учнів, батьків; готовить, утверджує й організує реалізацію підзаконних документів, що регламентують життя установи (режим, порядок прийому учнів, проведення конкурсів, положення про заохочення тощо);
 • піклується про зміцнення навчально-матеріальної бази, залучення сил і засобів спонсорів, громадських благодійних фондів, комерційних та інших структур;
 • представляє й захищає інтереси установи, окремих груп і членів колективу від несприятливих впливів зовнішнього середовища;
 • готовить і проводить шкільні збори, конференції та інші спільні заходи, ухвалює рішення про дострокове проведення звітно-виборних зборів чи конференцій;
 • організує виконання прийнятих зборами (конференцією) рішень;
 • виступає центром інформації, інтегруючи відомості про педагогів, учнів, батьків, підприємства та установи мікрорайону, про обстановку в ньому, потенційні педагогічні можливості оточення тощо;
 • є школою соціалізації учнів;
 • виконує функцію зв'язку установи з органами місцевої влади та її різних структур.

Засідання ради установи скликаються її головою чи на вимогу не менш ніж половини членів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Рішення ради приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається правочинним, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин складу, і вважається прийнятим, якщо за рішення проголосувала не менш ніж половина членів облікового складу ради.

Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, відповідних до статуту установи, є обов'язковими для адміністрації та всіх членів трудового колективу.

Засідання ради протоколюються, підписуються її головою та секретарем. Про прийняті радою рішення інформується весь колектив. Діловодство ради ведеться на загальних підставах діловодства установи.

На радах шкіл м. Мурманська останні два роки обговорювались такі питання:

 • удосконалювання режиму роботи школи;
 • підготовка навчально-матеріальної бази школи до нового навчального року;
 • організація додаткових платних освітніх послуг;
 • розвиток спорту у школі;
 • організація вивчення батьками основ сімейної педагогіки;
 • підготовка до літнього відпочинку дітей;
 • поліпшення харчування учнів;
 • робота школи з учнями у вихідні та святкові дні;
 • участь батьків учнів 9-х та 11-х класів у підготовці до успішного завершення навчального року;
 • про взаємодію школи, родини та громадськості мікрорайону в боротьбі з наркоманією неповнолітніх.

Циклограма діяльності ради середньої школи № 36 м. Мурманська

Вересень

Підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції.

Жовтень

 • Затвердження плану роботи ради.
 • Підсумки п'ятої «трудової» чверті, літнього відпочинку учнів і педагогів (інформація комісії із трудових і соціальних питань ради, профкому школи).
 • Висвітлення комплексною комісією ради питань охорони здоров'я учнів і працівників школи (пропозиція комісії з охорони здоров'я).

Грудень

 • Про моральну атмосферу у школі, стилі взаємин між шкільними працівниками, учнями та їхніми батьками. Аналіз конфліктних ситуацій у школі (інформація директора школи, повідомлення погоджувальної комісії ради).
 • Про участь учнів у вдосконаленні навчального процесу й задоволенні їхніх пізнавальних інтересів (повідомлення заступника директора школи, комісії вдосконалювання шкільного процесу ради та вчительської ради школи).
 • Про підготовку до дня народження школи. Висвітлення питання ювілейною комісією ради (пропозиція заступника голови ради).

Лютий

 • Про задоволення інтересів і потреб учнів у позаурочній роботі школи (звіт заступника директора з виховної роботи, інформація педагога-організатора та комісії з роботи в мікрорайоні школи).
 • Про стан охорони здоров'я учнів і працівників школи та заходи для його поліпшення (доповідь комплексної комісії ради).
 • Про виконання плану роботи ради за перше півріччя (інформація секретаря ради).

Квітень

 • Про стан і заходи поліпшення сімейного виховання (інформація батьківського комітету).
 • Основні напрямки роботи з розширення прав та обов'язків учнів, розвитку самоуправлінських початків у діяльності учнівського колективу у школі й мікрорайоні (пропозиції правової комісії ради).

Червень

 • Про хід підготовки школи до нового навчального року (доповіді заступника директора з фінансово-господарської діяльності та голови ради школи).
 • Підсумки анкетування учнів 11-го класу про методи роботи та ставлення до учнів учителів школи та про шляхи подальшої демократизації навчально-виховного процесу у школі (повідомлення комісії ради з демократизації управління школою).
 • Про виконання плану роботи ради школи за друге півріччя (інформація секретаря ради).
 • Про планування роботи ради на новий навчальний рік (повідомлення голови ради школи).

Рада освітньої установи працює у взаємодії з піклувальною радою, батьківським комітетом, профспілковим комітетом.

Піклувальна рада відрізняється від ради школи тим, що вона наділена правом мати свій статут, відкривати розрахунковий рахунок у банку, збирати добровільні внески батьків і розпоряджатись ними, що повинно бути відбито в положенні про піклувальну раду.

Більші труднощі відчувають керівники освітніх установ при розмежуванні повноважень ради школи, педагогічної та методичної рад.

Директор педагогічних наук, професор кафедри управління розвитком школи Московського державного педагогічного університету В. Звєрєва пропонує такий порядок розмежування повноважень між радою школи, педрадою та методичною радою.

Рада школи

Мета діяльності: забезпечення педагогічно доцільної взаємодії школи, родини та громадськості при здійсненні перспектив розвитку школи.

Завдання діяльності:

 • Включення в педагогічний процес школи, аналіз та оцінка його результатів, прогнозування розвитку родини.
 • Створення умов для рівноправного вільного співробітництва всіх учасників педагогічного процесу та стимулювання їхньої діяльності.

Зміст діяльності (основні функції):

 • Намічає перспективи в розвитку школи та організує їх реалізацію шляхом об'єднання зусиль учителів, учнів і батьків.
 • Визначає та здійснює на практиці шляхи взаємодії школи з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, добровільними товариствами, відділеннями творчих союзів, іншими державними та громадськими інститутами з метою створення необхідних умов для різнобічного розвитку учнів і творчої діяльності педагогів.
 • Розробляє й організує виконання документів, що регламентують діяльність шкільного колективу.
 • Створює шкільний фонд, використовуючи різні джерела фінансування. Забезпечує централізацію та розподіл засобів школи для рішення перспективних питань її розвитку та стимулювання діяльності вчителів, учнів і батьків, надання допомоги малозабезпеченим родинам.
 • Здійснює розробку системи заходів із попередження й ліквідації конфліктних ситуацій у школі та родині.
 • Обговорює питання, пов'язані з підготовкою та проведенням найбільш важливих загальношкільних справ і заходів.
 • Координує діяльність усіх органів та організацій шкільного самоврядування відповідно до мети та завдань розвитку школи.
 • Організує підготовку та проведення виборів директора школи та його заступників (при виникненні вакансій).
 • Уживає заходів з підвищення відповідальності батьків за навчання й виховання дітей та учнів, за результати навчання.
 • Бере участь в атестації педагогічних кадрів школи та її керівників.

Педагогічна рада

Мета діяльності: мобілізація зусиль педагогічного колективу на виконання завдань школи.

Завдання діяльності:

 • Діагностика стану навчально-виховного процесу у школі, рівня професійної підготовки вчителів, навченості, вихованості й розвитку учнів школи.
 • Розробка комплексно-цільових програм розвитку школи, професійної майстерності й творчості кожного вчителя.
 • Створення у школі мікроклімату творчого співробітництва в педагогічному процесі вчителів, учнів, батьків, учителів та учнів, учителів і батьків.

Зміст діяльності (основні функції):

 • Формулює мету та завдання розвитку шкільного колективу.
 • Визначає зміст освіти, виховання й розвитку учнів, формує методи організації навчально-виховного процесу школи.
 • Організує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і заохочення їхніх творчих ініціатив, поширення передового досвіду.
 • Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з удосконалюванням навчально-виховного процесу й забезпеченням його високої якості.
 • Здійснює планування, організацію та регулювання навчально-виховного процесу у школі, аналіз та оцінку його результатів.
 • Розробляє систему педагогічних заходів, спрямованих на методичне забезпечення всіх перспектив розвитку школи.
 • Організує та здійснює підготовку й проведення атестації педагогічних працівників школи та її керівників.

Методична рада

Мета діяльності: організація та координація методичного забезпечення НВП і методичного навчання педагогічних кадрів.

Завдання діяльності:

 • Діагностика стану методичного забезпечення НВП і методичної роботи у школі.
 • Розробка нових методичних технологій організації НВП у школі.
 • Створення й організація роботи творчих (постійних і тимчасових) груп та інших об'єднань учителів.

Зміст діяльності (основні функції):

 • Формує мету та завдання методичного забезпечення НВП, методичного навчання педагогічних кадрів.
 • Визначає зміст, форми та методи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 • Здійснює планування, організацію та регулювання методичного навчання педагогічних кадрів, аналіз та оцінку його результатів.
 • Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з методичним забезпеченням навчально-виховного процесу (НВП) і методично-навчальних педагогічних кадрів.
 • Розробляє систему заходів з вивчення педагогічної практики, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

Запропоноване розмежування цілей, завдань, змісту може бути тільки орієнтовним.

Навряд чи доцільно втягувати раду школи до процесу атестації педагогічних кадрів та її керівників. Атестацією повинні займатись фахівці-педагоги. Треба виключити можливість некомпетентної оцінки діяльності педагога. Зі змісту діяльності педагогічної ради є сенс виключити функцію організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і заохочення їхніх творчих ініціатив, поширення передового досвіду передати методичній раді школи, якщо така в ній створена.

Цікаво порівняти діяльність сучасної ради освітньої установи зі шкільною радою перших років радянської школи. За «Положенням про єдину трудову школу», шкільна рада була відповідальним органом шкільного самоврядування. Вона складалась зі шкільних працівників, представників трудового населення даного шкільного району в кількості чверті від кількості шкільних працівників, у такому ж співвідношенні представників від старших вікових груп учнів (з 12-річного віку) та одного представника від відділу народної освіти. Виконавчим органом шкільної ради є її президія, що поєднувала роботу виконавчих комісій, які організуються шкільною радою та шкільним колективом.

До компетенції шкільної ради входили розгляд і рішення багатьох питань, у тому числі:

 • розподіл учнів по групах і випуск зі школи;
 • подання в місцевий відділ народної освіти клопотання про звільнення учнів від занять у школі;
 • затвердження планів і програм занять груп (у межах директив народного комісаріату з освіти та місцевих відділів народної освіти);
 • затвердження порядку та плану освітніх, виробничих і господарських робіт школи;
 • складання річних кошторисів і звітів про педагогічну й адміністративно-господарську роботу шкільного колективу;
 • розгляд і затвердження проекту шкільної інструкції про внутрішній уклад життя шкільної комуни тощо.

У положенні підкреслювалось, що рішення шкільної ради, прийняті нею з усіх питань шкільного життя, не повинні порушувати загальних положень про єдину школу та постанов відділу народної освіти раддепу. Вони могли бути опротестовані представником відділу. У цьому випадку протест не зупиняв рішення шкільної ради, але питання виносилось на розгляд відділу народної освіти.

Більш докладно питання діяльності шкільної ради були розроблені у статуті єдиної трудової школи. Відповідно до нього відповідальне управління педагогічною, господарською й адміністративною частиною школи покладалось на завідувача школи, який головував у шкільній раді. Рада школи складалася з усіх шкільних працівників, одного представника від технічного персоналу та лікаря. До шкільної ради мали право входити представники місцевих партійних органів, відділів з роботи серед жінок, професійних спілок і рад робочих, селянських і червоноармійських депутатів, представник РКСМ - по одному від кожної організації. Крім того, у школах, що мають старші групи учнів, починаючи з четвертого року навчання, у раді брали участь представники учнів - по одному від групи.

Шкільна рада скликалася завідувачем не менше одного разу на місяць і розглядала широке коло питань: обговорювала розпорядження та інструкції відділів народної освіти, заходи для проведення їх у життя; затверджувала програми та план занять кожної шкільної групи та всієї школи в цілому, установлювала методи опрацювання навчального матеріалу; здійснювала організацію праці й відпочинку учнів, розподіл занять у школі за годинами та днями тижня, проводила періодичне заслуховування звітів шкільних працівників, шкільно-санітарного лікаря та представників учнів про проведення в життя наміченого плану робіт, про відхилення від нього та про загальні досягнення учнів.

Шкільна рада мала право обговорювати питання, пов'язані з прийомом учнів, розподілом їх по групах і переводом із групи у групу; установленням способів обліку та перевірки робіт учнів на підставі затверджених інструкцій і правил; заслуховуванням та обговоренням звітів про сприяння школі тих чи інших груп населення й організацій, про громадську роботу школи; заслуховуванням усілякого роду заяв, що стосуються життя й роботи учнів, тощо.

Статутом було передбачене право завідувача школи припиняти виконання постанов ради, з якими він не згодний. Остаточне розв'язання питання належало відділу народної освіти.

Рада школи для рішення тих чи інших навчально-виховних питань могла створювати як постійні, так і тимчасові комісії, які працювали за затвердженими радою інструкціями.

У виняткових випадках завідувачу школи надавалось право самостійно приймати ті чи інші рішення без попереднього обговорення цих питань у шкільній раді та доповідати про ухвалене рішення на найближчому засіданні шкільної ради. Багато положень цього документа застосовуються у практиці сьогоднішнього дня й не застаріли.

Методичні об'єднання в системі управління освітнім процесом

Принцип самоврядування виявляється насамперед у діяльності методичної служби освітньої установи. Рівень організації методичної роботи є показником демократичності школи. В управлінні школою через методоб'єднання задіяний увесь педагогічний колектив. Педагоги об'єднані у великі та малі колективи (комісії, методоб'єднання, кафедри тощо) за предметами, блоками, галузями знань чи напрямами і разом з адміністрацією забезпечують виконання рішень педагогічної ради з питань підвищення якості навчання й виховання. Методичні об'єднання відіграють провідну роль у вдосконалюванні й відновленні педагогічного процесу у школі, у підвищенні педагогічної майстерності вчителів і вихователів.

Вони очолюються, як правило, досвідченими педагогами на громадських засадах, спрямовують їхню діяльність заступники директорів з навчально-виховної роботи. Останніми роками встановилась практика доплат і надбавок до заробітної плати керівникам методоб'єднань і кафедр.

Методичні об'єднання педагогів безпосередньо включаються в управління навчально-виховним процесом. 89 % керівників шкіл, перераховуючи органи управління якістю освіти, називають серед них і методичні об'єднання. Однак в опублікованих роботах фахівців з управління школою управлінський аспект методичної шкільної служби розкритий недостатньо М. Поташник у книзі «Управління сучасною школою» розглядає методичну роботу насамперед як «складову частину єдиної системи безперервної освіти педагогічних кадрів, систему підвищення їхньої професійної кваліфікації». Під методичною роботою, на його думку, варто розуміти «цілісну, засновану на досягненнях науки, передовому досвіді та конкретному аналізі утруднень учителів систему взаємозалежних починань, дій, заходів, спрямованих на всебічне підвищення майстерності педагогів».

Методична служба поєднує педагогів для рішення найважливіших питань життєдіяльності школи, освоєння сучасних методик, форм, видів, засобів, нових педагогічних технологій у вихованні дітей, сприяє об'єднанню колективу, зберігає й розвиває традиції школи, стимулює ініціативу та творчість педагогів, активізує їхню діяльність у науково-дослідній і пошуковій роботі, виявляє та попереджає недоліки, ускладнення й перевантаження в роботі.

Побудова системи управління сучасною школою не мислиться без елементів, що представляють організаційні форми методичної служби. Головне призначення методичної служби  - удосконалення навчально-виховного процесу, його постійний саморозвиток, що відповідає одній з основних функцій системи управління школою.

Методичні об'єднання педагогів виступають у ролі сполучної ланки між діяльністю адміністрації та педколективу, між державним і громадським управлінням.

Тимчасові творчі колективи в освітніх установах

У педагогіці, як і в більшості сучасних наук, найважливіші дослідження й відкриття відбуваються завдяки колективним зусиллям людей. Перетворення у шкільній справі найбільш успішно здійснюються там, де в них активну участь беруть педагоги-практики у співдружності з представниками педагогічної науки. Досвід показав, що цілком прийнятною масовою формою їхнього об'єднання стали тимчасові творчі колективи (ТТК), що реалізують педагогічні ідеї та створюються на добровільній основі. ТТК - єдина команда, союз однодумців, що діє в одному напрямку заради досягнення загальної мети.

ТТК - виконавчий і керівний орган у пошуковій, дослідницькій та експериментальній роботі. Він дозволяє активізувати діяльність педагогів, залучити їх до спільної роботи, мобілізувати педагогічний потенціал учасників навчально-виховного процесу, допомогти самореалізуватись особистості на педагогічному поприщі.

ТТК може поєднувати педагогів одного чи різних предметів, створюватися в одній чи різних паралелях класів на строк, затверджений програмою пошуку та дослідження. У ТТК можуть входити вчителі, вихователі, керівники, методисти, педагоги додаткової освіти, викладачі вищих педагогічних навчальних закладів, учені. При необхідності до ТТК можуть входити педагоги-психологи, соціальні педагоги, тренери-викладачі, лікарі, працівники дошкільних і культурно-просвітніх установ та інші фахівці, які беруть участь у роботі з учнями.

Для вивчення наступності між дошкільною освітньою установою та школою створюються ТКТ, що поєднують фахівців із кожного навчального закладу.

Представники педагогічної науки, як правило, входять до складу шкільних ТНДК (тимчасових науково-дослідних колективів) і виконують роль наукових консультантів або наукових керівників. На базі шкіл з ініціативи вчених часом створюються ТНДК для дослідження проблем, що їх цікавлять.

Загальне керівництво ТНДК здійснює лідер, який обирається колективом, генератор основної ідеї, авторитетний педагог, який має схильність до дослідницької роботи. Курирують діяльність ТНДК у школі директор і його заступник із науково-методичної роботи.

Вищим органом ТНДК є загальні збори членів, де рішення приймаються більшістю голосів. Для поточної оперативної роботи обирають раду або робочу групу. Збирається ТНДК у міру необхідності для розгляду програм, прийняття чергових планів роботи, для обговорення ходу їх виконання, підбиття підсумків роботи на певних етапах, проведення творчих дискусій, науково-практичних конференцій з досліджуваних проблем, навчальних семінарів.

У кожного члена ТНДК своя певна роль, зафіксована у програмах, планах роботи, колективних рішеннях за неодмінної умови - добровільність, зацікавленість, посильність, взаємодопомога та взаємопідтримка.

ТНДК як орган управління у школі може виконувати такі функції:

 • вивчати інтереси, можливості, рівень креативності, психологічну сумісність учителів для участі в інноваційній діяльності;
 • вносити в адміністрацію пропозиції із залучення до експериментальної роботи найбільш підготовлених учителів;
 • проводити індивідуальну роботу з учителями-експериментаторами (консультувати, діагностувати тощо);
 • обговорювати проекти планів роботи школи, наказів директора з питань, розв'язуваних ТНДК, і вносити пропозиції в адміністрацію;
 • розглядати проміжні результати пошукової роботи;
 • проводити експертизу матеріалів, розроблених у ТНДК;
 • допомагати адміністрації оформляти результати пошукової роботи, готовити довідки, статті та інші матеріали.

У Мурманській області в 60-70-і роки минулого століття при обласному відділенні педагогічного товариства РРФСР діяли громадські науково-дослідні лабораторії: «Учнівські організації в боротьбі за знання», «Моральне виховання учнів», «Військово-патріотичне виховання школярів», «Естетичне виховання», «Здоров'я дітей Заполяр'я», «Трудове виховання» та ін. Результати їхньої роботи були узагальнені та продемонстровані на обласних і Всеросійських педчитаннях і науково-практичних конференціях.

Міністерством освіти РРФСР, науково-дослідною лабораторією «Колектив та особистість» АПН РРФСР, Центральною радою педагогічного суспільства РРФСР на базі досвіду мурманських шкіл були проведені дві Всеросійські науково-практичні конференції - «Учнівські організації в боротьбі за знання» та «Військово-патріотичне виховання учнів».

На новому якісному та змістовному рівні активізувалась діяльність педагогів шкіл у зв'язку з реформуванням системи освіти наприкінці 1980-х і початку 1990-х років. Основним напрямом роботи творчих колективів стало відновлення змісту освіти та педагогічних технологій, пошуки оптимальної моделі ліцеїв, гімназій і профільних шкіл, визначення національно-регіонального компонента освіти для шкіл області. Стимулювали та спрямовували творчість педагогів обласний науково-методичний центр та обласний інститут удосконалення вчителів. Нині це єдина освітня установа - Мурманський обласний інститут підвищення кваліфікації працівників освіти.

Вивчення досвіду, наявного у школах області, показує, що тимчасові творчі колективи, вирішуючи свої основні завдання з організації діяльності педагогів у обраному ними напрямі, виконують і управлінську функцію. Діють творчі групи з усіх основних напрямів розвитку школи, вони становлять основне ядро методичних об'єднань і кафедр, мають конкретні плани поточної роботи та перспективну програму підвищення якості навчально-виховної роботи до рівня гімназичного, періодично проводять діагностику нововведень і пропонують колективу педагогів та адміністрації вносити необхідні зміни в організацію діяльності школи.

Тимчасові творчі колективи є своєрідним резервом удосконалення управління освітньою установою. Поле їхньої діяльності велике. Воно ніколи не звузиться. Система освіти вимагає постійного відновлення змісту, пошуку нових і вдосконалення діючих педагогічних технологій і т. д.

Пріоритетними напрямами діяльності ТНДК у цей час є:

 • регіоналізація змісту освіти;
 • розробка здоров'язберігаючих технологій навчання з урахуванням специфічних умов Заполяр'я;
 • пошуки оптимальної виховної системи у класі та школі;
 • наступність між дошкільною установою та школою, між початковою й основною, середньою та вищою школами;
 • взаємодія школи з установами додаткової освіти;
 • громадянське, патріотичне виховання;
 • профільне й передпрофільне навчання;
 • відновлення структури та змісту загальної освіти.

Формальні й неформальні громадські органи самоврядування

В управлінні діяльністю загальноосвітньої установи є постійна необхідність рішення безлічі управлінських питань за допомогою членів трудового колективу. Для цього адміністрація наказами, розпорядженнями, дорученнями створює робочі групи, ради, комісії, штаби, організаційні комітети. Організуються вони також рішеннями педагогічної ради, зборами трудового колективу, профспілкового комітету, можуть бути тимчасовими та постійними.

У практиці роботи установ освіти найчастіше зустрічаються такі громадські органи управління:

 • робочі групи з апробації інновацій;
 • організаційні комітети та штаби з проведення масових загальношкільних заходів (олімпіад, оглядів, конкурсів, виставок, змагань, фестивалів, конференцій тощо);
 • комісії з підготовки проектів локальних актів;
 • конкурсні комісії та журі.

Умовами успішної роботи таких органів є:

 • конкретність цілей і завдань;
 • інструктування виконавців;
 • реальність певних строків виконання;
 • наявність лідера у групі виконавців;
 • забезпечення необхідною інформацією про предмет і об'єкт;
 • наявність матеріально-технічних умов для виконання завдань.

Серед функцій, виконуваних органами управління освітньою установою, є оцінна діяльність. Оцінка праці педагога є сьогодні найважливішим елементом при проведенні атестації, особливо на другу кваліфікаційну категорію, що встановлюється атестаційною комісією освітньої установи. Комісія обирається на педагогічній раді, затверджується наказом керівника. Очолює комісію керівник. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується чинним положенням про атестацію педагогічних і керівних кадрів.

Ефективна робота освітньої установи неможлива без активної діяльності профспілкової організації.

Єдиним органом, що представляє інтереси трудового колективу, є профспілковий комітет.

На різних рівнях нерідко звучать думки, що органи профспілок не повинні втручатись у виробничу й управлінську діяльність установи, тим більше що в даний момент у колективі буває створено кілька профспілок і, відповідно, кілька виборних органів. Разом із тим профспілкові органи, незважаючи на навмисне законодавче відсторонення їх від розв'язання індивідуальних трудових спорів, цілком можуть використовувати свої можливості та представляти інтереси членів профспілки при розробці колективних договорів, угод у КТС (комісія у справах трудових спорів), у народних судах відповідно до КЗОТу.

Профспілка може допомогти трудовому колективу при створенні КТС і в організації її роботи. Можливий і контроль із боку профспілкового комітету виконання рішень КТС. Члени профспілкового комітету можуть роз'яснювати працівникам їхні права, допомагати у складанні позовних заяв і скарг.

Профспілковий комітет дає дозвіл на звільнення працівників, разом з адміністрацією пропонує навчальне навантаження серед учителів і фонд матеріального заохочення, представляє разом з адміністрацією працівників на заохочення й нагородження, вирішує конфліктні ситуації в колективі тощо.

У системі самоврядування в педагогічному колективі особливе місце займає комісія у справах трудових спорів (КТС). КТС відповідно до вимог Трудового кодексу обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу з кількістю працюючих не менше 15-ти осіб. Членами КТС обираються працівники, яким добре відомі умови праці та порядок роботи установи, взаємини в колективі, морально-психологічний клімат, що склався в ньому, причини та характер виникнення конфліктів. Крім того, вони можуть знати особисті проблеми й інші обставини суб'єктивної властивості, що нерідко є основним підґрунтям виникнення трудових конфліктів.

Трудовий спір підлягає розгляду в КТС, якщо працівник самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією. Якщо працівника не влаштовує їх рішення, він передає заяву в КТС у тримісячний строк від дня, коли довідався або був повідомлений про порушення свого права. Заява розглядається в десятиденний строк від дня її подачі. Спір розглядається у присутності працівника, і лише за його письмовою заявою можливий розгляд у його відсутність. Засідання КТС правочинне, якщо на ньому є присутніми не менше половини обраних членів. Копія рішення КТС у триденний строк вручається конфліктуючим сторонам. Із цього моменту протягом 10-ти днів можна оскаржити рішення в районному (міському) народному суді.

У школах м. Мурманська педагоги вкрай рідко звертаються для захисту своїх прав у КТС. Це свідчить або про відсутність КТС, або про вміння керівників вирішувати конфлікти шляхом переговорів, не вдаючись до послуг КТС. Із 42-х опитаних нами керівників середніх шкіл 18 заявили, що за останні три роки КТС у школі не засідала жодного разу. У чотирьох школах комісії розглядали заяви педагогів про необ'єктивну оцінку їхнього професійного рівня при атестації на другу кваліфікаційну категорію. У п'ятьох випадках комісіям довелось регулювати питання розподілу навчального навантаження, у двох - розподіл класного керівництва серед учителів. У 14-ти школах у КТС звертались працівники допоміжного й обслуговуючого персоналу з питань доплат і надбавок до заробітної плати, надання відпусток, режиму роботи, покарань тощо.

Ініціаторами й організаторами неформальних заходів виступають, як правило, лідери. Ними можуть бути адміністратори, керівники громадських організацій або просто активні члени колективу. Найчастіше неформальні потреби трудового колективу виражає профспілковий комітет. Це організація колективних днів відпочинку, масові виходи в театр, конкурси майстерності, огляди талантів, дискусії й обговорення актуальних проблем сучасності.

В умовах управління такою складною системою, якою є шкільний колектив, без поради з ним, не враховуючи думки більшості його членів, успішно вирішувати завдання, що постали перед установою, досить важко, а часом і неможливо.

Досвід багатьох директорів шкіл переконує в тому, що одних ділових відносин усередині колективу недостатньо. Важливо вибудувати систему неформального спілкування. Чисто людські стосунки (взаємодопомога, співучасть, співчуття, підтримка, схвалення, поважне ставлення один до одного тощо) створюють сприятливу атмосферу успішної творчої роботи. У зв'язку з цим В. Сухомлинський пригадує: «Час від часу ми збирались вечорами, коли у шкільному будинку та на подвір'ї вмовкали дитячі голоси, і ділились думками про те, як кожний із нас уявляє собі багатогранність життя дитячого колективу... У ці години вечірніх бесід, рад, роздумів у нас по крупиці склалась велика, на мій погляд, педагогічна ідея, що стала переконанням нашого педагогічного колективу: дитячий колектив лише тоді стає виховною силою, коли він піднімає кожну людину, утверджує в кожному почуття власного достоїнства, поваги до самого себе».

Майже в кожному педагогічному колективі є неформальні об'єднання педагогів. Іноді їхня діяльність не видна, але вони впливають на формування громадської думки, активізують, стимулюють або гальмують перетворення в життя окремих проектів розвитку установи, виконання наказів і розпоряджень керівника. Неформальні об'єднання - як правило, згуртовані групи людей, які виражають єдину думку, які мають особливу позицію. Найчастіше вони об'єднуються на основі негативного ставлення до дій адміністрації. Іноді причиною появи неформальних об'єднань є нерівны стосунки керівника з підлеглими. «Скривджені» шукають співчуття в колег, висувають лідера зі свого середовища, який об'єднує всіх незадоволених. Власне кажучи, вони намагаються взяти на себе управління в колективі.

Іноді доводиться зустрічатися з об'єднаннями молодих учителів. Адміністрація часом своїм наказом створює таке об'єднання та призначає його керівника. Навіть якщо адміністрація й не вживає кроків з об'єднання молодих фахівців, вони самі збираються в мікрогрупу. У ній починаючі педагогічну діяльність учителі обмінюються професійним досвідом, обговорюють інноваційні проекти, організацію педагогічних експериментів, питання правового та соціального захисту педагогів, по-своєму коментують дії адміністрації школи й органів управління освітою. Тому доцільно керівнику школи вжити заходів з організаційного оформлення об'єднання молодих учителів, визначити для нього цілі, завдання, програму дій, створити умови для його роботи, усіляко підтримувати його ініціативи.

Батьки учнів у системі самоврядування освітньою установою

Батьки учнів в освітній установі можуть мати свої самостійні органи управління, а також входити до складу інших управлінських структур (ради установи, педради, піклувальної ради, у різні комісії й організаційні комітети та штаби, передбачені статутом).

Вищим органом, що представляє інтереси батьків, є збори (конференція). Положення про збори, а його розробляють і приймають збори або конференція батьків, затверджує керівник установи, у ньому передбачаються їх повноваження, порядок і строки роботи.

Немає такої школи, де б не були створені загальношкільні та класні батьківські комітети, не вирішувались би питання життя школи на батьківських зборах. Їх повноваження визначаються окремими положеннями або у статуті школи, спектр їх дуже широкий. У той же час у нашій країні батьки менше впливають на школи, ніж у багатьох зарубіжних країнах. Так, за американською конституцією, єдиний хазяїн у школі - батьківська рада. Вона наймає директора й педагогів, він їх звільняє, він може погодитись, а може й не погоджуватися із провідними вказівками державних чиновників. Діти в Америці - не «державне надбання», а власність родини.

Традиційна схема побудови органів управління, що представляють інтереси батьків: батьківський комітет у навчальному класі; загальношкільний батьківський комітет, що складається із представників кожного класу чи паралельних класів. У структурі батьківського комітету створюються різні комісії: навчальна (зі всеобучу), із харчування, матеріально-технічного забезпечення, санітарно-гігієнічна, з відпочинку учнів, з оздоровчої роботи та ін. У практиці зустрічається розподіл загальношкільного батьківського комітету на секції: по 1-4-м, 5-9-м, 9-11-м класах.

Немає єдиного положення про батьківські комітети. Кожна установа розробляє його самостійно. Керуються вони законом «Про освіту» та Положенням про освітню установу відповідного типу та виду.

Основні повноваження батьківського комітету прописуються у статуті освітньої установи. Голова батьківського комітету входить до складу педради.

Школи м. Мурманська керуються таким положенням про органи самоврядування батьків:

1. Вищим органом самоврядування у школі є загальні збори (конференція), що скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

2. Шкільні батьківські збори (конференція):

 • обговорюють і формулюють замовлення батьків школі, визначають конкретні показники очікуваних результатів її діяльності;
 • затверджують перспективний план, основні напрями діяльності батьків у школі;
 • формують органи свого самоврядування у школі;
 • обговорюють і затверджують документи, що регламентують діяльність батьків у школі, і передають їх на узгодження в органи самоврядування й адміністрації школи;
 • вирішують питання, пов'язані з участю батьків в управлінні школою, взаємодією з органами самоврядування педагогів та учнів;
 • висловлюють ставлення батьків до прийнятого у школі статуту, законів, положень, кодексів;
 • вносять пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу;
 • заслуховують звіти та інформацію про роботу шкільного батьківського комітету та дають їм оцінку;
 • затверджують і за допомогою педагогічного колективу реалізують систему педагогічного всеобучу батьків тощо.

3. Вищим органом самоврядування батьків у школі в період між шкільними батьківськими зборами (конференціями) є батьківський комітет, що обирається батьківськими зборами (конференцією), які визначають строк його повноважень. Засідання батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на навчальну чверть.

4. Батьківський комітет школи:

 • готовить і проводить шкільні батьківські збори, конференції та інші заходи батьків;
 • організує виконання рішень, прийнятих зборами (конференцією) батьків, за необхідності ухвалює рішення про дострокове проведення звітно-виборних шкільних батьківських зборів (конференції);
 • планує й організує діяльність батьків на допомогу педколективу, взаємодіє з органами самоврядування педагогів та учнів;
 • виробляє й висловлює пропозиції батьків з удосконалення навчально-виховного процесу у школі;
 • спрямовує діяльність своїх комісій, класних батьківських комітетів;
 • організує за допомогою педагогів роботу з підвищення педагогічної культури батьків;
 • здійснює розробку кодексу прав та обов'язків батьків у школі;
 • організує обговорення кодексів прав та обов'язків у школі педагогів, учнів, а також інших шкільних документів.

5. У більших школах для оперативної роботи може функціонувати президія шкільного батьківського комітету, рішення якого мають рекомендаційний характер.

6. Практичну роботу батьківський комітет школи проводить також через свої комісії всеобучу, охорони здоров'я учнів, взаємодії з громадськими організаціями, роботи в мікрорайоні школи, педагогічного всеобучу батьків, навчальної, культурно-масової, спортивно-туристичної роботи, трудового виховання та профорієнтації учнів.

Комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на навчальну чверть.

7. Склад комісій (або їхньої частини) рекомендується, як правило, до складу відповідних комісій ради школи.

8. Вищим органом самоврядування батьків у класі є їхні загальні збори, що скликаються не рідше одного разу на навчальну чверть.

9. Класні батьківські збори:

 • визначають основні напрями діяльності батьків у класі, форми взаємодії з учителями, класним керівником, органами самоврядування учнів класу;
 • обирають батьківський комітет класу;
 • обговорюють питання вдосконалення навчально-виховного процесу у класі й участі в ньому батьків;
 • вирішують практичні питання, пов'язані з участю батьків в управлінні школою, підготовкою та прийняттям шкільних нормативних документів;
 • обирають делегатів на шкільну батьківську конференцію;
 • вирішують питання поліпшення педагогічної самоосвіти батьків, надання матеріальної допомоги нужденним родинам;
 • слухають звіти, інформацію про роботу батьківського комітету, його комісій і дають їм оцінку;
 • розглядають питання, пов'язані з реалізацією рішень органів самоврядування школи;
 • ухвалюють рішення про створення фінансового фонду батьків для організації й оплати додаткових послуг педагогів і притягнутих фахівців.

10. У період між батьківськими зборами всю роботу у класі організує батьківський комітет, що обирається батьківськими зборами, які визначають строки його повноважень. Засідання батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на навчальну чверть.

11. Батьківський комітет класу:

 • готовить і проводить батьківські збори, конференції та інші заходи батьків;
 • організує роботу з виконання рішень шкільних органів самоврядування батьків, класних батьківських зборів;
 • організує діяльність своїх комісій, як правило, однойменних із комісіями загальношкільного батьківського комітету;
 • надає допомогу нужденним родинам, здійснює контроль домашніх умов життя учнів, організації їхнього вільного часу;
 • організує обмін досвідом сімейного виховання, ушанування батьків, які добре виховали дітей;
 • організує участь батьків у позакласній і позашкільній виховній роботі з учнями, у ремонті класу, в організації харчування учнів, у поліпшенні санітарно-гігієнічних умов у школі.

Піклувальна рада школи

Піклувальні ради в загальноосвітніх школах створюються на основі Указу Президента РФ «Про додаткові заходи з підтримки загальноосвітніх установ у Російській Федерації» від 31 серпня 1999 р. № 1134 і є формою самоврядування.

Піклувальна рада:

 • сприяє організації й удосконаленню освітнього процесу, залучає позабюджетні кошти для його забезпечення й розвитку;
 • визначає напрямки, форми, розмір і порядок використання позабюджетних коштів загальноосвітньої установи, у тому числі на надання допомоги учням з малозабезпечених родин та учням-сиротам на підтримку та стимулювання обдарованих дітей;
 • здійснює контроль цільового використання бюджетних, а також позабюджетних коштів адміністрацією загальноосвітньої установи;
 • вносить, якщо буде потреба, пропозиції засновнику (засновникам) із проведення перевірки фінансово-господарської діяльності загальноосвітньої установи;
 • розглядає проект угоди загальноосвітньої установи із засновником (засновниками), дає пропозиції із внесення в нього змін і доповнень;
 • вносить на розгляд загальних зборів загальноосвітньої установи пропозиції зі зміни й доповнення статуту загальноосвітньої установи;
 • дає рекомендації та пропозиції зі зміни й доповнення документів загальноосвітньої установи, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • затверджує форму угоди загальноосвітньої установи з батьками (законними представниками) учнів з надання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • приймає за поданням педагогічної ради освітню програму (освітні програми) загальноосвітньої установи;
 • установлює профілі професійної підготовки;
 • бере участь у визначенні профілів навчання на III ступені загальної освіти;
 • визначає перелік факультативних курсів і додаткових освітніх послуг, надаваних загальноосвітньою установою;
 • заслуховує звіти про роботу керівника загальноосвітньої установи, а при необхідності його заступників, педагогічних працівників;
 • сприяє організації та поліпшенню умов праці педагогічних та інших працівників загальноосвітньої установи;
 • сприяє організації конкурсів, змагань та інших масових позашкільних заходів загальноосвітньої установи;
 • сприяє вдосконаленню матеріально-технічної бази загальноосвітньої установи, благоустрою її приміщень і територій;
 • дає рекомендації адміністрації загальноосвітньої установи зі створення оптимальних умов для навчання й виховання учнів у загальноосвітній установі, у тому числі зі зміцнення їхнього здоров'я й організації харчування;
 • установлює необхідність і вигляд учнівської форми;
 • вносить пропозиції засновнику (засновникам) загальноосвітньої установи з удосконалення його діяльності та управління ним, розглядає інші питання, віднесені до компетенції піклувальної ради статутом загальноосвітньої установи.

Піклувальні ради можуть створюватись у різних організаційно-правових формах. Як пише Дмитро Растимішин у додатку «Документ № 99» до газети «Перше вересня» № 79 від 11 листопада 2003 року, піклувальна рада може здійснювати свою діяльність у вигляді юридичної особи, що є некомерційною організацією. За змістом, вкладеним законодавцем у різні організаційно-правові форми некомерційних організацій, піклувальні ради школи доцільно створювати у вигляді фондів або автономних некомерційних організацій (ст. 6, 7, 10 Федерального закону «Про некомерційні організації»).

Фонд, як одна з форм існування некомерційних організацій, відрізняється від інших тим, що він є не об'єднанням громадян і/або юридичних осіб, а об'єднанням майна громадян і/або юридичних осіб для досягнення громадсько-корисних цілей. А як тільки для створення фонду об'єднується або акумулюється майно, то законодавство суворо не обмежує можливий склад засновників. Заснувати фонд може й одна особа, як фізична, так і юридична, як комерційна, так і некомерційна організація. Таке загальне правило, установлене ГК РФ (ст. 118) і законом. Але ст. 6 Федерального закону «Про громадські об'єднання» обмежує коло можливих засновників громадського фонду тільки громадянами та юридичними особами - громадськими об'єднаннями. Інакше кажучи, заснувати громадський фонд мають право тільки фізичні особи та некомерційні організації, створені у формі громадського об'єднання. Згідно зі ст. 8 Федерального закону «Про благодійну діяльність і благодійні організації», у створенні благодійних фондів не можуть брати участь органи державної влади й органи місцевого самоврядування, а також державні та муніципальні унітарні підприємства, державні та муніципальні установи.

Засновники, об'єднуючи майно, створюють майнову базу фонду й визначають напрямки використання цього майна. Передане фонду майно, як при його створенні, так і згодом, переходить у власність фонду. Як і громадське об'єднання, фонд є власником переданого йому засновниками майна, а також майна, придбаного фондом. Засновники втрачають усі права на передане фонду у власність майно. Оскільки фондом зізнається некомерційна організація, що має членство, то, відповідно до цього положення, засновники фонду після його створення втрачають можливість розширити свій склад, тому що статутним документом фонду є тільки статут. Більше того, вони втрачають усяку можливість впливати на діяльність фонду, у всякому разі формально, якщо самі не беруть участі в роботі його вищого органа управління. У цьому своєрідність фонду, але таке становище породжує й низку труднощів.

Згідно зі ст. 118 ГК РФ, засновники у статуті фонду передбачають порядок управління фондом і формування його органів. Хто як не засновники зацікавлені в належній діяльності фонду, і, згідно зі ст. 29 закону, вони формують вищий орган управління фондом. Як відзначалось вище, змінити склад засновників шляхом залучення нових або замінити склад засновників шляхом залучення нових чи заміни вже існуючих не можна після реєстрації фонду як некомерційної організації, коли процес його створення вже завершений. Склад засновників фонду може змінитись тільки вбік зменшення при виході засновника із числа засновників за незалежних від фонду причин, що потягнули або ліквідацію засновника - юридичної особи, або смерть засновника - фізичної особи. Борги засновників фонду не мають стосунку до майна фонду, а засновники, у свою чергу, не відповідають за зобов'язання фонду, навіть якщо у фонду недостатньо майна для їхнього виконання.

При об'єднанні майна засновники фонду здійснюють ці дії із цілком конкретними цілями й розраховують на певний результат.

Цілеспрямована громадсько-корисна діяльність, для проведення якої створюється фонд, є його основною діяльністю, і майно фонду повинно використовуватись винятково при здійсненні цієї діяльності. Порушення цього положення може спричинити ліквідацію фонду в судовому порядку. Однак зовсім очевидно, що ні фонд, ані будь-яка інша некомерційна організація не в змозі реалізувати свої статутні цілі тільки за рахунок засновників і членів організації. Громадсько-корисна діяльність вимагає наявності фінансових можливостей, у зв'язку з чим фонди мають право займатись комерційною діяльністю. Те, як сформульовано це право, з одного боку, істотно обмежує правоздатність фонду (як і будь-якої іншої некомерційної організації), а з іншого - ускладнює заробляння коштів.

На практиці буває досить складно відокремити комерційну діяльність фонду, що відповідає цілям його створення, від комерційної діяльності, що явно не відповідає ім. Більше того, якщо отриманий прибуток спрямовується на статутну діяльність фонду, то це, мабуть, найбільш важливий критерій оцінки відповідності комерційної діяльності фонду цілям його створення. Для фондів статтею 7 Федерального закону (ФЗ) «Про діяльність некомерційних організацій» та іншими законами не передбачене право брати участь у товариствах на довірі та як вкладників. Фонди можуть створювати тільки господарчі акціонерні товариства з додатковою відповідальністю та обмеженою відповідальністю і брати участь у них. Можливості благодійних фондів ще більш обмежені. Згідно з п. 4 ст. 12 ФЗ «Про благодійну діяльність і благодійні організації», благодійний фонд не тільки не має права брати участь у товариствах на довірі як вкладник, але він також не має права брати участь у господарчих товариствах разом з іншими особами. Фонди як організації, створені для досягнення певних цілей, зобов'язані використовувати своє майно саме для цих цілей. У належному використанні фондами свого майна зацікавлені не тільки засновники, а й суспільство. З метою можливого контролю з боку будь-якої зацікавленої особи законодавець поставив фондам за обов'язок привселюдно звітувати про використання ними свого майна шляхом щорічних публікацій звітів у засобах масової інформації. Законодавство не визначає друковані органи, в яких слід щорічно публікувати звіт про використання фондом свого майна. Очевидно, що публікувати звіти фонди повинні у друкованих органах, які видаються за місцем реєстрації фонду, для того щоб орган, що реєструє, завжди міг проконтролювати вірогідність звіту або просто його наявність. Звіт про використання майна, власне кажучи, є звітом фінансово-господарчої діяльності фонду.

Крім зацікавлених осіб та органу, що реєструє, контроль того, як фонд використовує своє майно, здійснює спеціально створений у самому фонді орган - піклувальна рада. Коментована стаття надає піклувальній раді досить широкі повноваження, але залишає на розсуд засновників розробку механізму ефективного використання піклувальною радою своїх повноважень. Практично завдання не із простих: з одного боку, рада не повинна заважати фонду здійснювати свою статутну й комерційну діяльність, з іншого - контроль належного використання майна фонду його органами управління повинен бути реальним, а не тим, що мається на увазі. Наскільки обов'язкові для вищого органу управління фонду рішення піклувальної ради і якого саме рішення, визначається засновниками фонду в його статуті. Якщо статут не містить таких положень, то в піклувальної ради як контролюючого органу завжди залишається можливість через суд впливати на органи управління фонду у випадку неналежного використання майна фонду.

Робота членів піклувальної ради не оплачується, а здійснюється на громадських засадах. Із цього можна зрозуміти, що для членів піклувальної ради дана посада скоріше громадське навантаження, а не додаткове джерело доходів. І хоча педагогічна рада діє винятково на громадських засадах, створення її як органу фонду - це обов'язкова вимога законодавства (п. 4 ст. 118 ГК РФ, п. 3 ст. 14 закону).

Некомерційні партнерства - нова для нашого законодавства форма існування некомерційної організації, уперше встановлена Федеральним законом «Про некомерційні організації». У ГК РФ ця форма некомерційних організацій відсутня. Уже з назви даної організаційно-правової форми можна зробити висновок, що їй відповідає заснована на членстві некомерційна організація. Засновниками, а надалі членами цієї організації можуть стати як фізичні, так і юридичні особи. У ст. 8 закону не встановлено ніяких обмежень для членства в партнерстві.

Члени некомерційного партнерства передають у власність організації майно, необхідне для здійснення статутних цілей. Некомерційне партнерство стає власником переданого йому майна, а також майна, придбаного на членські внески. Як й у стосунку до інших некомерційних організацій, закон не встановлює обмежень, що стосуються певних видів майна, яке може бути передано некомерційному партнерству при формуванні його майнової бази. Однак майно некомерційного партнерства ділиться на власне майно, що забезпечує діяльність партнерства, і членські внески учасників. Поняття «членські внески» закон не розкриває, залишаючи визначення того, як сплачуються членські внески, за статутом партнерства. Практика свідчить, що найчастіше членські внески сплачуються грішми, що аж ніяк не виключає інших варіантів. Члени некомерційного партнерства у статуті повинні встановити, чим та в якому порядку сплачуються членські внески, тому що це впливає на те, який режим буде в майна (у тому числі й у коштів), що перейшло до партнерства у власність при його заснуванні або згодом як додатковий внесок у майнову базу партнерства (або його вартість), при виході учасника з партнерства, якщо інше не встановлено у статуті чи статутній угоді, підлягає поверненню учаснику, який вийшов із партнерства. Майно, що становить членські внески учасників, при виході з партнерства не повертається учаснику, який з нього вийшов. Ось чому так важливо для учасників партнерства точно й чітко визначити поняття «членські внески».

Пункт 3 ст. 8 закону перераховує обов'язковий набір прав членів некомерційного партнерства, які закріплюються у статуті партнерства згідно з п. 3 ст. 14 закону. Крім обов'язкового переліку прав у розглянутому пункті визначені права членів партнерства, які можуть бути виключені статутними документами конкретного партнерства або федеральним законом. Статутними документами партнерства, згідно зі ст. 14 закону, можуть бути тільки статут або статут та статутна угода. Подібна свобода вибору статутних документів на практиці може створити низку складностей для осіб, які будуть вести справи з некомерційними партнерствами.

Право участі в управлінні справами некомерційного партнерства хоча й співзвучне праву учасників комерційних організацій (господарчих товариств, товариств), але цілком може вважатись особливим правом, що може належати тільки учасникам некомерційних організацій. Справа в тому, що право участі в управлінні справами некомерційної організації (і партнерів у тому числі) складається із трьох правомочностей, а не чотирьох, як у комерційних організаціях. Це: право обирати й бути обраним в органи управління некомерційної організації; право брати участь у загальних зборах учасників і голосувати з питань порядку денного зборів; право виносити на обговорення загальних зборів питання, що цікавлять, тобто брати участь у формуванні порядку денного загальних зборів некомерційної організації. Правочинність з участі в розподілі прибутку не входить у право участі члена некомерційної організації в управлінні справами некомерційної організації, тому що, відповідно до законодавства, увесь прибуток некомерційної організації повинен направлятись на статутні цілі.

Наступне встановлене законом право учасника партнерства - на одержання інформації про діяльність партнерства. Вихід із партнерства закон нічим не обмежує, учасник за своїм розсудом вирішує це питання. Більше того, закон не визначає ніяких умов виходу з партнерства. Якщо взяти до уваги право учасника при виході одержати частину майна партнерства в розмірі зробленого внеску або його вартісне вираження, за умови, що це право не виключене статутними документами, то зовсім очевидно, що статутні документи партнерства повинні містити умови та строки передачі учаснику, який вийшов із партнерства, належного йому майна. Право виходу учасника з партнерства, звичайно, безумовне право, але наслідки виходу з партнерства учасники мають право регулювати самостійно, розписавши порядок і строки передачі майна або його вартості.

Порядок розрахунків партнерства з учасником, який з нього вийшов, повинен бути визначений у статутних документах партнерства, які визначають строки виплати й форму. Якщо вийти з партнерства учасник може в будь-який час за своїм розсудом, то одержати належну йому частину майна він зможе тільки після закінчення певного часу, установленого статутними документами (якщо статутні документи взагалі допускають це).

Перелік прав членів некомерційного партнерства, установлений законом, не є вичерпним. Статутом некомерційного партнерства можуть бути передбачені й інші права учасників, які можуть бути передбачені й інші права учасників, які багато в чому будуть визначатись цілями створення партнерства. Не тільки статутні документи партнерства здатні закріпити за учасниками й інші права, а і спеціальні закони про некомерційні партнерства можуть розширити існуючий перелік прав членів некомерційного партнерства.

Цінність піклувальних рад у тому, що вони можуть стати засобом залучення в турботи школи багатьох громадян, виступити генераторами створення навколо школи громадського об'єднання педагогічної спрямованості.

Як би скептично не ставились інші керівники освіти до ідеї поліпшення фінансування школи за допомогою піклувальних рад, іншого реального шляху з позиції сьогоднішньої ситуації у країні в найближчій перспективі не проглядається.

Самоосвітні завдання від авторів

І.

 • Визначте основні умови успішного проведення зборів трудового колективу.
 • Розробіть зразковий порядок проведення зборів з обговорення проекту колективної трудової угоди.
 • Складіть алгоритми підготовки та проведення зборів трудового колективу з порядком денним «Про програму розвитку освітньої установи на 5 років», «Про правила внутрішнього трудового розпорядку у школі», «Про положення про доплати, надбавки й дебати», «Про положення про єдиний фонд оплати праці».
 • Перелічіть локальні акти, проекти яких повинні обговорюватись на зборах трудового колективу відповідно до Цивільного кодексу, трудового законодавства та закону РФ «Про освіту».
 • Де повинен доповідати директор про проект і виконання бюджету: на зборах колективу, педраді, раді школи, піклувальній раді?
 • Як і ким контролюється у школі виконання постанов, прийнятих на зборах трудового колективу, раді школи, піклувальній раді, педагогічній раді, методичній комісії?

ІІ.

 • Як змінюється рівень ваших вимог до засвоєння учнем знань, умінь, навичок?
 • Які форми, методи, засоби, прийоми ви додатково використали б у своїй роботі з учнями, які не засвоюють програму в повному обсязі?
 • Які труднощі ви зустрічаєте в заняттях з учнями, які не засвоюють програму, які «вузькі місця» своєї роботи з ними ви бачите?
 • Які ваші плани вдосконалювання професійної майстерності в навчанні дітей знанням, умінням, навичкам на рівні Державного стандарту?

ІІІ.

 • Проведіть порівняльний аналіз Положень про шкільні органи самоврядування.
 • Визначте, які додаткові умови необхідно створити в освітній установі для того, щоб її рада працювала продуктивно.
 • Підготуйте відповідь на запитання: «Якою я бачу в перспективі модель самоврядування у школі?».
 • Якими якостями повинні володіти члени піклувальної ради школи та її голова?
 • Який резерв ви бачите в розвитку самоврядування в педагогічному колективі?
 • Проаналізуйте наявну нормативну базу діяльності різних структур управління.

ІV.

 • Поясніть розходження в роботі методичного об'єднання, кафедри, методичної комісії в освітній установі.
 • Чи може методичне об'єднання у школі виконувати роль експертної комісії?
 • Перелічіть повноваження методичного об'єднання вчителів російської мови та літератури.
 • Розробіть річні циклограми діяльності методичних об'єднань учителів початкової школи та класних керівників.
 • Сплануйте роботу методичного об'єднання вчителів (кафедри, методичної комісії) з розвитку педагогічної творчості вчителі.
 • Визначте роль і місце методичного об'єднання вчителів при атестації педагогічних кадрів.

V.

 • Скласти план роботи ВТК з апробації авторської навчальної програми.
 • Скласти план роботи ВТК з розробки пропозицій до програми розвитку школи.
 • Перелічити умови, необхідні для результативної роботи ВТК.
 • Розробити положення про проведення міського (районного) конкурсу (огляду) ВТК.
 • Розробити положення про стимулювання діяльності членів ВТК.

VI.

 • Перелічіть управлінські структури в системі управління освітньою установою, які повинні діяти постійно.
 • Визначте функції:
 • комітету профспілки;
 • комісії у справах трудових спорів;
 • ради молодих учителів;
 • ради ветеранів;
 • комісії з підготовки установи до нового навчального року;
 • комісії з огляду навчальних кабінетів;
 • комісії з атестації педагогічних кадрів муніципальної освітньої установи.
 • Проаналізуйте повноваження різних органів управління освітньою установою й визначте, які з них ви би передали від адміністрації органам самоврядування, а які треба забрати в них і передати адміністрації.
 • Змоделюйте програму дій керівника в наступних ситуаціях:
 • Профспілковий комітет не дав згоди на звільнення працівника.
 • Комісія у справах трудових спорів не підтримала дії директора.
 • Відділ освіти призначив директором учителя з іншої установи, хоча колектив пропонував свою людину.
 • Керівника призначили в колектив, у якому існувала стихійно організована опозиція до дій колишнього директора.
 • Вас призначили директором у школу, в якій дві профспілкові організації.
 • Голова профспілкового комітету на педраді вніс пропозицію виразити недовіру до директора.

VII.

 • Розробіть циклову річну програму розгляду питань на батьківських зборах.
 • Чи може директор накласти вето на рішення зборів батьків?
 • Які заходи можна застосувати в освітній установі для стимулювання діяльності членів батьківського комітету?
 • Як ви ставитесь до участі батьків у атестації вчителів і вихователів?
 • Назвіть заходи, які може, відповідно до законів РФ, застосовувати батьківський комітет до батьків, які ухиляються від виховання своїх дітей.
 • Яка правова основа в діях батьківського комітету з організації збору засобів на потреби школи і який механізм реалізації цього права?

Автор: В. Манухін

Освіта.ua
05.04.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів