Організаційно-фінансовий механізм становлення інноваційної школи

Для ефективної організації дослідницької роботи в умовах інноваційної школи необхідні додаткові ставки до вже існуючого для загальноосвітніх шкіл типовому штатному розкладу

Організаційно-фінансовий механізм становлення інноваційної школи

Одна група цих додаткових ставок пов'язана із самим змістом дослідницької роботи, і її специфіка визначає конкретну кількість тих або інших штатних одиниць у додатковому штатному розкладі. Незважаючи на гранично широку проблематику і характер досліджень у різних школах, як правило, ці штатні одиниці містять у собі (у різних варіантах) позиції психолога, філософа, методолога, наукового керівника, наукового консультанта, заступника директора із науково-методичної роботи, завідувача кафедрою і завідувача методичним об'єднанням.

У школі "Еврика-розвиток" спочатку при розгортанні загальної дослідницької програми щодо можливості створення культурно-освітньої ситуації в умовах полі-системної школи, а пізніше - досліджень, пов'язаних з побудовою індивідуальних освітніх траєкторій у самій полісистемній школі і їх педагогічного супроводу (проблематика тьюторства), були введені наступні додаткові штатні одиниці: науковий керівник школи; заступник директора з науково-методичної роботи; керівники методичних об'єднань; завідувачі кафедрами; психологи.

Обґрунтування необхідності кожної з додаткових штатних одиниць полягало в наступному. Науковий керівник школи задає загальну стратегію розвитку дослідницької роботи, складає єдиний координаційний план, забезпечує зв'язок окремих дослідницьких шкільних програм з провідними науковими центрами країни, організовує відповідну перепідготовку педагогічних кадрів.

Заступник директора з науково-методичної роботи координує плани роботи методичних груп і кафедр, складає графіки індивідуальних і групових консультацій, організовує роботу науково-методичної ради.

Науково-методична рада - це колективний орган, що обирається терміном на рік і складається з керівників методичних об'єднань, завідувачів кафедрами, завуча з науково-методичної роботи, редакторів наукового збірника школи і членів адміністрації. Очолює роботу ради науковий керівник школи.

Науково-методична рада затверджує теми дослідницьких робіт педагогів (див. попередній пункт), організовує зустріч з колективами методичних об'єднань і кафедр за підсумками роботи у першому півріччі (мала конференція), організовує і проводить щорічну науково-практичну конференцію наприкінці навчального року.

Керівники методичних об'єднань координують усю дослідницьку й методичну роботу з даного предмета. Організовують на загальних засіданнях методичних об'єднань (не рідше одного разу на місяць) обговорення дослідницьких і методичних робіт педагогів школи.

Завідувачі кафедрами координують усі дослідницькі роботи в рамках визначеної освітньої системи. (У нашому конкретному випадку - це розвиваюче навчання, вільна педагогіка Л. Н. Толстого, освітня система Марії Монтессорі, Вальдорфська педагогіка.) На засіданнях кафедри організуються обговорення індивідуальних дослідницьких робіт учителів, спрямованих на реалізацію в умовах даної освітньої системи.

Психологи працюють з кожною групою вчителів, що освоюють визначену освітню систему, і здійснюють як теоретичну підтримку в освоєнні базових психологічних понять системи, так і практичну роботу з учителями, учнями і батьками в умовах конкретної освітньої практики.

Незалежно від змісту самої дослідницької роботи для забезпечення нормального функціонування інноваційної школи необхідні також додаткові службові ставки: бібліотекаря; технічного лаборанта; лаборанта з комп'ютерного обслуговування; кур'єра; друкарки; керівника-організатора видавничої діяльності; редакторів науково-педагогічного журналу.

Найкращим варіантом для директорів інноваційних шкіл є ситуація, при якій фінансування цих додаткових штатних одиниць здійснюється за рахунок федерального або місцевого бюджету. Але з огляду на реальну фінансову ситуацію в освіті і прогнозуючи її в недалекому майбутньому, на це сподіватися майже не приходиться. Тому директори інноваційних шкіл, де ведеться реальна дослідницька робота, намагаються самостійно знайти різні джерела для її підтримки.

Управлінська група нашої школи "Еврика-розвиток", розробляючи механізми організаційної підтримки діяльності інноваційної школи, створила структури, що забезпечують рішення виникаючих при проведенні дослідницьких робіт внутрішкільних організаційних проблем. Пізніше виявилося, що ці структури мають потенційну можливість також у фінансовій підтримці інноваційної школи. Представимо ці структури.

Архівно-інформаційний комплекс (АІК)

Основна мета архівно-інформаційного комплексу - створення інформаційної взаємодії структурних підрозділів інноваційної школи між собою і з зовнішніми партнерами. Для цього в рамках комплексу стала проводитися систематична робота зі збору, збереження і надання інформації, необхідної для ефективної роботи школи.

До складу архівно-інформаційного комплексу ввійшли наступні служби:

 • служба комп'ютерного забезпечення;
 • служба забезпечення аудіо- і відеоматеріалами;
 • шкільна бібліотека;
 • шкільний архів;
 • служба збору і збереження інформації;
 • шкільний музей;
 • консультаційно-аналітична служба;
 • редакція інформаційного бюлетеня АІК.

Архівно-інформаційний комплекс здійснює свою діяльність в таких напрямках:

 • робота з матеріалами освітніх систем, освоюваних у школі;
 • робота з предметно-методичними матеріалами;
 • робота з інформаційно-статистичним матеріалом з усіх проблем життєдіяльності школи;
 • інформаційний зв'язок із зовнішнім соціально-освітнім середовищем.

Функціями комплексу є:

 • збір інформації;
 • обробка інформації;
 • збереження інформації;
 • аналіз інформації;
 • видача інформації;
 • надання консультацій.

Архівно-інформаційний комплекс у своїй роботі безпосередньо підпорядковується науковому керівнику школи. Працівники комплексу можуть запитувати у керівників структурних підрозділів й адміністрації школи всю інформацію, необхідну для забезпечення інформаційних потреб школи, а потім надавати її всім бажаючим.

Інформація, що має конфіденційний характер, може запитуватися і надаватися працівниками комплексу тільки за згодою всіх сторін, яких вона стосується.

Адміністрація школи і керівники структурних підрозділів сприяють архівно-інформаційному комплексові в одержанні будь-якої необхідної інформації.

Поряд із своєю безпосередньою роботою усередині школи архівно-інформаційний комплекс почав періодично надавати інформаційні платні послуги різним юридичним і фізичним особам. Спочатку ці ситуації виникали стихійно (наприклад, прохання вчителів з інших шкіл переписати відеокасети із записами уроків або занять у конкретній освітній системі і т. д.).

Коли ж ці прохання стали повторюватися все частіше, співробітники архівно-інформаційного комплексу розробили перелік можливих платних послуг і почали здійснювати госпрозрахункову діяльність, що істотно допомагає зараз як школі, так і становленню самого комплексу.

Іншою організаційною структурою, що забезпечує діяльність інноваційної школи, став Центр альтернативної педагогіки.

Центр альтернативної педагогіки (ЦАП)

Метою створення Центра альтернативної педагогіки стала реальна кооперація діяльності школи "Еврика-розвиток" з обласним Інститутом підвищення кваліфікації працівників освіти (ІПКПУ) з навчання працівників освіти Томської області і наданню освітніх послуг в інші регіони Росії.

Задачами Центру є:

 • організація стажувань для знайомства учасників з культурними освітніми системами, освоюваними в педагогічному колективі нашої школи (розвиваюче навчання, вільна педагогіка Л. Н. Толстого, Вальдорфська педагогіка, школа Монтессорі);
 • надання можливості через серію стажувань більш глибокого освоєння обраних освітніх систем;
 • організація і відповідне забезпечення нового способу підвищення кваліфікації педагогів через їхнє знайомство з філолофсько-психологічною теорією освітніх систем;
 • занурення в реальну педагогічну практику і семінарські заняття, на яких обговорюється ведучий спосіб діяльності в кожній з освітніх систем.

Формами діяльності Центру є:

1. Проведення силами педагогів (співробітників Центра альтернативної педагогіки) різних типів стажувань:

 • вступні стажування - протягом 5-ти днів учасники знайомляться з різними освітніми системами, "занурюючись" щодня в одну з них, а потім в останній день проводять докладний порівняльний аналіз;
 • навчальні стажування  - вибравши для заглибленого вивчення одну з освітніх систем, педагоги протягом року проходять серію навчальних семінарів-стажувань, спрямованих на оволодіння філолофсько-психологічною концепцією даної освітньої системи, її дидактичною структурою й методиками застосування;
 • консультуючі стажування -призначені, у першу чергу, для слухачів, які вже пройшли навчальні стажування, але ще мають певні труднощі у практичній роботі.

2. Виконання конкретних робіт з укладення договорів з освітніми установами:

 • виїзні стажування (вступні, навчальні, консультуючі) у різні регіони країни;
 • семінари-запуски шкіл дослідницької орієнтації;
 • проведення експертизи і консультування інноваційних шкіл.

3. Видання щорічного науково-педагогічного журналу школи "Еврика-розвиток".

4. Організація на базі школи "Еврика-розвиток" різних лекцій, семінарських занять, конференцій, організаційно-діяльнісних ігор, проведених ведучими вченими Росії, ближнього й далекого Зарубіжжя.

Усього, наприклад, за 1995/96 навчальний рік було проведено 21 стажування (з системі розвиваючого навчання, вільної педагогіки Л. Н. Толстого, Марії Монтессорі, за Вальдорфською педагогікою, з психології діяльнісного підходу, а також семінари з тьюторства, не-програмній ручній творчості, семінар "Музика і рух"). У навчанні на стажуваннях участь брали близько 300 чоловік.

Разом з Томським державним педагогічним університетом (ТДПУ) і школою культурної політики (ШКП), починаючи з 1996 року, силами Центру альтернативної педагогіки в Томську щорічно проводяться Всеросійські тьюторські конференції. У роботі чотирьох таких конференцій у цілому вже брало участь понад 2000 чоловік.

У цьому навчальному році Центром альтернативної педагогіки було проведено 14 стажувань (у порівнянні з попереднім роком число їх трохи скоротилося, проте проблематика кожної з них стала більш загальною, що дозволило усередині кожного такого стажування-семінару об'єднати результати досвіду шкільної роботи в різних освітніх системах).

Наводимо приклади назв деяких таких стажувань-семінарів:

 • семінар "Нові способи навчання першокласників" (за матеріалами освітніх систем розвиваючого навчання і вільної педагогіки Л. Н. Толстого);
 • серія семінарів із проблем керування в інноваційній школі (з використанням матеріалів порівняльного аналізу систем керування в різних освітніх системах);
 • семінар "Нові підходи до організації освітнього простору в середній і старшій школі" (обговорення проектів запуску навчання в 5-х класах за системами розвиваючого навчання і вільної педагогіки Л. Н. Толстого та проекту школи третього ступеня; 9-11-і класи).

Постійно займаючись підготовкою і проведенням різних семінарів, стажувань і конференцій, Центр альтернативної педагогіки в той же час поступово розширює свою діяльність. Сьогодні у роботі Центра з'явилися ще два нових напрямки.

Освіта.ua
05.04.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів