Рейтинг
28

Авторка наголошує, що інформатизація освіти розглядається як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи ПТУ та переходу до нової особистісно зорієнтованої парадигми освіти, що проголошена Національною доктриною розвитку освіти України

Використання інформаційних технологій навчання на сучасному уроці у профтехучилищі

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4.7 з 5 на основі 6 оцінок.

Нові інформаційні технології навчання (НІТН) враховують: обов’язкове володіння навичками роботи з комп’ютером усіх учасників навчально-виховного процесу як інструментом повсякденної діяльності; побудову відкритої системи освіти, що забезпечує кожній особистості власну траєкторію розвитку.

Основною метою НІТН є забезпечення учнів – потенційного продукту системи освіти – до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Отже, навіть короткий аналіз дає можливість зробити висновок про необхідність більш глибокого вивчення даної сучасної технології викладачем. НІТН надають викладачеві певну базу та методологію вибору змісту, методів і засобів навчання в реальному освітньому процесі з урахуванням спектра вже наявних освітніх технологій, соціального замовлення та його особистої творчої індивідуальності.

Можна виділити два напрямки застосування інформаційної технологій.

Перший напрямок, зазвичай, зводиться до того, що вчитель успішно застосовує на своїх уроках той або інший програмний продукт. Очевидно, що комп’ютерні програми повинні відповідати тим же дидактичним вимогам, що й традиційні навчальні посібники, а саме: науковість, доступність, систематичність, зв’язок із практикою, наочність тощо.

За дидактичною метою поділяють навчальні комп’ютерні програми на такі основні групи:

 • 1. Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення теоретичних засад – гіпотез, теорій, закономірностей; введення нових термінів і понять; ознайомлення з відповідними об'єктами та явищами; встановлення причинно-наслідкових зв'язків та залежностей).
 • 2. Програми для формування практичних умінь і навичок (практичні та самостійні роботи до кожної теми або розділу).
 • 3. Програми для розширення та поглиблення знань (майстер-класи, історичні довідки, словник, перелік рекомендованої літератури тощо).
 • 4. Програми-тренажери (повторення провідних понять, правил, об'єктів з паралельним здійсненням самоконтролю рівня їхнього засвоєння).
 • 5. Програми для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень (різнопланові контрольні завдання для визначення рівня засвоєння матеріалу з елементами корекції знань).

Нині на ринку навчального програмного забезпечення України з’являються різні програмні продукти. Багатофункціональність запропонованих комп'ютерних програм дає можливість постійно урізноманітнювати навчальну діяльність, робить її доступною і цікавою для кожного учня. Другий напрямок застосування інформаційних технологій пропонує наступне: спочатку – педагогічне завдання, потім – технологія його розв’язання. Причому інформаційні технології вибираються тільки там, де їхнє застосування дає змогу отримати кращий результат. І тільки викладач, у якого сформована інформаційна культура, здатний до створення й ефективного використання у навчальному процесі методичного забезпечення, основаного на інформаційних технологіях.

Управління діяльністю учнів на уроках повинно будуватися з використанням системи спеціальних дидактичних матеріалів, що підтримують різні рівні самостійності. Сучасні інформаційні технології уможливлюють розширити можливості дидактичного забезпечення викладання будь якої дисципліни.

Педагогічне завдання:

 • раціонально організувати пізнавальну діяльність учнів на уроках і позаурочний час;
 • розвивати вміння експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності учнів;
 • формувати інформаційну культуру учнів;
 • використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу.

Технологія розв’язання:

 • створення мультимедійного забезпечення уроку в середовищі PowerPoint;
 • експлуатація електронного устаткування (мультимедійний проектор, note-book) на заняттях;
 • знайомство та використання Internet.

У результаті такої поетапної роботи над впровадженням інформаційних технологій у навчально-виховний процес рівень проведення уроків підніметься на рівень, відповідний інформаційному суспільству. Вони стануть мультимедійними, бо супроводжуються електронними презентаціями, створеними в середовищі PowerPoint, яке ідеально підходить для створення мультимедійної навчальної підтримки уроку: з барвистою графікою, відеосюжетами, звуковим рядом.

Мультимедійна презентація дає змогу подати навчальний матеріал, як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Це особливо важливо при вивченні предметів, пов'язаних із запам'ятовуванням та візуалізацією. У цьому випадку задіються різні канали сприйняття, що уможливлює закласти інформацію не тільки у фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.

Використання мультимедійних презентацій сприяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам'яті, розумової діяльності, реконструкції процесу навчання з позицій цілісності. Широке розповсюдження Internet дає можливість викладачу підготуватися до уроків, знайти необхідну інформацію та намітити способи пошуку інформації для учнів як на уроці, так і в позаурочний час.

Поряд з корисною інформацією всесвітню "павутину" заполонили агресивні інформаційні простори, що руйнують етичні цінності. З негативною інформацією в мережі, безумовно, треба боротися із законних позицій, тобто приймати закони з боротьби з пропагандою наркотиків, насильства, екстремізму. Як показує досвід, вводити фільтри й заборони згори, малоефективно.

Заборонений плід завжди солодкий. Викладач повинен першим обжити простір Internet і зробити його безпечним для учнів. Для цього можна створити інформаційний центр у ліцеї з виділеним каналом Internet, де кожен викладач має право працювати безкоштовно. Тут закладається профілактична робота, викладачі намічають способи пошуку інформації учням, розробляють завдання для роботи в мережі з указівкою конкретних адрес сайтів, які повинен відвідати учень для розв’язання того або іншого завдання.

Необхідно кожному викладачу сформувати картотеку адрес сайтів, які допомагають учням у написанні рефератів, у роботі над проектами, у вивченні питань, що виходять за рамки навчальної програми. Саме керуючи подорожжю учнів по всесвітній павутині, можна зробити Internet засобом, що відкриває дорогу в багатообразний світ науки, культури й людського спілкування.

У даний час широке застосування інформаційних технологій у професійній освіті в основному стримується наступними чинниками:

1. Недостатня проінформованість у сфері інформаційних технологій та відсутність практичних навичок роботи на комп’ютері серед викладачів і в результаті цього:

 • інформаційні технології практично не використовується в процесі проведення занять і підготовці методичних матеріалів;
 • небажання викладачів займатися самоосвітою, саме для застосування
 • інформаційних технологій у навчальному процесі.

2. Недостатнє використання Internet, Internet-технологій і в результаті цього:

 • слабкі можливості для поширення перспективного місцевого й зарубіжного досвіду, ефективного використання освітніх стандартів;
 • неефективне використання створюваних інформаційних освітніх ресурсів і навчальних програм.

Незважаючи на наявні проблеми, майбутнє вдосконалення навчально-виховного процесу тісно пов'язане з використанням інформаційних технологій навчання. Основними тенденціями розвитку інформаційних технологій навчання називають:

 • 1) розширення сфери використання комп’ютера в навчальному процесі;
 • 2) перехід від епізодичного до систематичного використання комп’ютера (від використання на окремих уроках до цілих курсів);
 • 3) перехід від адаптивного до індивідуалізованого навчання;
 • 4) інтелектуалізація навчальних систем;
 • 5) поява комп’ютерних систем, які забезпечують динамічний розподіл функцій управління через передачу деяких навчальних функцій учневі;
 • 6) діалогізація комп’ютеризованого навчального процесу.

Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу

Література

1. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192с.

2. Маргулис Е. Д. Психологические особенности учебной игры с использованием компьютера //Вопросы психологии. – 1988. - №2. – С. 45-57.

3. Косов Ю., Мележик Ю. Компьютерные игры в обучении // Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 66.

Автор: Ніколенко Ярослава Володимирівна
Посада: викладач.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
26.06.2011

Популярні новини
COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів, - МОН Захворювання, отримане під час виконання вчителями професійних обов'язків, не є професійним
Владі пропонують застосувати коефіцієнт 1,5 для зарплат освітян Профспілка пропонує застосувати додатковий коефіцієнт 1,5 для підвищення зарплат освітян
МОН планує починати шкільну освіту дітей з 5 років Відомство готове розробити програми для дітей у разі підтримки ідеї шкільного навчання з 5 років
Шмигалю пропонують зустрітися з освітянами За словами освітнього омбудсмена, українська освіта зараз кинута напризволяще
Загрузка...