Рейтинг
56
Вибір редакції

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що одним із ефективних засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках, є дидактична гра

Стаття «Використання дидактичної гри на уроках англійської мови в сучасній початковій школі»

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 14 оцінок.

Одним із пріоритетних завдань сучасної школи визначено активізацію пізнавальної діяльності учнів, яка забезпечується ефективними методами і технологіями навчання та виховання школярів.

У початкових класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для подальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків, але цей процес ускладнюється віковими особливостями молодших школярів: слабким переключенням уваги, її нестійкістю, мимовільністю пам'яті та мислення. Одним із ефективних засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках, є дидактична гра.

К.Д. Ушинський з приводу гри писав: «У дидактичній грі формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля, і якщо говорять, що ігри прорікають майбутню долю дитини, то це правдиво в подвійному розумінні: не тільки у грі виявляються здібності дитини і відносна сила її душі, але й сама гра має великий вплив на розвиток дитячих здібностей і нахилів, а одночасно і на її майбутню долю» [ 4,с.64].

Керуючись цими положеннями, я як вчитель англійської мови, широко впроваджую у навчальний процес учнів початкових класів дидактичні ігри, цікавий дидактичний матеріал (римівки, пісеньки, вірші).

У зв’язку з реформуванням освіти формування англомовної компетентності починається у початковій школі. Цей процес складний і вимагає особливого підходу до його організації.  Важливе значення у цьому процесі належить формуванню мовно-граматичної компетентності учнів.

Дослідник О. Паршикова на основі даних психологів і психолінгвістів вказує, що засвоєння граматики іноземної мови молодших школярів 1-2 класів знаходиться на дограматичній стадії засвоєння іноземної мови, а учнів 3-4 класів – на граматичній стадії. Учні, що знаходяться на дограматичній стадії, ще не спроможні усвідомити граматичні закономірності іноземної мови, у  них навіть немає досвіду вивчення граматики рідної мови.

Як вчитель, вбачаю своє завдання у тому, щоб дати учням якомога більше зразків мовлення, які вони спочатку вживають без змін, потім із мінімальними змінами, згідно з ситуацією мовлення, створеною вчителем.

На граматичній стадії молодші школярі вже можуть вносити зміни у зразки мовлення спочатку на синтаксичному, а потім на морфологічному рівні. На цій стадії засвоєння іноземної мови буде недоцільно обмежувати лише імпліцитним засвоєнням граматичної сторони мовлення. Можна потроху застосовувати прийоми, завдяки яким учні не лише отримують, а й самі здобувають необхідні їм граматичні знання [2, c. 105].

Враховуючи вікові особливості молодших школярів, вважаю, що у  початковій школі при відпрацюванні граматичних явищ доцільно використовувати ігри, вірші, пісні, римівки. Особливий вплив цього дидактичного матеріалу помітний у процесі вироблення граматичних навичок  та формування англомовної граматичної компетентності учнів. Але їх використання повинно бути вмотивованим.

Процес формування англомовної граматичної компетентності через використання ігор, віршів, пісень, римівок – це намагання запропонувати учням граматику у формі, яка відрізняється від загальноприйнятої. Для активізації одного граматичного явища англійської мови використовую гру, вірш, пісню або римівку, даю коротке визначення правила, далі проводжу цикл вправ з різноманітними завданнями з опорою на зразок.

Крім цього з метою закріплення знань, умінь та навичок пропоную учням виконати тестові завдання різного рівня складності, які розробляю з урахуванням специфіки навчального матеріалу, рівня його складності, можливостей школярів. Вірші, пісні, римівки пропоную дітям вивчати напам'ять, адже це дозволяє збагатити словниковий запас вихованців, сприяє розвитку їхньої пам’яті. Вдумливе, старанне виконання учнями вправ забезпечує засвоєння граматичних навичок і допомагає учням розширити активну лексику, вдосконалити вміння говорити та читати англійською мовою.

Наприклад, при введені нового граматичного матеріалу «Дієслово to be» в Present Simple спочатку пропоную коротке визначення правила, а потім разом з учнями вивчаємо пісеньку, яка легко і природно запам'ятовується на мотив знайомої та улюбленої пісні «В лесу родилась ёлочка»:

I am, you are, he is, she is.
It is, we are, you are.
They are, I am, you are, he is.
She is, it is... that's all.

Виконуючи цю пісню, діти супроводжують словесну інформацію імітацією рухів, дій. Запропонована пісенька закріплює граматичне правило. Потім пропоную учням виконати цикл вправ з різноманітними завданнями з опорою на зразок. При засвоєнні Present Simple використовую вірш про місіс Гранді.  На завершення  включаю дітей у діалог, у ході якого вони відповідають на запитання : Що робить їхня мама протягом кожного дня тижня?

P 1. My mother shops every day. She washes on Saturday.

P 2. My mother washes, cleans and bakes on Saturday. She rest on Sunday.

P 3. My mother irons on Friday.

Аналогічно використовую гумористичну розповідь про містера Гранді, коли мова заходить про дні тижня тата:

Mr. Grundy works on Monday.
On Tuesday, Wednesday, Thursday
and Friday he sits on his sofa and reads newspapers.
Mr. Grundy smokes his pipe on Saturday.
He reads on Sunday.
This is the tale of Mr. Grundy.

Засвоюючи діслово «to have», використовую мотив пісні «В траве сидел кузнечик».

I have, I have a tiger
I have, I have a tiger
A tiger and a frog.
Have you a tiger?
Have you a tiger?
Yes, I have a tiger
.

Досвід роботи в школі переконує, що використання віршів та пісень дає можливість формувати англомовну граматичну компетентність в учнів початкової загальноосвітньої школи, розвиває особистісні якості дітей, знімає напругу під час занять, розвиває пам'ять, згуртовує колектив. Діти легко запам'ятовують вірші та пісні.

Часто, почувши їх вдруге, вони можуть доповнювати словами, які римуються, якщо ми їх пропускаємо. Такі вправи дуже приємні і викликають задоволення у дітей. Крім того така подача граматичного матеріалу, його відпрацювання, закріплення у різноманітних вправах та завданнях дає можливість формуванню, розвитку та закріпленню знань і навичок правильного використання граматичних явищ, попередження типових помилок в усному та писемному мовленні учнів за темами шкільної програми.

Вивчення на уроках віршів і пісень, прислів'їв сприяє частковому вирішенню завдання формування в учнів досвіду іншомовного міжкультурного спілкування та розвитку міжкультурної комунікативної компетентності. Їх використання сприяє підвищенню інтересу до предмету, розширює знання про мову, допомагає формуванню комунікативної і соціокультурної компетентності учнів, робить навчальний процес цікавішим для дітей. У майбутньому учні будуть здатні здійснювати міжособистісне та міжкультурне спілкування з носієм мови.

Особливого значення при вивченні англійської мови у початковій школі приділяю іграм. Аналіз методичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що для навчання іншомовного спілкування вчені-методисти пропонують використовувати різні види ігрової діяльності: навчальні ігри (Н.П.Анікєєва, А.Г. Завялова); рольові ігри (О.А.Колесникова, Т.І.Олійник); ділові або імітаційно-ділові ігри (Н.Н.Круглова, О.Б.Тарнопольський, В.М.Філатов); драматизації, дискусії, інсценівки (А.Й.Гордєєва, М.В.Данилова); проекти, методика проведення яких дуже близька до проведення ділових ігор (У.Г. Арванітопуло, В.В.Титова, О.Б.Тарнопольський).

Науковці переконливо доводять, що навчальні або дидактичні ігри переважно використовуються для навчання іноземної мови молодших школярів, оскільки ігрова діяльність є провідною для вказаної вікової категорії. Учасники гри можуть працювати індивідуально, в парах, малих групах, командах, тощо. Головним завданням організатора гри (вчителя) є пояснити правила і слідкувати, щоб учасники їх не порушували. Ігри, що проводяться вчителем на уроках англійської мови, можуть стати ефективним способом мотивації до здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності у процесі вирішення завдання самої гри.

Рольові ігри, які є невід'ємною частиною комунікативної методики навчання іноземних мов, дозволяють моделювати в класі ситуації іншомовного спілкування. Кожен учень виступає у запропонованій йому ролі і вирішує певні завдання спілкування, виходячи з його мети, ситуації, обставин комунікації, власних намірів і намірів однокласників, взаємовідносин між ними і ролей, які виконують усі учасники спілкування [3, c.3].

Наведу приклади декількох ігор, які  використовую у роботі з школярами.

Рольова гра «Театрали» («Theatre-goers»)

Завдання першому партнеру : Ти – Мальвіна. Любиш театр. Скажи, в якому театрі ти була вчора.

Завдання другому партнеру : Ти – Буратіно. Скажи, в якому театрі ти побував на минулому тижні.

I went to the Opera and Ballet Theatre and I went to the Dolls Theatre

Yesterday. Last week.

Рольова гра «Інтерв’ю» («Interview»)

Завдання першому партнеру. Ти – журналіст газети . Після спектаклю поговори з театральним критиком, з’ясуй, чи сподобалася йому вистава.

Завдання другому учаснику. Ти – відомий театральний критик. Вистава тобі не дуже сподобалася.

Did you enjoy the ballet “Swan Lake” Not very much. I did not like the dance by Tchaikovsky.

Досить часто в роботі з учнями використовую  фонетичні ігри. Ось деякі з них.

Гра «Чую – не чую». Мета : формування навиків фонематичного слуху.

Хід гри : учні діляться на команди. Вчитель по черзі називає слова. Якщо він говорить слово, в якому є довгий голосний, учні піднімають вгору ліву руку. Якщо в сказаному слові є приголосні звуки, всі учні піднімають обидві руки. Вчитель записує помилки граючих на дошці. Перемагає команда, яка зробила мінімальну кількість помилок.

Гра «Довгі та короткі голосні». Мета : формування навиків фонематичного слуху.

Хід гри: вчитель називає слова. Учні піднімають руку, якщо звук вимовляється протяжно.  Якщо голосний вимовляється коротко, руку піднімати не можна. Перемагає команда, яка робить мінімальну кількість помилок.

Гра «Яке слово лунає?» Мета : формування навичок встановлення адекватних звукобуквенних співвідношень.

Хід гри: учням пропонується набір із 10–20 слів. Вчитель починає читати з визначеною швидкістю слова у довільній послідовності. Учні повинні зробити наступне:

Варіант 1. Знайти в списку слова, вимовлені вчителем і поставити поряд з кожним з них порядковий номер по мірі їх вимовляння вчителем.

Варіант 2. Відмітити в списку тільки ті слова, які були сказані вчителем.

Варіант 3. Записати на слух слова, яких нема в списку, і намагатися знайти їх в словнику, і, якщо вони не відомі учням, виписати їх значення, встановити, чи були допущенні орфографічні помилки при їх написанні.

Перемагає той, хто найбільш якісно виконає завдання.

Гра «Хто швидше?» Мета : формування та удосконалення навичок встановлення звукобуквених співвідношень та значень слів на слух.

Хід гри: учням роздаються картки, на яких в першій колонці написані слова англійською мовою,  в другій – їх транскрипція, а в третій – переклад слів на українську мову. Слова на англійській мові пронумеровані по порядку написання. Кожен учень повинен, як тільки вчитель говорить те чи інше слово, поставити його номер з відповідною транскрипцією та перекладом на українську мову (або з’єднати усі три відношення безперервною лінією). Переможе той, хто швидше та якісніше встановить зв'язок між англійським словом, транскрипцією та перекладом.

Гра «Хто правильніше прочитає?» Мета : формування навички вимови зв’язного вислову чи тексту.

Хід гри: на дошці записується невеликий віршик або уривок з нього. Вчитель читає та пояснює значення слів, речень, звертає увагу на складність вимови окремих звуків. Текст декілька разів читається учнями. Після цього дається 5–7 хвилин для вивчення його напам’ять. Від кожної команди відбирається два-три учні. Текст на дошці закривається і учні повинні розказати його напам’ять. За безпомилкове читання начисляються бали; за кожну помилку знімається один бал. Перемагає команда, яка набирає найбільше балів.

Ще одним різновидом ігор, які використовую в роботі з учнями, є лексичні ігри. Це один із найулюбленіших видів ігор моїх вихованців.

Наведу приклади деяких із них.

Гра «Цифри». Мета : повторення кількісних числівників.

Хід гри: утворюються дві команди. Справа та зліва на дошці записуються однакова кількість цифр в перемішку. Вчитель називає цифри одну за одною. Представники команд повинні швидко знайти названу цифру на своїй половині дошки. Перемагає команда, яка швидше виконає завдання.

Гра «Числівники». Мета : закріплення кількісних та порядкових числівників.

Хід гри: утворюється дві команди. Вчитель називає порядкові або кількісні числівники. Перша команда повинна назвати попереднє число, друга – наступне (розуміється порядковий або кількісний числівник). За кожну помилку команда отримує штрафний бал. Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних балів.

Гра «П’ять слів». Мета : закріплення лексики з теми або з матеріалу одного з пройдених уроків.

Хід гри: поки учень з однієї команди рахує до п’яти, представник другої команди повинен назвати п’ять слів із запропонованої теми. Учасник, який не впорається з завданням, вибуває з гри.

Гра «Більше слів». Мета : активізація лексики з пройдених тем.

Хід роботи: утворюється дві команди. Кожна команда повинна назвати якомога більше слів на задану їм літеру. Перемагає команда, яка називає більшу кількість слів. Гру можна проводити в письмовій формі. Представники команд записують слова на дошці. У цьому випадку при підбитті підсумків враховується не тільки кількість слів, а також правильність написання слів.

Гра «Озвуч малюнок». Мета : активізація лексики з вивченої теми, розвиток навиків діалогічного мовлення.

Хід гри: учні утворюють пару. Кожній парі видаються малюнки, до яких додаються картки з відповідними репліками. З їх допомогою необхідно озвучити малюнки. Перемагає пара, яка першою підготує діалог і правильно його озвучить.

Важливого значення  у процесі вивчення англійської мови приділяю граматичним іграм.  Ось деякі з них.

Гра в м’яч. Мета : автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.

Хід гри: представник першої команди придумує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м’яч партнеру з другої команди та говорить речення, пропускаючи дієслово. Гравець, який спіймав м’яч, повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова, кидає м’яч партнеру з першої команди і називає своє речення, не називаючи дієслова і т.д. За кожну помилку нараховується штрафний бал. Перемагає команда, яка набере найменшу кількість штрафних балів.

Гра «Кубики». Мета : автоматизація вживання конструкції в усному мовленні

Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні малюнки з зображенням предметів або тварин. Учні діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик і називають речення з відпрацьованою конструкцією, відповідні сюжету малюнку на одній з граней кубика. За кожне правильно придумане речення команда отримує один бал. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Гра «Подарунки». Мета : закріплення лексики з теми, автоматизація використання вивчених дієслів в майбутньому часі в усному мовлені.

Хід гри: утворюється дві команди.  На дошці записується два ряди слів:  1) найменування подарунка, 2) список дієслів. Гравці повинні сказати, використовуючи дієслова зі списку, що вони будуть робити з подарунками, які отримані на День народження. Кожен учасник гри придумує по одному реченню. Перемагає команда, яка швидше виконає завдання і складе речення без помилок.

Власний досвід дозволяє зробити висновок про позитивний вплив використання дидактичних ігор на уроках на рівень навчальних досягнень учнів. За вмілого використання гра стає незмінним помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках англійської  мови полягає в їх здатності зацікавити, мотивувати дітей для подальшого вивчення іноземної мови, активізувати діяльність учнів на уроці.

Література

1. Скляренко Н.К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н.К.Скляренко // Іноземні мови. - 2011, №1 - с. 15-25.

2. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) / О.О.Паршикова. - Донецьк: видавництво “Вебер” (Донецька філія), 2009. – 296 с.

3. Тарнопольський О.Б. Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов / О.Б.Тарнопольський. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЄП, 2003 - 249 с.

4. Ушинський К.Д.  Вибрані твори. – К.: Рад. школа, 1976. – 371 с.

Автор: Холод Оксана Анатоліївна
Посада: учитель англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
22.01.2015

Популярні новини
Опубліковано рейтинг шкіл України 2020 року Сайт Освіта.ua склав рейтинг шкіл України за результатами зовнішнього оцінювання випускників шкіл 2020 року
У МОН визначили, як оцінювати учнів 3-4-х класів НУШ Метою рекомендацій є визначення підходів та вимог до оцінювання результатів навчання
Школярам не вистачає українських підручників Школам, які раніше були російськомовними, бракує українських підручників
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!