Рейтинг
8

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що метою використання ІК-технологій є підвищення мотивації навчання, розвиток пізнавальної активності учнів; стимулювання самостійності учнів при підготовці до уроків

Стаття «Роль сучасних комп’ютерних та педагогічних технологій у підвищенні ефективності та результативності урочної діяльності учнів»

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 2 оцінок.

Використання ІКТ на уроках математики

Мета:

 • підвищення мотивації навчання, розвиток пізнавальної активності учнів;
 • стимулювання самостійності учнів при підготовці до уроків.

Задачі:

 • виховувати у учнів пізнавальну активність, уміння працювати з додатковою літературою, використовуючи можливості комп'ютера, Інтернету;
 • формувати уміння самостійно аналізувати, відбирати головне, використовувати на уроці;
 • підвищувати ефективність уроку, розвиваючи мотивацію через використання ІКТ.

В стратегії модернізації освіти підкреслюється необхідність зміни методів і технологій навчання на всіх ступенях, підвищення ваги тих з них, які формують практичні навики аналізу інформації, самонавчання, стимулюють самостійну роботу учнів, формують досвід відповідального вибору і відповідальної діяльності.

Виникла необхідність в новій моделі навчання, побудованій на основі сучасних інформаційних технологій, яка реалізує принципи особистісно орієнтованої освіти. Інформаційні технології, що розглядаються як один з компонентів цілісної системи навчання, не тільки полегшують доступ до інформації, відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації і диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Упровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити об'єм самостійної роботи школярів.

Століття комп'ютерних технологій набирає оберти і вже, мабуть, немає жодної області людської діяльності, де вона не знайшла б своє застосування. Педагогічні технології не залишилися в стороні від загального процесу комп'ютеризації. Тому, я вважаю, що використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти.

Сьогодні необхідно, щоб кожний вчитель з будь-якої шкільної дисципліні міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ, оскільки тепер вчителю представилася можливість зробити урок більш яскравим і захоплюючим.

Спілкуючись з школярами на уроках математики я зробила для себе висновок, що необхідно розширювати їх кругозір, підвищувати рівень їх культурної освіти, розвивати їх математичні уміння та навички. Навчання припускає спілкування на уроці як між вчителем і учнями, так і спілкування учнів один з одним Використовування ІКТ дозволяє зануритися в інший світ, побачити його своїми очима, стати як би учасником того або іншого свята, традиції.

Управління навчанням за допомогою комп'ютера приводить до підвищення ефективності засвоєння, активізації розумової діяльності школярів. Одне з основних призначень комп'ютера як засобу навчання – організація роботи учнів з допомогою програмно – педагогічних засобів, від ступеня досконалості яких і залежить ефективність навчання.

Упровадження в традиційну систему "учитель – клас – учень" комп'ютера і комп'ютерної навчальної програми координально міняє характер навчальної діяльності учня і роль вчителя. Діалогові і ілюстровані можливості комп'ютера істотно впливають на мотиваційну сферу навчального процесу і його дієву структуру. Комп'ютер володіє достатньо широкими можливостями для створення сприятливих умов роботи по осмисленню математичних понять.

В навчальних програмах можуть бути використаний різноманітні форми наочності, які показують різні способи організації і пред'явлення теоретичного матеріалу у вигляді таблиць, схем, опорних конспектів і так далі. І демонструє не тільки статичну інформацію, але і різні комбінації в динаміці із застосуванням кольору, графіки, ефекту мерехтіння, звуку, піктографії, "пожвавлення" ілюстрацій і так далі (це якісно новий рівень застосування пояснювально-ілюстративного і репродуктивного методів навчання).

Використання ІКТ на уроках математики дозволяє урізноманітнити форми роботи, діяльність учнів, активізувати увагу, підвищує творчий потенціал особистості. Побудова схем, таблиць в презентації дозволяє економити час, більш естетично оформити матеріал. Завдання з подальшою перевіркою активізують увагу школярів.

Використання кросвордів, ілюстрацій, малюнків, різних цікавих завдань, тестів, виховують інтерес до уроку; роблять урок більш цікавим. На уроках геометрії, застосування ІКТ дозволяє використовувати різноманітний ілюстративно-інформаційний матеріал.

Причому матеріал знаходять і самі учні в Інтернеті, складають презентації, таким чином, ІКТ розвиває самостійність школярів, уміння знаходити, відбирати і оформляти матеріал до уроку. Уроки в комп'ютерному класі розвивають уміння школярів працювати з комп'ютером, самостійно вирішувати навчальні задачі. Використання тестів допомагає не тільки економити час вчителя, але і дає можливість учням самим оцінити свої знання, свої можливості. За допомогою мультимедійного проектору демонструю слайди, створені в програмі Microsoft Power Point. Використовування даної технології дозволяє:

 • Значно заощадити час на уроці.
 • Підвищити рівень наочності в ході навчання.
 • Внести елементи цікавості, пожвавити навчальний процес.

Інформаційні технології значно розширюють можливості пред'явлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності. Комп'ютер дозволяє істотно підвищити мотивацію учнів до навчання. ІКТ залучають учнів в навчальний процес, сприяючи найширшому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності.

Використання ІКТ в навчальному процесі збільшує можливості постановки навчальних завдань і управління процесом їх виконання. ІКТ дозволяють якісно змінювати контроль діяльності школярів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Комп'ютер сприяє формуванню у учнів рефлексії. Навчальна програма дає можливість школярам наочно представити результати своїх дій.

Можна систематизувати, де і як доцільно використовувати інформаційні технології в навчанні, враховуючи, що сучасні комп'ютери дозволяють інтегрувати в рамках однієї програми тексти, графіку, звук, анімацію, відеокліпи, високоякісні фотозображення:

 • при викладі нового матеріалу — візуалізація знань (демонстраційно - енциклопедичні програми; програма презентацій Power Point);
 • закріплення викладеного матеріалу (тренінг — різноманітні навчальні програми);
 • система контролю і перевірки (тестування з оцінюванням, контролюючі програми);
 • самостійна робота школярів (навчальні програми типа "Репетитор", енциклопедії, розвиваючі програми);
 • при відмові від класно-урочної системи: проведення інтегрованих уроків по методу проектів, результатом яких буде створення Web-сторінок, проведення телеконференцій, використовування сучасних Інтернет – технологій;
 • тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам'ять, мислення).

Змінюється зміст діяльності вчителя: вчитель перестає бути просто "репродуктором" знань, стає розробником нової технології навчання, що, з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншою - вимагає високого рівня технологічної і методичної підготовленості. З'явився новий напрям діяльності педагога - розробка інформаційних технологій навчання і програмно-методичних навчальних комплексів.

На закінчення хочу відзначити, що в інформаційному суспільстві, коли інформація стає вищою цінністю, а інформаційна культура людини - визначальним чинником її професійної діяльності, змінюються і вимоги до системи освіти, відбувається істотне підвищення статусу освіти.

Педагогічні технології на уроках математики

Нові освітні технології сьогодні є необхідною умовою інтелектуального, творчого і етичного розвитку школярів. "Розвиток" стає ключовим словом педагогічного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання.

Сучасну парадигму освіти прийнято називати соціально-особистісною, особистісно орієнтованою, гуманною освітою.

Головною метою сучасної освіти є розвиток соціально значущих якостей школярів в процесі виховання і навчання:

 • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів, етичних цінностей, з тим, щоб випускник був здатний до самореалізації, самостійного мислення, ухвалення важливих для себе рішень;
 • виховання відповідальності учня за успіх навчальної діяльності;
 • формування здібності до об'єктивної самооцінки – рефлексії.

Досягненню цієї мети сприяє побудова навчального процесу, орієнтованого на особистість учня з урахуванням його індивідуальних особливостей і здібностей. В центрі навчального процесу – учень, його пізнавальна і творча діяльність.

Основним способом реалізації соціально-особистісного навчання є використання педагогічних технологій проблемного, розвиваючого, диференційованого, рефлексивного навчання і виховання, технології колективної творчої діяльності, групові, ігрові технології, отримав широке розповсюдження метод проектів, комп'ютерні технології і ін. Кожна з цих технологій вносить свій внесок в розвиток особистості школяра, в його соціалізацію.

Сучасний урок математики повинен бути навчальним, виховуючим, розвиваючим і цікавим. Тому використання сучасних освітніх технологій на уроках і у виховній роботі – потреба сьогоднішнього дня.

В своїй педагогічній діяльності активно використовую технології проблемного навчання, елементи розвиваючого навчання, групові, ігрові, комп'ютерні технології, тестові методики.

Проблемне навчання – це така організація навчальних занять, яка припускає створення під керівництвом вчителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учня за його згодою, внаслідок чого і відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навичками, уміннями і розвиток розумових здібностей.

Реалізація проблемного навчання підвищує мотивацію до пізнавальної діяльності, сприяє глибокому розумінню навчального матеріалу, формує конструктивне відношення вихованців до такого явища як "проблема".

Основні методи - дослідницький і проблемний. На уроках створюю ситуацію дискомфорту в пізнавальній діяльності учнів: ставлю питання, на які немає готової відповіді, зіштовхую різні точки зору, таким чином створюю проблемну ситуацію.

Учень ставиться в ситуацію дослідника, намагаючись самостійно знаходити і критично оцінювати способи рішення виникаючих перед ним задач. Саме на уроці формується дослідницька позиція учня, який не стільки об'єкт навчання, скільки самозмінний суб'єкт навчання, який створює разом зі мною свої великі і маленькі відкриття.

Дуже активно використовую групові технології в організації навчального процесу і на етапі контролю знань. Групові технології припускають взаємне збагачення учнів, організацію сумісних дій, які ведуть до активізації навчально-пізнавальних процесів, усвідомлення загальної мети, розподіл дій і операцій, комунікацію, обмін способами дії, взаєморозуміння, рефлексію.

Використовую на своїх уроках і ігрові технології (зокрема, дидактичні ігри). Педагогічна гра має чітко поставлену мету навчання і педагогічний результат. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності.

Дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується як її засіб, в навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову; успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

Автор: Гулак Олена Андріївна
Посада: заступник директора з НВР.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
02.12.2014

Популярні новини
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Комітет ВР підтримав постанову про COVID-допомогу школам Постанова передбачає звернення до уряду з метою забезпечення безпечного навчального процесу
МОН готується запустити НУШ у базовій школі Запуск Нової української школи в ланці базової освіти запланований на 2022 рік
МОЗ перекладе на регіони відповідальність за роботу шкіл у «червоній» зоні Міністерство охорони здоров'я запропонує зміни в постанову, що регламентує карантинні обмеження
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!