Рейтинг
4
Вибір редакції

Матеріали з досвіду роботи директора школи на заявлену тему як соціальні проекти випереджаючої освіти для сталого розвитку

Стаття «Запровадження механізму територіально-громадського управління через створення соціально-педагогічного комплексу як новітньої форми управління культурно-освітньою сферою Чумаківської громади»

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 1 оцінок.

Мета: Запровадити новий механізм територіально – громадського управління культурно – освітньою сферою шляхом створення на території Чумаківської громади соціально - педагогічного комплексу.

У зв’язку із ресурсною та економічною кризою, яку зараз переживають у більшості країн світу, у тому числі, і в Україні, а також загальним погіршенням стану здоров’я населення та забрудненням природного середовища виникла нагальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним напрямком розвитку суспільства, а також всіх його сфер, серед яких освіті належить роль випереджаючого чинника побудови ціннісних та світоглядних засад суспільства сталого розвитку.

Поняття сталості включає екологічну, правову, соціально-економічну, морально-етичну компоненти засвоєння знань, навичок, принципів та пріоритетів сталого розвитку.

Сільська школа завжди відзначалася своєю поліфункціональністю: забезпечуючи конституційне право громадян на освіту, вона разом з тим виступала духовним і культурним чинником у житті громадян. Ця функція освітніх закладів особливо посилилась нині - в умовах недосконалої системи місцевого самоврядування, розбалансованого господарства, бездіяльності будинків культури та сільських бібліотек. Через об'єктивні обставини школа залишилась єдиним соціально - стабілізуючим і культурно - просвітницьким осередком життя. З школою співпрацюють і посадовці, і громадськість, бо вона є центром формування та розвитку особистості, важливим фактором закріплення молоді на селі, продовженням життя села, без якого у держави не буде майбутнього. Можливості школи набагато зростають, якщо вихователями будуть не тільки педагоги, але і господарські і громадські організації.

Тому у нас виникла потреба створення соціально-педагогічного комплексу, робота по створенню якого розпочалася ще у 2010 році. Основою моделі соціально – педагогічного комплексу є концепція громадсько-орієнтованої освіти, яка передбачає можливість для шкільного колективу, членів громади, місцевих організацій стати активними партнерами у вирішенні проблем в освіті та громаді.

В основі цієї моделі лежить ідея управління освітнім закладом на територіально - громадських засадах. Необхідність створення умов і механізмів формування реального суспільного замовлення на оновлення сільської школи, яка залучає громаду до процесу управління школою. Здійснення мобілізації місцевих ресурсів для забезпечення нагальних і довгострокових цілей і школи, і громади, спонукала до розробки інноваційного проекту.

Локальні місцеві проблеми:

Нині, як ніколи відчувається потреба відтворення почуття спільноти, коли більшість підприємств, інститутів та колгоспів припинили існування або зазнали суттєвих скорочень.

Втрачається духовний зв’язок із дітьми, який можливий лише в такому середовищі, де панують любов і злагода, де батьки завжди знаходять час для спілкування з дітьми.

Відбувається деформація ціннісних орієнтирів, що призводить до зниження норм моралі, соціальної і особистісної адаптації молоді.

Моніторинг рівня вихованості показує зниження таких цінностей як культура почуттів, емоційна культура, ставлення до світу природи, до світу людей, інтелектуальні цінності.

Отже, актуальність проекту визначається необхідністю створення умов і механізмів формування реального суспільного замовлення на оновлення сільської школи, яка залучає громаду до процесу управління школою, здійснення мобілізації місцевих ресурсів для забезпечення нагальних і довгострокових цілей і школи, і громади, що загалом сприяє розвитку школи і громади, зміцненню партнерства між ними.

Соціально - економічна спрямованість проекту:

 • запровадження в навчальному закладі нових комунікативних форм співпраці органів місцевого самоврядування з громадами, бізнесовими структурами, місцевими органами виконавчої влади;
 • об’єднання зусиль педагогічних працівників школи, членів трудових колективів, організацій, які знаходяться на території села та батьківської громадськості по забезпеченню належних умов навчання і виховання дітей та учнів в дошкільних, загальноосвітніх закладах села, організації та проведення урочистостей з нагоди державних свят, культурно-масових заходів, спортивних свят і змагань в закладах освіти, культури та установах і організаціях села;
 • створення умов для стійкого функціонування об’єктів соціальної сфери села.

Екологічна спрямованість проекту:

 • засвоєння знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини та природи, заходів із збереження цілісності природних екосистем, способів виходу з екологічної кризи;
 • впровадження екологічного світогляду та норм і принципів екологічної етики відповідальності;
 • виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти, залучення до екологічного руху.

Очікувані результати проекту:

 • Локального характеру: запровадження в управлінні школою нових комунікативних форм співпраці органів місцевого самоврядування з громадами, бізнесовими структурами, місцевими органами виконавчої влади.
 • Регіонального тривалого характеру: комплексний підхід до зміни традиційної моделі управління сільською школою з метою повноцінного стійкого розвитку людського потенціалу на регіональному рівні.

Детальне визначення проблематики проекту:

Нині існує розбіжність між життєвими можливостями і інтересами громади, декларативні потуги школи вирішують виховні завдання не підтримані всім соціумом, відсутні реальні дитячо-юнацькі організації, які допомагають дітям і підліткам проходити школу соціалізації в продуктивно-дяільнісному режимі, складний стан господарства школи.

Так, аналіз ціннісних пріоритетів учнів та мешканців сільської громади свідчить, що необхідно змінити характер мислення членів громади, форм поведінки, навичок соціального спілкування, взаємодії, співробітництва.

За допомогою програми "Крок до здоров’я" відслідковується безпечний рівень здоров’я учнів школи протягом останніх років. Даний аналіз свідчить про необхідність постійної діагностики та впровадження здоров’язберігаючих технологій всіма об’єктами громади.

Етапи реалізації проекту:

Перший етап (розробка та апробація нормативно-правової бази):

 • проведено установчу нараду з керівниками закладів, установ та індивідуальні бесіди з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо створення соціально – педагогічного комплексу;
 • розроблено та затверджено на черговій сесії Чумаківської сільської ради положення про соціально – педагогічний комплекс;
 • створено координаційну раду як колективний орган управління життєдіяльності соціально – педагогічного комплексу та затверджено її склад рішенням виконкому;
 • розроблено координаційною радою план роботи соціально – педагогічного комплексу та затверджено його рішенням виконкому;
 • виявлено культурно – освітні ресурси соціальних партнерів шляхом проведення анкетування в громаді членами координаційної ради.

Другий етап (організація діяльності соціально-педагогічного комплексу):

 • Виявлені, освоєні та впроваджуємо в роботі педагогічного колективу школи особистісно - орієнтовані форми, методи і прийоми роботи з учнями:
 • працює творча група вчителів "Сучасні технології навчання" по розробці та апробації форм і способів організації особистісно – орієнтованої педагогічної взаємодії;
 • постійнодіючий психолого – педагогічний семінар "Розвиток креативної особистості дитии в освітньому процесі";
 • проводяться відкриті уроки та позакласні заняття в системі методичної роботи, в процесі яких використовуються особистісно – орієнтовані технології навчання;
 • здійснюємо обмін досвідом із ЗНЗ району, області шляхом проведення районних, обласних семінарів на базі Чумаківської ЗОШ I-III ст.; участі педагогів школи в обласних тренінгах, обласних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, Національних виставках-презентаціях "Інноватика в сучасній освіті"

Третій етап (розвиток творчих здібностей):

 • проведено моніторинг потреб, інтересів та здібностей школярів;
 • розробити загальноосвітні програми комплексу, в яких будуть в максимальній мірі враховані освітні запити дітей і їх батьків;
 • створено гуртки, клуби, секції, міжвікові творчі об’єднання на базі школи і соціальних партнерів;
 • розширено культурно-освітній простір розвитку дітей через організацію дистанційного додаткового навчання школярів на основі комп’ютерних технологій, спільних заходів з учнями інших шкіл, екскурсійних поїздок і туристичних походів;
 • розроблено річні цикли справ, направлених на виявлення і розвиток творчих здібностей учнів, на презентацію їх особистих досягнень;

Функціонування соціально-педагогічного комплексу (на слайді)

Результати соціальної складової:

 • розширено соціальну взаємодію в системі "місцева влада-школа-громадськість" через запровадження дієвого та прозорого механізму співпраці на вирішення найбільш проблемних питань стійкого розвитку району;
 • створено оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації та індивідуального розвитку школярів;
 • залучено до розв’язання освітянських проблем територіальної громади села;
 • активна участь учнів та вчителів школи в усіх аспектах життя сільської громади;
 • поліпшено умови соціально – культурного обслуговування сільського населення, задоволеність учнів і батьків роботою школи.

Перспективні соціальні наслідки реалізації проекту:

 • стабільне поліпшення духовної сфери дорослих і дітей;
 • формування повноцінного життєвого середовища для теперішнього та майбутнього поколінь;
 • позитивні зміни в естетиці побуту, стосунків, праці жителів села;
 • поліпшення показників здоров'я дітей і дорослих, стійка спрямованість на здоровий спосіб життя; естетико-педагогічний вплив середовища на різні верстви населення села;
 • зменшення числа і подолання правопорушень серед дітей і підлітків, відродження елементів етнокультури, запровадження співпраці Чумаківської ЗОШ з місцевою владою, соціальною сферою (амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, будинок культури, дитячий садок), ініціативними групами, представниками малого та середнього бізнесу, сільськогосподарськими виробниками, громадською організацією на вирішення проблемних питань стійкого функціонування соціально-педагогічного комплексую

Результати економічної складової:

 • формування стійких джерел фінансування через регламентування соціальних взаємодій в сфері міжсекторного партнерства для функціонування культурно-освітньої сфери Чумаківської громади;
 • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів шляхом раціоналізації видатків на оплату енергоносіїв Чумаківської ЗОШ I-III ст.;
 • запровадження нових комунікативних форм співпраці в культурно-освітній сфері громади.

Ми долучилися до участі в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування з проектом: "Запровадження механізму територіально - громадського управління через створення соціально-педагогічного комплексу як новітньої форми управління культурно – освітньою сферою Чумаківської громади", на якому цей проект здобув перемогу.

Реалізація цього проекту забезпечить підвищення життєвої активності учнів, рівня їх професійного самовизначення та європейського світоглядного бачення стійкого розвитку суспільства, сприятиме формуванню свідомості у нинішнього покоління своєї безпосередньої причетності до майбутнього, що в цілому визначає сталість даного проекту.

В 2014 році подали на Всеукраїнський конкурс проект: "Українському селу – нове життя. Створення освітніх центрів стійкого розвитку громад через формування життєвих компетенцій людини протягом всього життя на базі сільських шкіл Томаківського та Солонянського районів Дніпропетровської області"

Автор: Сергійчук Олена Степанівна
Посада: директор школи.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
14.12.2014

Популярні новини
Опубліковано рейтинг шкіл України 2020 року Сайт Освіта.ua склав рейтинг шкіл України за результатами зовнішнього оцінювання випускників шкіл 2020 року
У МОН визначили, як оцінювати учнів 3-4-х класів НУШ Метою рекомендацій є визначення підходів та вимог до оцінювання результатів навчання
Школярам не вистачає українських підручників Школам, які раніше були російськомовними, бракує українських підручників
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!