Про затвердження Концепцiї державної полiтики у сферi здiйснення контролю над тютюном

Постанова КМУ № 667 вiд 21.06.01 pоку

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 667 вiд 21 червня 2001 pоку

Про затвердження Концепцiї державної полiтики
у сферi здiйснення контролю над тютюном

З метою захисту здоров'я населення вiд шкiдливого впливу тютюнокурiння, зменшення споживання тютюнових виробiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

Затвердити Концепцiю державної полiтики у сферi здiйснення контролю над тютюном (додається).

Прем'єр-мiнiстр України       А. КIНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 червня 2001 p. № 667

КОНЦЕПЦIЯ
державної полiтики у сферi здiйснення контролю над тютюном

1. Загальна частина

Україна є однiєю з країн, де значно поширено споживання тютюнових виробiв, особливо серед молодi, тому дуже важливо сформувати i забезпечити реалiзацiю державної полiтики, спрямованої на обмеження споживання тютюнових виробiв.

Ця Концепцiя визначає правовi, економiчнi та соцiальнi засади здiйснення заходiв щодо охорони здоров'я населення вiд шкiдливого впливу тютюнокурiння.

Науковi дослiдження свiдчать, що споживання тютюнових виробiв призводить до розвитку у курцiв раку легенiв, серцево-судинних захворювань, захворювань органiв дихання та iнших. Безпечних тютюнових виробiв не iснує. Тютюновий дим є фактором ризику для здоров'я людей, якi не курять. Споживання тютюнових виробiв призводить до тютюнової залежностi.

Вiрогiднiсть розвитку раку легенiв та iнших хвороб у курцiв набагато вища, нiж у людей, якi не курять. Смертнiсть вiд хвороб, спричинених споживанням тютюну, можна попередити. Тютюновi вироби мiстять шкiдливi для здоров'я людини речовини. В Українi реально iснують медичнi та економiчнi проблеми споживання тютюнових виробiв, оскiльки третина населення нашої країни курить.

Україна має розвинену тютюнову галузь. Загальна сума вiдрахувань пiдприємств тютюнової галузi до бюджету становила у 1999 роцi понад 1,2 млрд гривень, або майже 3 вiдсотки запланованих бюджетних доходiв. Протягом 1996-1999 рокiв надходження вiд оподаткування тютюнових виробiв постiйно зростали.

Водночас, згiдно з орiєнтовними економiчними розрахунками, тiльки для лiкування хворих на рак легенiв та iшемiчну хворобу серця витрачається близько 310 млн гривень щороку.

Досвiд багатьох країн свiту свiдчить, що послiдовна комплексна державна полiтика у сферi здiйснення контролю над тютюном, спрямована на обмеження споживання тютюнових виробiв, дає позитивнi результати в охоронi здоров'я.

2. Мета, принципи та завдання Концепцiї

Метою Концепцiї є захист здоров'я людини шляхом зменшення рiвня активного i пасивного тютюнокурiння, iнших форм споживання тютюну.

Для досягнення зазначеної мети необхiдно розв'язати такi основнi завдання:

 • зменшити ризик для здоров'я людини внаслiдок споживання тютюнових виробiв шляхом пропаганди здорового способу життя та належного iнформування споживачiв про шкiдливiсть цих виробiв;
 • забезпечити охорону прав людини, яка не курить, на захист вiд впливу тютюнового диму;
 • створити економiчнi та правовi умови, що сприятимуть зменшенню споживання тютюнових виробiв;
 • забезпечити лiкування тютюнової залежностi;
 • здiйснювати контроль за якiстю тютюну i тютюнових виробiв;
 • створити систему економiчних, правових та адмiнiстративних заходiв, спрямованих на протидiю незаконному обiгу тютюнових виробiв.

Концепцiя передбачає реалiзацiю державної полiтики, що повинна забезпечувати:

 • системний пiдхiд до проведення цiєї полiтики та поєднання комплексу економiчних, правових, медичних та iнших заходiв;
 • ефективнiсть контролю за виробництвом та обiгом тютюнових виробiв;
 • диференцiацiю шляхiв здiйснення заходiв, спрямованих на зменшення рiвня споживання тютюнових виробiв серед рiзних соцiальних та вiкових груп населення;
 • поступовiсть та поетапнiсть здiйснення зазначених заходiв.

3. Забезпечення реалiзацiї Концепцiї

Виконання основних завдань, спрямованих на досягнення мети Концепцiї, можливе:

1) у сферi зменшення ризикiв для здоров'я людини, пропаганди здорового способу життя та iнформування споживачiв тютюнових виробiв про їх шкiдливiсть - шляхом:

 • створення системи профiлактичних заходiв споживання тютюну, передусiм серед молодi;
 • проведення кампанiй, в тому числi в засобах масової iнформацiї, спрямованих на зменшення споживання населенням тютюнових виробiв;
 • правового забезпечення iнформування споживачiв про ризик, пов'язаний iз споживанням тютюнових виробiв, для чого запровадити нанесення на упаковки тютюнових виробiв медичних попереджень та iнформацiї про вмiст шкiдливих речовин;

2) у сферi забезпечення охорони прав людини, яка не курить, на захист вiд впливу тютюнового диму - шляхом здiйснення комплексу заходiв для захисту прав тих, хто не курить, особливо щодо уразливих категорiй населення (дiтей, молодi, вагiтних жiнок, хворих, осiб похилого вiку);

3) у сферi створення економiчних i правових умов, що сприяють зменшенню споживання тютюнових виробiв,- шляхом:

 • удосконалення законодавства з метою обмеження та поступової заборони реклами тютюнових виробiв i розроблення системи здiйснення центральними та мiсцевими органами виконавчої влади ефективного контролю за реалiзацiєю вiдповiдних положень законодавства;
 • повної заборони всiх форм заохочення дiтей та пiдлiткiв до вживання тютюнових виробiв;
 • перегляд установлених податкових ставок на тютюновi вироби з поступовим їх збiльшенням;
 • удосконалення законодавства щодо заборони продажу тютюнових виробiв неповнолiтнiм, установлення вiдповiдальностi за її порушення;

4) у сферi забезпечення лiкування тютюнової залежностi - шляхом:

 • створення умов для широкого використання фармакологiчних засобiв, що допомагають позбавитися тютюнової залежностi;
 • залучення працiвникiв системи охорони здоров'я, соцiальних служб для молодi, освiти та iнших галузей до участi у програмах допомоги тим, хто хоче кинути курити;
 • опанування працiвниками системи охорони здоров'я сучасними методами лiкування тютюнової залежностi;

5) у сферi контролю за якiстю тютюну i тютюнових виробiв - шляхом:

 • удосконалення стандартiв i виробництва тютюнових виробiв, поступової гармонiзацiї їх з мiжнародними вимогами з метою захисту здоров'я споживачiв;
 • установлення для тютюну i тютюнових виробiв максимально допустимих рiвнiв шкiдливих речовин в одиницi продукцiї з поетапною гармонiзацiєю вiдповiдно до вимог законодавства країн Європейського Союзу;
 • забезпечення належного контролю державних органiв за дотриманням максимально допустимих рiвнiв шкiдливих речовин у тютюнових виробах;

6) у сферi протидiї незаконному обiгу тютюнових виробiв - шляхом створення та запровадження системи економiчних, правових та адмiнiстративних заходiв протидiї незаконному обiгу тютюнових виробiв;

7) у сферi мiжнародного спiвробiтництва України - шляхом:

 • забезпечення участi України у пiдготовцi мiждержавних угод (Рамковi конвенцiї Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я з контролю над тютюном);
 • спiвробiтництва митних, правоохоронних та iнших державних органiв України з вiдповiдними органами iнших держав з питань протидiї незаконному обiгу тютюнових виробiв;
 • участi представникiв України в мiжнародних конференцiях, симпозiумах та iнших заходах, пов'язаних з розглядом питань щодо контролю над тютюном;
 • спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, iноземними державними установами, науковими та лiкувальними закладами з питань вивчення досвiду iнших країн у вишуканнi шляхiв зменшення рiвня споживання тютюнових виробiв серед населення та iнших питань у сферi контролю над тютюном.

Реалiзацiя державної полiтики у сферi контролю над тютюном включає органiзацiйне, нормативно-правове, аналiтичне, iнформацiйне та науково-методичне забезпечення.

Органiзацiйне забезпечення здiйснюється центральними органами виконавчої влади, якi в межах своєї компетенцiї розробляють конкретнi заходи та механiзм реалiзацiї положень Концепцiї.

Узгодження позицiй державних органiв i громадських органiзацiй у цiй сферi здiйснює Вiце-прем'єр-мiнiстр України з питань гуманiтарної полiтики.

Нормативно-правове забезпечення здiйснюється шляхом прийняття та реалiзацiї вiдповiдного закону та iнших нормативно-правових актiв з питань контролю над тютюном.

Аналiтичне забезпечення полягає у проведеннi монiторингу споживання тютюнових виробiв з метою визначення рiвня ефективностi реалiзацiї державної полiтики, а також монiторингу виготовлення та обiгу тютюнових виробiв i надходження податкiв вiд них.

Iнформацiйне забезпечення здiйснюється шляхом пропаганди здорового способу життя, в тому числi серед батькiв, вагiтних жiнок, пiдлiткiв та iнших категорiй громадян, а також використання антитютюнової реклами на телебаченнi, радiо, плакатах, рекламних щитах, у друкованих засобах масової iнформацiї, залучення до цiєї пропаганди громадських органiзацiй.

Науково-методичне забезпечення полягає у сприяннi науковим дослiдженням, якi допомагатимуть вишукати ефективнi форми та заходи у сферi контролю над тютюном.


21.06.2001

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Затверджені умови прийому до вишів в 2022 році Умови прийому є обов'язковими для вишів незалежно від форми власності та управління
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
МОЗ пропонує розпочати шкільні канікули на тиждень раніше За словами міністра охорони здоров'я, це дозволить стримати активний епідпроцес
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів