Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін

Наказ МОН № 31/105/95 від 15.02.02 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 31/105/95 від 15 лютого 2002 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2002 р.
за № 326/6614

Про затвердження Положення
про молодіжний трудовий загін

На виконання п. 6 Указу Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики" та з метою сприяння вторинній зайнятості молоді у вільний від навчання або роботи час наказуємо:

1. Затвердити Положення про молодіжний трудовий загін (додається).

2. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді, Міністерству праці та соціального захисту й Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики, головним управлінням праці та соціального захисту населення, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до покладених на них обов'язків, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів сприяти організації та діяльності молодіжних трудових загонів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, заступника Державного секретаря Міністерства праці та соціальної політики України та заступника Державного секретаря Міністерства освіти і науки України відповідно до покладених на них обов'язків.

Голова Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді       В.І. Довженко

Міністр праці та соціальної
політики України         І.Я. Сахань

Міністр освіти і науки України       В.Г. Кремень

Затверджено
Наказ Державного комітету
України у справах сім'ї
та молоді,
Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства освіти і
науки України
15.02.2002 р. № 31/105/95

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2002 р.
за № 326/6614

ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний трудовий загін

1. Молодіжний трудовий загін (далі - загін) утворюється відповідним структурним підрозділом з реалізації державної молодіжної політики, підприємством, установою, організацією, молодіжною (дитячою) громадською організацією, загальноосвітнім, професійно-технічним і вищим навчальним закладом спільно з профспілковим комітетом студентської молоді, органом самоврядування студентської та учнівської молоді, молодіжним центром праці (далі - засновник) з метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання або роботи час, а також для організації її дозвілля та відпочинку. Загін може працювати на промислових підприємствах, в аграрному секторі та на підприємствах житлово-комунальної сфери, брати участь у проведенні благодійних заходів.

2. Замовником робіт, які виконує загін (далі - замовник), може бути підприємство, установа або організація будь-якої форми власності.

Засновник видає розпорядчий документ, в якому зазначається термін дії, порядок утворення та ліквідації загону, а також спрямовує, координує, контролює та надає допомогу в організації його діяльності.

3. Взаємовідносини засновника, замовника і загону визначаються законодавством та угодою, яка укладається засновником, замовником та командиром загону. В угоді передбачаються:

терміни, види, умови та обсяги виконуваних робіт;

матеріально-технічне забезпечення (будівельні матеріали, машини та механізми, інструменти, транспортні засоби);

умови проходження у разі потреби фахової підготовки або інструктажу членів загону;

зобов'язання щодо охорони праці, умов проживання та відпочинку, медико-санітарного обслуговування членів загону;

оплата праці командира та інших членів загону, організація харчування і відпочинку;

відповідальність сторін.

Суб'єкти угоди можуть за власним бажанням передбачати в ній також інші умови, які не суперечать законодавству.

4. Засновник, замовник і члени загону вживають заходів для популяризації діяльності загону з метою залучення молоді до суспільно корисної праці та благодійної роботи.

5. Членами загону можуть бути учні старших класів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студенти, безробітна молодь, які не мають медичних протипоказань до виконання робіт (згідно з нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України), передбачених відповідною угодою, і пройшли інструктаж з охорони праці.

6. Зарахування до загону проводиться засновником.

Кандидат подає засновнику такі документи:

заяву;

медичну довідку про стан здоров'я, щеплення, відсутність інфекційних хвороб, відомості про епідемічне оточення, результати флюорографії, а також відсутність медичних протипоказань до виконання робіт, передбачених угодою;

письмову згоду батьків (для неповнолітніх).

7. Під час зарахування до загону його члени проходять обов'язковий інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму, із запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарно-гігієнічних правил, а також з надання невідкладної долікарської допомоги (ознайомлення з відповідними інструкціями підтверджується у заяві про вступ до загону).

8. Кількість членів загону не може перевищувати 30 осіб.

Загін може утворюватися у формі студентського трудового загону, учнівського трудового загону, трудового загону з числа незайнятої молоді.

Загін може складатися з виробничих бригад, що обумовлюється угодою.

9. Для керівництва загоном та вирішення його внутрішніх питань формується штаб, до складу якого можуть входити заступник командира загону з виховної роботи, майстер, бригадир, медичний працівник, фахівець з питань з охорони праці. Очолює штаб командир загону.

10. Командир загону (особа, яка досягла 18-річного віку, має середню або незакінчену вищу освіту) призначається засновником.

Командир загону:

організовує його роботу;

забезпечує точне і своєчасне дотримання вимог угоди;

несе персональну відповідальність перед засновником за виконання членами загону робіт, створення належних безпечних умов праці, дотримання нормативно-правових актів з охорони праці, трудової дисципліни, санітарних норм.

11. Заступник командира загону з виховної роботи, який обирається на загальних зборах членів загону:

організовує спортивну й культурну роботу в загоні;

здійснює контроль за трудовою дисципліною в загоні;

виконує обов'язки командира у разі його відсутності.

12. Майстер, який обирається на загальних зборах загону або призначається замовником, повинен мати освіту відповідно до видів робіт, виконуваних загоном.

Майстер:

керує виробничою діяльністю загону;

відповідає за своєчасне та якісне виконання робіт, стан охорони праці, збереження та раціональне використання техніки й матеріалів;

відсторонює від роботи членів загону за грубі порушення правил техніки безпеки до прийняття остаточного рішення штабом;

зупиняє роботу в разі виникнення небезпеки для життя та здоров'я членів загону, аварійної ситуації, порушення виробничого циклу з негайним повідомленням про це командира загону та замовника.

13. Бригадир, який обирається на загальних зборах членів загону, а в учнівському загоні - призначається замовником:

розподіляє членів бригади на об'єкти;

керує безпосередньо роботами на об'єкті;

контролює стан виробничої та трудової дисципліни членів бригади на об'єктах;

контролює дотримання правил виробничої та особистої гігієни членів бригади;

забороняє виконання робіт у разі порушення техніки безпеки, а також усуває від роботи членів бригади до прийняття остаточного рішення штабом з негайним повідомленням замовника;

порушує питання про поліпшення організації діяльності загону;

виконує обов'язки майстра у разі його відсутності;

виконує інші обов'язки, передбачені угодою.

14. Для надання першої невідкладної медичної допомоги членам загону відповідно до угоди до складу загону може входити медичний працівник, який:

забезпечує надання першої невідкладної медичної допомоги членам загону;

контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму в місцях дислокації загону, виробничої санітарії на об'єкті, організації харчування і водопостачання, якості продуктів харчування і готових страв.

15. Для забезпечення охорони праці до складу загону може входити фахівець з питань охорони праці, який призначається замовником.

Фахівець з питань охорони праці:

бере участь у розробленні та проведенні заходів з профілактики нещасних випадків, травматизму;

здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, а також за створенням безпечних умов праці та побуту для членів загону;

здійснює контроль за своєчасним проведенням інструктажу під час зарахування до загону і на робочому місці;

інформує командира та штаб загону про стан охорони праці на об'єктах;

негайно інформує бригадира або іншого керівника загону та замовника про кожний нещасний випадок, що стався з членом загону;

бере участь в обстеженні дільниць (цеху) службою охорони праці підприємства, органами державного нагляду та представниками профспілкових органів;

подає на розгляд штабу загону пропозиції стосовно вжиття заходів до членів загону за порушення правил безпеки, встановлених законодавством та угодою.

16. Факти порушення членами загону встановлених законодавством правил трудової і виробничої дисципліни, техніки безпеки обговорюються на загальних зборах членів загону і можуть призвести до відрахування із загону.

17. Члени загону можуть мати формений одяг, знаки розрізнення, нарукавні емблеми.

18. Витрати на організацію діяльності загону можуть фінансуватися за рахунок коштів засновника, замовника, що обумовлюється угодою, інших джерел, не заборонених законодавством.

19. Після закінчення роботи, передбаченої угодою, командир звітує про результати діяльності загону перед засновником і замовником, а також інформує про роботу загону відповідний структурний підрозділ з реалізації державної молодіжної політики місцевого органу виконавчої влади.

20. Командир та інші члени штабу загону:

несуть відповідальність за життя і здоров'я членів загону в межах покладених на них обов'язків та відповідно до законодавства;

вживають заходів для морального заохочення членів загону, а також вносять засновнику, замовнику пропозиції щодо відзначення членів загону, які досягли високих показників у роботі.

Начальник управління з питань соціального
становлення та розвитку молоді       Т.В. Безулік


15.02.2002

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів