Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

Наказ МОН № 34 від 25.01.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 34 від 25 січня 2008 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2008 р.
за N 77/14768

Про затвердження Порядку здійснення державного
контролю за діяльністю навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1614 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів", з метою підвищення ефективності управління освітою, об'єктивності оцінки реалізації навчальними закладами єдиної державної політики в галузі освіти наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів (додається).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів до відома керівників навчальних закладів.

3. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 N 1116 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр       І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
25.01.2008 N 34

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2008 р.
за N 77/14768

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

I. Загальні положення

1. Функції здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів покладені на: Міністерство освіти і науки України, Державну інспекцію навчальних закладів, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування (далі - органи державного контролю).

2. Державний контроль здійснюється:

у всіх типах навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності - Міністерством освіти і науки України та Державною інспекцією навчальних закладів;

у навчальних закладах державної форми власності, крім Міністерства освіти і науки України та Державної інспекції навчальних закладів, - міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за підпорядкуванням;

у навчальних закладах комунальної форми власності, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах державної та приватної форм власності за територіальною приналежністю, крім Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних закладів, - Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування.

3. Основними формами державного контролю є:

у вищих навчальних закладах - акредитаційна експертиза, експертна оцінка їх діяльності та інспектування;

у професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах - атестація, інспектування, комплексні та тематичні перевірки.

4. Державний контроль здійснюється на плановій основі відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що забезпечується шляхом розробки перспективних і поточних планів контролю з визначенням періодичності та черговості форм контролю.

5. Позаплановий державний контроль може проводитись відповідно до статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на підставі доручень Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, депутатських запитів, звернень правоохоронних органів, органів виконавчої влади та обґрунтованих належним чином звернень громадян щодо порушень у сфері освіти за рішенням:

Міністерства освіти і науки України - у навчальних закладах незалежно від форм власності й підпорядкування;

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - у навчальних закладах за підпорядкуванням;

місцевих органів управління освітою та органів місцевого самоврядування - у навчальних закладах комунальної форми власності, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах державної та приватної форм власності за територіальною приналежністю.

6. Координацію поточних планів контролю за діяльністю навчальних закладів державної форми власності здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів; комунальної форми власності - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

7. Періодичність проведення планового державного контролю визначається:

Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

для акредитаційної експертизи та атестації - постановами Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", від 12.02.96 N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів", від 08.08.2007 N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг";

для інших форм - планами державного контролю.

II. Організація державного контролю

1. Органи державного контролю щороку розробляють план державного контролю на наступний рік і доводять його до органів управління освітою та навчальних закладів.

2. Плановий державний контроль здійснюється за програмою, яку розробляє орган державного контролю і за 10 днів до початку його проведення направляє до органів управління освітою і навчального закладу.

3. Для проведення державного контролю органом, на який покладені функції контролю, видається наказ, де зазначаються склад комісії і термін його проведення, та посвідчення на період здійснення контрольного заходу.

4. До роботи в складі комісій залучаються представники органів управління освітою, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій та установ, які мають відповідну освіту і практичний досвід.

5. Головою комісії призначається працівник органу державного контролю, який несе персональну відповідальність за результат діяльності комісії.

6. Термін проведення державного контролю залежить від типу навчального закладу, форми контролю, покладених завдань, але не може перевищувати 10 робочих днів.

III. Права й обов'язки комісії

1. Голова і члени комісії мають право:

доступу на територію навчального закладу, у навчальні приміщення та гуртожитки для з'ясування питань, визначених програмою контролю;

ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу та отримувати копії необхідних документів;

отримувати від навчального закладу, інших установ і організацій в установленому порядку інформацію про його діяльність, що стосується програми контролю;

отримувати від керівництва, педагогічних та науково-педагогічних працівників навчального закладу письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення контролю.

2. Голова і члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та програмою контролю;

забезпечувати об'єктивність, достовірність та своєчасність проведення контролю;

інформувати навчальний заклад про результати проведення контролю після закінчення заходу державного контролю;

забезпечувати збереження конфіденційної інформації.

IV. Проведення державного контролю навчального закладу

1. Комісія розпочинає свою роботу після ознайомлення керівництва навчального закладу з наказом державного органу, на який покладено функції контролю, та проведення наради, на якій повідомляється порядок проведення відповідного заходу контролю.

2. Члени комісії працюють відповідно до плану проведення заходу контролю та отриманих завдань і кожного дня інформують голову комісії про виконану роботу.

3. Голова комісії організовує роботу членів комісії, заслуховує їх звіти та надає необхідну допомогу в проведенні заходу контролю.

4. У разі відмови навчального закладу в проведенні заходу державного контролю або створення перешкод у роботі комісії складається акт, копія якого подається до відповідного органу ліцензування для порушення питання щодо анулювання ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

V. Оформлення результатів заходу державного контролю

1. Після закінчення проведення заходу державного контролю кожний член комісії готує довідку, у якій дає об'єктивну оцінку стану справ з питань, що ним перевірялись, доводить її до відома працівників, відповідальних за даний напрям роботи, і передає голові комісії.

2. На підставі довідок членів комісії її голова готує підсумковий документ (акт, довідка) установленого зразка, узгоджує його з членами комісії та доводить до відома керівника навчального закладу.

3. Після узгодження підсумкового документа з керівником навчального закладу він друкується у трьох примірниках, підписується головою, членами комісії та керівником навчального закладу.

4. У разі відмови керівника навчального закладу поставити свій підпис голова комісії робить відповідний запис у підсумковому документі, під яким ставлять підписи члени комісії.

5. Підсумки роботи комісії оголошуються на засіданні Вченої, педагогічної ради або нараді в керівника навчального закладу.

6. Після доведення результатів проведеного заходу державного контролю до відома навчального закладу голова комісії залишає один примірник підсумкового документа в навчальному закладі.

7. За матеріалами перевірки орган державного контролю у 5-денний термін готує висновки щодо результатів заходу державного контролю і направляє їх до органу управління освітою за підпорядкуванням навчального закладу для прийняття відповідного рішення та навчального закладу - для розробки заходів щодо усунення недоліків. Про результати проведення заходу державного контролю інформуються засоби масової інформації.

8. Навчальний заклад протягом 15 календарних днів після отримання вищезазначеного листа розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які направляє до відповідного органу державного контролю.

9. Орган державного контролю не менше одного разу на рік здійснює перевірку щодо усунення виявлених недоліків до повної їх ліквідації.

VI. Права й обов'язки навчального закладу

1. Керівник навчального закладу має право на своєчасне отримання інформації щодо термінів і програми проведення заходу державного контролю.

2. У разі незгоди керівника навчального закладу з результатами заходу державного контролю протягом 10 днів з моменту отримання підсумкового документа він має право подати до органу державного контролю свої зауваження. Якщо вони є обґрунтованими, то орган державного контролю за узгодженням з навчальним закладом повторно проводить захід державного контролю.

3. Керівник навчального закладу має право не допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили копію наказу про проведення державного контролю та посвідчень членів комісії.

4. Навчальний заклад під час проведення заходу державного контролю зобов'язаний:

створювати необхідні умови для роботи комісії;

своєчасно подавати необхідні документи та матеріали для проведення заходу державного контролю;

надавати комісії письмові пояснення з питань, що виникають під час державного контролю.

Керівництво навчального закладу несе персональну відповідальність за об'єктивність та достовірність поданих матеріалів.

Голова Державної інспекції
навчальних закладів       О.М.Бурлаков


25.01.2008

Популярні новини
В Україні зростає кількість дітей, інфікованих на COVID-19 Однією з особливостей штаму «Омікрон» є те, що діти стали частіше хворіти на COVID-19
Молоді вчителі позитивно впливають на учнів, – дослідження Молоді вчителі позитивно впливають на підвищення інтересу до навчання у дітей
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
Розпочалась реєстрація громадських спостерігачів на ЗНО Спостерігачами можуть бути представники громадських організацій, батьківських комітетів і ЗМІ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів